Ііі. Пълно описание на обекта на поръчката: Място за изпълнение. Мястото за изпълнение на поръчката е трасето на вл 110 kV „Моняк Осетия”Дата16.10.2018
Размер286.71 Kb.
#89284
РАЗДЕЛ ІІІ. ПЪЛНО ОПИСАНИЕ НА ОБЕКТА НА ПОРЪЧКАТА:


 1. Място за изпълнение.

Мястото за изпълнение на поръчката е трасето на ВЛ 110 kV „Моняк - Осетия”, свързваща п/ст „Арпезос ” с п/ст „Гледка“.

Трасето на участъка за основен ремонт по този проект започва от същ. ст.№ 13, който се намира в близост до шосето от Кърджали към завод „ОЦЗ“, от където с няколко последователни чупки се насочва в южна посока и пресича язовир „Студен Кладенец“. След пресичането ВЛ достига жп линията за гр.Кърджали, минава в близост до вилна зона и се насочва към п/ст „Гледка”. Eксплоатира се от МЕР Хасково (МЕПР Кърджали).

2. Съществуващо положение
- работен участък

От п/ст „Арпезос ” до п/ст „Гледка“, ВЛ е изградена с проводници АС-240 и едно м.з.в. С-50. Носителните и опъвателните стълбове са стоманорешетъчни заваръчна конструкция , тип „бъчва”.3.Обем на поръчката

Предмет на настоящата поръчка е ремонт на ВЛ 110 кV „Моняк-Осетия” в участъка от ст.№ 13 до ст.№ 27 . Включва подмяна на част от стълбовете, монтаж на две тройки нови фазови проводници АСО-400 и едно м.з.в. С-50 с дължина 3,38 км.

Основните строително-монтажни работи са:

- демонтаж на носителни СРС – 4 бр.;

- демонтаж на опъвателни СРС – 8 бр.;

- монтаж на носителни СРС тип Н.13.D - 1 бр., Н.16.D - 2 бр. и Н.19.D - 1 бр.;

- монтаж на опъвателни СРС тип 28 ЪБ 30-400 -1 бр., 30.19.D - 3 бр., 60.16.D - 1 бр. и 60.19.D - 1 бр. и 90.13.D - 1 бр. ;

- демонтаж на съществуващия проводник АС-240 и м.з.в. С-50 в участъка от ст.№ 13 до ст.№ 27;

- изтегляне на две тройки нови фазови проводници АСО -400 и едно м.з.в. С-50

в участъка от ст.№ 13 до ст.№ 26;

- монтаж на заземители на всички нови стълбове в участъка от ст.№ 13

до ст.№ 27;

- нанасяне на АКЗ на 2 бр. стълбове заваръчна конструкция в работния участък.
РАЗДЕЛ ІV. ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ:

А.Технически спецификации за изпълнение на СМР.

Работите съгласно тази документация трябва да се изпълняват при спазване на всички изисквания на Наредбата за устройство на електрическите уредби (НУЕУ)-2004 год., Наредба № 3/18.09.2007 г. за технически правила и нормативи за контрол и приемане на електромонтажни работи, Наредба № 14/15.06.2005г. за технически правила и нормативи за проектиране, изграждане и ползване на обектите и съоръженията за производство, преобразуване, пренос и разпределение на електрическа енергия и Наредба № 2/31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Р. България.

Освен горе цитираните документи трябва да се спазват и всички изисквания, посочени в настоящата документация и приложенията към нея, план за безопасност и здраве, работния проект, чертежите и схемите към него.

При различие между предвидените в документацията и работния проект операции и дейности (или техния обем) да се изпълняват предвидените в документацията.

Изпълнителят трябва да предвиди и да използва най-добрите и утвърдени строителни практики и технологии за изпълнение на този тип обекти, без това да влиза в противоречие с изискванията на Възложителя.

Всички демонтажни и монтажни работи трябва да се изпълняват от квалифициран персонал на Изпълнителя, който трябва да притежава валидни документи за допускане до работа на енергийни обекти и съоръжения.

Изпълнителят по договора трябва да притежава или да наеме необходимото специално оборудване и инструменти за извършването на монтажните и демонтажни работи, предвидени по тази процедура, включително комплект машини (теглителна и спирателна) за изтегляне на проводници под механично напрежение с минимална теглителна и задържаща сила 41 кN.
1. Изисквания към пикетирането

Предвид завършеното земеразделяне и повишените законови изисквания към организациите, изграждащи своя инфраструктура в частни и общински терени, пикетирането на стълбовете да става с точност +/- 15 см и стриктно съгласно проекта и указанията на Възложителя.2. Изкопи и фундаменти

Фундаментите на всички стълбове да бъдат монолитни за здрава почва с изключение на ст.№ 16 и ст.№ 18, които да бъдат монолитни за 100% воден подем;

Всички нови стълбове да се фундират на мястото на старите по метода „ стъпка в

стъпка”, с изключение на същ.ст.№ 23 където няма да се монтира нов стълб. Фундаментите на всички стълбове се припокриват със съществуващите. След изваждането им да се извърши дооформяне на изкопите за монтажа на новите фундаменти;

За повишаване експлоатационната дълготрайност на монолитните фундаменти, същите да се отливат на място с необходимата гладкост и наклони на надземната част, без допълнителна циментова замазка, като задължително се вибрират. След отливане на фундаментите да се изчаква технологичния срок за набиране проектната якост на бетона, за да не се получи обрушване на ръбовете и други механични повреди.

За оттичане на атмосферните води около фундаментите на стълбовете обратните насипи да се уплътняват чрез трамбоване. След това да се оформят площадките около стълбовете, като се направят наклони навън от стълбовете и канавки за отвеждане на повърхностните води. Обратната засипка да се изпълни на пластове по 20-30 см и се трамбова до постигане на обемна плътност от около 1,6 т/м3. Забранява се използването на камъни и строителни отпадъци за обратната засипка.

Ако в някой от изкопите се появи приток на подпочвени води, да се уведоми проектанта, възложителя и консултанта на обекта за даване на решение за изпълнение на конкретния фундамент.

Фундаментите да се изграждат само с монтажни рамки, изработени съгласно конструктивната документация на СРС, а нивелирането - с прибори, осигуряващи висока точност (теодолит). Допустимите отклонения от проектните размери на фундаментите, в горната им част да са не повече от: • на хоризонталното разстояние между отделните крака: ± 2,5мм;

 • от хоризонталната им равнина: ± 2мм;

 • в дължината на диагонала на монтажната рамка: ± 3мм;

Описанието на новите стълбове с количествaта изкопи и бетон са посочени в следващата таблица:


№ по

ред


Тип на стълба

Брой стълбове

Изкоп, м3


Бетон, м3за 1 стълб

Общо (кръгло)

за 1 стълб

Общо (кръгло)

1.

Н.13.D

1

-

-

11

11

2.

H.16.D

2

12

24

11

22

3.

H.19.D

1

12

12

11

11

4.

28 ЪБ30-400

1

25

25

25

25

5.

30.19.D

3

55

165

40

120

6.

60.16.D (100%воден подем)

1

112

112

72

72

7.

60.19.D (100%воден подем)

1

112

112

72

72

8.

90.13.D

1

51

51

45

45

Всичко:

11 бр.
501 м3
378 м3Забележка: Посочените количества са за дооформяне на изкопите за новите фундаменти.
3. Стълбове

Всички съществуващи стълбове от ВЛ 110 кV „Моняк-Осетия” в участъка от стълб № 13 до стълб № 27 да се демонтират с изключение на същ.ст.№№ 13, 17 и 27.Ремонта на ВЛ да се изпълни с нови, горещо поцинковани стоманорешетъчни стълбове, болтова конструкция, за напрежение 110 кV за две тройки проводници тип АСО-400 с бъчвообразно разположение с изключение на стълб № 19, който да бъде заваръчна конструкция.
Типовете и броят на стълбовете, които да бъдат употребени при ремонта, са както следва:

№ по ред

Тип на стълба

Номер на стълба

Брой стълбове

НОСИТЕЛНИ СТЪЛБОВЕ

1.

Н.13.D

21

1

2.

H.16.D

22; 25

2

3.

H.19.D

23

1Всичко нови (носителни) стълбове:

4 бр.

ОПЪВАТЕЛНИ СТЪЛБОВЕ

1.

28 ЪБ30-400

19

1

2.

30.19.D

14; 15; 20

3

3.

60.16.D

16

1

4.

60.19.D

18

1

5.

90.13.D

24

1Всичко нови (ОПЪВАТЕЛНИ) стълбове:

7 бр.ОБЩО НОВИ СТЪЛБОВЕ ЗА ВЛ:

11 бр.

Съществуващи стълбове, които се запазват:№ по ред

Тип на стълба

Номер на стълба

Брой стълбове

НОСИТЕЛНИ СТЪЛБОВЕ

1.

13.НБ-400

17

1Всичко СЪЩ. носителни стълбове:

1 бр.

ОПЪВАТЕЛНИ СТЪЛБОВЕ

1.

ЪБ 60-400

13

1

2.

ЪБ 90-400

26

1Всичко СЪЩ.ОПЪВАТЕЛНИ стълбове:

2 бр.ОБЩО СЪЩ. СТЪЛБОВЕ ЗА ВЛ:

3 бр.

ОБЩО НОСИТЕЛНИ СТЪЛБОВЕ НА ЛИНИЯТА: 5 бр.

ОБЩО ОПЪВАТЕЛНИ СТЪЛБОВЕ НА ЛИНИЯТА: 9 бр.
Количества на стоманата в стълбовете и основите на новите стълбове:

№ по

ред


Тип на стълба

Брой стълбове

Стомана в основата, кг


Стомана в стълба, кгза 1 стълб

Общо (кръгло)

за 1 стълб

Общо (кръгло)

1.

Н.13.D

1

276

276

2803

2803

2.

H.16.D

2

276

552

3097

6194

3.

H.19.D

1

276

276

3477

3477

4.

28 ЪБ30-400

1

700

700

10157

10157

5.

30.19.D

3

517

1551

8620

25860

6.

60.16.D

1

852

852

8488

8488

7.

60.19.D

1

852

852

10032

10032

8.

90.13.D

1

1060

1060

9926

9926

Всичко:

11 бр.
611976937


Забележка: В теглото на стълбовете са включени стоманени профили, болтове, гайки и планки, без поцинковката.

3.1. Новите стълбове да бъдат горещо поцинковани с изключение на стълб № 19 .

3.2. На всички нови стълбове да бъдат монтирани нови "ОЖ" табели.

3.3. Да се направи преномериране, датиране и надпис с диспечерско наименование. с черен надпис на жълт фон по шаблон, съгласуван с Възложителя.


Съществуващия стълб заваръчна конструкция № 17 да се обработи със следната

СИСТЕМА ЗА АНТИКОРОЗИОННА ЗАЩИТА


№03

ЕКСПЛОАТАЦИОННА СРЕДА: Категория С2 съгласно ISO – 12 944

ЕКСПЛОАТАЦИОННА ДЪЛГОТРАЙНОСТ: Степен М съгласно ISO–12 944 с минимален гаранционен срок над 10 /десет/ години

ПОДГОТОВКА: Степен Р St 2 съгласно ISO–8 501

Локално ръчно и машинно почистване. Добре прилепналите покрития трябва да се запазят неповредени. Отстраняват се от повърхността на другите участъци слабо прилепналите покрития и по-голяма част от окалината, ръждата и другите продукти от корозията (стр. 22 от ISO–12 944-4).

Почистването и АКЗ се извършва на 100% от площта на стълбовете.
№.

ВИД НА ПОКРИТИЕТО

СВЪРЗВАЩО ВЕЩЕСТВО

ТИП НА ПОКРИТИЕТО

БРОЙ НА СЛОЕВЕТЕ

ДЕБЕЛИНА НА СУХИЯ ФИЛМ, .μm

ЕСКПЛОАТА- ЦИОННА СРЕДА

СИСТЕМА ПО ISO – 12 944

1.

ГРУНД

АЛКИД

Съдържание на ръждо-преобразувател

Цвят оксидно червен1 - 2*

80

С2

S2.05

2.

МЕЖДИННО ПОКРИТИЕ

АЛКИД

MIOX тип SG минимум 30% Естествен цвят

1

40

С2

S2.05

3.

КРАЙНО ПОКРИТИЕ

АЛКИД

Емайллак сребрист

Цвят RAL 60211

40

С2

S2.05

ОБЩА ДЕБЕЛИНА НА ЗАЩИТНОТО ПОКРИТИЕ: 160 микрона

* Броят на слоевете се определя от производителя на материалите.Всеки етап от нанасянето на антикорозионното покритие (включително почистването на повърхностите) ще се приема с протокол от представители на Възложителя, Изпълнителя и НСН. Следващ слой може да бъде нанасян само след подписването на такъв протокол.

Качеството на влаганите материали ще се контролира чрез непредизвестено вземане на проби от партидата на обекта за анализ в независима лаборатория.


Новия стълб заваръчна конструкция № 19 да се обработи със следната

СИСТЕМА ЗА АНТИКОРОЗИОННА ЗАЩИТА


01

ЕКСПЛОАТАЦИОННА СРЕДА: С2 съгласно ISO – 12 944

ЕКСПЛОАТАЦИОННА ДЪЛГОТРАЙНОСТ: Н съгласно ISO – 12 944 с минимален гаранционен срок над 15 /петнадесет/ години

ПОДГОТОВКА: Sа 2 ½ съгласно ISO – 8 501

Струйно почистване с абразив. Отстраняват се окалината, ръждата, покритията и чуждите вещества. Не се допуска наличие на масла, мазнини замърсявания и външни включвания. Съществуващите следи от замърсяване трябва да изглеждат само като леки петна под формата на точки или следи. стр. 20 от ISO – 12 944-4 приложение “А” за първична подготовка на повърхностите и т.2 от забележката към част 4.1. от ISO 8501-2.


№.

ВИД НА ПОКРИТИЕТО

СВЪРЗВАЩО ВЕЩЕСТВО

ТИП НА ПОКРИТИЕТО

БРОЙ НА ПОКРИТИЕТО

ДЕБЕЛИНА НА СУХИЯ ФИЛМ

ЕСКПЛОАТА- ЦИОННА СРЕДА

СИСТЕМА ПО ISO – 12 944

1.

ГРУНД

ЕПОКСИД

Съдържание на Zn > 95%

1 - 2

80

С2

S2.16

2.

МЕЖДИННО ПОКРИТИЕ

ЕПОКСИД

RAL 3009

1

40

С2

S2.16

3.

КРАЙНО ПОКРИТИЕ

ЕПОКСИД

RAL 6021

1

40

С2

S2.16

ОБЩА ДЕБЕЛИНА НА ЗАЩИТНОТО ПОКРИТИЕ: За С2 - 160 микрона

Първите две позиции са препоръчителни да се извършат в завода производител на конструкциите, а последното при монтирано положение.

При връзките между планките преди сглобяване да се запълни с антикорозионна силиконова паста за херметична изолация против достъп на окисни изпарения.
4. Проводници и мълниезащитни въжета

Да се монтират две тройки нови фазови проводници тип АСО-400 и ново м.з.в. тип С-50 на участъка от ст.№ 13 до ст.№ 26(нов). Дължината на проводника и м.з.в. посочена в количествената сметка е съгласно надлъжен профил на ВЛ, поради което при доставката, Изпълнителя следва да предвиди и количеството необходимо за технологичен резерв и провеси.При доставката на проводник, Изпълнителя следва да съобрази дължината на опъвателните полета, така че да не се използват съединители за междустълбия или техния брой да бъде минимален.

Възложителя предвижда да достави проводник АСО-400 както следва:МЕЖДУСТЪЛБИЕ

ДЪЛЖИНА ПО ПРОФИЛ (м)


ФАЗИ


БАРАБАН

13-14

122

1 x 6

№ 8 ( I; I I и I I I )+ № 6+ № 10 ( I )

14-15

392

1 x 6

№ 2 ( I; I I и I I I )+№ 3 ( I и I I )

15-16

231

1 x 3

№ 8 ( I V )

19-20

260

1 x 6

№ 10 ( I I; I I I и I V )

24-26

534

1 x 2

№ 9


Забележка: На описаните барабани са навити отделни дължини проводник. Цифрата в скоби в по-горната таблица показва поредния номер на парчето навито на барабана.

Регулацията на проводниците и м.з. въже ще се изпълни по монтажни таблици от РП за съответните климатични условия, посочени на надлъжния профил. Регулирането на проводниците и м.з.въже да се отрази в дневник, в който да се посочат датата, преизчислените и постигнати провеси на визирани междустълбия, заверени с подписите на лицата, участвали в технологичния процес и представител на Възложителя.

Изтеглянето на новите проводници и мълниезащитно въже да се извърши по метода „под механично напрежение”, в съответствие с изискванията на IEC TR 61328 и IEC TR 62263-2005 или техни еквивалентни. Използваните машини, оборудване и средства за безопасност на труда да отговарят на изискванията на посочените по-горе стандарти.

Не се допуска използване на методите с подвижен и неподвижен барабан (проводник на земята).


5. Изолаторни вериги и арматура

Изолацията на ВЛ 110 kV „Моняк - Осетия” да бъде изпълнена с единични носителни изолаторни вериги съставени от наличните изолаторни елементи тип ПС-120 след измиване. Носителните клеми за фазовите проводници да бъдат глухи. Опъвателните клеми доставени от Изпълнителя да бъдат от пресов тип .

Изолаторните вериги, да се окомплектоват със следната арматура:

- носителни вериги тип ЕН-8: U-болт, обица, 8 бр. изолаторни елементи, кратунка, и носителна клема;

- опъвателни вериги тип ЕО-10: пеперуда (комплект с болтове), обица, 10 бр. изолаторни елементи, кратунка, и опъвателна клема.

За мълниезащитното въже тип С-50 да се предвиди използване на спирални опъвателни клеми, а носителните да бъдат люлеещи.


Спецификация на необходимите изолаторни вериги

Единични носителни изолаторни вериги /ЕН-8/ с осем броя елементи:

5 бр. стълба х 6 бр. вериги = 30 броя

Всичко: 30 носителни вериги тип ЕН-8
Единични опъвателни изолаторни вериги /ЕО-10/ с по десет броя елементи :

7 бр. стълба х 12 вериги = 84 броя

ст.№ 13 и ст.№ 26 х 6 вериги = 12 броя

Всичко: 96 опъвателни вериги тип ЕО-10
Необходими изолаторни елементи : 30 ЕН вер.х 8 ел. = 240 броя

96 ЕО вер.х 10 ел. = 960 брояВсичко необходими : 1200 броя изолаторни елемента

От демонтираните 1320 изол.ел. се отстранява по 1 елемент (най-горния) от всяка

носителна изолаторна верига, замърсен от ръжда - 30 бр. и около 4 % от счупване при демонтаж – общо 50 бр. Годни за повторна употреба са 1240 бр. изол.елементи.

Останалите след ремонта изолаторни елементи да се върнат в склад на Възложителя.

При използване на пресова арматура опресоването й да се извършва с хидравлични или друг тип преси с контрол на налягането (натиска).

Над всички носителни вериги на носителните стълбове да бъдат монтирани устройства за защита от птици изработени по чертеж приложен в работния проект.

6. Защита от пренапрежения и заземяване

Всички нови стълбове на ВЛ 110 kV „Суходол” в работния участък да се заземят с типови двуколови заземители, съставени от по два кола от профилна поцинкована стомана L 63.63.6 с дължина 1.5 m.

На стълб № 19 да се направи спусък от м.з.в. С-50 до заземителя.

7. Защита от вибрации

В работния участък да се монтират четирирезонансни виброгасители на фазовите проводници АСО-400 тип „Стокбридж”, съгласно студия за монтаж от производителя.


8. Демонтажни работи

При изпълнение на демонтажните работи трябва да се спазват всички изисквания по безопасност на труда, които се изискват при изграждане на нови ВЛ. Демонтажните работи трябва да се извършват в ред, обратен на новото строителство, като се спазва строго принципът да не се повреждат демонтираните материали, за да могат да бъдат използвани по най-подходящ начин.

Демонтираните материали и отпадъците се разделят на три вида :

А) отпадъци които подлежат на предаване на вторични суровини: демонтирани проводници и мълниезащитни въжета, стоманорешетъчни стълбове, клеми.

Тези отпадъци се транспортират до склада на МЕР Хасково. Там отпадъците се предават с протокол на завеждащия склада, като протоколите се придружават с кантарни бележки. Тегленето да става в присъствието на Завеждащия склада на МЕР Хасково на посочен от него кантар. В съставените приемо-предавателни протоколи се описва поотделно количеството на всеки вид материал. За целта алуминиевия проводник и стоманените въжета да се теглят поотделно. Стоманеното въже да не се тегли заедно със стълбовете. Задълженията на Изпълнителя по предаване на демонтираните материали, ще се считат за изпълнени ако сумите от количествата на всеки вид демонтиран материал отговарят на сметнатите по каталожни данни и проектен брой или специфични тегла на всеки вид материал.

Б) Стъклени изолаторни елементи ще се употребят повторно за комплектоване на веригите на ремонтирания електропровод.

В) Фундаментите на демонтираните стоманорешетъчни стълбове подлежат на предаване на сметище за строителни отпадъци. Изхвърлянето им на други места се забранява и евентуалните нарушения ще са за сметка на Изпълнителя.

Демонтажните работи да се изпълнят в следната последователност: • демонтират се последователно съществуващите МЗВ и фазови проводници на ВЛ и незабавно се прибират в склада на MEР Хасково ;

 • демонтират се съществуващите изолаторни вериги от стълбовете;

 • демонтират се съществуващите стълбове, като:

- стоманорешетъчните стълбове се разглобяват и нарязват на подходящи за транспортиране части, притеглят се и се извозват в склад на MEР Хасково;

- фундаментите на всички демонтирани стоманорешетъчни стълбове се изваждат изцяло и се извозват до сметище за строителни отпадъци;


8.1. Демонтаж на стълбове (по съществуваща номерация).А.НОСИТЕЛНИ СТЪЛБОВЕ

1. НБ-2 - № 22; 23; 24 - 3 бр.

2. НБ - № 26 - 1 бр.

Б.ОПЪВАТЕЛНИ СТЪЛБОВЕ

1. ОБ-2 - № 21 - 1 бр.

2. ЪБ 30-2 - № 20 - 1 бр.

3. ЪБ 30 - № 15 - 1 бр.

4. ЪБ 30+3 - № 14 - 1 бр.

5. ЪБ 60-2- № 25 - 1 бр.

6. ЪБ 60 - № 16 и 18 - 2 бр.

7. ЪБ 60+6 - № 19 - 1 бр.Общо стълбове за демонтаж: 12 бр.
Изкоп за разкриване на основите на демонтирани стълбове:

- стоманорешетъчни стълбове - 350 м³

Разбиване на бетон в основи:

- стоманорешетъчни стълбове – предвижда се изваждане на фундаментите с кран с изключение на ст.№ 23, които се разбиват на дълбочина 0,8 м. и се загробват.

8.2. Демонтаж на мълниезащитно въже, проводници и арматура.

Да се демонтира съществуващото мълниезащитно въже С-50 на ВЛ 110 kV „Моняк-Осетия” от ст.№ 13 до ст.№ 27. Да се демонтира съществуващия проводник АС-240 от ст.№ 13 до ст.№ 27.

Демонтираното мълниезащитно въже С-50 и демонтираният проводник АС-240 се нарязват и навиват на рула с тегло до 50 кг, след което заедно с демонтираните арматурни части (обеци, кратунки, клеми, и др.) се извозват до склад на МЕР Хасково, като се съставят приемо-предавателни протоколи придружени с кантарни бележки.

Заплащането на необходимите такси по претегляне на върнатите материали е задължение на Изпълнителя. Заплащането на таксите по депониране на бетоновите отпадъци е задължение на Възложителя.
8.3. Демонтаж на изолаторни вериги.

 • 1.

Единични носителни (ЕН) вериги:
5 стълба х 6 вериги /стълб = 30 вериги ЕН

Всичко ЕН – 30 вериги


 • 2.
Единични опъвателни (ЕО) вериги:

8 стълба х 12 вериги/стълб = 96 вериги ЕО

ст.№ 13 и ст.№ 27 х 6 вериги/порт. = 12 вериги ЕО

Всичко ЕО – 108 веригиИзолаторни елементи :

ЕН ( 8 ел.): 30 вериги х 8 ел./верига = 240 ел.

ЕО ( 10 ел.): 108 вериги х 10 ел./верига = 1080 ел.

Всичко: 1320 елемента.


Демонтираните изолаторни елементи се измиват и се използват за окомплектоване на новите вериги.
9. Временно строителство

Временното строителство включва направата на временни пътища и подходи, както и дейностите (монтажни и демонтажни работи на временни портали, на ВЛ 20 kV и др.) за обезопасяването на пресичанията с други инфраструктурни обекти (пътища, ж.п. линии и други електропроводи.)

В работния участък въздушната линия има следните пресичания с други съоръжения:


Пресичано съоръжение

Междустълбие на пресичането

Брой пресичания

Мерки

1. Шосе


14–15 – 2 бр.; 22–23; 24-25

4


Монтаж на времененни портали.

2. Ж.П.

14-15; 20-21

2

Прозорец и обезопасяване

3. ВЛ 110 кV

13-14

1

Обезопасяване

4. ВЛ 20 кV

14–15; 15-16 – 2 бр.;19 – 20; 20–21.

5

Обезопасяване

Разходите по съгласуване и спиране на движението по пресичани пътища е задължение на Изпълнителя. Осигуряването на прозорци към Ж.П. линии и изключване на ВЛ 20 кV е задължение на Възложителя.

При изпълнение на поръчката за достъп до стълбовете в работния участък да се използват съществуващите пътища.Допълнително в количествената сметка се предвижда направа на временни пътища.

При извършване на работите, те да се извършват с минимални щети на земеделските култури и земи. Щети нанесени на земеделски култури и земи извън определените от Възложителя подходи към местата на работа, ще се заплащат от Изпълнителя.
10. Оперативни условия за изпълнение на СМР
Максималният срок за изпълнение на реконструкцията на електропровода е 115 календарни дни, които включват:


 • до 35 дни – доставка на материали, съгласуване на графици за изпълнение, утвърждаване на заявки за изключване и обезопасяване и др., считано от датата на подписване на протокола за предаване и приемане на одобрения проект и разрешение за строеж - обр. 1 по Наредба № 3/31.07.03г. на МРРБ на основание ЗУТ.;

 • до 80 дни – изпълнение на СМР, считано от датата на подписване на протокола за откриване на строителната площадка - обр. 2 по Наредба № 3/31.07.03г. на МРРБ на основание ЗУТ.

Поради метода за изпълнение на СМР „стъпка в стъпка”, предвижда се изпълнението да се извърши в един етап с изключване на напрежението, както следва: • Изключва се напрежението на ВЛ 110 кV „Моняк-Осетия”;

 • Демонтират се съществуващите МЗВ и проводници и се предават в склад на МЕР Хасково;

 • Демонтират се съществуващите стълбове предвидени за демонтаж. Изваждат се фундаментите им, като на техните места се дооформят изкопите за новите стълбове, изливат се монолитните фундаменти за набиране на якост;

 • Всички демонтирани стълбове се нарязват на части удобни за транспортиране, като се предават в склад на МЕР Хасково. Извадените фундаменти се извозват и изхвърлят на сметище за строителни отпадъци;

 • Извършват се работите по зариване, трамбоване и оформяне на площадките на фундаментите на новите СРС;

 • След достигане на проектната якост на бетона върху фундаментите се изправят

новите стълбове;

Проводниците и м.з.въжета се монтират последователно по опъвателни полета; • Монтират се заземители на новите стълбове и „ОЖ” табели на всички стълбове;

 • След поставяне на ВЛ под напрежение се извършват довършителни работи като почистване на терена, дооформяне на площадки, измервания и др.


Б. Технически спецификации за използуваните съоръжения и материали

Всички съоръжения и материали, необходими за изпълнение на обекта, се доставят от Изпълнителя, освен посочените за доставка от Възложителя посочени в следващата таблица:МАТЕРИАЛ

МЯРКА

КОЛИЧЕСТВО

Проводник АСО-400

м.

6405

Носителна клема-глуха за АСО-400

бр.

24

Опъвателна клема клинова АСО-400

бр.

36

Съединител за междустълбие АСО-400, пресов

бр.

20

Забележка: Възложителя ще достави по-голямо количество проводник ( 7099 м.) от описаното в по-горната таблица поради факта, че проводника е на отделни парчета и технологично не е възможно да се оползотвори напълно. Изпълнителя следва да върне остатъка в склад на Възложителя след завършване на обекта.

За доставяните материали се представя списък-декларация за произхода им и изделията, с които кандидатът ще работи при изпълнение на обекта, като се има предвид, че същите трябва да са с параметри, равни или по-добри от предвидените в стандартите, или техни еквиваленти, както следва:

Таблица 1Вид на материала

Съответствие на стандарт (др.)

1.

Стоманорешетъчни стълбове

Отр. Норм. № №

0151737-83

0179782-87


2.

Бетон

БДС EN 206-1:2002

БДС EN 12620:2002+A1:2008/NA:20083.

Крепежни изделия (болтове, гайки, шайби)

БДС 1232:1986,

БДС EN ISO 4032:2003

БДС EN ISO 4035:2003


4.

Арматури

БДС EN 61284:2003

БДС 6195-76;5.

Проводник АСО-400

БДС 1133-89; БДС EN 1715-1:2003 г. и БДС EN 1715-2:2003 г.; БДС 5875-73

6.

М.З.В. С-50

БДС 16750-88, БДС EN 10264-1:2012 г. БДС EN 12385-10:2003+А1

Възложителят си запазва правото да извърши изпитвания за съответствие на стандартите, в обем по негова преценка, на доставените за изпълнение на поръчката материали и елементи.


1. Проводници и мълниезащитни въжета.

  1. Проводници

Фазните проводници да бъдат тип АСО-400, които да бъдат нови, произведени през текущата или предходната година, в съответствие с техническите изисквания, методи за изпитване, правила за приемане, маркировка, опаковка и транспорт на БДС 1133-89.


  1. Мълниезащитно въже

Въжето трябва да бъде тип С-50, което трябва да бъде ново, произведено през текущата или предходната година, в съответствие с техническите изисквания, методи за изпитване, правила за приемане, маркировка, опаковка и транспорт по БДС 16750-88, БДС EN 10264-1:2012 г. и БДС EN 12385-10:2003+А1.

Възложителят има право да извършва пълен контрол (включително химически анализ) на доставяните за изпълнение на обекта стомано-алуминиеви проводници и въжета. Наличието на отклонения от стандартите ще бъде основание за спиране на обекта. За всяка партида да се представя заводски сертификат за качество и декларация за съответствие.


2. Стълбове.

2.1. СРС за обектa да се поръчат за производство и доставка по утвърдена от НЕК ЕАД техническа и конструктивна документация, и съгласно действащите в момента отраслови нормали №№ 0151737-83 и 0179782-87.

2.2 Производителят на СРС трябва да поставя на всеки стълб уникален сериен номер, представляващ буквено-цифрова комбинация. Номерът трябва да бъде набит на един от монтаните, така че да се чете и след полагането на антикорозионното покритие.

2.3. За увеличаване на експлоатационната дълготрайност на новите СРС с изключение на ст.№ 19, същите да бъдат горещо-поцинковани при заводски условия. Дебелината на поцинковката да бъде съгласно БДС EN ISO 1461.

Транспортирането, сглобяването и изправянето на стълбовете да се извършва така, че повредите по антикорозионното покритие да са минимални. Допустимия процент повреди е 1,5 % от общата площ. Материалите за възстановяване на антикорозионното покритие се предвиждат и доставят от Изпълнителя.

Възложителя има право да контролира дебелината на покритието с магнитно-индуктивен дебеломер съгласно ISO 2808 :1997 т.11.Последното звено (непосредствено над връзката фус-монтан) на всички нови стълбове болтова конструкция на височина 2,5 метра да се окомплектова с болтове, затрудняващи кражбите на винкели .

3.Изолаторни вериги и арматура

На носителните стълбове да се окомплектова носителна верига за фазовия проводник, както следва: U-болт, обица, 8 бр. изолаторни елементи тип ПС-120 Б, кратунка и глуха носителна клема. Опъвателните вериги тип ЕО-10 да се окомплектоват с пеперуда (комплект с болтове), обица, 10 броя изолаторни елементи тип ПС-120 Б, кратунка и опъвателна клема.


Предложенията на участниците в обществената поръчка трябва да съответстват или да са еквивалентни на посочените от Възложителя в техническите спецификации стандарти, работни характеристики, функционални изисквания, параметри, сертификати и др.


Сподели с приятели:
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница