Илиян Димитров Желязков Лице за контакти: Илиян Димитров Желязков; 032 / 622 403 и 0887639628 УважаемА г-жо Директор, Моля да ми бъде издадено решениестраница1/2
Дата18.06.2018
Размер0.51 Mb.
#74858
ТипРешение
  1   2
ДО

ДИРЕКТОРА НА

РИОСВ, гр. Пловдив

ИСКАНЕ

за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС)

(съгласно чл. 6, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, обн. ДВ, бр.25 от 18 Март 2003 г., изм. ДВ, бр.3 от 10 Януари 2006 г.)
От Фрукт Продукт ООД
с. Върбен, Община Брезово, област Пловдивска, ул. 12 №10 , ЕИК : 160113217
Пощенски адрес за кореспонденция: гр.Пловдив, ул.Белмекен № 22,
Телефон, факс и e-mail: 032/622403; 0887639628 ;zheliazkov@mail.bg
Управител или изпълнителен директор на фирмата-възложител: Илиян Димитров Желязков
Лице за контакти: Илиян Димитров Желязков; 032 / 622 403 и 0887639628

УважаемА г-жо Директор,
Моля да ми бъде издадено решение за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за инвестиционно предложение : „Изграждане на хидромелиоративни съоръжения – система за капково напояване на винени лозя с обща площ от 50.921 дка, върху имоти с обща площ от 51,4790 дка, разположени в масив № 017, землището на село Върбен ЕКАТТЕ 12680, Община Брезово, съгласно условията и реда на Наредба № 1 от 26.01.2009 г. за условията и реда за предоставяне на финансова помощ по Национална програма за подпомагане на Лозаро – Винарския сектор 2008/2009 – 2013/2014 г. за подпомагане на винени лозя, които са в процес на преструктуриране и конверсия съгласно глава от Регламент (ЕО) № 1234/2007 г на Съвета, публикуван в Официален вестник № L 148 от 6.VІ.2008 г. и глава от Регламент (ЕО) № 555//2008 г. на Комисията, публикуван в Официален вестник № L 170 от 30.VІ.2008 г .
Описание на имотите:


Населено място

ЕКАТТЕ

Масив

№ имот

Масив

НТП

Категория на земята

Площ на имота в дка

Върбен

12680

17

17172

Шабаница

нива

10

1,2500

Върбен

12680

17

17177

Шабаница

Индустр.култура

10

2,4000

Върбен

12680

17

17179

Шабаница

Индустр.култура

10

1,2500

Върбен

12680

17

17180

Шабаница

Индустр.култура

10

1,0000

Върбен

12680

17

17181

Шабаница

Индустр.култура

6

3,8000

Върбен

12680

17

17182

Шабаница

Индустр.култура

6

1,4990

Върбен

12680

17

17184

Шабаница

Индустр.култура

10

2,8940

Върбен

12680

17

17185

Шабаница

Индустр.култура

10

1,2000

Върбен

12680

17

17186

Шабаница

Индустр.култура

10

2,0000

Върбен

12680

17

17187

Шабаница

Индустр.култура

10

1,2000

Върбен

12680

17

17189

Шабаница

Индустр.култура

10

1,0000

Върбен

12680

17

17201

Шабаница

Индустр.култура

6

1,4590

Върбен

12680

17

17203

Шабаница

Индустр.култура

10

2,3000

Върбен

12680

17

17204

Шабаница

Индустр.култура

6

5,8200

Върбен

12680

17

17207

Шабаница

Индустр.култура

6

3,9000

Върбен

12680

17

17208

Шабаница

Индустр.култура

6

2,5130

Върбен

12680

17

17364

Шабаница

Индустр.култура

10

2,5000

Върбен

12680

17

17381

Шабаница

Индустр.култура

6

1,5640

Върбен

12680

17

17382

Шабаница

Индустр.култура

6

1,2500

Върбен

12680

17

17383

Карачите/Три клад

Индустр.култура

6

1,2500

Върбен

12680

17

17403

Шабаница

Индустр.култура

10

1,2500

Върбен

12680

17

17482

Шабаница

Индустр.култура

6

1,2010

Върбен

12680

17

17484

Шабаница

Индустр.култура

6

2,7990

Върбен

12680

17

17605

Шабаница

Индустр.култура

6

1,8000

Върбен

12680

17

17888

Шабаница

Индустр.култура

6

2,3800


51,4790

Уведомяването на РИОСВ Пловдив за инвестиционното предложение е извършено с вх. No: ОВОС -434/04,03,2013.


Информация по всички точки на Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, както следва :
I. Информация за контакт с възложителя:

1. Име, ЕГН, местожителство, гражданство на възложителя - физическо лице, седалище и единен идентификационен номер на юридическото лице :

Възложител : Фрукт Продукт ООД

с. Върбен, Община Брезово, област Пловдивска, ул. 12 №10 , ЕИК : 160113217

Управител на фирмата-възложител: Илиян Димитров Желязков

2. Пълен пощенски адрес :

Пощенски адрес за кореспонденция: гр.Пловдив, ул.Белмекен № 22,3. Телефон, факс и e-mail :

Телефон, факс и e-mail: 032/622403; 0887639628 ; zheliazkov@mail.bg4. Лице за контакти :

Лице за контакти: Илиян Димитров Желязков; 032 / 622 403 и 0887639628(име, телефон)

II. Характеристики на инвестиционното предложение:

1. Резюме на предложението :
Настоящото инвестиционно предложение е: : „Изграждане на хидромелиоративни съоръжения – система за капково напояване на винени лозя с обща площ от 50.921 дка, върху имоти с обща площ от 51,4790 дка, разположени в масив № 017, землището на село Върбен ЕКАТТЕ 12680, Община Брезово, съгласно условията и реда на Наредба № 1 от 26.01.2009 г. за условията и реда за предоставяне на финансова помощ по Национална програма за подпомагане на Лозаро – Винарския сектор 2008/2009 – 2013/2014 г. за подпомагане на винени лозя, които са в процес на преструктуриране и конверсия съгласно глава от Регламент (ЕО) № 1234/2007 г на Съвета, публикуван в Официален вестник № L 148 от 6.VІ.2008 г. и глава от Регламент (ЕО) № 555//2008 г. на Комисията, публикуван в Официален вестник № L 170 от 30.VІ.2008 г .

Описание на имотите:


Населено място

ЕКАТТЕ

Масив

№ имот

Масив

НТП

Категория на земята

Площ на имота в дка

Върбен

12680

17

17172

Шабаница

нива

10

1,2500

Върбен

12680

17

17177

Шабаница

Индустр.култура

10

2,4000

Върбен

12680

17

17179

Шабаница

Индустр.култура

10

1,2500

Върбен

12680

17

17180

Шабаница

Индустр.култура

10

1,0000

Върбен

12680

17

17181

Шабаница

Индустр.култура

6

3,8000

Върбен

12680

17

17182

Шабаница

Индустр.култура

6

1,4990

Върбен

12680

17

17184

Шабаница

Индустр.култура

10

2,8940

Върбен

12680

17

17185

Шабаница

Индустр.култура

10

1,2000

Върбен

12680

17

17186

Шабаница

Индустр.култура

10

2,0000

Върбен

12680

17

17187

Шабаница

Индустр.култура

10

1,2000

Върбен

12680

17

17189

Шабаница

Индустр.култура

10

1,0000

Върбен

12680

17

17201

Шабаница

Индустр.култура

6

1,4590

Върбен

12680

17

17203

Шабаница

Индустр.култура

10

2,3000

Върбен

12680

17

17204

Шабаница

Индустр.култура

6

5,8200

Върбен

12680

17

17207

Шабаница

Индустр.култура

6

3,9000

Върбен

12680

17

17208

Шабаница

Индустр.култура

6

2,5130

Върбен

12680

17

17364

Шабаница

Индустр.култура

10

2,5000

Върбен

12680

17

17381

Шабаница

Индустр.култура

6

1,5640

Върбен

12680

17

17382

Шабаница

Индустр.култура

6

1,2500

Върбен

12680

17

17383

Карачите/Три клад

Индустр.култура

6

1,2500

Върбен

12680

17

17403

Шабаница

Индустр.култура

10

1,2500

Върбен

12680

17

17482

Шабаница

Индустр.култура

6

1,2010

Върбен

12680

17

17484

Шабаница

Индустр.култура

6

2,7990

Върбен

12680

17

17605

Шабаница

Индустр.култура

6

1,8000

Върбен

12680

17

17888

Шабаница

Индустр.култура

6

2,3800


51,4790

Капковото напояване е най-перспективния начин за доставка на вода до земеделските култури. При него загубите на вода са минимални, защото водата се доставя на точното място, в необходимото време и количество. По този начин, водата се усвоява най-пълно от растенията.

Капковото напояване представлява система от тръби за бавно и продължително напояване. Най-важната особеност е, че в тръбите са инсталирани специални капкоотделители, с помощта на които се редуцира налягането и така се дава възможност за по-равномерно разпределение на водата по линията. Основната цел при инсталиране на една напоителна система е да компенсира изпарената от почвата и отделената чрез листата вода, както и водата загубена при оттичане.

Друго голямо преимущество на капковото поливане е работата при ниско налягане на водата. Необходимото налягане в преобладаващото мнозинство от случаите е в рамките на 9 - 15 м.в.ст. (0,9- 1,5 бара).

Основните елементи на капковата напоителна система са: водоизточник (евентуално помпа за ниско налягане), филтър, основен водопровод за отвеждане на водата от водоизточника до напоявания участък и тръбопроводи с вградени в тях или монтирани върху тях капкообразуватели.

Предимствата на системата за капково напояване:  • Задоволява нуждите от вода на растенията.

  • Равномерно напояване по дължината на капко-отделителната тръба..

  • Подържа постоянно ниво на влажност на почвата.

  • Осигурява възможност за дозирано подхранване на растенията

  • Възможност за контрол на добива и качеството на пръдукцията

Предвиждаме изграждането на стационарна система за капково напояване с подземна транспортна и разпределителна тръбна мрежа и надземни поливни крила. Поливните крила са от тръбопроводи с експлоатационен срок над 10 години (с капкообразуватели с водно количество 2-8 l/h при налягане на водата 0,1 МРа или такива с непрекъснато отдаване на водата по дължината им), разположени подпочвено или окачени  на телената конструкция.

Поливната система се състои от :

ВОДОИЗТОЧНИК – съдове за съхранение на вода.

ПОМПЕНО ОБОРУДВАНЕ - Ще се използват електрически помпи захранвани с генератори и/или при необходимост горивни (бензинови, дизелови) помпи, съобразени с дебита и работното налягане на системата.

ФИЛТРИРАЩА СИСТЕМА – ще приложим един от видовете филтрационни системи - мрежести, дискови, хидроциклонни или пясъчни след като се извършат необходимите изследвания на водата.

ТРЪБОПРОВОД - за целта ще се използва тръба, съобразена с нуждите на поливната система.

КАПКОВ МАРКУЧ: • дебелостенен капков маркуч - използва се за трайни насаждения ( лозя, овощни градини,ягоди, билкови насаждения, оранжерии и др.) в зависимост от нуждите маркуча се предлага в два размера Ф16 и Ф20 с разстояние между капкообразователи от 30, 33, 40, 50, 60, 75, 80, 100 см. и изтичане от капкообразовател от 2л/ч. и 4 л/ч.

Очакваме следните ефекти:

Поливен режим


Добиви

Брой поливки


Поливна норма

Напоителна

норма


Поливни условия


Неполивни

условия


Допълн. добив от напояване

бр.

m3/ha

m3/ha

kg/ha

kg/ha

kg/ha

9

200

1 800

12 000

5 000

7 000


2. Доказване на необходимостта от инвестиционното Предложение :

Капковото напояване представлява система за подаване на филтрирана вода върху или в почвата. Чрез капковото напояване се поддържа постоянно нивото на вода в почвата, под прага на завяхване на растенията, което е много близко до ППВ.

Това постоянно ниво на влагата влияе благоприятно и на другите почвени фактори, от които зависи развитнето на растенията. При капковото напояване се скъсява вегетационният период на културите. Това се обяснява с факта, че растенията загубват енергия за „поискване" на вода, тъй като корените практически се намират винаги във влажна среда. При капковото напояване директните загуби от изпарение на вода са минимални. Няма движение на водни пари във въздуха, няма намокряне на листата на растенията, няма изпарение от почвената повърхност извън овлажнените петна. Овлажняването на ивицата около растенията води до значителни икономии на вода, не се създават условия за развитието на плевелите в сухите ивици и машините могат да преминават по тези ивици безпрепятствено. Като се намалява до минимум овлажняването на почвената повърхност и на листата на растенията, при това напояване се ограничава и развитието на много болести и неприятели. Освен това нараства ефективността от разпръскването на инсектициди, хербициди и др. Поради по-благоприятния водно-въздушен и хранителен режим, които се поддържат в активната коренова зона на растенията, при капковото напояване се получават по-високи и по-качествени добиви. При зеленчуковите култури добивите се увеличават от 50 до 100%, при овощните— от 25 до 65%, при лозята — от 30 до 40% в сравнение с останалите начини на напояване. Капковпто напояване може да се осъществи по всяко време на денонощието независимо от силата и посоката на вятъра. Неподравнеността и наклонът на терена също не пречат на неговото осъществяване. При пълна автоматизация при това напояване има възможност за програмно управление на водния и хранителния режим на растенията. Капковото напояване изисква сравнително ниско налягане и постоянни водни количества при висок кофициент на полезно действие. От всичко това се намалява размерът на тръбите и необходимата енергия. При култури с голямо разстояние между растенията (овощни дървета) стойността на правилно проектираната система за капково напояване е по-ниска в сравнение с останалите стационарни напоителни системи. Недостатъците са , че корените на растенията се намират в частично овлажнен почвен профил, поради което се получава ограничение на кореновата система при снабдяването на растенията с хранителни вещества.
3. Връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности :

Настоящето инвестиционно намерение няма връзка с други съществуващи или подлежащи на одобрение устройствени или други планове.4. Подробна информация за разгледани алтернативи :

Няма други алтернативи.5. Местоположение на площадката, включително необходима площ за временни дейности по време на строителството.

Проекта за изграждане на система за капково напояване на фирма Фрукт Продук ООД, ще се реализира, върху имоти разположени в масив 017 от плана за земеразделяне на село Върбен ЕКАТТЕ12680, първата част от проекта ще стартира върху арендувани имот с обща площ 51,4790 дка, върху които ще се изгради лозе с площ от 50,921 дка, а втората част от проекта след като се завършат преговорите със собствениците на останалата част от имотите видно от приложуната карта на собствеността.Списък на имотите участващи, обект на аренда, участващи в проекта по изграждане на напоителната система – капково напояване

Населено място

ЕКАТТЕ

Масив

№ имот

Масив

НТП

Категория на земята

Площ на имота в дка

Върбен

12680

17

17172

Шабаница

нива

10

1,2500

Върбен

12680

17

17177

Шабаница

Индустр.култура

10

2,4000

Върбен

12680

17

17179

Шабаница

Индустр.култура

10

1,2500

Върбен

12680

17

17180

Шабаница

Индустр.култура

10

1,0000

Върбен

12680

17

17181

Шабаница

Индустр.култура

6

3,8000

Върбен

12680

17

17182

Шабаница

Индустр.култура

6

1,4990

Върбен

12680

17

17184

Шабаница

Индустр.култура

10

2,8940

Върбен

12680

17

17185

Шабаница

Индустр.култура

10

1,2000

Върбен

12680

17

17186

Шабаница

Индустр.култура

10

2,0000

Върбен

12680

17

17187

Шабаница

Индустр.култура

10

1,2000

Върбен

12680

17

17189

Шабаница

Индустр.култура

10

1,0000

Върбен

12680

17

17201

Шабаница

Индустр.култура

6

1,4590

Върбен

12680

17

17203

Шабаница

Индустр.култура

10

2,3000

Върбен

12680

17

17204

Шабаница

Индустр.култура

6

5,8200

Върбен

12680

17

17207

Шабаница

Индустр.култура

6

3,9000

Върбен

12680

17

17208

Шабаница

Индустр.култура

6

2,5130

Върбен

12680

17

17364

Шабаница

Индустр.култура

10

2,5000

Върбен

12680

17

17381

Шабаница

Индустр.култура

6

1,5640

Върбен

12680

17

17382

Шабаница

Индустр.култура

6

1,2500

Върбен

12680

17

17383

Карачите/Три клад

Индустр.култура

6

1,2500

Върбен

12680

17

17403

Шабаница

Индустр.култура

10

1,2500

Върбен

12680

17

17482

Шабаница

Индустр.култура

6

1,2010

Върбен

12680

17

17484

Шабаница

Индустр.култура

6

2,7990

Върбен

12680

17

17605

Шабаница

Индустр.култура

6

1,8000

Върбен

12680

17

17888

Шабаница

Индустр.култура

6

2,3800


51,4790

Не се предвижда строителство и не са необходими площи за временни дейности.
6. Описание на основните процеси (по проспектни данни), капацитет :

Каталог: ovos


Сподели с приятели:
  1   2
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница