Іii образци на документи за участие в процедурата образец №1 офертастраница1/3
Дата23.07.2016
Размер0.5 Mb.
#1652
ТипГлава
  1   2   3ГЛАВА ІII
ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРАТА
ОБРАЗЕЦ №1

ОФЕРТА
ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:
Информационни кампании сред българите в чужбина с цел популяризиране на инвестиционния климат и връщане на нашите емигранти и учещи в чужбина български студенти в България”


І. ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА УЧАСТНИКА
Настоящата оферта e подадена от:

/наименование на участника/

и подписана от:


/три имена/

в качеството му/им на/длъжност/

II. АДМИНИСТРАТИВНИ СВЕДЕНИЯ
1. Адрес...............................................................................................................................

/пощенски код, град, община, кв., ул., бл., ап./


Телефон №: .....................................................

факс №:............................................................

e-mail: .
2. Лице за контакти................. ....................................

Длъжност:…………………………………………………..

Лична карта №............................,издадена на.........................от.........................

телефон / факс: ………………………


3. Обслужваща банка:……………………………………

Сметката, по която ще бъде възстановена гаранцията за участие:


IBAN……………………………………………BIC…………………………………………………

Титуляр на сметката… ………………..
Сметката, по която ще бъдат извършвани разплащанията по договора, ако участникът бъде определен за изпълнител на поръчката:
IBAN……………………………………………BIC………………………………………………………

Титуляр на сметката ………………………
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
1. Заявяваме, че желаем да участваме в обявената от Вас процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Информационни кампании сред българите в чужбина с цел популяризиране на инвестиционния климат и връщане на нашите емигранти и учещи в чужбина български студенти в България”, открита с Решение № ПР-К-04-156 / 30.07.2013 год. на Изпълнителния Директор на Българска агенция за инвестиции, обявена в изпълнение на Договор №BG 161PO003-4.1.01-0001-C0001 по Проект “Популяризиране на предимствата за инвестиране в България” осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007 – 2013г., попадаща в обхвата на приоритетна ос 4 „Укрепване на международните пазарни позиции на българската икономика”, при условията, обявени в тази документация и приети от нас.
2. Заявяваме, че представяме оферта за участие в процедурата с предмет:

Информационни кампании сред българите в чужбина с цел популяризиране на инвестиционния климат и връщане на нашите емигранти и учещи в чужбина български студенти в България”


3. Запознати сме и се задължаваме да спазвам условията за участие в процедурата.
4. Запознати сме и се задължаваме да спазваме етичните клаузи на настоящата процедура.
5. Задължаваме се да спазваме всички условия на възложителя, посочени в документацията за участие, които се отнасят до изпълнението на поръчката, в случай, че същата ни бъде възложена.
6. Задължаваме се да не разпространяваме по никакъв повод и под никакъв предлог данните, свързани с поръчката, станали ни известни във връзка с участието ни в откритата процедура.
7. При изпълнението на поръчката няма да ползваме/ще ползваме следните (невярното се зачертава) подизпълнители:


Подизпълнител

избройте имената и адресите на подизпълнителите

Видове работи, които ще изпълнява

посочете видовете дейности

% от общата стойност на поръчката

посочете дела на участие на всеки подизпълнител
във връзка с което прилагаме писмено съгласие (декларация) от страна на посочените подизпълнители за участието им.
8. Съгласни сме валидността на нашето предложение да бъде ………………. дни, но не по-малко от 90 календарни дни от датата на получаване на офертата и то ще остане обвързващо за нас, като може да бъде прието по всяко време преди изтичане на този срок.
9. До подготвянето на договор, това предложение заедно с писменото приемане от Ваша страна и известие за сключване на договор ще формират обвързващо споразумение между двете страни.

Подаването на настоящата оферта удостоверява безусловното приемане на всички изисквания и задължения, поставени от Възложителя в провежданата процедура.


Приемаме, че изборът на Възложителя е единствено и изключително негово право.

Като неразделна част от настоящата оферта, представяме:

1. Списък на всички документи (съответно копия на документи), в подписан и подпечатан вид.

/Описват се всички представени от участника документи (задължителни и други - по преценка на участника), включително документи относно лицата, представляващи участника и относно подизпълнителите - ако такива се предвиждат, документи относно икономическото и финансово състояние на участника, доказателства за техническите възможности и/ или професионална квалификация на участника, които съгласно чл. 57, ал. 2 от ЗОП и настоящата документация следва да бъдат поставени в плик № 1 „Документи за подбор”/.

Дата:........................ г. ..........................................

(Подпис и печат)
*** Когато Участник в процедурата е обединение, настоящият образец на оферта се представя за обединението като цяло, като се попълва и подписва от лицето, което е упълномощено от членовете на обединението, съгласно споразумението за създаване на обединение.


ОБРАЗЕЦ №2
ТЕХНИЧЕСКА ОФЕРТА
ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:
Информационни кампании сред българите в чужбина с цел популяризиране на инвестиционния климат и връщане на нашите емигранти и учещи в чужбина български студенти в България”

ДО:____________________________________________________________________

(наименование и адрес на възложителя)

От:___________________________________________________________________(наименование на участника)

с адрес: гр. _____________________ ул._____________________________№ ___,

тел.: __________________, факс: ________________, e-mail: _______________

регистриран по ф.д. № __________ / _________ г. по описа на ______________съд,

Булстат / ЕИК: ________________________,

Дата и място на регистрация по ДДС: _____________________________________
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящото, Ви представяме нашето техническо предложение за изпълнение на обявената от Вас процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Информационни кампании сред българите в чужбина с цел популяризиране на инвестиционния климат и връщане на нашите емигранти и учещи в чужбина български студенти в България”, открита Решение № ПР-К-04-156 / 30.07.2013 год. на Изпълнителния Директор на Българска агенция за инвестиции.

Предлагаме да организираме и изпълним поръчката съгласно условията на обявлението и документацията за участие, както следва:
 1. Кратко представяне на участника.

В свободен текст се представя:

 • кратка история на участника, а ако е обединение на всеки от членовете му и на обединението като цяло;

 • дейността, ресурсните и организационни възможности на участника;

 • предишен опит в изпълнението на подобни поръчки;

2. Първоначален контакт със студенти и успешно реализирали се българи


В свободен текст следва да идентифицира емигрантски и студентски общности в чужбина, и изготви примерна концепция за стратегия и план за непрекъснат контакт със студенти и успешно реализирали се българи с цел уведомяването им за възможностите, които им предоставя инвестиционният процес в България Да предложи работещ и перспективен начин за осъществяване на непрекъснат контакт на БАИ със студенти и успешно реализирали се българи.
Следва да се направи представяне на начина на организиране на 13 промоционални инвестиционни мероприятия сред по-големите студентски организации и емигрантски общности в градове на Европа, САЩ, и други дестинации, с участието на представители на български държавни институции, БАИ, изявени българи в чужбина, сред които мениджъри на компании, ICT специалисти, инженери, икономисти и други специалисти.

3. Индикативен времеви график за провеждане на промоционалните инвестиционни мероприятия


* Предложените дати за провеждане на всяко промоционално събитие ще бъдат съгласувани и одобрени от възложителя. Това означава, че изпълнителят е длъжен да представи предварителен график на промоционалните събития по градове и дати, без това да е обвързващо за възложителя.
4. Да представи начина на популяризирането на мероприятията чрез медиите и/или по други канали преди, по време и след събитието (минимум 2 публикации в печатни или еквивалента на „публикация” в друг тип медии)

5. Да представи каналите за осигуряване присъствието на мероприятето на мероприятието със студентската общност, позволяваща присъствието на минимум 40 човека, както и лекторите и участниците от страна на БАИ.

6. Да представи каналите за осигуряване присъствието на мероприятето, на минимум 10 човека, както и на лекторите и участниците от страна на БАИ.

При организиране и провеждане на всички събития, изпълнителят е длъжен да спазва действащото законодателство относно защитата на личните данни при събирането и обработването на данните, които са му предоставени в хода на изпълнение на дейностите.


ДАТА: _____________ г. ПОДПИС и ПЕЧАТ:______________________


ОБРАЗЕЦ №2

ЦЕНОВА ОФЕРТА
ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:
Информационни кампании сред българите в чужбина с цел популяризиране на инвестиционния климат и връщане на нашите емигранти и учещи в чужбина български студенти в България”

ДО:_____________________________________________________________(наименование и адрес на възложителя)

От:_____________________________________________________________(наименование на участника)

с адрес: гр. _____________________ ул._______________________, № _______,

тел.: __________________ , факс: ________________, e-mail: _______________

регистриран по ф.д. № __________ / _________ г. по описа на ______________ съд,

ЕИК / Булстат: _____________________________,

Дата и място на регистрация по ДДС: ___________________________________

Разплащателна сметка:

банков код:___________________;

банкова сметка:_______________ ;

банка: _______________________ ;

град/клон/офис: _______________;

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

След запознаване с условията на поръчката, заявяваме, че желаем да участваме в обявената от Вас открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Информационни кампании сред българите в чужбина с цел популяризиране на инвестиционния климат и връщане на нашите емигранти и учещи в чужбина български студенти в България” , открита с Решение № ПР-К-04-156 / 30.07.2013 год.

на Изпълнителния Директор на Българска агенция за инвестиции във връзка с което Ви представяме нашата оферта, както следва:

Общата цена за изпълнение на всички дейности от предмета на поръчката е:

……………………. лв. (словом…………………………………………лв.) без ДДС и

………………………. лв. (словом ………………………………лв.) с начислен ДДС.


Предложената от нас обща цена е крайна и включва всички разходи по изпълнение на предмета на поръчката.
Цени за организиране на събитията по локации са посочени в таблицата по-долу, както следва:

Количество

(брой)

Единична цена (лв.) без ДДС

Общо Цена без ДДС

Общо с Цена с ДДС

информационни кампании в страни от ЕСинформационни кампании в страни извън ЕС

Общо цена за събитията с и без ДДС

Не се попълва !

Не се попълва !
Изпълнителя следва да има предвид, разполагаемия финансов ресурс на Възложителя при формирането на ценовата си оферта както следва:

*!!! Стойността на поръчката е 331 848 лв. без данък върху добавената стойност, респективно 398 218 лв. с данък върху добавената стойност, от които:

1. Провеждането на 7 броя събития във формата на информационни кампании сред българите в страни от ЕС с цел популяризиране на инвестиционния климат, създаване на неформални общности и връщане на нашите имигранти и учещи в чужбина български студенти в България, с единична стойност на събитие до 24398 лева без ДДС !!!

2. Провеждането на 6 броя събития във формата на информационни кампании сред българите в страни извън ЕС с цел популяризиране на инвестиционния климат, създаване на неформални общности и връщане на нашите имигранти и учещи в чужбина български студенти в България, с единична стойност на събитие до 26843 лева без ДДС !!!
Предложената от нас оферта е крайна и включва всички разходи по изпълнение на обекта на поръчката.

При несъответствие между сумата, посочена с цифри и с думи, валидна ще бъде сумата, посочена с думи.

Приемаме, че единствено и само ние ще бъдем отговорни за евентуално допуснати грешки или пропуски в изчисленията на предложената от нас оферта.
2. Условия и начин на плащане
Приемаме, че начинът на плащане е съгласно условията по договора за възлагане на обществена поръчка с предмет “Информационни кампании сред българите в чужбина с цел популяризиране на инвестиционния климат и връщане на нашите емигранти и учещи в чужбина български студенти в България”, чиито клаузи приемаме.
До подписването на договор, това предложение заедно с писменото приемане от Ваша страна и известие за сключване на договор ще формират обвързващо споразумение между двете страни.

Дата: …………… г. Подпис и печат: ....................................Забележка: Участниците, регистрирани по ДДС, отбелязват наличието на такава регистрация.

Този документ задължително се поставя от участника в отделен запечатан непрозрачен плик - ПЛИК №3
ОБРАЗЕЦ №4

ДЕКЛАРАЦИЯ

ЗА РЕГИСТРАЦИЯ ПО ЗАКОНА ЗА ТЪРГОВСКИЯ РЕГИСТЪР
Подписаният: …………………………………………………………………......................

(трите имена)

Данни по документ за самоличност..............................................(номер на лична карта, дата, орган и място на издаването)

в качеството си на ………………………………………………………………………..(длъжност)

на Участник: …………………………………………..…………………………………………………………,

в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет “Информационни кампании сред българите в чужбина с цел популяризиране на инвестиционния климат и връщане на нашите емигранти и учещи в чужбина български студенти в България”, открита с Решение № ПР-К-04-156 / 30.07.2013 год. г. на Изпълнителния Директор на Българска агенция за инвестиции
ДЕКЛАРИРАМ:
Представляваният от мен участник е регистриран по Закона за Търговския регистър и неговият единен идентификационен код (ЕИК) е:......................................

Дата: ............ ДЕКЛАРАТОР:………………………………………………..

(подпис, печат)

ОБРАЗЕЦ №5
Д Е К Л А Р А Ц И Я

за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1 и ал. 5, т. 1

от Закона за обществените поръчки
Подписаният: ……………………………………………………………….........................................

(три имена)

Данни по документ за самоличност.................................................................

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

(номер на лична карта, дата, орган и място на издаването)

в качеството си на …………………………………………………………………………………………………………(длъжност)

на Участник: …………………………………………..…………………………………………………………………..…, в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет


Информационни кампании сред българите в чужбина с цел популяризиране на инвестиционния климат и връщане на нашите емигранти и учещи в чужбина български студенти в България”открита с Решение № ПР-К-04-156 / 30.07.2013 год. на Изпълнителния Директор на Българска агенция за инвестиции
Д Е К Л А Р И Р А М:

1. Не съм осъждан(а) с влязла в сила присъда /Реабилитиран съм за:

а) престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпиране на пари, по чл. 253 - 260 от Наказателния кодекс;

б) подкуп по чл. 301 - 307 от Наказателния кодекс;

в) участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс;

г) престъпление против собствеността по чл. 194 - 217 от Наказателния кодекс;

д) престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от Наказателния кодекс.

2. Не съм свързано лице по смисъла на § 1, т. 23а от допълнителните разпоредби на Закона за обществените поръчки с възложителя или със служители на ръководна длъжност в неговата организация.

3. Декларираните от мен обстоятелства по т. 1 и т. 2 от настоящата деклрация, не са налице по отношение на мен в държавата, в която съм установен.

Известна ми е отговорността по чл.313 от НК за неверни данни.

Задължавам се при промени на горепосочените обстоятелства да уведомя Възложителя в седемдневен срок от настъпването им.

Дата: ............ ДЕКЛАРАТОР:

(подпис, печат)

ПОЯСНЕНИЕ: В случай, че участникът е юридическо лице, декларацията се подписва задължително от лицата, посочени в чл. 47, ал. 4 от ЗОП.
В случай, че участникът е обединение, декларация се представя от всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението, съобразно чл. 56, ал. 3, т. 1 от ЗОП.
Когато деклараторът е чуждестранен гражданин, декларацията, която е на чужд език се представя и в превод.
Когато участникът предвижда участие на подизпълнители, документът се представя за всеки един от тях, съобразно чл. 47, ал. 8 от ЗОП.

„Свързани лица” по смисъла на § 1, т. 23а от допълнителните разпоредби на Закона за обществени поръчки са: 1. роднини по права линия без ограничения;

 2. роднини по съребрена линия до четвърта степен включително;

 3. роднини по сватовство – до втора степен включително;

 4. съпрузи или лица, които се намират във фактическо съжителство;

 5. съдружници;

 6. лицата, едното от които участва в управлението на дружеството на другото;

 7. дружество и лице, което притежават повече от 5 на сто от дяловете или акциите, издадени с право на глас в дружеството.

Не са свързани лица дружество, чийто капитал е 100 на сто държавна или общинска собственост, и лице, което упражнява правата на държавата, съответно на общината в това дружество.

Ръководните длъжности в администрацията са посочени в Единния класификатор на длъжностите в администрацията, раздел "А”.


ОБРАЗЕЦ №6
Д Е К Л А Р А Ц И Я
по чл. 47, ал. 1, т. 2 и 3 и ал. 5, т. 2 от Закона за обществените поръчки
Подписаният: …………………………………………………………………....................................

(три имена)

Данни по документ за самоличност ..............................................................(номер на лична карта, дата, орган и място на издаването)

в качеството си на ……………………………………………………………………………………………………(длъжност)

на …………………………………………..……………………………………………………………………………………………-(наименование на участника)
участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет

Информационни кампании сред българите в чужбина с цел популяризиране на инвестиционния климат и връщане на нашите емигранти и учещи в чужбина български студенти в България” открита с Решение № ПР-К-04-156 / 30.07.2013 год. на Изпълнителния Директор на Българска агенция за инвестицииД Е К Л А Р И Р А М, че:

1. Представляваният от мен участник не е обявен в несъстоятелност.

2. Представляваният от мен участник не се намира в производство по ликвидация, нито в подобна процедура, съгласно националните ми закони и подзаконови актове;

3. Представлявания от мен участник не е сключил договор с лице по чл. 21 или 22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.

4. Декларираните от мен обстоятелства по т. 1 - 3 от настоящата деклрация, не са налице по отношение на представлявания от мен участник в държавата, в която е установен.

Известна ми е отговорността по чл.313 от НК за неверни данни.

Задължавам се да уведомя Възложителя за всички настъпили промени в декларираните по-горе обстоятелства в 7-дневен срок от настъпването им.

Дата: ................ г. ДЕКЛАРАТОР: ......................ПОЯСНЕНИЯ

по Декларацията по чл. 47, ал. 1, т. 2 и 3 и ал. 5, т. 2 от ЗОП
1. Декларация за отсъствие на цитираните обстоятелства е достатъчно да бъде подадена от едно от лицата, които могат самостоятелно да представляват участника, когато участник е юридическо лице, съобразно нормата на чл. 47, ал. 6 от ЗОП.

В случай, че участникът е обединение, декларация се представя за всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението, съобразно чл. 56, ал. 3, т. 1 от ЗОП при спазване на условията по чл. 47, ал. 6 от ЗОП.

Когато деклараторът е чуждестранен гражданин, декларацията, която е на чужд език се представя и в превод.

Когато участникът предвижда участие на подизпълнители, документът се представя за всеки един от тях, съобразно чл. 47, ал. 8 от ЗОП.


Лице по чл.21 от ЗПУКИ е лице, заемащо публична длъжност, с изключение на лице по чл. 3, т. 1, 2, 3, 6, 11, 12 и 20, което няма право в продължение на една година от освобождаването му от длъжност да сключва трудови или други договори с търговските дружества или кооперации, по отношение на които в последната година от изпълнението на правомощията или задълженията си по служба е осъществявало действия по разпореждане, регулиране или контрол или е сключвало договори с тях, както и да е съдружник, да притежава дялове или акции, да е управител или член на орган на управление или контрол на такива търговски дружества или кооперации. Ограниченията се прилагат и за търговските дружества, свързани с изброените.

Лице по чл.22 от ЗПУКИ е лице, заемащо публична длъжност, което в последната година от изпълнението на правомощията или задълженията си по служба е участвало в провеждането на процедури за обществени поръчки или в процедури, свързани с предоставяне на средства от фондове, принадлежащи на Европейския съюз или предоставени от Европейския съюз на българската държава, няма право в продължение на една година от освобождаването му от длъжност да участва или да представлява физическо или юридическо лице в такива процедури пред институцията, в която е заемало длъжността. Забраната за участие в процедури за обществени поръчки или в процедури, свързани с предоставяне на средства от фондове, принадлежащи на Европейския съюз или предоставени от Европейския съюз на българската държава, се прилага и за юридическо лице, в което публичното лице е станало съдружник, притежава дялове или е управител или член на орган на управление или контрол след освобождаването му от длъжност.


ОБРАЗЕЦ №7

Д Е К Л А Р А Ц И Я

за съгласие за участие като подизпълнител
Подписаният: ………………………………………………………………….......................................

(три имена)

Данни по документ за самоличност ...............................................................

....................................................................................................................

(номер на лична карта, дата, орган и място на издаването)

в качеството си на …………………………………………………………………………………………………………(длъжност)

на …………………………………………..……………………………………………………………………………………………..-(наименование на участника)

участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с

Информационни кампании сред българите в чужбина с цел популяризиране на инвестиционния климат и връщане на нашите емигранти и учещи в чужбина български студенти в България”, открита с Решение № ПР-К-04-156 / 30.07.2013 год. на Изпълнителния Директор на Българска агенция за инвестиции.

Д Е К Л А Р И Р А М:
1. От името на представляваното от мен дружество: …………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………(посочете юридическото лице, което представлявате)

изразявам съгласието да участваме като подизпълнител на ............................(посочете участника, на който сте подизпълнител)

при изпълнение на горепосочената поръчка.

2. Дейностите, които ще изпълняваме като подизпълнител са:

........................................................................................................................................................................................................................................................(избройте конкретните части от обекта на обществената поръчка, които ще бъдат изпълнени от Вас като подизпълнител)

3. Запознати сме с разпоредбата на чл.55, ал.5 от Закона за обществените поръчки, че заявявайки желанието си да бъдем подизпълнител в офертата на посочения по-горе участник, нямаме право да се явим като участник в горепосочената процедура и да представим самостоятелна оферта.

4. Във връзка с изискванията на процедурата, приложено представяме следните документи:

4.1. Копие от документ за регистрация или единен идентификационен код съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър; копие от документ за самоличност (когато подизпълнителят е физическо лице).

4.2. Доказателства за икономическото и финансовото състояние, съобразно вида и дела на нашето участие: …………………………………………………………………………………………

4.3. Доказателства за техническите възможности и квалификация, съобразно вида и дела на нашето участие: …………………………………………………………………………………………

4.4. Декларации за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 и 5 от ЗОП

(Декларациите следва бъдат по образците от документацията за участие, като изискванията към участниците, относно лицата, които следва да попълнят и подпишат такива декларации важат и за подизпълнителя, представени в оригинал);

5. Други документи, по преценка и съгласно изискванията на настоящата документация за участие: ……………………………………………………………………………………………………


Задължавам се да уведомя Възложителя за всички настъпили промени в декларираните по-горе обстоятелства в 7-дневен срок от настъпването им.
Дата: ................. г. ДЕКЛАРАТОР: ....................
ОБРАЗЕЦ №8

ДОКАЗАТЕЛСТВА ЗА ТЕХНИЧЕСКИ ВЪЗМОЖНОСТИ
Справка за изпълнените договори, съгласно чл. 51, ал. 1, т. 1 от ЗОП

Подписаният: …………………………………………………………………...................................(три имена)

Данни по документ за самоличност ...............................................................(номер на лична карта, дата, орган и място на издаването)

в качеството си на …………………………………………………………………………………………………….(длъжност)

на ……………………………………………………………………………………………………………………………………..-(наименование на участника)

участник: …………………………………………..…………………………………………………………………..…, в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

Информационни кампании сред българите в чужбина с цел популяризиране на инвестиционния климат и връщане на нашите емигранти и учещи в чужбина български студенти в България”, открита с Решение № ПР-К-04-156 / 30.07.2013 год. на Изпълнителния Директор на Българска агенция за инвестиции
ДЕКЛАРИРАМ:

През предходните три години представляваният от мен участник е изпълнил следните договори:
Изпълнени договори

Години

(I-ва, II-ра, III-та.)
Пореден No


Наименование на договора


Начална и крайна дата на договора

Стойност на договора

Възложител

1.

2. • Поредният номер на последния ред по декларация от настоящия образец не ограничава Участника относно броя на доказателствата, които следва да представи. Следва да се има предвид, че Възложителя поставя изискването за минимум един договор.

Дата:..............................г. Декларатор:…………….………......

ОБРАЗЕЦ №9


БАНКОВА ГАРАНЦИЯ

ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

ДО

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Българска агенция за инвестиции

Адрес:

ул. „Аксаков” № 31

гр. София – 1000

Република България
Известени сме, че нашият Клиент, [наименование и адрес на участника], наричан за краткост по-долу УЧАСТНИК, ще участва в откритата с Ваше Решение № ПР-К-04-156 / 30.07.2013 год. открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Информационни кампании сред българите в чужбина с цел популяризиране на инвестиционния климат и връщане на нашите емигранти и учещи в чужбина български студенти в България”, обявена в изпълнение на Договор № BG161PO003-4.1.01-0001-C0001 по Проект “Популяризиране на предимствата за инвестиране в България”, осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007 – 2013 г.) , попадаща в обхвата на приоритетна ос 4 „Укрепване на международните пазарни позиции на българската икономика”.

Също така сме информирани, че в съответствие с условията на процедурата и разпоредбите на Закона на обществените поръчки, УЧАСТНИКЪТ трябва да представи в офертата си банкова гаранция за участие в процедурата, открита във Ваша полза, за сумата в размер на (словом: ) [посочва се цифром и словом стойността и валутата на гаранцията съгласно обявлението по процедурата].

Като се има предвид гореспоменатото, ние ______________ [наименование и адрес на Банката], с настоящото поемаме неотменимо и безусловно задължение да заплатим по посочената от Вас банкова сметка, сумата от (словом: )

[посочва се цифром и словом стойността и валутата на гаранцията], в срок до 3 (три) работни дни след получаване на първо Ваше писмено искане, съдържащо Вашата декларация, че УЧАСТНИКЪТ е извършил едно от следните действия:

a) оттегли офертата си след изтичане на срока за получаване на офертите;

б) обжалва решението на възложителя за определяне на изпълнител – до решаване на спора;

в) е определен за изпълнител, но не изпълни задължението си да сключи договор за обществената поръчка в едномесечен срок след изтичането на срока за обжалване на решението за определяне на изпълнител в случаите, когато не е подадена жалба или е подадена жалба, но не е поискано налагане на временна мярка.

Вашето искане за усвояване на суми по тази гаранция e приемливо и ако бъде изпратено до нас в пълен текст чрез надлежно кодиран телекс/телеграф от обслужващата Ви банка, потвърждаващ, че Вашето оригинално искане е било изпратено до нас чрез препоръчана поща и че подписите на същото правно обвързват Вашата страна. Вашето искане ще се счита за отправено след постъпване или на Вашата писмена молба за плащане, или по телекс, или по телеграф на посочения по-горе адрес.

Тази гаранция влиза в сила, от ………….часа на …………..г. [посочва се датата и часа на крайния срок за представяне на офертите].

Отговорността ни по тази гаранция ще изтече в ___часа на _________ г. [посочва се дата и час, съобразени с Обявлението и документацията – минимум 120 (сто и двадесет) календарни дни, считано от крайния срок за представяне на офертите], до която дата, какъвто и да е иск по нея, трябва да бъде получен от нас.

След тази дата гаранцията автоматично става невалидна, независимо дали това писмо-гаранция ни е изпратено обратно или не.

Гаранцията трябва да ни бъде изпратена обратно, веднага след като вече не е необходима или нейната валидност е изтекла (което от двете събития настъпи по-рано).

Гаранцията е лично за Вас и не може да бъде прехвърляна.
Подпис и печат,

(БАНКА)
ОБРАЗЕЦ № 10

Сподели с приятели:
  1   2   3
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница