Инджил ичин сьозлюк ве конкорданс Аббастраница1/3
Дата19.05.2017
Размер375.22 Kb.
  1   2   3
Инджил ичин сьозлюк ве конкорданс

Абба - Яхудилерин дилинде ‘Бабаджъъм’, Баба ичин якънлък ве севги гьостерен бир сьоз. Саде Иса’я иман еденлер Аллаха ьойле конушабилирлер.

Мар 14:36 * Ром. 8:15 * Гал 4:6акреп - ‘скорпион’

Аллахеви - Аллах Муса’я буйурмушту, бир тапма системи оларак, чьолде кендисине бир ев япсън. Авлуя гиреркен бакърдан япълма курбанйери вардъ. Хайванларън етлери орада якълърдъ. Асъл Аллахевинин ьонюнде коджаман бир казан су дурурду. Аллах гьоревлилери орада йъканърдълар. Авлунун ичинде ики бьолюмлюк бир чадър (‘палатка’) вардъ. ЬОндеки парчасъна ‘Кутсал йер’ денилирди. Орада бир масанън юстюнде хер гюн тазеленен оники тане пиде дурурду. Онун каршъсънда йеди коллу бир кандиллик. Орадаки ъшък хич сьонмезди. ‘Кутсал йер’и ве ‘ен кутсал йер’и айърмак ичин бир перде булунурду. Онун ьонюнде тютсю якмак ичин алтън бир курбанйери вардъ. ‘Ен кутсал йер’ин ичи бютюн каранлък иди. Орада саде бир ешя дурурду: анлашма сандъъ. О, Аллахън крал искемлесинин бир семболу иди. Онун алтън капаъна, Аллахън баш гьоревлиси сенеде саде бир дефа гирип гюнах курбанънън канънъ серперди. (Ибр 9:1-5). Бютюн бу систем коджаман бир дерс иди. Аллах, халкъна гьостермек истеди ки, кендиси насълдър ве насъл она яклашсънлар.

Муса’дан якън 500 сене сонра, крал Сюлейман бу гезиджи чадърън йерине Аллаха Йерушалим касабасънда таштан коджаман бир ев калдърдъ. Не вар ки, о гене 400 сене сонра (Иса’дан ьондже 587 сенесинде) Бабил кралъ тарафъндан йъкълдъ. 70 сене сонра, Зеруббабел заманънда, ондан даха кючюк бир Аллахеви йениден калдърълдъ. Иса’нън заманъна гелиндже, крал Хиродес ону кьоктен йени яптъ ве ен сонунда Сюлейман’ънкинден даха гьостеришли олду. (Иса’нън доумундан 9 сене сонра тамамландъ, ама базъ ресторе ишлери 64 сенесине кадар девам етти). Иса’дан сонра 70 сенесинде де, Ромалъ генерал Титус Йерушалим касабасънъ еле гечирип Аллахевини йерле бир етти; бугюне кадар кимсе де ону бир даха калдърмадъ.

Раб Иса бу олайъ ьонджеден билдирди (Мат 24:1-3). Хатта, даха ьондже биле кенди дирилишини гьостерек деди ки: “Бу Аллахевини йъкън, бен ону юч гюнде йениден калдъраджам” (Йух 2:19-22). Бир сьозде дийор ки, “Гьордююнюз бу Аллахеви боштур. Аллахън аслънда отурдуу йер беним”. Бугюн артък таштан япълмъш бир Аллахеви я да тапма йери йоктур.

Башка бир анламда, Аллахеви бютюн Месих иманлъларъ (Ефе 2:21 * 1.Пет 2:5), бир йердеки топлулуу (1.Кор 3:17 * 2.Кор 6:16 * 1.Тим 3:15) ве иманлънън бедени (1.Кор 6:19-20) оларак гечийор.Аллахевинин гюдюджюсю, Аллахън башгьоревлиси - Муса’нън канунуна гьоре тапма системинин юзерине гьоревли адамън сайгъсъ чок бюйюктю. Чюнкю о, Аллахън ьонюнде халкънън йер­ине гечерди. Онун елийле халкън гюнахларъ аф еттирилирди. Онларън гьореви ьомюр бойу сюрерди. Факат Ромалълар девлети еле гечириндже, сък сък Аллахевинин гюдюджюлерини деиш­тирирдилер. Онун ичин бирден фазла гюдюджюлерден ичин окуйоруз. О гьорев артък даха фазла бир политик гьорев олмушту. Асъл ве йени анламда, Иса Месих йени, рухсал Аллахевинин башгьоревлисидир.

Мат 8:4 26:3,57-65 * Мар 14:53-67 * Лука 10:31 * Йух 11:49-52 18:12-27 * Ап. Ишл. 4:6 5:17-42 9:1-2 23:1-5 * Ибр 2:17 3:1 4:14-15 5:1-10 6:20 - 8:4 9:7,11,25 10:11,21 13:11 * 1.Пет 2:5,9Аллахсъз миллетлер - Грекчеде саде ‘миллетлер’ язъйор. Яхудилер Аллахън сечтии халк олдукларъ ичин заманла унуттулар ки, бу сечилмек саде Аллахън мерхаметинден гелди ве башка миллетлери хор гьормейе башладълар. Месела: кенди миллет­инден олмаян бир киши иле отуруп йемек йемек (Ап. Ишл. 11:3), хатта онун евине гирмек биле (Йух 18:28) чок айъп бир шей сайълърдъ. Ябанджъ девлетлерден кенди топракларъна дьонеркен, Яхудилер аякларънъндаки тозларънъ силкердилер (Мат 10:14).

Мат 4:15 5:47 6:7,32 10:5,18 12:21 20:19,25 * Мар 10:33,42 * Лука 2:32 12:50 18:32 22:25 * Ап. Ишл. 4:27 9:15 10:45 11:1,18 13:46-48 14:27 15:1-31 21:11,19,21 22:21 26:17-24 28:28 * 1.Кор 12:2 * Ефе 4:17 * 1.Пет 2:12 4:3 * Есин 11:2Аллахън евлатларъ - Ески Ахит’те, бютюн Исраил халкъ Аллаха бир евлат, хатта Онун илк доан евладъ гиби иди. (Чък 4:22). Йени Ахит’те, Иса Месих иманлъя йени бир йол ачъйор: артък херкес тек тек Аллахън евладъ олабилир. Иса Месих, кенди табиятъндан Аллахън евладъ, Онун Олудур. Иманлълар гене, евлатлъа алънъйор.

Мат 5:9 * Лука 20:36 * Йух 1:12 11:52 * Ром 8:14-23 9:4,8 * Гал 3:26 4:4-7 * Ефе 1:5 * Фил 2:15 * 1.Йух 2:29 3:1-2,9-10 4:7 5:1-4,18Аллахън краллъъ - башка ад: ‘гьоклерин егеменлии’, ‘Танрънън егеменлии’. ‘Аллахън мелекуту’ - Дюняйъ яратан Аллах олдуу ичин, онун асъл кралъ кендисидир. Факат Шейтан инсанларъ алдаттъръп, Аллаха каршъ баш калдърттърмъштър. Артък бу дюнянън ефендиси ве егемени одур (Йух 12:31 16:11 * 2.Кор 4:4 “бу дюнянън танръсъ”). Ама Иса Месих’ин ен баштаки хабери шуйду: “Тьовбе един, чюнкю Аллахън краллъъ якънладъ”. Аллах артък калкъп башкалдъран дюнянън ичинде гене кенди краллъънъ кураджактър. Ким Иса Месих’те исе, о краллъъна гирийор. Иса Месих кишилерин йюреклеринде крал олду му, краллък о кишинин ичиндедир (Лука 17:21).

Мат 3:1-2 4:17,23 5:2-3,10,19-20 6:33 7:21 8:11-12 10:7 11:11-12 12:28 13:1-52 18:1-4 19:24 21:31,43 23:13-14 * Мар 1:15 9:1 10:14-25 * Лука 6:20 7:28 9:27,62 10:9-11 11:20 12:31-32 13:28-30 16:16 17:20-37 18:16-30 19:11:27 21:31 22:16-17,29-30 23:42 * Йух 3:3-5 18:36 * Ап.Ишл. 1:6-8 8:12 14:21-22 * Ром 14:17 * 1.Кор 4:20 6:9-10 * Ефе 5:5 * Кол 1:13 * 2.Сел 1:5 * 2.Тим 4:1,18 * Ибр 12:28 * Як 2:5 * 2.Пет 1:11 * Есин 12:10Аллахън Олу - Аллахън кендиси, ‘Баба’ ве ‘Кутсал Рух’ун янънда Аллахън икинджи съфатъ. Аллах Рух’тур ве айнъ о рух Мерйем’ин юзерине гелди, онда Иса Месих’ин беденини мейдана гетирди (Лука 1:35). Аллахън Руху, Иса Месихин ичинде отурдуу ичин Она Аллахън Олу денилийор.

Мат 3:17 4:3-7 8:29 14:33 17:5 26:63-64 27:39-43,54 * Мар 1:1,11 9:7 15:39 * Лука 1:35 3:21-22 4:3-4,9 4:41 8:28 9:35 22:70 * Йух 1:34,49 3:16-18 5:18-27 10:36 11:4,27 19:7 20:31 * Ап.Ишл. 9:20 * Ром 1:2-4 * 2.Кор 1:19 * Ибр 4:14 5:5-8 6:4-6 7:3 10:29 * 1.Йух 1:3 3:8 4:14-15 5:5-20Аллахън сечмеси - Раб, бютюн инсанларън ичинден кими кишилери сечти, Иса Месих’ин яптъъ ишине даянарак куртулсунлар дийе. Ама биз Онун сечмесинин себебини билемийоруз, саде онун резултатънъ гьорюйоруз. Бизе дюшюйор, иман етмек ве даянмак.

Мат 12:17-18 22:14 24:22-24,31 * Мар 3:13-19 13:20-27 * Лука 9:35 18:7 * Йух 15:16-19 Ап.Ишл. 1:24-25 9:15 13:1-2,17-18 15:7 22:14 * Ром 8:33 9:10-29 11:4-7,28 * 1.Кор 1:26-29 * Гал 1:15-16 * Ефе 1:4-14 * 1.Сел 1:4-5 * 2.Сел 2:13 * 1.Тим 5:21 * 2.Тим 2:10 * Тит 1:1 * Як 2:5 * 1.Пет 1:2,20 2:9-10 * 2.Пет 2:10 * Есин 17:14Аллахън сьозю - бакънъз: ‘сьоз’

алфа - Грекче алфабенин (азбука) биринджи харфъ (буква)

анлашма - башка ад: антлашма, ахит. Китабъ-Мукаддес’ин чок ьонемли бир темасъ, Аллахън инсанларла бир анлашма (‘договор’, ‘чаяет’) япмасъдър. Аллах ен башта Нух’ла бир анлашма яптъ, ону куртараджак дийе (Яр 6:18 9:9-17). Даха сонра Ибрахим’ле (Яр 15:18-21 17:1-21) даха бюйюк бир анлашма яптъ, она Филистин топракларънъ вереджек дийе. Иса’дан 1400 сене ьондже, Аллах Муса’нън елийле бютюн Исраил халкъйла бир анлашма яптъ (Чъкъш 19:3-6), онларъ бютюн халклардан сечеджек дийе. О анлашманън шартларъ он буйрук оларак ташларън юзерине язълмъштъ. Ондан 700 сене сонра, Аллах бир даха сьоз верди, йени ве фарклъ бир анлашма япаджак (Йер 31:31-34). Артък Аллахън кануну ташларън юзеринде деил, ама инсанларън йюреклеринде язълъ оладжак. Бу йени анлашмайъ Раб Иса герчеклешти. Онун гетирдии куртулуш себеп олуйор, Аллахън Руху иманлънън ичинде отурсун, ве Аллахън кануну онун йюреинде язълсън. Иса Месих, Раббин софрасънъ буйуруркен, бу сьозюн йерине гелдиини сьойлюйор (Мат 26:26-28).

Айръджа, ‘Ески Ахит’ ве ‘Йени Ахит’ сьозлери, Иса’дан ьонджеки (Муса’нън кануну, пейгамберлерин язъларъ ве мезмурлар) ве Иса’дан сонраки (Инджил) кутсал китаплар ичин кулланълъйор.

Мат 26:28 * Мар 14:24 * Лука 1:72 22:20 * Ап. Ишл. 3:25 7:8 * 1.Кор 11:23-25 * 2.Кор 3:6-11 * Гал 3:15-17 * Ефе 2:12 * Ибр 7:22 8:1-13 9:1-22 10:16 12:18-24 13:20

анлашма сандъъ - бакънъз: ‘сандък’ ве ‘Аллахеви’

апостол - Грекче оларак ‘апо-столос’ (‘гьондерилен’) сьозюнден гелийор. Иса Месих кенди ьоренджилеринин арасъндан оники кишийи сечти ве бабасъна дьондюктен сонра, бютюн ишини онлара еманет етти. Онлар Иса’нън дирилишинин гьоз шахитлери олдулар. Бунларън адларънъ ве съраланмасънъ ашаъдаки табелада гьоребилирсиниз.

ДИККАТ:


Биркач апостолун ики я да юч адъ вар:

- Петрус = Симун = Кифас

- Тадай = Яхуда

- Матта = Леви

- Бар-Толомейус = Натанайел

Биркач апостол айнъ адънъ ташъйор:

- Симун Петрус ве Симун (терьорист лааплъ)

- Зебедиолу Якуп ве Алфайолу Якуп

- Искарийотлу Яхуда ве Якуполу Яхуда (Тадай)


Мат 10:2-4

Мар 3:16-19

Лу 6:14-16

Ап.Ишл. 1:13

Йуханна Инджили
Симун

Симун

Симун

Петрус

Андрея

Андрея

Якуп

Андрея

Йуханна

Симун

Якуп

Йуханна

Якуп

Якуп

Йуханна

Йуханна

Андрея

Йуханна

Андрея

Якуп

Филип

Филип

Филип

Филип

Филип

Бар-Толо-

мейус


Бар-Толо-

мейус


Бар-Толо-

мейус


Томас

Натанайел

Томас

Матта

Матта

Бар-Толомейус
Матта

Томас

Томас

Матта

Томас

Якуп

Якуп

Якуп

Якуп
Тадай

Тадай

Симун

Симун
Симун

Симун

Яхуда

Яхуда
Искарийотлу

Яхуда


Искарийотлу

Яхуда


Искарийотлу

Яхуда


Искарийотлу

Яхуда

ахит - бакънъз: ‘анлашма’

Баба (Аллах) - Аллахън кендиси; ‘оул’ ве ‘рух’ ун янънда онун биринджи съфатъ. Иса Месих, Аллахън олу, йерйюзюне инди, инсанлара Аллахън ‘Баба’ тарафънъ танъттърсън дийе (Йух 17:6 ‘сенин адънъ билдирдим’).

Мат 3:17 5:16,45-6:18 6:25-34 7:7-11,21 10:29-33 18:14 20:23 23:9 25:34-36 26:29 * Лука 10:21-22 11:1-13 12:22-34 15:11-32 22:29-30,41-42 23:34,46 * Йух 1:18 5:17-32,36-37 6:37-40,44-46,57 8:16-19,26-29,38,42 10:17-18,25-38 12:26 12:44-50 13:3 14:1-31 15:8,23-24 16:14-15,23-28 17:1-26 20:17,21 * Ап.Ишл. 1:4,7 * Як 1:17 * 1.Пет 1:2-4,17 * 2.Пет 1:17 * 1.Йух 2:1 3:1-3 * Ром 8:14-23,29,32 * 1.Кор 8:5-6 * 2.Кор 1:3 * Гал 3:26 * Ефе 1:2-3,17 2:18 3:14-15 4:6 5:20 * Кол 1:12-13 * Ибр 1:1-13 12:9 * Есин 2:26-28 3:5Бабил -

Ески Бабил касабасъ бугюнкю Ирак’ън башкенти Багдат’тан 50 км узаклъкта Ефрат ърмаънън кенарънда булунурду. Дюнянън ен ески ве ен ьонемли касабаларъндан иди. Ески Ахит’те Бабил’ле илгили ики ьонемли олай вар: Бабил кулесинин калдърълмасъ (Иса’дан 2500 сенеден даха фазла ьондже - Яр 11:1-9) ве Бабил сюргюню (Иса’дан ьондже 587-538 сенелери). Биринджи олай, Аллахсъз дюнянън каръшъклъъ ичин бир сембол олду. Икинджи олай да, Аллах халкънъ мапус еден Аллахсъз девлет гюджюнюн бир семболу олду. 1.Пет 5:13 ве Есин 17:9-10 айетлеринде ‘Бабил’ семболик анламънда кулланълъйор ве херхалде Рома касабасънъ гьостермек истийор.

Мат 1:11-12,17 * Ап Ишл 7:43 * Есин 14:8 16:19 17:5 18:1-24

Бабил сюргюню - Бабил кралъ Небукаднезар, юч дефа Йеруша­лим’и еле гечирди (Иса’дан ьондже 605, 597 ве 587 сенесинде). Сон дефа да бютюн касабайъ ве орадаки Аллахевини йъктъ. Хер сефер Яхуди халкънън илери геленлерини де кенди башкенти олан Бабил’е гьотюрдю. Бьойлеликле саде ен ьонемсиз кишилер гери калдъ (2.Тар 36:15-23). Даниел ве Хезекиел пей­гамберлери Бабил’де яшадълар. Йеремя, Бабил сюргюнлююню ьонджеден билдирди ве айнъ заманда 70 сене сюреджеини де гьостерди. Иса’дан ьондже 538 сенесинде Зеруббабел алтънда биринджи груп Яхуди дьондю, 458 сенесинде Езра алтънда икинджи груп ве 432 сенесинде Нехемия алтънда ючюджю груп. (Матта 1:11-12,17)

беден табиятъ - Илк инсанлар Адем ве Хавва гюнах ишледиктен сонра, инсанън табиятъ деишти. Аллахън дедии гиби “О мейвадан йедииниз гюн ьоледжексиниз” (Яр 2:17). Инсанън карактери артък Аллаха уйгун деил, ону сеслемек истемийор, Она бойун еемез (Ром 8:7). Артък гюнах ичимизде отуруйор (Ром 7:18). Онун ичин, инсан не кадар урашърса да, кенди яптъкларъйла Аллахъ мемнун едемез. Иса Месих, инсанъ хем гюнахън джезасъндан куртаръйор, хем де она фърсат верийор, беден табиятънъ йенсин: “Месих Иса’­нън инсанларъ беден табийетлерини хача гермишлер” (Гал 5:24).

Ром 5:7,18 8:1-14 * 2.Кор 1:17 10:2-3 11:18 * Ефе 2:3 * Гал 3:3 5:13-25 6:8 * Кол 2:11-14,23 * 2.Пет 2:10,18 * 1.Йух 2:16Беел-Зебуб - Исраил’ин ески дюшманларъ олан Филистилилерин ‘Беел-Зебул’, хани ‘Йюксек йерлерин Рабби’ адънда бир путу вардъ. Исраиллилер онларън путперестлиийле алай етмек ичин она ‘Беел-Зебуб’ (‘синеклерин рабби’) дердилер. (2. Кра 1:1-6). Заман гечтикче о ад Шейтан ичин кулланълмая башландъ.

бирлик - Раб, Месих иманлъларънън бир олмаларъна чок ьонем верийор. Онларън бирлии о кадар съкъ олмалъ, бир беденин парчаларъ гиби, чюнкю онда ен бюйюк куввет вардър.

Йух 17:11,21-23 * Ап. Ишл. 2:42-47 * Ром 15:5-6 * 1.Кор 1:10-17 3:1-9 * Ефе 2:11-3:6 4:1-16 * Фил 1:3-7 1:27-2:11 2:19-30 * 1.Сел 5:12-15 * Ибр 3:13 10:19-25 * Як 5:13-20 * 1.Йух 1:3-7вафтиз - Иса’дан ьондже Яхудилер, башка халклардан геленлери вафтиз едердилер: вафтиз олан киши суя батърълъп чъкаръл­ърдъ. Бьойлеликле киши гьостерирди ки, “Ески танръларъмъ бракъп Исраилин Танръсънъ кабул едийорум.” Яхя пейгамбер де Яхудилере сьойледи, тьовбе етсинлер ве вафтиз олсунлар, хани кендилерини Аллахсъз миллетлер кадар гюнахлъ сайсънлар. Иса Месих де кишилери вафтиз едерди ве онун айнъ буйруу бугюне кадар бизим ичин де гечерлидир.

Мат 3:5-17 21:25 28:19 * Мар 1:4-11 10:38-40 11:30 16:15-16 * Лука 3:2-22 7:29-30 20:3-4 * Йух 1:24-28,33 3:22-23 4:1-3 * Ап.Ишл. 1:5 2:38-41 8:12-17,36-38 9:18-19 10:46-48 11:16 13:24 16:15-33 18:8,25 19:1-6 22:16 * Ром 6:3-4 * 1.Кор 1:13-17 12:13 * Гал 3:27 * Кол 2:12 * Ибр 6:1-2 * 1.Пет 3:20-21гьок - Инджил’де юч айръ анламда кулланълъйор: (1) йерйюзюню каплаян хава, кушларън учтуу йер (атмосфер); (2) гюнеш, ай ве йълдъзларън булундуу йер (узай, космос); (3) Танрънън катъ, Онун варлъъ. Яхудилер Танрънън адънъ чок кутсал сайдъкларъ ичин, ону хемен хемен хич аъзларъна алмазлардъ, ‘Танръ’ йерине ‘гьок’ дерлерди.

гьоклерин краллъъ - бакънъз: ‘Аллахън краллъъ’

гюдюджю (топлулуун) - Йени Ахит’те хер топлулуун башънда тек бир гюдюджю деил, ама биркач гюдюджю вардъ. Бу айнъ гьорев ичин юч айръ ад кулланълъйор: чобан (Грекче: ‘поймен’), ихтияр (Грекче: ‘пресвитерос’) ве гюдюджю (Грекче: ‘епископос’). Бунлар бирлик ичинде топлулуун бютюн меселелерине карар верирдилер.

Ап.Ишл. 11:30 14:23 15:2,4,6,22,23 16:4 20:17 20:28 21:18 22:5 * Ефе 4:11 * Фил 1:1 * 1.Тим 3:1-7 5:1 5:17-20 * Тит 1:5-9 * Як 5:14 * 1.Пет 5:1-5гюмрюкчю - Ромалъ девлет ичин пара топлаян Яхуди ишбир­ликчилер. Дюшманън хесабъна чалъштъкларъ ве кенди халкънъ сойдукларъ ичин, херкес онлардан нефрет едерди, ‘Аллахтан ен узак олан кишилер’ саярдъ.

Мат 5:46 9:10-11 10:3 11:19 18:17 21:31-32 * Мар 2:15-16 * Лук 3:12 5:29-30 7:29-34 15:1 18:10-13 19:2гюнах - Аллах’ън истедиине бойун емемек. Адем ве Хавва Аллаха бойун емедилер, онун ичин Аллах онларъ ковду (Тек 3:1-7). Онларън табийетлери бозулду ве о гюнден бу гюне кадар инсанлар Аллахън сьозлерини динлемез ве япмаз олдулар. Бу гюнах, инсанъ Аллах’тан сонзуза кадар айъръйор. Гюнахън джезасъ будур. ‘Гюнах’ ве ‘гюнахлар’ арасънда фарк етмек лазъм: ‘гюнах’ ен башта инсанън ичинде отуран бир кувветтир, онун бозук табийетидир. ‘Гюнахлар’ ондан доан ишлердир. Инсан саде бир иш япмакла деил, ама конушмакла (Мат 5:21-22), дюшюнмекле (Мат 27-30), хатта хич бир шей япмамакла (Як 4:17) гюнах ишлийор.

Мар 7:17-23 * Йух 1:29 16:8-9 * Ром 1:18- 3:23 5:12-6:23 14:23 * 2.Кор 5:21 * Гал 5:19-21 * Ефе 2:1-3 4:17-19 * 2.Тим 3:1-9 * Тит 1:15-16 * Як 1:15 2:8-11 * 1.Йух 1:7-2:2 3:9даваламак - Хершейин хак сахиби садедже Аллахтър, ону ичин бютюн херкестен хесап сораджактър. Бютюн давалама ишини кенди олуна теслим етмиштир. О да сон гюнде бютюн ьолюлери давалаяджак (Йух 5:22-29). Инсан гюнахлъ олдуу ичин башка­ларънъ даваламак она дюшмюйор (Мат 7:1-5).

Мат 7:1-5,21-23 10:15 11:22-24 12:36-42 13:36-50 16:27 25:31-46 * Лука 10:10-15 11:31-32 * Йух 5:22-30 12:48 16:8-11 * Ап. Ишл. 10:42 17:11 * Ром 2:1-16 14:10-23 * 1.Кор 3:11-15 * 2.Кор 5:10 * 2.Сел 1:6-10 * 2.Тим 4:1-2,8 * Ибр 9:27-28 10:26-31 * Як 2:12-13 4:11-12 * 1.Пет 1:17 4:5-6 * 2.Пет 2:4-10 3:7 * 1.Йух 4:17 * Ях 1:14-15 * Есин 6:15-17 11:18 20:11-15даянмак - Месих иманлъсъна хер тюрлю гюзел сьозлер верилийор, ама онун тек бир шартъ вар: сонуна кадар даянмак, хер тюрлю зорлуа катланмак.

1.Кор 15:58 * Ибр 3:6,14 5:11 - 6:12 10:19 - 12:13 * Як 1:3-4,12 * Есин 2:1 - 3:22 13:10 14:12Джебраил - Бютюн Китабъ-Мукаддес’те саде ики мелеин адларъ гечийор: Михаил, Аллах халкънъ коруян мелектир (Яхуда 1:9; Есин 12:9). Джебраил де Аллах халкънън тарихинде ьонемли олайларъ ьонджеден билдирийор: Яхя’нън доуму (Лук 1:11-22) ве Иса’нън доуму (Лука 1:26-28).

Джелиле - Исраил’ин кузей (‘север’) тарафъ (картая бакънъз!). Джелиле’деки Яхудилер, дюняя даха ачък идилер, ьобюр миллетлерле алъшверишлери вардъ ве чоу Грекче билирдилер. Яхудийе санджаъндаки Яхудилер онларъ бираз хор гьорюрдюлер

Мат 2:22 3:13 4:12-25 17:22-23 19:1 26:32 27:55 28:7,10,16 * Мар 1:9,14,16,28,39 3:7-8 16:7 * Лук 4:14 5:17 23:5,49,55 * Йух 1:43 2:1,11 4:43-47,54 7:41-52 * Ап. Ишл. 9:31 10.37-38 13:31дженнет - Инджиле гьоре, дженнет бир йер деилдир, Аллах’ла бирликте олмак, онун хузурунда яшамак демектир. ‘Дженнет’ сьозю аслънда бир кралън бахчеси демектир. Аллах, Адем ве Хавва’йъ бир бахченин ичине койду ама гюнахлъ олдуктан сонра орадан ковду. Бу, Аллахла олан балантънън копмасънъ гьостерийор. Факат Адем ве Хавва’нън булундуу ‘дженнет’и, ьолюмден сонра сонсуз яшам ичин кулланълан ‘дженнет’ дюшюнджесийле каръш­търмаялъм. Инджил’де ‘дженнет’ сьозю чок сейрек гечийор (Лука 23:43 * 2.Кор 12:4 * Есин 2:7). Раб истеди, кишилери хер тюрлю материялно ве каба дюшюнджеден узаклаштърсън (йемишлер, йемеклер, ички, генч къзлар) ве асъл рухсал анламънъ гьостерсин.

Йух 14:1-3 * Фил 3:20-21 * Ибр 12:22-29 * 1.Пет 1:3-5 *

Есин 4:1 5:14 21:1 22:5

джехеннем - Бу сьоз Яхуди дилиндеки ‘Ге-Хинном’ сьозюнюн арапча халидир. Анламъ, Хинном дереси - Йерушалим’ин дъшънда булунан куру бир дере. Орада, Крал Ахаз заманънда (Иса’дан ьондже 735-715 сенелеринде), ‘Молех’ адъндаки пута чоджукларъ курбан оларак кестилер. 85 сене сонра крал Йошеа ону ясак едип, орасънъ Йерушалим’ин боклук йерине оларак илан етти. Ондан сонра гедже гюндюз орада янан атеш вардъ ве бьойлелике Аллахън вереджеи сонсуз джеза ичин бир ьорнек олду.

Мат 10:28 * Мар 9:43-48 * Лука 16:19-31 * 2. Сел 1:6-10 *

Есин 14:9-11 20:11-15

джумартеси гюню - Ески Ахит’те Аллах, Исраил халкъна буйурмуш­ту ки, хафтанън сон гюню сайълан джумартеси гюнюнде динленсинлер, хич иш япмасънлар. Бунун себеби: Аллахън кендиси де йери ве гьокю яраттъктан сонра, йединджи гюню хич иш япмадъ (Чък 20:8-11). ДЖумартеси гюню иш япанлара ьолюм джезасъ верилирди (Чък 31:14). Сонра Яхудилерин топланма гюню олду. Йени Ахит бизе ьоретийор ки, Муса’нън буйруу саде бир ьорнек иди, ама аслъсъ Иса’дадър (Кол 2:16-17): бир киши Иса Месих’е иман етти ми, артък кенди ишлерине гювенип Аллахън ьонюнде дору сайълмактан вачгечийор, динленийор. Онун бютюн хаятъ, хич битмейен бир джумартеси гюнюдюр (Ибр 4:10). Онун ичин Павлус дийебилир ки, “Бир кардеш, бир гюню ьобюр гюнлерден даха юстюн тутуйор. Ама башка бириси бютюн гюнлери айнъ тутуйор. Херкес кенди дюшюнджесинде там карарлъ олсун.” (Ром 14:5)

Мат 12:1-14 24:20 * Мар 1:21 2:23-28 3:2-5 6:2 15:42 * Лука 4:16,31 6:1-11 13:10-17 14:1-6 23:54-56 * Йух 5:9-18 7:22-23 9:14-16 19:31 * Ап. Ишл. 13:14,27,42,44 15:21 16:13 17:2 18:4диллер - Инджилин ьоретишине гьоре, ‘диллерде конушмак’, хич ьоренмеден бир ябанджъ дил конушабилмек демектир. Бу илк ьондже Иса Месих’ин ьолюмюнден 50 гюн сонра Пентикост гюнюнде башладъ (бакънъз: ‘Пентикост’). Коринт касабасъндаки Месих иманлъларъ бу темада базъ шейлер янлъш анладълар. Павлус онлара хатърлатъръйор ки, бютюн диллер аслънда кишилере бир хабер вермек ичиндир ве топлантънън ичинде де айнъ съра тутулсун.

Мар 16:17-18 * Ап. Ишл. 2:1-4 10:45-46 19:6 * 1.Кор 12:8-10,28-30 13:1,8 14:1-40дирилиш - Бютюн ьолюлер дириледжек. Инджиле гьоре ики дирилиш вар. Биринджи дирилиш саде Иса’я иман еденлер, икинджи дирилиш бютюн инсанлар. Дирилишин себеби де яргъланмак ичин. Биз бундан емин олабилириз, деил саде бир пейгамбер сьойледи дийе, ама Иса Месих’ин кенди дирилиши тарихте бир хакикат олдуу ичин. О ьолюлерден ‘илк доандър’ (Кол 1:18). Даха ьондже базъ пейгамберлер кишилери дирилтирмиштилер, ама онлар гене ьолдюлер. Илк оларак Иса Месих дирилип йени, хич чюрюмейен бедене сахип олду.

Мат 22:30-32 24:31 * Мар 12:25-27 * Лука 14:13-14 20:35-38 * Йух 5:21-29 6:39-44 11:23-26 * Ап. Ишл. 4:2 23:6 24:15 26:8 * Ром 8:11,23 * 1.Кор 6:14 15:12-52 * 2.Кор 4:14 * Фил 3:10,11,21 * 1.Сел 4:14-16 * Есин 20:4-6,13диякон - Грекче ‘диаконос’ сьозю, ‘хизметчи’ демектир. Топлулукта еллерле хизмет еден гьоревлилер ичин кулланълан бир ад. (Ап. Ишл. 6:1,6 * Фил 1:1 1.Тим 3:8-13 * Ром 16:1 ‘Фиби’ бир кадън иди).

Каталог: ders
ders -> Само Мъжете ли могат да бъдат Лидери? / 25 Януари 2002 г. Insert paragraphs
ders -> Атанас'ън Иман Билдиргеси
ders -> Севгили евладъм
ders -> Канун ве Антлашма
ders -> Топлулук насъл саалам оладжак?
ders -> Ве биз хепимиз печесиз йюзле Раб’бин йюджелиини гьоререк йюджелик юстюне йюджеликле О’на бензер олмак юзере деиштирилийоруз. Бу да Рух олан Раб сайесинде олуйор кор. 3: 18)
ders -> Иса Месихин бензетмелери
ders -> Иса Месих насъл дирилди?
ders -> 2. кону: Топлумсал баскълар (груп баскъларъ)
ders -> 1. кону: Билгелик ве акълсъзлък


Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница