Име: Денка Донева Божева Факултетен номер: сдк 23 Специалност: начален учителДата10.07.2024
Размер18.81 Kb.
#121559
ТипУрок
ЗАДАНИЕ 1

Име: Денка Донева Божева
Факултетен номер: СДК 123 - 1
Специалност: НАЧАЛЕН УЧИТЕЛ

Задание № 1: ЦЕЛЕПОЛАГАНЕ В ОБУЧЕНИЕТО ПО ТЕХНОЛОГИИ И ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО (1. – 4. КЛАС)

Имайки предвид специфичните цели на равнище етап и целите на равнище учебни програми направете анализ на конкретна, избрана от Вас методична единица (урок) или два различни методични единици (урока) от различни издателства и конкретизирайте спазването на целите на равнище проектиране на урока и възможностите за тяхното целеполагане при реализирането му.

*Използвайте учебните програми в темата Учебно съдържание.


Приложение № 19 към чл. 6, ал. 1, т. 19 ИЗИСКВАНИЯ ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ОБУЧЕНИЕТО ПО УЧЕБНИЯ ПРЕДМЕТ ТЕХНОЛОГИИ И ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО
СТЕПЕН НА ОБРАЗОВАНИЕ: ОСНОВНА
ЕТАП: НАЧАЛЕН
СПЕЦИФИЧНИ ЦЕЛИ НА ОБУЧЕНИЕТО ПО ПРЕДМЕТА В СЪОТВЕТНИЯ ЕТАП

 1. Овладяване на основни знания, умения и отношения, свързани с техниката и технологиите.

 2. Възпитаване на позитивно отношение към техниката и технологиите и разбиране на ролята им в живота на хората.

 3. Изграждане на основни знания, умения и отношения, свързани със съвременния икономически живот.

 4. Разбиране значимостта на различни професии и необходимостта от лидери за развитието на общността.

 5. Възпитаване в инициативност, предприемчивост и отговорност.

 6. Изграждане на позитивно отношение към труда, опазването на природните ресурси и природосъобразното поведение.

СТЕПЕН НА ОБРАЗОВАНИЕ: ОСНОВНА


ЕТАП: ПРОГИМНАЗИАЛЕН
СПЕЦИФИЧНИ ЦЕЛИ НА ОБУЧЕНИЕТО ПО ПРЕДМЕТА В СЪОТВЕТНИЯ ЕТАП

 1. Изгражда се базовата технологична компетентност на учениците, свързана със:

  1. използване на техника за ръчна и машинна обработка на материали;

  2. самостоятелно разработване на проекти чрез прилагане на достъпни програмни продукти и на дигитални средства за комуникация и контрол.

 2. Поставя се началото на формиране на ключовата компетентност „Инициативност и предприемчивост“ чрез:

  1. навлизане в реална икономическа среда;

  2. проучване на добри предприемачески практики;

  3. изява на предприемаческа инициатива.

 3. Формира се отношение към здравословен и безопасен начин на живот и работа, към спазване на екологичните норми и принципите за устойчиво развитие на обществото.

 4. Създават се условия за осъществяване на осъзнат избор на образование и професия.

От закона на пред учелищното и учелищното образование от раздел трети съм избрала като основна цел :


Интелектуално , емоционално , социално , духовно – нравствено и физическо развитие и подкрепа на всяко дете и на всеки ученик в съответствие с възрастта потребностите , способностите и интересите му .
И също така като втора основна цел :
Формиране на толерантност и уважение към етническата , националната , културната , езиковата и религиозната идентичност на всеки гражданин .
На база учебна програма , като резултати от обучението по учебен предмет.
Степен на образование : основна
Етап начален : Овладяване на знания , умения и отношения , свързани със общочовешките ценности и национална идентичност .

 • Формиране на умения за четене и разбиране на значими произведения от българската и световна класика в литературата за деца и с образци на фолклора .


Учебните програми по ал. 1 определят целите на обучението, учебното съдържание и резултатите от обучението за съответния общообразователен учебен предмет в съответния клас.
С настоящата учебна програма се акцентира върху изграждане на технологична грамотност и компетентност, както и развитието на предприемаческа култура, съществена част от общообразователната подготовка на учениците. Учебната програма за ІV клас включва разнообразие от теми, проблеми и дейности, които доразвиват и надграждат придобитите в III клас знания, умения и отношения. В този клас продължава работата по създаване на условия за генериране на идеи, тяхното обсъждане и вземане на решения, като се увеличава делът на самостоятелната работа, на "ученето чрез откриване", на решаването на проблеми, на проучванията, на представянето на идеи. На базата на натрупания опит за скициране на познати изделия в четвърти клас учениците се научават да се ориентират в размерите на изделие, представено в елементарен чертеж. Продължава тенденцията за включване на учениците в дейности за проверяване на свойствата на материалите, в тестване на изработените модели. Както до III клас, така и в IV клас усвояването на новите знания се осъществява на широка сетивна основа, като в центъра на обучението се поставят практическите дейности. Те не са самоцел, а среда за развитие на познавателните, гражданските и личностните характеристики на учениците
На база основни цели , от закона за предучелищно и учелищно образование съм избрала урок от 4 клас на : Тема „ Шипка „
В този урок има затвърдяване на нови знания . Целите са му :
-Усъвършенстване на умения за самостоятелен избор на материали и инструменти при изработване на изделие :
-Възпитание на инициативност и предприемчивост чрез проява на избор и вземане на самостоятелно решение :
- Възпитание на положително отношение към празниците :
Акцента на темата е възпитателен . Най – важното е учениците да съпреживеят историческото събитие чрез дейността и екипното взаимодействие . Формиращото оценяване винаги е градивно и конструктивно .

Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница