Ііі. ОБЖАЛВАНЕ РАЗДЕЛ ІІІ. ІІ. Обжалване на ревизионния акт по административен ред фиш ІІІ.ІДата10.02.2018
Размер45.75 Kb.
ТипГлава


Глава ІІІ. ОБЖАЛВАНЕ

РАЗДЕЛ ІІІ. ІІ. ОБЖАЛВАНЕ НА РЕВИЗИОННИЯ АКТ ПО АДМИНИСТРАТИВЕН РЕД

фиш ІІІ.ІІ.4.


ПРАВОМОЩИЯ НА РЕШАВАЩИЯ ОРГАН

НОРМАТИВНА УРЕДБА

чл. 155 от допк
І. Срок за произнасяне
1. Съгласно чл. 155, ал. 1 ДОПК ако жалбата е допустима, решаващият орган я разглежда по същество и се произнася с мотивирано решение в 60-дневен срок, който тече считано от настъпването на всяко едно от следните обстоятелства:

    • от изтичането на 7- дневния срок от постъпването й в териториалната дирекция съгл. чл.152, ал.3, определен съгласно чл. 146 от ДОПК, в който 7- дневен срок органът, чрез който е подадена, е длъжен да комплектува преписката и да я изпрати на компетентния за решаването й орган;

    • от отстраняване на нередовностите на жалбата, след като на основание чл. 147, ал. 2 ДОПК, ако не са изпълнени условията по чл. 145, ал. 1 и 2 ДОПК (изискванията относно съдържанието и приложенията към жалбата виж фиш ІІІ.І.2), решаващият орган е уведомил жалбоподателя за отстраняване на нередовностите в 7-дневен срок от получаване на съобщението;

    • от одобряване на споразумението относно безспорните доказателства, което съгласно чл. 154 ал. 1 от ДОПК може да бъде постигнато между органа по приходите, издал обжалвания акт и ревизирания субект в срока за издаване на решение по жалбата.

До 3 месеца, може да бъде продължен срокът за произнасяне по жалбата по взаимно писмено съгласие между жалбоподателя и решаващия орган, в което се посочва срокът на продължаването му /чл. 156, ал. 7 от ДОПК/.

Когато жалбата е подадена чрез лицензиран пощенски оператор, по писмено искане на жалбоподателя се издава удостоверение за датата на постъпването й по чл. 152, ал. 3 от ДОПК.

С Тълкувателно решение № 7 от 11.12.2008 г. по тълк. дело № 3/2008 г. ОСК на ВАС реши, че срокът за произнасяне от решаващия орган по чл. 155, ал. 1 от ДОПК е преклузивен, включително и в случаите на продължаването му по чл. 156, ал. 7 от ДОПК. В случаите на така нареченото „мълчаливо потвърждаване” на ревизионния акт по чл. 156, ал. 4 от ДОПК решаващия орган може да постанови решение само в случай на подаване на жалба до съда от задълженото лице при условията на чл. 156, ал. 5 от кодекса. Срокът за постановяване на такова решение съгласно чл. 156, ал. 6 от ДОПК е ограничен в рамките на седем дни и започва да тече от момента на подаване на жалбата до съда. След изтичането на този срок правото на решаващия орган да постанови решение се преклудира, предвид което същият няма право да се произнесе. Правната последица е, че за жалбоподателят започва да тече 30-дневен преклузивен срок за обжалване на ревизионния акт пред съда и ако този срок не бъде спазен ревизионният акт влиза в сила. Вж. и фиш ІІІ.ІІІ.Ір.

Също така ВАС постановява, че споразумение за удължаване на срока за произнасяне по жалбата по чл. 156, ал. 7 от ДОПК може да бъде сключено между жалбоподателя и решаващия орган единствено и само в рамките на срока по чл. 155, ал. 1 от ДОПК.


ІІ. Обединяване на преписки
Когато до изтичането на срока за произнасяне по жалбата пред същия решаващ орган са подадени жалби и срещу ревизионни актове за отговорността на други лица за задължения, установени с обжалвания ревизионен акт, решаващия орган може да обедини приписките за общо разглеждане и решаване
ІІІ. Събиране на доказателства
В процеса на разглеждане на жалбата срещу обжалвания административен акт решаващият орган може да събира нови доказателства, с оглед спазване на основните принципи на ДОПК. Събирането на доказателствата става по реда и със средствата предвидените в глава осма на ДОПК.

В случаите когато новите доказателства не са представени от жалбоподателя, копия от тях му се връчват заедно с решението.

Един от основните принципи в административното и съдебно обжалване е да не се влошава положението на жалбоподателя. Съгласно чл. 155, ал. 8 от ДОПК с решението ревизионният акт не може да се изменя във вреда на жалбоподателя.
ІV. Произнасяне на решаващия орган
Решаващият орган може да потвърди, измени или отмени изцяло или частично ревизионния акт в обжалваната част.

Ревизионният акт се отменя изцяло или отчасти и преписката се връща на органа, издал заповедта за възлагане на ревизията, със задължителни указания за издаване на нов ревизионен акт в случаите на:

1. непълнота на доказателствата, когато решаващият орган не може да ги събере в хода на производството по обжалването, или

2. допуснати съществени нарушения на процесуалните правила при извършване на ревизията, които не могат да се отстранят в производството по обжалването.

Не се допуска повторно връщане на преписката за нова ревизия.

В случаите когато преписката се връща за издаване на нов ревизионен акт, производството за издаване на новия акт започва от незаконосъобразното действие, което е послужило като основание за отмяна на акта.


ВНИМАНИЕ! Съгласно мотивите в редица решения на ВАС, с решението по чл. 155, ал. 4 от ДОПК не се поставя начало на ново ревизионно производство, а се възстановява висящността на производството по издаване на отменения с решението ревизионен акт. Ревизионното производство започва от първата издадена заповед за възлагане на ревизия, като производството е висящо до влизане в сила на издадения ревизионен акт /виж и писма с изх.№ 24-32-99/23.03.2009 г. и 24-32-99/05.06.2009 г. на изпълнителния директор на НАП/.


V. Поправка на очевидна фактическА грешка
По силата на препращащата разпоредба на чл. 155, ал. 9 от ДОПК решаващия орган може по своя инициатива или по молба на заинтересованото лице да поправи очевидна фактическа грешка в решението. Решението за поправката се обжалва едновременно с поправеното решение или самостоятелно.
Обратно към съдържанието на наръчника.
СЧИТА
НАРЪЧНИК ПО ДОПК, 2011


Каталог: files -> naruchnik-dopk-2017
naruchnik-dopk-2017 -> Ііі. Обжалване
naruchnik-dopk-2017 -> І. общи правила раздел І.ІV. Връчване на съобщения фиш І.Іv адрес за кореспонденция
naruchnik-dopk-2017 -> Закон за публичното предлагане на ценни книжа Закон за пазарите на финансови инструменти
naruchnik-dopk-2017 -> Іv събиране на публични вземания РАЗДЕЛ ІV.Ііі. ОТСРОЧВАНЕ И РАЗСРОЧВАНЕ ДЯЛ ІV.Ііі.ІІ. Особени случаи
naruchnik-dopk-2017 -> Іv. VІІ. Публична продан дял ІV. VІІ.І. Общи правила
naruchnik-dopk-2017 -> Іі отделни административни производства
naruchnik-dopk-2017 -> Іі отделни административни производства
naruchnik-dopk-2017 -> І. Общи правила. Раздел І.І. Предмет, компетентност, страни и участници в производството Фиш I
naruchnik-dopk-2017 -> Ххv. „Принудително изпълнение" Раздел ІІ. "способи" фиш ІV vІ. IІ
naruchnik-dopk-2017 -> І. общи правил а. Раздел І. v доказателства и доказатлствени средства фиш І


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница