Икономически основи на фирмата характеристика на производствения процес същност на производствения процесстраница1/13
Дата11.01.2018
Размер2.05 Mb.
#44402
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13
ИКОНОМИЧЕСКИ ОСНОВИ НА ФИРМАТА

1.ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОИЗВОДСТВЕНИЯ ПРОЦЕС
1.Същност на производствения процес

Производственият процес е организиран трудов процес за овладяване и използване на силите и ресурсите на предприятието.Той е съвкупност от взаимно свързани процеси на труда за произвеждане на продукция или за изпълнение на определена работа, т.е. такава комбинация на производствените фактори (капитал, труд, земя), която осигурява най-голямо количество краен продукт при минали разходи.

Основни елементи на производствения поцес са:


 • работната сила-има определяща роля в резултата на активното и начало в превръщането на предметите на труда в потребителни стойности ;

 • средствата на труда – са чрез които се въздейства върху предметите на природата, за превръщането им в потребителни стойности;

 • предметите на труда – са върху които се въздейства чрез средствата на труда, за произвеждане на готовият продукт.


2.Класификация на производствените процеси.

А.От гледна точка на ролята на процесите за създаването на отделните изделия:

 • основни ;

 • спомагателни;

 • обслужващи.

ОСНОВНИ ПРОИЗВОДСТВЕНИ ПРОЦЕСИ СА:

  • тези, които са свързани с изготвяне на изделията на основното проиводство;

  • при извършването им се изменят формата и размерът или външния вид на предмета на труда, върху който се въздейства;

  • отнасят се и естествените процеси.

СПОГАТЕЛНИТЕ ПРОИЗВОДСТВЕНИ ПРОЦЕСИ:

 • създават необходимите условия за нормалното протичане на основните производствени процеси;

 • по предназначение и насоки на извършване се намират в тясна зависимост от основните производствени процеси.

ОБСЛУЖВАЩИТЕ ПРОИЗВОДСТВЕНИ ПРОЦЕСИ СА:

 • свързани с осигуряване на непрекъснато и ритмично протичане на основните и спомагателните процеси.

Б.В зависимост от характера и начина на въздействие върху предметите на труда:

 • ръчни процеси;

 • машинно-ръчни процеси;

 • машинни;

 • апаратурни.

При ръчните процеси работникът въздействува върху предметите на труда с ръчни инструменти.

При машинно-ръчните процеси наред с машинната обработка се извършва и ръчна работа.

При машинните производствени процеси преобладаваща част от операциите се извършва машинно, а работникът взема участие в управлението и контрола на машината.

Апаратурните процеси се характеризират с това, че при тяхното протичане се изменят химическият състав на изходните суровини и тяхнато агрегатно състояние.

В.В зависимост от начина на протичане на производствените процеси са:


 • прекъснати ;

 • непрекъснати.

Г.Според типа на производството:

 • единични;

 • серийни;

 • масови.

При единичния производствен процес изделията се изработват по единични, несистемно повтарящи се поръчки с машини и инструменти с универсално предназначение;

При серийния производствен процес изделията се изработват на партиди или серии при периодично повтарящи се поръчки. В зависимост от размера на партидата серийните производствени процеси са: • дребно серийни;

 • средносерийни ;

 • едросерийни.

Дребносерийните по своите особености са близки до единичните, едросерийните – до масовите, а средносерийните заемат междинно положение между единичните и масовите процеси.

При масовия производствен процес се произвеждат еднородни изделия в големи количества с разчленяване на елементарните операции на технологичния процес, с използване на специали машини, приспособления и инструменти.


3.Същност на технологичния процес

Технологичния процес:

 • е част от производствения процес;

 • представлява съвкупност от всички действия за пряко въздействие върху предметите на труда с оглед на изменението на тяхната форма, физически и химически свойства, устройство, качество и т.н.;

 • включва реда и методите за произвеждане на продукцията, поддържане и ремонт на техническите средства.

 • отразява същността на явлението (начина на въздействието) и представлява самата технология.

Технологичната документация отразява формата, в която това съдържание е обхванато.

Технология е сложен комплекс от отдели елементи.
4.Структура на производствения процес.

Производственият процес се състои от: • технологични процеси;

 • трудови процеси.

Технологичният процес е съставен от операции, които се осъществяват по строго определен ред.

Трудовият процес е съвкупност от целесъобразно насочени трудови дйствия за осъществяване на технобогичния процес.

Съставни части на производствения процес са: • комплексни и работни процеси;

 • работни операции;

 • манипулация;

 • работно движение.Комплексният процес представлява съвкупност от едновременно протичащи работни процеси, непосредствено обуславящи крайната продукция.

Работният процес е съвкупност от технологично и организационно свързани работни операции, изпълнявани от един и същ работник или една и съща група работници, които работят съгласувано.Той е част от цялостния производствен процес, ограничен в дадена фаза на производството.

Работната операция е система от действия, свързани помежду си с определени технологични и организационни признаци.Според предназначението си работните операции са:

 • технологични;

 • транспортни;

 • контролни.

Работната манипулация е елемент на работната операция, която се състои от елементарно завършено действие от страна на работника при извършване на дадена работа.

Работното движение е най-малкото поддаващо се на измерване действие, което се извършва от даден работник на определено работно място.

Разчленяването на производствения процес на съставните му части е от значение за организацията и за нормирането на труда, тъй като могат да се изучават всички дйствия на работника и правилно да се проектира най-рационален начин за изпълнение на операциите.


5.Принципи за организация на производствения процес

За да протича правилно и ефективно производственият процес във всички негови части, е необходимо да се спазват определени принципи. Независимо от голямото разнообразие на протичащите в предприятието процеси, за тяхното рационално организира са валидни следните принципи: • пропорционалност;

 • паралелност;

 • непрекъснатост;

 • ритмичност.

Принципът за пропорционалност:

 • предполага пълна съгласуваност на производствените мощности и пропускателната способност на отделните процеси;

 • дава възможнст за единица време да се изпълнява еднакъв обем работи;

 • спомага за произвеждането на определен обем продукция в определен асортимент и срок.

Не спазването на принципа за пропорциолнастта води до възникване на т.нар. тесни места и диспропорции в производството, което от своя страна изисква вземане на мерки за тяхното своевременно отстраняване.

Принципът за паралелност:

 • означава отделните части на производствения процес да се извършват едновременно (паралелно), което води до съкращаване на продължителността на производствения цикъл при производството на дадено изделие и до подобряване икономическите показатели за дейността на предприятието;

 • изисква така да се организира производствения процес, че да се осигури преминаването на изделието по най-краткия път през всички фази и операции на производствения процес;

 • създава условия за отстраняване на кръстосаните и възвратни движения от момента на пускането на суровините и материалите в производството до постъпването на изделието в склада за готова продукция;

 • най-добре се реализира чрез рационално разполагане на производствените подразделения върху стопанската площ, чрез рационално разполагане и разместване на оборудването и т.н.

 • спазването на принципа води до намаляване на времето за протичане на производствения процес и транспортирането на изделието в резултат на което се намаляват производствените и транспортните разходи.

 • е тясно свързан с производствената структура на предприятието: разположение на сградите и съоръженията на територията на предприятието, както и разположението на отделните структрни звена, трябва да отговаря на изискванията за паралелност на производствения процес.

Принципът за непрекъснастост:

 • изисква всяка следваща операция от даден производствен процес да започне непосредствено след изпълнението на предшествуващата операция, но така, че да няма изчакване.;

 • създава условия за непрекъснато използване на оборудването и работната сила и за наляване на продължителността на производствения цикъл.

Принципът за ритмичност:

 • предполага регулярно повторение на производствения процес през равни интервали от време и произвеждане на същите интервали на еднакво или евеличаващо се количество готова продукция;

 • улеснява снабдяването на предприятието с необходимите суровини, материали и по-добро обслужване на производството.

Изброените принципи са взаимно свързани. Спазването им дава възможност производствените процеси в предприятието да се организират рационално във времето и пространството.

КАПИТАЛ

1. Същност и видове капитал

Думата "капитал" произхожда от латинската дума сарut, което означава дадените под лихва пари. Представители на класическата икономическа наука определят капитала като основен фактор на производството, който служи за създаване на блага и услуги, т.е. всичко включено в производствения процес за създаване на блага и услуги е капитал.

Капиталът, по своята икономическа природа е източник на средства, изразяващ икономическата мощ на собственика. От тази гледна точка капиталът се разглежда като част от богатството, което икономическите субекти прилагат производително, за да получат доход във формата на пари. Според целите, които преследват отделните субекти и обществото като цяло капиталът е съвкупност от материално-веществените елементи, конто се използуват в производството, за получаване на нова система от блага с по-голяма полезност и ценност за хората, в сравнение е изходните. Реален израз на капитала са машините, съоръженията, суровините, материалите, паричните средства. Следователно капиталът е резултат от производствената дейност на хората. Той е производствения фактор на производството, за разлика от земята и трудът, които са първични (естествени) фактори на производството.

Видове капитал:1. Според принадлежността му:

а) собствен - капиталът, който е собственост на стопанската единица и показва величината на имуществото, придобито със собствени средства. Собственият капитал се подразделя на:

основен капитал - източник на всички материално-веществени ценности, придобити със собствени средства;-допълнителен капитал - съгласно действуващото законодателство в страната, се формира във финансовите стопански единици. Всяка стопанска единица, която има свободни средства, може да ги предоставя като заеми или да ги "облича" под формата
на акции. Следователно всяка стопанска единица може да формира допълнителен капитал;

-резерви - формират се от печалбата на стопанската единица и са.предназначени за покриване на загуби и отрицателни резултати от рискови мероприятия, т.е. също загуби. Те биват: законови и допълнителни резерви. Законовите резерви са предназначени да покриват предварително известни на стопанската единица загуби от мероприятия и рискови операции. Те се създават въз основа на нормативни разпореждания на надведомственн органи
( ако има такива). Допълнителните резерви се създават по решение на ръководствата на стопанските единици и са предназначени да покриват както предварително известни загуби, така и такива, които възникват при случайни обстоятелства.

б) привлечен (чужд) капитал - този, който е на временно разположение на стопанската единица. Той изразява онази част от имуществото, която е придобита с чужди средства. Този капитал участвува в оборота на средствата на стопанската единица, поради обстоятелството, че е на временно разположение под формата на задължение на придобити вещи (ценности). Изразява задължения към банките за временно предоставени парични средства или ценни книжа;

в) печалба - основен източник на увеличаване на основния капитал.

2. Според формата на капитала различаваме:

а) паричен капитал;б) производителен капитал;

в) стоков капитал.

3. Според начина на функционирането му:

а) индустриален капитал;

б) търговски капитал;

в) заемен капитал.

4. И зависимост от участието му в производствения процес различаваме:

а) основен капитал - обхващащ основното имущество на стопанската единица, което участвува пряко в производствената дейност за по-дълъг период от време;

б) оборотен капитал - включващ ценности, които се намират в постоянно обръщение при покупко-продажбите или напълно се поглъщат в процеса на производството, за получаване на нови блага и услуги.
2. Кръгооборот на капитала

Кръгооборота на капитала представлява процес на последователно преминаване на капитала от една форма в друга и връщането му към първоначалната форма.

1.Кръгооборот на паричния капитал. Кръгооборотът на паричния капитал може да бъде изразен по следния начин:

Р.с.


П – С................ Пр........... С1 - П1 ( т.е. П-П1)

Ср.пр.


Движението на капитала може да се разложи на три фази:

В първата фаза, т.е. покупка, капиталът приема парична форма, в резултат на което се нарича паричен капитал. Тази фаза протича в сферата на обръщението, където се закупуват средства за производство и се наема работна сила, т.е. стоковата форма на капитала се превръща в производителна .Тази фаза принадлежи и към стоковото обръщение, доколкото се извършва формална смяна на формите на стойността.

Следователно първата фаза на капитала в обръщението е двустранен процес на авансирането му.Във втората фаза, т.е. производство, капиталът приема производителна форма. В производството се съединяват работната сила и средствата за производство, в резултат на което се произвеждат повече стоки, стойността на които е по-голяма от стойността на съществуващата преди производството капиталова стойност.

В третата фаза, т.е. продажба, капиталът приема стокова форма. Реализацията на произведената продукция се извършва в сферата на обръщението, в резултат на което капиталовата стойност приема парична форма, с която може да започне нов кръгооборот.

Скоростта, с която се извършва кръгооборота на капитала е от значение за действието на капитала като самонарастваща стойност, т.е. колкото по-бързо С се превръща в П, толкова по-бързо нараства стойността. Кръгооборотът на паричния капитал разкрива целта на производството. Стопанската единица авансира парична сума с цел да я увеличи.

2. Кръгооборот на производствения капитал. Този кръгооборот може да се изрази по следната схема:

/Р.С.


Пр ... С - П1 - С... Пр' ( т.е. Пр - Пр')

Ср.пр.


Извършва се в производството, в резултат на което кръгооборота започва и завършва с него. Обръщението заема междинно положение. От това как ще се извърши обръщението е от значение за отпочване на ново производство, където първоначалната стойност нараства.

3. Кръгооборот на стоковия капитал. За осигуряване на непрекъснатостта на стопанската дейност и за реализиране накрайната цел е от значение извършването на кръгооборота на стоковия капитал, който може да бъде представен по следната схема:

Р.с.

С - П - С Пр. ... С" ... ( т.е. С - С" ).Ср.пр.

Кръгооборотът на стоковия капитал изразява движението на капитала като: движение на авансирана капиталова стойност и движение на принадена стойност.


Следователно капиталът преминава през три стадии: покупка, производство и продажба и приема парична, производителна и стокова форма, които са органически свързани. Капиталът се намира в непрекъснато движение, при което гой се намира едновременно и в различни форми и обратно. Намирането на капитала в различни форми, обуславя непрекъснатото му движение.


Каталог: img -> upload
img -> Дата на провеждане: 15. 12. 2011 програма
img -> Програмата се предлага с тръгване от: софия, пловдив и хасково; габрово, велико търново, казанлък, ст. Загора!!!
upload -> Вид и брой ценни книжа: 6 481 960 броя обикновени безналични поименни акции
upload -> Отчет за управлението 2 ключови данни 11 баланс 12 отчет за приходите и разходите 14
upload -> Стратегически маркетинг
upload -> Обхват на макроикономиката макроикономически проблеми цели и инструменти
upload -> Списък на клоновете на “Булбанк” ад, където се приемат поръчки за покупка и за обратно изкупуване на акции
upload -> Отчет за приходите и разходите 9 отчет за паричния поток 10
upload -> Утвърждавам: директор: доц д-р инж. Кр. Георгиева
upload -> Мениджмънт на проекти


Сподели с приятели:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница