"Икономически отношения на България със страните от брик китай-тенденции и проблеми"Дата10.02.2018
Размер187.8 Kb.
#57408
ТипРеферат


РЕФЕРАТ

ПО

Външноикономически отношения
На тема: “Икономически отношения на България със страните от БРИК - Китай-тенденции и проблеми”

Проверили: ………..

Изготвил:……………

Фак.№………………

Специалност:………
София
2016г.
Съдържание:
Увод…………………………………………………………………………….………..3
1.История на търговските взаимоотношения между България и Китай….……4
2. Стокообмен в млн. левове през периода 2010-2015 година…………………..5
3.Водещи стоки по износ и внос…………………………………………………….7
4.Износ на България за Китай……………………………………………………...10
5.Внос на България от Китай……………………………………………………….11
Заключение……………………………………………………………………………12
Използвана литература………………………………………………………..…….14

Увод
Външнотърговското партньорство е изключително важно за всяка една съвременна държава. То се основава на вноса и износа, като общият стокообмен и формираното външнотърговско салдо имат важно макроикономическо значение. Важно значение за нашата страна имат нейните водещи външнотърговски партньори и особено тези, които през последните години заемат водещи позиции по отношение на реализиран износ и внос.

Външната търговия е основна част от външноикономическите дейности на всяка съвременна държава. Тя се развива въз основа на интереса на съответната страна и стремежа да се осигурява печалба. Друга съществена черта, с която се откроява външнотърговската дейност, е, че чрез нея се осигурява възможността за финализиране на резултатите от различни дейности в рамките на националната икономика – производствени, научно-технически и др.

Външната търговия се характеризира с два основни, движещи се в противоположни посоки, стокови потока:

− износ – когато от дадена страна се изнасят стоки;

− внос – когато в дадена страна се внасят стоки.

Външната търговия от своя страна се откроява с външнотърговски баланс, който според своята стойност се идентифицира като активен, пасивен и уравновесен баланс, като именно последният се счита за най-благоприятен.

При активен баланс на търговията износът на съответната страна по стойност надвишава стойността на вноса. Респективно обратната зависимост се проявява при пасивен баланс, при който стойността на вноса е по-голяма от тази на износа. Както подчертахме най-благоприятен е случаят, при който е налице външна търговия с уравновесен баланс, т.е. това е налице тогава, когато вносът и износът са равни по стойност.

Динамиката на външната търговия, като показател, основаващ се на статистически данни, представлява на свой ред промяната на съответния обем във външнотърговската търговия за определено време, което най-често е година, но може да бъде и месец, тримесечие, период от години. Периода на анализиране в моята курсова работа е 10 години – от 2005 г. до 2014 година.

Анализът на обема и динамиката на външнотърговския обмен и салдото на търговския баланс през отделните периоди дава представа за общото състояние, развитие на българското стопанство и външната търговия.


  1. История на търговските взаимоотношения между България и Китай

Дипломатическите взаимоотношения между двете страни са установени на 4-ти октомври 1949 година. Поради естеството на политическите режими в двете страни, визитите от страна на високопоставени правителствени лица са често явление. През 1952г. Китай и България подписват първия търговски договор и откриват началото на икономическия обмен между двете страни. Търговският оборот през годината достига 3.75 милиона щатски долара. През 80-те години на миналия век, при началото на реформата на Китай и промяната на икономическата структура на двете страни, икономическото сътрудничество между двете страни се развива стабилно. Двете страни подписват редица договори за икономическо и технологично сътрудничество, защита на инвестициите и пр., които създават законодателна основа за стабилното развитие на двустранните икономически отношения. През 1985г. е установена Комисията за икономическо, търговско и технологично сътрудничество между България и Китай. Досега, комисията е провела 14 заседания. Икономическите взаимоотношения отбелязват своето развитие в края на 80 и началото на 90-те години с подписването на редица споразумения:

- През месец юни 1989 г. двете страни подписват "Споразумение за защита на инвестициите между Китайската народна република и Народна република България"

- През месец ноември 1989г. е подписано "Споразумение между Китайската народна република и Народна република България за избягване на двойното данъчно облагане"

- През месец октомври 1990 г. правителствата на двете страни подписват:"Споразумение между правителството на Китайската народна република и правителството Народна република България в областта на икономиката и търговията"

- През месец юли 2002 г. двете страни отново подписват "Протокол към поправката на Споразумението за избягване на двойното данъчно облагане на доходите и собствеността и предотвратяването на укриването на данъци"

Сключването на тези Споразумения определя законовата основа за развитието на двустранната търговия между двете държави. Правителствените ръководители на двете страни отдават голямо значение и дават голям принос за развитието на двустранното търговско-икономическо сътрудничество.През 2007 г. България се присъедини към Европейския съюз, което означава, че стъпването на китайски предприятия на българския пазар е равносилно на навлизането им на обширния европейски пазар. Това даде блестящи възможности пред двете страни за допълнително развитие на търговско-икономическото сътрудничество.
2. Стокообмен в млн. левове през периода 2010-2015 година


Износ, внос и търговско салдо на България към Китай

години

Износ - FOB
млн. левове

изменение спрямо същия период на предходната година - %

Внос - CIF
млн. левове

изменение спрямо същия период на предходната година - %

Общ търговски стокообмен

Търговско салдо - FOB/CIF
млн. левове

2005

112,4

-

1111,4

-

1223,8

-999

2006

121,9

108,5

1506,7

35,6

1628,6

-1384,8

2007

146,2

119,9

1191,4

-20,9

1337,6

-1045,2

2008

214,4

46,6

1478,5

24,1

1692,9

-1264,1

2009

187,7

-12,5

891,7

-39,7

1079,4

-704

2010

366,5

95,3

965,1

8,2

1331,6

-598,6

2011

574,4

56,7

1327,6

37,6

1902

-753,2

2012

1163,7

102,6

1483,0

11,7

2646,7

-319,3

2013

1273,7

9,5

1500,3

1,2

2774

-226,6

2014

1043,2

-18,1

1691,9

12,8

2735,1

-648,7

Източник: НСИ1


Китай традиционно е най-големият търговски партньор на България в региона на Далечния Изток. През 2012г. износът на България за Китай, изчислен в млн. левове, нараства с 102,6%, а това нарежда Китай на второ място след Турция сред експортните ни дестинации извън ЕС. 

Периодът от 2005 до 2010 г.е белязан от световната  финансово-икономическа криза (2008-2009 г.),засегнала и българската външна търговия. Въпреки трудното възстановяване, особено в страните от ЕС, външнотърговският ни стокообмен нараства с над  40%.

Стокообменът с Китай през 2005 г. се активизира значително, като износът нараства с 92,3%, а вносът с 50,5%. Независимо от по-високия ръст на износа все още вносът на китайски стоки е 10 пъти по-голям от нашия износ за тази страна.

Активизирането на стокообмена с Китай през 2005 г. се запазва като тенденция и в началото на 2006 г., износът се увеличава с над 50%, а вносът с над 30%. Вносът на китайски стоки е над 17 пъти по-голям от нашия износ за тази страна.

За 2012 г. стокообменът нараства с 39% в сравнение с 2011 г. и се равнява на 2646,7млн. левове, от които български износ 1163,7 млн. левове и внос от Китай 1483 млн. левове. През 2012 година се наблюдава нарастване на износа на България към Китай със 102,6% спрямо износа през предходната година. Вноса също нараства, но само с 11,7% спрямо вноса на 2011 година. Търговското салдо на страната намалява и има стойност -319,3 млн. лева. През следващата 2013г. търговското салдо е най-ниско през целия анализиран период и има стойност -226,6 млн. лева.

През 2013г. двустранният стокообмен достига 2774 млн. левове (4,81% спрямо 2012 г.), от които български износ за Китай 1273,7 млн. левове (9,45%) и внос от Китай 1500,3 млн. левове.

Наблюдава се по-бърз ръст на износа, спрямо този на вноса. Това  води  до  известно  съкращаване  на  отрицателното  салдо от 999 млн. лева през 2005 година на 226,6 млн. лева през 2013 година.

През 2014г. двустранният стокообмен достига 2735,1 млн.левове и се наблюдава намаление с 1,4%. Българският износ е в размер на 1043,2 млн. левове, а вноса е в размер на 1691,9 млн. левове. Намалението на стокообмена през 2014 година се дължи на намаленият обем на износа с 18,1% спрямо предходната 2013 година. В същото време се наблюдава увеличение на вноса от Китай, който се увеличава с 12,8% или в абсолютен размер е с 191,6 млн. левове.


3.Водещи стоки по износ и внос


Водещи стокови групи в стокообмена с Китай  за 2013 г.

Износ от България

% от износа

Внос от Китай

% от вноса

Рафинирана мед и медни сплави

58.8

Машини и апарати за кондициониране на въздуха

3.8

Медни руди и техните концентрати

 


22.5

Осветителни тела

3.1

Отпадъци и отломки от мед

4.1

Части и принадлежности за мотоциклети и велосипеди

 


3.1

Табла, пана, конзоли,  пултове, шкафове  и други уреди  за управление или електрическо разпределение

3.0

Арматурни артикули и подобни устройства за тръбопроводи, котли, резервоари, вани

 


3.0

Меден камък, циментна мед

1.3

Хетероциклени съединения, съдържащи само азотни хетероатоми

2.9

Инструменти и апарати за автоматично регулиране или контрол

0.8

Електрически бойлери и бързовари

 


2.3

Отпадъци и отломки от алуминий

0.6

Автоматични машини за обработка на информация

1.4Водещи стокови групи в стокообмена с Китай  за 2012 г.

Износ от България

% от износа

Внос от Китай

% от вноса

Рафинирана мед и медни сплави

73.6

Полупроводникови прибори (диоди, транзистори)

14.2

Медни руди и техните концентрати

10.3

Части и принадлежности за мотоциклети и велосипеди

3.8

Отпадъци и отломки от мед

3.8

Машини и апарати за кондициониране на въздуха

2.7

Табла, пана, конзоли,  пултове, шкафове  и други уреди  за управление или електрическо разпределение

1.3

Ел. бойлери и бързовари; ел. апарати за затопляне на помещения

2.6

Меден камък, циментна мед

 


1.0

Арматурни артикули и подобни устройства за тръбопроводи, котли, резервоари, вани

2.5

 


Водещи стокови групи в износа от България за Китай през 2011 г.:

Износ от България

%

Рафинирана мед и медни сплави

68.4

Отпадъци и отломки от мед

8.0

Медни руди и техните концентрати

4.0

Меден камък циментна мед

2.3

Табла, конзоли, пултове, шкафове за управление или ел. разпределение

1.9 Водещи стокови групи във вноса от Китай през 2011 г.:

Внос от Китай

%

Полупроводникови прибори

10.3

Машини и апарати за кондициониране на въздуха

2.9

Части и принадлежности за превозните средства

2.6

Ел. бойлери и бързовари; ел. апарати за затопляне на помещения

2.5

Ел. апарати за жична телефония

2.4

Водеща част в износа от България за Китай през 2011г. заемат рафинираната мед и медните сплави (68,4% от общия износ за Китай).

Водеща част в износа от България за Китай през 2012г. заемат рафинираната мед и медните сплави (73,6% от общия износ за Китай).

Водеща част в износа от България за Китай през 2013г. заемат рафинираната мед и медните сплави (58,8% от общия износ за Китай).

Износа на български стоки за Китай се състои главно от цветни метали, метални руди и метално отпадъци. Също така голям дял заемат и органичните химични продукти, електрически машини, апарати и уреди. През последното десетилетие се наблюдава значително нарастване на износа на български стоки за Китай, като стойността му е най-голяма през 2009г. В края на същата година износа започва да намалява, като отново главната причина за това е глобалната финансова и икономическа криза, а не приемането ни в ЕС.

Най-голям дял от общия внос на стоки от Китай заемат офис машини и компютърна техника. През 2011 година на-голям дял от общия внос имат полупроводникови прибори, които представляват 10,3%. През 2012г. на-голям дял от общия внос имат също полупроводникови прибори, които представляват 14,2%. През 2013 година на-голям дял от общия внос имат машини и апарати за кондициониране на въздуха, които представляват 3,8%.
  1. Износ на България за Китай
години

Износ на България за Китай

в млн. левове

Общ Износ на България в млн. левове

% отношение на износа от България към Китай от общия износ на България

2005

112,4

18514,6

0,61

2006

121,9

23493,2

0,52

2007

146,2

26426,9

0,55

2008

214,4

29736,4

0,72

2009

187,7

22881,6

0,82

2010

366,5

30435,0

1,20

2011

574,4

39633,6

1,45

2012

1163,7

40622,9

2,86

2013

1273,7

43559,2

2,92

2014

1043,2

43233,5

2,41

През последното десетилетие, българският износ за Китай нараства значително, като стойността на изнесената продукция през 2005 година възлиза на 112,4 млн. лева , а през 2014 година е 1043,2 млн. лева или е с цели 9 пъти повече в сравнение с износа през 2005 година.

Тенденцията за нарастване на българския износ е прекратена през 2009 година. Това е в резултат световната икономическа криза, която обхваща и нашата страна. Значението на Китай като държава където се пласира българска продукция също нараства, достигайки близо 1% от износа на страната през 2009 година. През последните пет години, българският износ за Китай нараства значително, като стойността на изнесената продукция през 2010 година възлиза на 366,5 млн. лева, а през 2014 година е 1043,2 млн. лева или нарастването е близо 3 пъти. В абсолютен размер увеличението на износа за Китай през 2014г. спрямо 2010 година е 676,7 млн. лева.

През 2014 година обаче се наблюдава намаление на износа за Китай с 230,5 млн. лева спрямо предходната 2013 година. Намалението е 0,82 пъти.Значението на Китай като държава, където се пласира българска продукция също нараства, достигайки 1,2% от износа на страната през 2010 година, а през 2012 и 2013 година е почти 3% от целия износ на страната ни. Преди 2010 година износа на България към Китай е под 1% от целия износ на страната ни.


  1. Внос на България от Китай
години

Внос на България от Китай в млн. левове

Общ внос на България в млн. левове

% отношение на вноса на България от Китай към общия внос на България

2005

1111,4

28687,6

3,87

2006

1506,7

36142,4

4,17

2007

1191,4

42756,9

2,79

2008

1478,5

49079,9

3,01

2009

891,7

33005,4

2,70

2010

965,1

37639,5

2,56

2011

1327,6

45778,5

2,90

2012

1483,0

49793,7

2,98

2013

1500,3

50515,4

2,97

2014

1691,9

51097,4

3,31

Българският внос от Китай нараства около 1,77 пъти в рамките на 10 години (2005г.-2014г.) Непрекъснатостта на тенденцията продължава от много години, което говори за нарастващата значимост на Китай като търговски партньор.

Влизането на България в ЕС през 2007 година дава огромно отражение върху стойността на внасяната от Китай продукция. През 2010г. внесената продукция е била на стойност 965,1 млн. лева, а през 2014 година е 1691,9 млн. лева. През 2008 година и 2009 година се наблюдава спад във вноса и това се дължи на влиянието на световната финансова и икономическа криза. През 2005 година стойността на вноса е 1111,4 млн. лева, а през 2014 година е 1691,9 млн. лева. В абсолютен размер изменението е с 580,5 млн. лева или с 1,77 пъти, т.е. вноса през 2014г. е нараснал 1,77 пъти в сравнение с вноса през 2005 година.

След членството на България в ЕС през 2007г. търговската й политика е по-прозрачна, това намалява рисковете пред китайските предприятия за търговия и инвестиции в България. Световната криза повлиява и на вноса. За 2009 година вноса на България от Китай спада до 891,7 млн. лева. Това обаче не оказва влияние върху процентовото съотношение между вноса от Китай и общия внос на страната което се задържа на ниво около 2,7%.Заключение:
През периода 2005-2014г. който включва присъединяването на България към ЕС можем да видим,че Българската икономика расте с постоянни темпове от 2005-2008 година, до началото на Световната икономическа криза, която е причина за спадове в търговията във всички отрасли,който засягат пряко България и нейните търговски партнъори.

 За периода 2005-2007 година външнотърговският стокообмен на България расте ежегодно като се запазва тенденцията вносът да е по-висок от износа. Поради факта,че вносът е количествено и стойностно по-висок от износа през целия период от 2005-2014г., България има постоянно отрицателно външнотърговско салдо.

Китай е най-големия търговски партньор на България в Азия.

Глобалната финансова и икономическа криза през 2009 г. преустанови тенденцията на нарастване на българския износ за Китай и на стокообмена като цяло, но това е само за една година. След това се наблюдават същите тенденции на развитие. През 2009 г. стокообменът намалява с 36% и се равнява на 613,5 млн. лева, от които български износ 187,7 млн. лева (намаление с 12,5%) и китайски внос 891,7 млн. Лева (намаление с 39,7%). През 2009 г. Китай заема 22-о място в износа на България и 13-о място във вноса.

Китай традиционно е най-големият търговски партньор на България в региона на Далечния Изток. През 2012г. износът на България за Китай, изчислен в млн. левове, нараства с 102,6%, а това нарежда Китай на второ място след Турция сред експортните ни дестинации извън ЕС. 

През 2010 г. отново се отчита нарастване на стокообмена между двете страни с 23,4%, като следва да се отчете по-ниската база за сравнение през 2009 г. Нарастването се дължи главно на увеличаването на българския износ с 83%. Вносът също се увеличава с 8,2%.

Тенденцията на нарастване на двустранния стокообмен се запазва и през следващите години до 2013 година. Стокообменът през 2013г. нараства с 4,8% спрямо 2012 г. Износът нараства с 9,5%, а вносът с 1,2%.

През последните години Китай стана един от най-големите световни износители. Той се превърна в търговски гигант, в притегателна сила за инвестиции от цял свят, с една от най-бързо развиващите се икономики в света.

По  време  на  подготовката  си  за  присъединяване  и   през   първите

години  от  членството  си  в  ЕС  България  развива  външнотърговските  си  отношения  с  повисоки  темпове  в  сравнение  с  темповете  на  цялостното  й  икономическо  развитиНейната  икономика  става  все  по-отворена  (с  произтичащите  от  това  положителни  и  отрицателни последици); Засилват  се  икономическите  ни  връзки  с  азиатските страни и най-вече с Китай;

През 2009г. се отбелязва 60-годишнината от установяване на отношенията между България и Китай. Тази година също е важна за развитие на световната икономика.

Международната финансова криза не беше спряна и оказва влияние в целия свят, което доведе до трудности за икономическото развитие на Китай и България, както и нови предизвикателства на икономическото сътрудничество между двете страни.

От горепосочените данни се вижда, че разликата във вноса и износа между България и Китай непрекъснато намалява, но тя все пак остава голяма. Причините за това са много. Не усъвършенстваната структура на изнасяните и внасяните продукти е един от главните фактори. Всъщност, много български продукти имат свои предимства и голяма перспектива на китайския пазар.


Използвана литература:

1. http://www.nsi.bg/bg/content/7510/по-основни-търговски-партньори
1 http://www.nsi.bg/bg/content/7510/по-основни-търговски-партньориКаталог: files -> files
files -> Р е п у б л и к а б ъ л г а р и я
files -> Дебелината на армираната изравнителна циментова замазка /позиция 3/ е 4 см
files -> „Европейско законодателство и практики в помощ на добри управленски решения, която се състоя на 24 септември 2009 г в София
files -> В сила oт 16. 03. 2011 Разяснение на нап здравни Вноски при Неплатен Отпуск ззо
files -> В сила oт 23. 05. 2008 Указание нои прилагане на ксо и нпос ксо
files -> 1. По пътя към паметник „1300 години България
files -> Георги Димитров – Kreston BulMar
files -> В сила oт 13. 05. 2005 Писмо мтсп обезщетение Неизползван Отпуск кт


Сподели с приятели:
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница