Индекс на документаДата25.10.2018
Размер169.5 Kb.
#98841

Индекс на документа


РИ-ИСУ-06.02.01.00.00/3-4

АСАРЕЛ-МЕДЕТ” АД – ГР. ПАНАГЮРИЩЕ

Рег.№ 93-00-5767/30.04.2018


УТВЪРДИЛ:

Прокурист:

/ Г. Костова /

Дата:…………………..

ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ
ОТНОСНО: Лабораторен контрол при изпълнение на обект: „Обновяване на водоотлива система, оборотно водоснабдяване на хвостохранилище „Люляковица“- етапно изпълнение“

ЧАСТ І. ОБЩИ УСЛОВИЯ

І.1. Общи положения


1.1. Всички правоотношения, свързани с организирането и провеждането на офертното проучване се регламентират от настоящата документация.

1.2. Проучването се осъществява и ръководи от комисия, която се назначава от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ след изтичане на срока за приемане на предложенията и се обявява в деня, определен за разглеждане на предложенията.

1.3. По смисъла на тази документация, ВЪЗЛОЖИТЕЛ и ИНВЕСТИТОР на тази услуга е “АСАРЕЛ МЕДЕТ” АД – гр. Панагюрище.

1.4. Седалището на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ е площадка „Асарел”- гр. Панагюрище.

1.5. Предмет на услугата е да се определи надежден изпълнител, който при условията на настоящата документация да извърши услуга: ”Лабораторен контрол” при изпълнение на обект: „Обновяване на водоотливна система, оборотно водоснабдяване на хвостохранилище „Люляковица“- етапно изпълнение“

1.6. Изборът се провежда между определен кръг предварително поканени потенциални изпълнители и всяка фирма проявила интерес към поканата отправена по Интернет, публикувана на http://www.asarel.com.


І.2. Съществуващо положение


Минно-обогатителен комплекс „Асарел-Медет” АД е разположен на площ 20 х.дка., с надморска височина около 1000 м., на 8 км. северозападно от гр.Панагюрище и на 90 км. югоизточно от столицата на Република България – гр.София.

Хвостохранилище „Люляковица” е разположено в долината на река Люляковица. С нарастване на хвостохранилището във височина се налага периодично обновяване на водоотливната система и елементите от оборотното водоснабдяване, състоящи се от стоманобетонови съоръжения и стоманени тръбопроводи.

За обновяването на Водоотливната система на хвостохранилище „Люляковица” е изготвен по договор с “Проектиране и анализи” ЕООД Работен проект, който се състои от следните основни части:

-Геодезия

- Геология

- ХТС


- Конструктивна

- Машино-технологична

- Електро

-Пътна

І.3. Изисквания за същността /цел/, съдържанието /предмет/ и особеностите на услугата. Технически спесификации.

3.1. Същност /цел/ на услугата


Осъществяване на лабораторен контрол на изкопно-насипни дейности, бетонови и заваръчни работи по време на изграждане на обект: „Обновяване на водоотливна система, оборотно водоснабдяване на хвостохранилище „Люляковица“- етапно изпълнение“.

3.2. Съдържание /предмет/ на услугата


Предмет на настоящата поръчка е осъществяване на лабораторен контрол на насипните работи, качеството на влаганите бетони и изпълнение на заваръчни шевове.

Задачата включва контрол по обемен способ и натискова плоча на уплътнението на изпълнените насипни работи, взимане и изпитване на проби за определяне на качеството на влаганите бетонови смеси, ултразвуков и радиографичен контрол на монтажните заваръчни шевове по стоманени тръбопроводи, обработка на резултатите от изпитванията, изготвяне на протоколи с изводи и заключения по отношение съответствието на получените резултати с проектните и нормативни изисквания.


3.3. Обхват, обем и особености на услугата.


Обхвата и обема на работите е съгласно Приложение №1 и особеностите на работния проект.

3.3.1 Добиване на насипен материал


Добиването на скален материал за насип ще става от участъци намиращи се в близост до строителната площадка.


3.3.2 Технология за изпълнение на пионерен насип в хвост


Пробен участък

Изпълнителят на СМР изготвя методика за полагане на материалите, оборудването, което ще се използва, както и минималния брой преминавания на уплътняваащата техника необходими за достигане до проектно ниво.

Изпълнителят ще извърши уплътняване на опитен участък, за да потвърди приемливостта и съответствието на предлагания от него метод с изискванията заложени в Рабония проект за полагане и уплътняване на насипни материали

Първоначално Изпълнителят на СМР ще извърши уплътняване на положения насип, като използва определените преминавания на строителната машина, както е посочено в методика на Изпълнителя.

Опитният пласт може да бъде включен в работите, в случай че отговаря на спецификациите. Всички места, откъдето са взети проби, ще бъдат възстановени съгласно спецификациите до удовлетворяване на изискванията на Проектант и Възложител

Материал

Ще бъде използван скален материал, добит от участъка с изпълнение на ПВР. Не се предвижда преминаване през трошачна инсталация.Зърнометрия

Материала ще се полага пионерно.

Зърнометричен състав – 0 – 600 mm.

По – едрите късове ще се отстраняват при натоварването и ще бъдат разтрошавани с хидравличен чук.Полагане

Насипване пионерно в хвоста.

Поетапно изпълнение, с периодично донасипване до достигане на постоянно ниво над хвоста от 50 cm.

След достигане на постоянно ниво над хвоста от 50 см стартира уплътняване.

Първоначално без вибрация, последвано от вибрация.

Донасипване при необходимост.Контрол

Вид на изпитванията: • Геодезичен контрол – изпълнява се от Възложителя

Честота на пробите на всеки 50м

Уплътняването продължава до достигане на затихване на деформациите. За затихване се счита, ако при две последователни преминавания на валяка деформацията е под 1 mm.


3.3.3 Технология за изпълнение на насип над ниво хвост


Пробен участък

Изпълнителят на СМР изготвя методика за полагане на материалите, оборудването, което ще се използва, както и минималния брой преминавания на уплътняващата техника необходими за достигане до проектно ниво.

Изпълнителят ще извърши уплътняване на опитен участък, за да потвърди приемливостта и съответствието на предлагания от него метод с изискванията заложени в Рабония проект за полагане и уплътняване на насипни материали

Минималната мощност на всеки насипен пласт ще бъде 1,5 пъти максималния диаметър на зърното на този материал

Насипните материали ще бъдат уплътнявани до  95% от максимална обемна плътност на скелета.

Изпълнителят ще подготви площ от земната основа с дължина минимум 25 m за всеки метод, предлаган за полагане в места с изкоп и насип.

Първоначално Изпълнителят ще извърши уплътняване на положения насип, като използва определените преминавания на строителната машина, както е посочено в методика на Изпълнителя.

Опитният пласт може да бъде включен в работите, в случай че отговаря на спецификациите. Всички места, откъдето са взети проби, ще бъдат възстановени съгласно спецификациите до удовлетворяване на изискванията на Проектант и ВъзложителМатериал

Ще бъде използван скален материал, добит от участъка с изпълнение на ПВР.Зърнометрия

Предвидено е изпълнението на пластове с дебелина 0,50m, респективно зърнометрията на материала, влаган в насипите ще бъде 0-300 mm.

Ще бъде използвана мобилна трошачка, без пресяване.

Контрол

Вид на изпитванията: • Коефициент на уплътняване- обемен способ

Честота на пробите 1 / на всеки 50м от пласт

Изискване за приемане на пласт- уплътняване на материала до ≥ 95% от максималната обемна плътност на скелета. • Натискова плоча по БДС 15130

Отношение на деформационните модули E2 / E1 < 2.1

Честота на пробите 1 / на всеки 50м от пласт3.3.4 Насипи за скална възглавница на колектор №3
   • Дебелинна на пласта / Зърнометрия


Предвидено е изпълнението на пластове с дебелина 0,50m, респективно зърнометрията на материала, влаган в насипите ще бъде 0-300 mm.
   • Уплътняване


Ще се използват стоманени, гладкобандажни, вибрационни валяци.
   • Контрол на уплътнението


 • Вид на изпитването Натискова плоча по БДС 15130

 • Отношение на деформационните модули E2 / E1 < 2.1

 • Честота на пробите 1 / 1200 m3

3.3.5. Бетонови работи
   • Качествен контрол


По време на строителството качеството на вложените материали трябва да се контролира.

Вложения бетон във всяка кампада от колектора и скатния преливник трябва да бъде тестван за доказване на съответствието на физикомеханичните показатели с изискванията на проекта.


Метод на изпитване

Брой пробни тела

1

БДС EN 12390-3:2009 Изпитване на втвърден бетон.

Част 3: Якост на натиск на пробни тела3 бр./на кампада

2

БДС EN 12390-7:2009 Изпитване на втвърден бетон.

Част7: Плътност на втвърден бетон3 бр./на кампада

3

БДС EN 12390-6:2009 Изпитване на втвърден бетон.

Част 6: Якост на опън при разцепване на пробни тела3 бр./1000м3

4

БДС EN 12390-8:2009 Изпитване на втвърден бетон.

Част 8: Дълбочина на проникване на вода под налягане6 бр./1000м3

5

БДС EN 12350-5:2009 Изпитване на бетонна смес.

Част 5: Определяне на разстилането чрез стръскване6 бр./100м3


3.3.6 Заваръчни работи


Заваръчните работи се изпълняват по разработена от Изпълнителя процедура за заваряване, която да обезпечава изискванията за геометрични размери и форми на заваръчните шевове, дадени в работните чертежи.

- Контрол на заваръчните шевове


Ултразвуков контрол на монтажните заваръчни шевове - задължително в местата на пресичане на напречен и надлъжен заваръчен шев (по два броя снимки на кръстачка);
Радиографичен контрол (Rë или g) - 20% от монтажните заваръчни шевове

3.3.7 Документиране на контролните лабораторни изследвания .


Качеството на насипните, бетоновите и заваръчни работи се проверява ежедневно. За вземането на всички проби се води дневник на обекта.

Мястото на вземане на пробата трябва да се документира с три координати: профил, в които е взето пробата или разстояние до най-близкия профил, разстояние от оста на колектор №3, дата на взимане на пробата, описва се каква проба е взета и какви изследвания ще бъдат направени. Записва се и лабораторния номер на пробата. Местоположението на взетата проба се нанася в ситуация. Резултатите се анализират и документират с протокол и представят на електронен и хартиен носител.


Видовете работи за реализиране целите на услугата са обхванати в подробна количествена сметка, която се прилага към настоящата документация /Приложение №1/.

3.4. Контрол по изпълнението и приемането


1. За доказването на изпълнените работи изпълнителят представя на хартиен и магнитен носител протокол за резултатите от изпитването, схема за местоположението на всяка проба.

2. Честота и начина на взимане на контролни проби, ще се извършва съгласно указанията в работния проект.

3. Мястото на взимане на пробите се определя от Възложителя и Проектанта.

4. Всички протоколи, анализи, схеми и чертежи ще се приемат от комисия в състав: Възложител, Авторски надзор и Изпълнител на база приложени документи обезпечаващи качеството.

5. Разплащането ще става на база завършени дейности, съгласно описаните такива в Приложение №1 Количествено-стойностна сметка.

3.5. Здравословни и безопасни условия на труд и пожаробезопасност


Стриктно да се спазват всички действащи нормативни документи по осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд и да се изпълняват предписанията на координаторите и инспекторите по БЗР на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. Да се извършва оценка на риска и периодични контролни измервания на параметрите на факторите на средата свързани с оценката на риска. Да се извършва периодична поддръжка на съоръженията, свързани с изискванията по ЗБУТ и ПАБ.

Да се спазват Общите условия към договорите с изискванията за дейности, изпълнявани от външни партньори в контролираните от „Асарел Медет”АД територии, относно безопасни и здравословни условия на труд, пожарна безопасност, опазване околната среда, пропускателен режим, сигурност и кадрово осигуряване.


3.6. Охрана


Бъдещият Изпълнител си осигурява фургон на строителната площадка за помещаване на специалисти и техника за осъществяване на лабораторни измервания, както и охраната им за периода на изпълнение на СМР.

3.7. Управление на строителните отпадъци


Строителните отпадъци да се извозват на регламентираните сметища.

Фирмата оферент е длъжна да осигури и изпълни условията по „НАРЕДБА за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали” и да подпише Декларация за спазване на условията за Управление на строителните отпадъци – Приложение №9.

Всички разходи свързани с управление на отпадъците да се предвидят от оферентите като интегрирани такива в отделните цени за видовете работи по Приложение № 1.

3.8. Технически спесификации


Към настоящата документация ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ предлага следните приложения, с които определя работните характеристики на очаквания обем и обхват на услугата:

3.8.1. Техническа спесификация – обобщена количествена сметка


ПРИЛОЖЕНИЕ №1 – ТЕХНИЧЕСКА СПЕСИФИКАЦИЯ – обобщена количествена сметка, която следва да бъде остойностена от кандидатите на база техния професионален фирмен опит и следвайки конюнктурата на пазара в строителния бранш в момента. При това трябва да бъдат спазвани законовата нормативна уредба, технически изисквания и условия в строителството, и нормативните изисквания за опазване на околната среда. В единичните цени да бъдат отчетени инфлационни и други процеси, влияещи пряко върху формирането им, да бъдат интегрирани всички операции гарантиращи качество на изпълнение, като така оферираните цени ще остават твърди за целия период на строителство.

3.8.2. Декларация за спазване на стандартите


Кандидатите при разработване и подаване на офертите трябва задължително да декларират чрез подписване и подпечатване на декларация - ПРИЛОЖЕНИЕ №2, че задълбочено са проучили техническите спесификации, че ще спазват при реализиране на проектите посочените в тях стандарти и че ще представят изискващите се доказателства, че техническото им решение, предложената от тях стока или услуга отговарят на :

1. български стандарти или „еквивалентни” европейски, международни стандарти, или „еквивалентни” европейски технически одобрения или общи технически спесификации, или други еквивалентни технически еталони на европейски стандартизационни органи при реализирането на проекта;

Като доказателства за съответствие на техническите им предложения по техническите спесификации кандидатите ще представят техническо досие на производителя или протокол от изпитване, или сертификат, издаден от признат орган.

3.8.3. Специфични разходи


Кандидатите трябва да имат предвид при изготвяне на своето предложение и да дадат необходимата информация за специфичните условия на Възложителя, подробно описани в Приложение №3. В това приложение не се нанасят конкретни цени.

Всички разходи, които предвиждат кандидатите, свързани с описаните специфични изисквания и други видове работи (ако има такива по тяхна преценка), да се декларират в Приложение №3 като по този начин се гарантира, че те могат да осигурят тези изисквания на Възложителя, като разходите за това трябва да се предвидят в отделните единични цени за видовете работи в Приложение №1.3.9. Документи, свързани със срокове за изпълнение


ПРИЛОЖЕНИЕ №4-Срокове за изпълнение”.

При разработката на тези приложения кандидатите да посочат:

А) СРОК за мобилизация на фирмата за отпочване на възложената работа;

Б) ОБЩОТО ВРЕМЕТРАЕНЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ – съответства на графика за изпълнение на СМР от строителя, при непрекъснат работен режим /без прекъсване в почивни дни/:

В) ПЕРСОНАЛ- брой технически и работнически състав, който ще бъде ангажиран за изпълнението на услугата при горепосочените работни условия;

Г) срок за предаване на писмено потвърждение за пригодност преди окончателно издаване на протоколи и становища от изпитванията (часове).

Д) СРОК за окончателно предаване на валидизирани с подпис и печат протоколи от лабораторни изпитвания.

3.10. Проекто-договор


ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 – Проекто-договор няма да се попълва от кандидатите. Те само парафират и подпечатват всяка страница от предложената форма, с което удостоверяват, че са запознати и съгласни с всички клаузи по проектодоговора.

В случай, че участникът има бележки или допълнения към проектодоговора, той ги представя отделно като свое приложение към офертата си.


3.11. Подизпълнители


Кандидатът е длъжен да заяви дали в изпълнението на поръчката ще ползва подизпълнители. Той изрично посочва имената на фирмите- подизпълнители, с които възнамерява да работи, коя част от строежа те ще изпълняват и представя приложена Декларация , че съответния подизпълнител е дал съгласие за това.

Желателно е посочените подизпълнители да притежават необходимата правоспособност за изпълнение на услугата.

В ПРИЛОЖЕНИЕ № 6- Декларация за Подизпълнители кандидатът посочва дали възнамерява да ползва подизпълнители, като в случай че ползва за тях се посочва:

1. Име и место на регистрация по ТЗ на фирмата .

2. По коя част от услугата ще работи подизпълнителя.

3. Да се приложат необходимите декларации за подизпълнителя.

- Декларации по Част ІІ.1. т.6., респ.т.8./за чуждестранни лица/ по приложения образец № 11-2 и № 11-3.

- Административни сведения за кандидата – адрес, телефон, факс, e-mail – по приложение образец №11-1.

- Удостоверение за актуално състояние на кандидата.

- Справка за налична собствена апаратура, техника, инструменти и софтуер.

- Копие от сертификати за акредитация и правоспособност.

4. Да се приложи декларация в свободен текст от подизпълнителя, че е запознат и дава своето писмено принципно съгласие да изпълни конкретната част.

Забележка: Да се има в предвид, че в договорът с Главният изпълнител ще включва клаузата, че той отговаря за работата на подизпълнителите като за своя.

3.12. Деклариране на срок на валидност на предложението


Участниците декларират срока на валидност на предложението (не по-малък от 120 календарни дни), попълвайки ПРИЛОЖЕНИЕ № 7.

Възложителят има право да поиска удължаване на валидността от класираните участници до датата на сключване на договор за изпълнение.
ЧАСТ ІІ. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ


При изготвяне на предложението за участие в офертното проучване кандидата следва да се придържа стриктно към обявените от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ условия.

ІІ.1. Условия за участие


1. В процедурата може да участва всеки кандидат, притежаващ сертификат за акредитация, съгласно който може да извършва изпитване на изрично посочените в него продукти и съставя съответни документи след приключване на изпитанието; притежава правоспособност за извършване на измерванията.

За наличие на акредитация и правоспособност кандидатите представят копия от удостоверенията.2. Възложителят има изискване за създаване на сдружение, когато участникът, определен за изпълнител, е обединение на физически и/или юридически лица. Новосъздаденото сдружение е обвързано от офертата, подадена от обединението.

3. В процедурата не може да участва кандидат, който е:

(1) лишен от правото да упражнява търговска дейност;

(2) осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за:

престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система,

включително изпиране на пари; за подкуп по чл. 301 - 307 от Наказателния кодекс; участие в организирана престъпна група ;

(3) осъден с влязла в сила присъда за престъпления против собствеността или стопанството;

(4) обявен в несъстоятелност или е в открито производство по обявяване в несъстоятелност;

(5) в производство по ликвидация или се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове.

(6) лишен от правото да упражнява определена професия или дейност съгласно законодателството на държавата, в която е извършено нарушението;

(7) има парични задължения към държавата или към община по смисъла на чл.162, ал. 2 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията, или парични задължения, свързани с плащането на вноски за социалното осигуряване или на данъци съгласно правните норми на държавата, в която кандидатът или участникът е установен.
4. Изискванията по т.ІІ.1.3. (2), (3), (6) и (7) се отнасят за управителите или за членовете на управителните органи на кандидатите или участниците, а в случай че членове са юридически лица - за техните представители в съответния управителен орган.

5. Когато кандидатът или участникът предвижда участието на подизпълнители при изпълнение на услугата, изискванията по т.3. и 4. по-горе се прилагат и за подизпълнителите.

6. При подаване на заявлението за участие или офертата кандидатът или участникът удостоверява липсата на обстоятелствата по т.ІІ.1.3. с декларация.

7. При подписване на договора за изпълнение на услугата участникът, определен за изпълнител, е длъжен да представи документи от съответните компетентни органи за удостоверяване липсата на горните обстоятелствата .

8. Не може да участва в процедура за възлагане на настоящата услуга чуждестранно юридическо лице, за което в държавата, в която е установено, е налице някое от обстоятелствата по т.ІІ.1.3. по-горе.

Възложителят има право да изиска от всеки кандидат или участник да докаже регистрацията си в някой от професионалните или търговски регистри на държавата, в която е установен, или да представи декларация или удостоверение за наличието на такава регистрация от компетентните органи съгласно националния му закон.


ІІ.2. Специфични изисквания към кандидатите


Кандидатите трябва да имат предвид при изготвяне на своето предложение и да дадат необходимата информация за специфичните условия на Възложителя, подробно описани в Приложение №3. В това приложение не се нанасят конкретни цени.

Всички разходи, които предвиждат кандидатите, свързани с описаните специфични изисквания, временно строителство и други видове работи (ако има такива по тяхна преценка), да се декларират в Приложение №3 като по този начин се гарантира, че те могат да осигурят тези изисквания на Възложителя, като разходите за това трябва да се предвидят в отделните единични цени за видовете работи в Приложение №1.


ІІ.3. Оглед на строителната площадка


Извършването на оглед на бъдещата строителна площадка е задължително условие за участие в офертното проучване. Оферентите да представят декларация /Приложение №8/ за извършен оглед от страна на кандидата.

ІІ.4. Документи за представяне от кандидата


Всеки кандидат следва да представи само едно свое офертно предложение. То трябва да съдържа:

І. ЧАСТ ПЪРВА «Ценово предложение», в това число:

1. Попълнена остойностена Техническа спесификация- ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 по приложения към документацията образец. Предложението трябва да бъде остойностено с отделни единични «твърди» цени за отделните позиции, включени в посочените приложения, които да останат такива за целия период на строителството, отчитайки инфлационни и др. процеси, влияещи пряко върху формирането им. Предложените единични цени на работите трябва да са придружени от формиращите ги стойности на елементите на общия ценоразпис на всички услуги, предлагани от лабораторията. Посочените фирмени параметри ще се прилагат при ценообразуване на допълнително възникнали и възложени видове услуги, невключени в Приложение №1.

2. ПРИЛОЖЕНИЕ образец № 10, което включва две части:

Част І. Обща офертна цена за услугата, която трябва да обхваща всички преки, допълнителни и специфични разходи за изпълнението;

Част ІІ. Условия за разплащане – размер на аванса, ако има такъв и междинни плащания.

3. Общ ценоразпис на всички услуги предлагани от лабораторията.

5. Всички попълнени от кандидата приложения описани в горните точки от 1 до 3 – се представят на хартиен и електронен носител /DVD или CD диск/.

Пояснение: Всички описани документи, съставляващи «ЧАСТ ПЪРВА» при подаване на офертата се поставят в отделен по-малък запечатан непрозрачен плик с надпис «ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ», който плик се поставя заедно с другите документи към офертата в общ голям плик, оформен съгласно указанията в Част V. от настоящето Техническо задание.
ІІ. ЧАСТ ВТОРА «Техническо предложение», в това число:

1. Декларация надлежно оформена по ПРИЛОЖЕНИЕ №2;

2. Декларации по ЧастІІ.1. т.6., респ.т.8./за чуждестранни лица/ по приложения образец № 11-2 и № 11-3.

3. Административни сведения за кандидата – адрес, телефон, факс, e-mail – по приложение образец №11-1.

4. Декларация за извършен оглед от страна на кандидата – ПРИЛОЖЕНИЕ образец №8.

5. Договор за създаване на сдружение, когато участникът, определен за изпълнител, е обединение на физически и/или юридически лица, съгласно, част ІІ.1., т.2.

6. Удостоверение за актуално състояние на кандидата.

7. Справка за фирмата към датата на подаване на офертата за наличния средносписъчен брой на работещите във фирмата Ви /в т.ч. брой квалифициран ИТР персонал/ .

8. Справка за налична собствена апаратура, техника и инструменти.

9. Текстова информация за фирмата /презентация/ и автореференция.

10. Копие от сертификати за акредитация на лабораторията и правоспособност за извършване на измервания.

11. Копие от документ за наличие на системи за контрол.

12. Копие от документ за членства в професионални организации.

13. Справка за изпълнени услуги от подобен характер през последните 3 /три/ години с пълно описание на предмета и посочване на цена, срок на изпълнение и данни за съответния възложител.

14. Референции и референтен лист с адреси, телефонни номера и лица за контакти от други възложители.

15. Доказателства за търговска репутация - Копия от удостоверения от банки /издадено през настоящата година/, Счетоводен баланс, Отчет за приходите и разходите. Информация за общия оборот и оборота /обема/ на услугите, извършени от оферента през последните 2 /две/ години, както и текущ междинен финансов отчет към последното тримесечие.

16. Документ за застраховка за професионална отговорност по реда на чл. 171 от ЗУТ.

17. Приложение № 3 по образец - Справка-декларация за интегриране на специфичните изисквания в единичните цени при изготвяне на офертата, възможности за тяхното осигуряване.

18. Документи, свързани със срокове за изпълнение на услугата ПРИЛОЖЕНИЕ №4-Срокове за изпълнение”, съгласно указанията в Част І, т.3.9.

19. Приложение № 5 - Проектодоговор /не се попълва, само се парафира и подпечатва/.

20. Декларация за конфиденциалност, която се подписва и прилага в офертата - Приложение №12.

21.Декларация – Приложение №6 за ползване на подизпълнители, ако има такива, както и декларация от управителя на подизпълнителя, че дава своето предварителното съгласие за работа по определена част от услугата, съгласно указанията в Част І, т. 3.11.

24. Декларация за срок на валидност на предложението - Приложение №7.

25. Декларация за спазване на условията за управление на строителните отпадъци генерирани по време на изпълнение на услугата - Приложение №9.


Пояснение: Всички описани документи, съставляващи «ЧАСТ ВТОРА» при подаване на офертата се поставят в отделен по-малък запечатан непрозрачен плик с надпис «ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ», който плик се поставя заедно с другите документи към офертата в общ голям плик, оформен съгласно указанията в Част V. от настоящето Техническо задание .

ІІ.5. Важни условия за участниците


 1. В отделния малък плик „ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ” – се поставят само ПРИЛОЖЕНИЯ №1, №10 и Общ ценоразпис на всички услуги предлагани от лабораторията /на хартиен и електронен носител/.

 2. В отделния малък плик „ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ” – се поставят всички изискуеми документи по ІІ.4, ЧАСТ ВТОРА от настоящето Техническо задание.

 3. Двата плика по т.1 и т.2 се поставят в общ голям плик.

 4. При непредставяне на който и да е от указаните в Документацията документи или при непопълване на което и да е от приложенията по образец с указания за попълване, съответният участник ще бъде декласиран от по-нататъшно участие в процедурата.

 5. Всеки кандидат следва да представи само едно предложение.

 6. Предложението трябва да е написано четливо, да няма механични и други явни поправки по него.

 7. Класирането на участниците в настоящата процедура и крайният избор на Главен изпълнител ще бъде извършено по утвърдена методика.

ІІ.6. Начин на плащане


Плащането на цената се извършва по условията на сключения договор :

- ежемесечно, в рамките на договорения срок удължен с един месец,

- в левове по банков път,

- след представяне на валидизирани с подпис и печат документи удостовяряващи извършените работи, в съответствие с Приложение №1 – Количествено-стойностна сметка, приети и подписани от представител на Възложителя и Проектанта.


ЧАСТ ІІІ. РАЗХОДИ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРАТА


Разходите, свързани с подготовката и представянето на предложенията са за сметка на кандидатите.

ЧАСТ ІV. ГАРАНЦИИ

ІV.1. Гаранция за Изпълнение на Договора и Гаранция за «Добро изпълнение»

 1. Гаранцията за Изпълнение на Договора” е банкова гаранция в размер на 5 000 (пет хиляди) лева, издадена от утвърдена Българска банка, със срок на валидност 90 дни след датата на изпълнение на договора и утвърждаване на окончателния приемо-предавателен протокол за обект: „Обновяване на водоотливна система, оборотно водоснабдяване на хвостохранилище „Люляковица“- етапно изпълнение“.

 2. Кандидатът определен за изпълнител предава (открива в полза) на Възложителя банковата гаранция по т.1 в срок до 10 работни дни от датата на подписване на Договора за изпълнение и представя оригиналния документ, издаден от банката на Възложителя, което е едно от условията за стартиране на договора.

 3. Освобождаване на „гаранцията за изпълнение на договора” настъпва след изтичане на нейната валидност и представяне на оригинален надлежно оформен протокол по т.1 в банката, издала гаранцията.

 4. Възложителят ще удържа по 5% от всяко текущо плащане (актуване) на извършените работи по време на извършване на дейността като Гаранция за „Добро изпълнение”.

 5. Освобождаване на „Гаранцията за Добро изпълнение”:

Възложителят освобождава задържаната сума като Гаранция за „Добро изпълнение”, без да дължи лихви за периода, през който същата законно е престояла при него, след завършването изпълнението на целия обект в 90-дневен срок от утвърждаване на окончателен предавателно-приемен протокол за обекта.

ЧАСТ V. ОФОРМЯНЕ И ПОДГОТОВКА НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО


Кандидатите в процедурата изготвят предложението си в един оригинален екземпляр.

Предложенията на кандидата се поставят в голям непрозрачен плик, който се запечатва и надписва по следния начин:

„Асарел Медет” АД, гр. Панагюрище

До Изпълнителния Директор на “Асарел – Медет” АД, 4 500 гр. Панагюрище,


с надпис: ОФЕРТА за изпълнение на услуга: ”Лабораторен контрол” при изпълнение на обект: „Обновяване на водоотливна система, оборотно водоснабдяване на хвостохранилище „Люляковица“- етапно изпълнение“

и забележка: „Да се отвори само в присъствието на определената за целта комисия !”.

Върху плика кандидатът поставя и надпис, съдържащ: фирма на кандидата, точен адрес за кореспонденция, телефон, факс и електронен адрес.

В големия външен плик се комплектоват: малък плик с надпис „Ценово предложение” и малък плик с надпис „Техническо предложение”.

Предложението, както и всички приложения към него, изготвени от кандидата следва да носят подписа на лицето, което го представлява по силата на съдебното решение за регистрация.


ЧАСТ VІ. ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО


Крайният срок за представяне на офертата е до 15.00 часа на 29.05.2018г в Деловодството на Асарел Медет АД– гр. Панагюрище, ПК 4500.

Предложенията се подават лично от законен или надлежно упълномощен представител на кандидата, който се легитимира с лична карта.

Предложения, получени след крайния срок за представяне не се приемат. Не се приемат и предложения, представени в незапечатан или с нарушена цялост плик.

В периода на подготовка на офертата, кандидатите могат да задават в писмена форма уточняващи въпроси на лицето за връзка, посочено в поканата за оферта, но не по-късно от 3 (три) дни преди изтичане крайния срок за предаване на офертите.

До изтичане на срока за подаване на предложенията всеки кандидат може да промени, допълни или оттегли предложението си.

ЧАСТ VІІ. РАЗГЛЕЖДАНЕ, ОЦЕНКА И КЛАСИРАНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯТА

VІІ. 1. Отваряне и разглеждане на предложенията


Отварянето и разглеждането на предложенията ще се извърши на закрито заседание в 10 /десет/ дневен срок след крайната дата на предаване на предложенията в „Асарел Медет”АД – гр. Панагюрище от определена за целта комисия.

При отварянето на пликовете комисията прави преглед и проверява съответствието на предложенията с предварително обявените условия в Техническото задание спрямо: 1. Част V. и ЧастVІ. , както и Част ІІ.5.

 2. Проверка за пълнотата на представените документи по Част ІІ.4. /Част ВТОРА „Техническо предложение”/, начина на попълването на образците и формата, в която са представени всички други технически документи /извън образците/.

 3. При установено от комисията съответствие на документите от Техническите предложения спрямо предварителните изисквания, фирмите продължават своето участие.

 4. Ако при така направения преглед, комисията констатира допуснати пропуски от фирмите в техническите им предложения, то съответната фирма автоматично се декласира от по-нататъшно участие, както предварително е обявено в ІІ.5.,т.4. и ценовата й оферта не се отваря . В тридневен срок комисията писмено уведомява декласираните фирми и им се връща неразпечатани пликове обозначени с „Ценово предложение”.

VІІ. 2. Оценяване и класиране


2.1. Класирането на предложенията се извършва по комплексна методика за оценка на предложенията съобразно одобрените критерии.

2.2. Комисията оценява и класира кандидатите съгласно изискванията на политиката на Дружеството по оценка и подбор на доставчици на стоки и услуги:

2.2.1 След като Комисията е приключила работата си по Част VІІ, т. 1, тя прави Техническа оценка по методика за оценка на предложенията и класиране на техническите предложения на участниците, допуснати до по-нататъшно участие.

2.2.2 Комисията пристъпва към отваряне на "ЦЕНОВИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ", прави преглед за пълнотата на попълването им спрямо съответните приложения - образци към офертната документация. Прави се сравнителна таблица и анализ на офертните ценови предложения.

При проверката за съответствие се съблюдават следните условия:

- При установено от комисията съответствие на документите от Ценовите предложения спрямо предварителните изисквания, фирмите продължават своето участие с оценка по комплексна методика.

- Ако при направения преглед комисията констатира допуснати пропуски от фирмите при представянето на ценовите им предложения, то съответната фирма автоматично се декласира от по-нататъшно участие, както предварително е обявено в ІІ.5 т.4.

- Комисията прави „Финансова оценка” на Ценовите предложения на допуснатите фирми по определена методика на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ .

- Класирането по Методиката завършва с извършване на Комплексна оценка, въз основа на която в десетдневен срок след отваряне на предложенията Комисията класира по низходящ ред кандидатите в процедурата.


 1. Протокол за разглеждане, оценяване и класиране

Комисията съставя Протокол за разглеждане, оценяване и класиране на офертните предложения, който съдържа:

  1. Състав на комисията

  2. Списък на подадените предложения

  3. Списък на предложенията, отстранени от процедурата

  4. Резултатите от разглеждането на отделните предложения

  5. Становища на участниците в комисията

  6. Класиране на предложенията

Комисията приключва своята работа с подписването на този Протокол.

Протоколът с всички приложения към него и офертите на всички участници, се предават на Изпълнителният директор на "Асарел-Медет" АД за окончателно РЕШЕНИЕ относно избор на ИЗПЪЛНИТЕЛ на услугата. 1. Обявяване на резултатите от проведената процедура

В срок от десет (10) дни от подписване на протокола за разглеждане на предложенията Изпълнителният Директор на "Асарел-Медет" АД, гр. Панагюрище като ВЪЗЛОЖИТЕЛ посочва в свое РЕШЕНИЕ кандидата, класиран на първо място и определя същия за ИЗПЪЛНИТЕЛ на обекта. Кандидатите се уведомяват писмено за резултатите от оценяването и решението на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в пет (5) дневен срок след приключване на процедурата по избор на ИЗПЪЛНИТЕЛ.

Всички материали от проведената процедура се съхраняват в "Технически архив" на дружеството.


ЧАСТ VІІІ. СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР


Договорът за изпълнение на услугата ще бъде сключен с кандидата избран за Изпълнител в 15-дневен срок от решението на ИД за определянето му и срещу представени от страна на Изпълнителя документи по Част ІІ.1.т.3 от настоящата Документация и Застрахователен договор.

При отказ на кандидата определен за Изпълнител да сключи договор „АСАРЕЛ МЕДЕТ” АД предлага договора да бъде сключен със следващия класиран кандидат.

Договорът не се сключва при съществена промяна в обстоятелствата, включително при невъзможност да се осигури финансиране за изпълнението на услугата по причини, които Възложителят не е могъл да предвиди.

ЧАСТ Іх. ПРИЛОЖЕНИЯ


 1. ПРИЛОЖЕНИЕ №1 - „Техническа спесификация”- обобщена количествена сметка.

 2. ПРИЛОЖЕНИЕ №2 - Декларация за задълбочено проучване на техническите спесификации, за спазване на стандартите по техническите спесификации и задължение за представяне на доказателства за съответствие на вложените продукти или услуги със съответните стандарти.

 3. ПРИЛОЖЕНИЕ №3 - Справка-декларация за интегриране на специфичните изисквания в единичните цени при изготвяне на офертата, възможности за тяхното осигуряване.

 4. ПРИЛОЖЕНИЕ 4 – Срокове за изпълнение.

 5. ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 – Проекто–Договор

 6. ПРИЛОЖЕНИЕ 6 - Декларация за ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ.

 7. ПРИЛОЖЕНИЕ № 7 – Декларация за срок на валидност.

 8. ПРИЛОЖЕНИЕ № 8 –Декларация за оглед на площадката

 9. ПРИЛОЖЕНИЕ №9 - Декларация за спазване на условията за Управление на строителните отпадъци

 10. ПРИЛОЖЕНИЕ № 10 – Предлагана обща офертна цена и условия за разплащане.

 11. ПРИЛОЖЕНИЕ №11 – „Административни сведения” и Декларации за отсъствие на обстоятелства по Част ІІ.1., т.3.

/Приложения № 11-1, 11-2, и 11-3/

 1. ПРИЛОЖЕНИЕ №12 - ДЕКЛАРАЦИЯ за конфиденциалност

ИЗГОТВИЛИ : СЪГЛАСУВАЛИ :


Инв. контрол: Р-л отдел «Строителство»:

/инж.Здр. Минковски/ / инж.Здр. Кърпаров /


Н-к цех «ВОС, ПС и SX-EW»:

/ инж.Ст. Трошанов /


Р-л отдел «БЗР»:

/ инж.Ст. Шишков /


Р-л отдел «Екология»:

/ инж. М. Джиджинкова/


Р-л проект „УВ“:

/инж. Б. Машев/


Мениджър „ИП OФ“:

/инж. Г. Матанов /


Директор „ИП и Р“:

/инж. Ив. Василев /


Директор „ФИД“:

/Н. Анев/


Директор „ПТД“:

/инж. Ив. Чолаков/Сподели с приятели:
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница