Информационен лист за безопасност (clp)Дата16.05.2017
Размер157.62 Kb.
#21464


-8 стр.


ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ (CLP)

Изготвен на 25.02.2016

Версия: 1

Активен кислород (Oxyactive)


Раздел 1. Идентификация на веществото/сместа и на предприятието


1.1. Идентификатори на продуктаХимично наименование

Индекс №

ЕО №

CAS №

Pentapotassium bis(peroxymonosulphate) bis(sulphate)

2KHSO5 * KHSO4 * K2SO4-

274-778-7

70693-62-8


1.2. Идентифицирани употреби на веществото или сместа, които са от значение, и употреби, които не се препоръчват

Дезинфектант за плувни басейни.


1.3. Подробни данни за доставчика на информационния лист за безопасност

Производител United Initiators GmbH & Co. KG

Град, държава Germany

Dr. Gustav-Adolph-Str. 3,82049 Pullach

E-mail contact@united-in.com

1.4. Информация / Запитвания

Организация “Акватек” - ЕООД

Улица “Атанас Москов” № 3

Пощ.код, град, държава 9000 Варна, България

Телефон +359 (52) 575-057

Факс +359 (52) 575-0501.5. Телефонен номер при спешни случаи

Национален токсикологичен информационен център,

Многопрофилна болница за активно лечение и спешна медицина "Н.И.Пирогов" 

Телефон за спешни случаи / факс: +359 2 9154 409

E-mail: poison_centre@mail.orbitel.bg

http://www.pirogov.bg

National Тoxicology Center,

Hospital for Active Medical Treatment and Emergency Medicine "N.I.Pirogov"

Phone for emergency / fax: +359 2 9154 409

E-mail: poison_centre@mail.orbitel.bg, http://www.pirogov.bg


Раздел 2. Описание на опасностите
2.1. Класифициране на веществото или сместтаКласификация

Кодове на класовете и категориите

на опасност

Кодове на предупрежденията

за опасност (H-фрази)

Acute Tox. 4

H302

Skin Corr. 1B

H314

Chronic aquatic Tox. 3

H412
    1. Елементи на етикета
Етикетиране

Кодове на пиктограмите

и сигналните думи

Кодове на предупрежденията

за опасност

Кодове на допълнителните

предупреждения за опасност

GHS07

GHS05


Dgr

H302

H314


H412

-GHS07 GHS05

Сигнална дума

Опасно!”


Предупреждения за опасност

H302 Вреден при поглъщане.

H314 Причинява сериозни кожни изгаряния и увреждане на очите.

H412 Вреден за водните организми, с дълготраен ефект.Препоръки за безопасност

P101 При необходимост от медицинска помощ, носете опаковката или етикета на продукта.

P102 Да се съхранява извън обсега на деца.

P103 Преди употреба прочетете етикета.

P260 Не вдишвайте прах/пушек/газ/дим/изпарения/аерозоли.

P264 Да се измият ръцете с вода старателно след употреба.

P270 Да не се яде, пие или пуши при употреба на продукта.

Р273 Да се избягва изпускане в околната среда.

P280 Използвайте предпазни ръкавици/предпазно облекло/ предпазни очила/ предпазна маска за лице.

P301+Р312 ПРИ ПОГЛЪЩАНЕ: При неразположение се обадете в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ или на лекар.

Р301+P330+P331 При поглъщане: Изплакнете устата. НЕ предизвиквайте повръщане.

P302+P352 ПРИ КОНТАКТ С КОЖАТА: Измийте с много сапун и вода.

P303+P361+P353 При контакт с кожата (или косата): Незабавно свалете цялото замърсено облекло. Облейте кожата с вода/вземете душ.

P304+Р340 ПРИ ВДИШВАНЕ: Изведете пострадалия на чист въздух и го поставете в позиция, улесняваща дишането.

P305+Р351+Р338 ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: Промивайте внимателно с вода в продължение на няколко минути. Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. Продължавайте да промивате.

Р363 Изперете замърсеното облекло преди повторна употреба.

P405 Да се съхранява под ключ.

P501 Съдържанието/съдът да се изхвърли в плътно затварящи се обозначени контейнери съгласно националните разпоредби (Закона за управление на отпадъците - ЗУО), които да се предават на лица, притежаващи съответния документ по ЗУО.2.3. Други опасности Няма данни.


Раздел 3. Състав/информация за съставките

Химично наименование на съставните вещества

Химична формула


Колич., тегл. %,


Potassium peroxymonosulfate

KHSO5

45

Potassium sulfate

K2SO4

-

Potassium hydrogen sulfate

KHSO4

-


Раздел 4. Мерки за първа помощ


4.1. Описание на мерките за първа помощ

При вдишване


Пострадалият веднага да се изнесе на чист въздух. Ако не диша, направете изкуствено дишане. Ако симптомите продължават, да се потърси квалифицирана лекарска помощ.

При контакт с кожата


Да се съблече замърсеното облекло, засегнатите части на кожата да се измият с хладка течаща вода в продължение на поне 15 минути. Замърсеното облекло да се измие и почисти преди нова употреба.

При контакт с очите


При контакт с очите, незабавно да се изплакнат с хладка, бавно течаща вода в продължение поне на 15 минути, като клепачите се държат отворени. Да се внимава да не се изпръска незамърсеното око със замърсена вода. Да се потърси незабавно лекарска помощ.

При поглъщане


Незабавно да се потърси медицинска помощ и да се покаже опаковката или етикетът. На лице, което е в безсъзнание, да не се дава нищо през устата. Да не се предизвиква повръщане.
4.2. Най-съществени остри и настъпващи след известен период от време симптоми и ефекти

Няма данни.4.3. Указание за необходимостта от всякакви неотложни медицински грижи и специално лечение Няма данни.


Раздел 5. Противопожарни мерки


5.1. Пожарогасителни средства

Подходящи пожарогасителни средства

Водна пулверизирана струя.Неподходящи пожарогасителни средства

Силна водна струя.

5.2. Особени опасности, които произтичат от веществото или сместа

Силен окислител. Незапалим. Термично неустойчив. Разлага се при температурата над 80°C. Самият материал е негорим, но ако е замърсен със запалим материал може да доведе до запалване. Това ще ускори изгарянето на горимите материали.5.3. Съвети за пожарникарите

Преместете контейнеритe от огъня, ако можете да го направите без риск. Пожарът да се потушава от максимално разстояние, а ако това е невъзможно се оттеглете от областта и нека огъня да изгори. Охлаждайте контейнерите с големи количества вода дълго след като огънят е угаснал, за да се предотврати разграждането на продукта. Да се носят автономни дихателни апарати (SCBA) и защитно облекло. Почистете основно оборудването за борба с пожари след инцидента, както и използваното облекло.Раздел 6. Мерки при аварийно изпускане

6.1. Лични предпазни мерки, предпазни средства и процедури при спешни случаи

Работата в засегната зона се прекратява, като се ограничава и обозначава; в зоната се допускат само работещи, извършващи ремонтни или други дейности за отстраняване на аварията. Работещите трябва да носят подходящи лични предпазни средства - за дихателна защита, за защита на очите, защитно облекло, обувки, ръкавици. При затворени помещения незабавно трябва да се осигури много добро проветряване. При разсипвания: да се събере със суха лопата в чист и сух съд и да се покрие.6.2. Предпазни мерки за опазване на околната среда

Да не се допуска замърсяване на повърхностните и подземните води, почвата и изпускане в канализацията. В случай на инцидент и разсипване на продукта, да се предприемат мерки за неговото локализиране и ограничаване. Събраните количества да се третират като отпадък съгласно националните разпоредби – съхраняват се временно в специални, обозначени контейнери и се предават на лица, притежаващи съответния документ, съгласно Закона за управление на отпадъците.6.3. Методи и материали за ограничаване и почистване

Да не се допуска контакт на разпиления продукт с вода. Да не се почиства с вода или водосъдържащи средства. Да се използват инертни негорими адсорбиращи материали. Да се извършва сухо почистване при използване на чисто, сухо, специално оборудване и да се събере целият замърсен материал и замърсена почва като се поставят в чисти, сухи, пластмасови и обозначени контейнери за отпадъци. Да не се добавя вода в контейнерите.6.4. Позоваване на други раздели

Вижте също раздели 8 и 13.Раздел 7. Работа и съхранение

7.1. Предпазни мерки за безопасна работа

Работното място да се поддържа, чисто, подредено, без наличие на влага, като се държат само количества, необходими за нормалното протичане на работния процес. Контейнерите да са плътно затворени; при пълнене/пресипване да се използват затворени системи и само обозначени съдове; да се предотвратява образуването на прах; да се използват киселинноустойчиви помощни средства. Препаратът е хигроскопичен, да се пази от овлажняване. Да се съхранява на място недостъпно за деца и далече от неупълномощени лица.7.2. Условия за безопасно съхраняване, включително несъвместимости

Да се избягва образуването на прах. Да се осигури добро проветрение на работното място. Опаковките да се държат плътно затворени и да не попада вода в тях. Да се съхраняват на сухо и хладно място, като максималната допустима температура при съхранение да е 25ºC. Да се пази от топлина и пряка слънчева светлина. Да не се съхранява с вещества, с които са възможни опасни химични реакции.7.3. Специфична(и) крайна(и) употреба(и)

Няма данни.


Раздел 8. Контрол на експозицията/лични предпазни средства

8.1. Параметри на контрол


Химичен агент

CAS №

Гранична стойност – 8 ч.

Калиев сулфат, K2SO4


7778-80-5


10 мг/м3


8.2. Контрол на експозицията

8.2.1. Подходящ инженерен контрол

Да се използва само по предназначение и при възможност в затворени системи. Контейнери и други съоръжения трябва да са ясно и четливо обозначени. Да се избягва контакт с очите и кожата. Замърсеното облекло да се съблече незабавно. Да не се яде, пие и пуши по време на работа. След приключване на работа да се измият ръцете. Да се спазват инструкциите за безопасна работа за предотвратяване на увреждания при работа с продукта.8.2.2. Индивидуални мерки за защита като лични предпазни средства

Защита на очите/лицето


Носете защитни очила с широк обхват на виждането или маска за лице.

Защита на кожата

Защитно облекло, включително цели обувки. Когато съществува реална възможност за контакт със сух материал, да се носи комбинезон за еднократна употреба.


Защита на ръцете

Ръкавици – подходящ материал: полихлоропрен, нитрилов каучук, бутилов каучук, неопрен, поливинилхлорид, дебелина на ръкавиците: 0,5 mm.

Защита на дихателните пътища


Препоръчва се средствата за дихателна защита да бъдат с филтри клас Р2 или Р3; при краткотрайна експозиция: средства за дихателна защита с филтриращо устройство; при дълготрайна експозиция: използват се автономни дихателни средства.

8.2.3. Контрол на експозицията на околната среда

Да не се допуска изпускане в околната среда.


Раздел 9. Физични и химични свойства

9.1. Информация относно основните физични и химични свойства

външен вид кристали

цвят бял

мирис без миризма

точка на топене няма данни
точка на разлагане > 80°С
pН (10 г/л) при 20 °С 2 - 3

обемна плътност при 20 °C 1100 кг/м³

разтворимост във вода 250 г/л при 20 °С
разтворимост в органични разтворители няма данни
оксидиращи свойства силно оксидиращ

експлозивни свойства няма данни9.2. Друга информация Няма данни.

Раздел 10. Стабилност и реактивност

10.1. Реактивност

Силен окислител.10.2. Химична стабилност

Продуктът е стабилен при нормални условия на употреба и съхранение.


10.3. Възможност за опасни реакции

Дори малки количества влага или онечиствания понижават температурата на разлагане.


10.4. Условия, които трябва да се избягват

Пазете от топлина и източници на възпламеняване.10.5. Несъвместими материали

Да се избягват: ускорители, силни киселини и основи, тежки метали и тежки метали соли, редуциращи агенти, избягвайте примеси (например ръжда, прах, пепел) поради риск от


разлагане.

10.6. Опасни продукти на разпадане

При горене и термично разграждане се отделят отровни газове като серни оксиди SOx.


Раздел 11. Токсикологична информация


11.1. Информация за токсикологичните ефекти

Токсичност за животни


Химично наименование

Орално LD50 плъх, мг/кг

Вдишване LС50 плъх, мг/л за 4 ч.

Pentapotassium bis(peroxymonosulphate) bis(sulphate)

500

>4


Допълнителна токсикологична информация

Съгласно действащото законодателство се класифицира като корозивен и дразнещ.При вдишване

Вдишването на прах ще предизвика дразнене на стомашно-чревните или дихателните пътища, което се характеризира с парене, кихане и кашляне.При контакт с кожата

При контакт с кожата се предизвиква сенсибилизация (дерматит). Размерът на увреждане на тъканите зависи от продължителността на контакта. Повтарящата се експозиция с кожата може да доведе до локална кожна деструкция или дерматит, кожни изгаряния, язви и възпаление. Възпалението се характеризира със сърбеж, лющене, зачервяване, понякога мехури.Контакт с очите

Може да доведе до възпаление, увреждане на роговицата или слепота. Възпалението на очите се характеризира със зачервяване, сълзене, сърбеж. Повтарящата се експозиция във вид на прах върху очите, може да доведе до тежко дразнене и да причини изгаряния.Поглъщане

При поглъщане може да се предизвика изгаряния на устата, гърлото и хранопровода,


диария, оток на ларинкса, перфорация на стомашно-чревния тракт.

Раздел 12. Екологична информация

12.1. Токсичност

Екотоксичност:Този продукт e токсичен за водните организми поради ниските стойности на рН.


Химично наименование

LC50/96ч/сладководна риба, мг/л

ЕC50/48ч/ водни безгръбначни, мг/л

Pentapotassium bis(peroxymonosulphate) bis(sulphate)

53

3.5


12.2. Устойчивост и разградимост Този продукт не се счита за активно биоразграждащ се.

12.3. Биоакумулираща способност Не биоакумулира.

12.4. Преносимост в почвата Няма данни.

12.5. Резултати от оценката на PBT и vPvB.

Това вещество не се счита за устойчиво, биоакумулиращо и токсично (PBT).12.6. Други неблагоприятни ефекти Няма данни.


Раздел 13. Обезвреждане на отпадъците
13.1. Методи за третиране на отпадъци

Код на отпадъците съгласно Наредба № 2/ 23.07.2014 г. за класификация на отпадъците:

Код на отпадъка от биоцида

07 04 13 * - твърди отпадъци, съдържащи опасни вещества.Код от отпадъка на опаковката от ПЕ

15 01 10 * - опаковки, съдържащи остатъци от опасни вещества или замърсени с опасни вещества.Обезвреждане

Отпадъците от биоцида като остатъчни количества и опаковки да се събират временно в специални плътно затварящи се и обозначени съдове, след което да се предават на лица, притежаващи съответния документ, съгласно Закона за управление на отпадъците.
Раздел 14. Информация относно транспортирането

14.1. Номер на списъка на ООН

ADR/RID: 3260 IMDG: 3260 IATA: 326014.2. Точното наименование на пратката по списъка на ООН

ADR/RID: Corrosive solid, acidic, inorganic, n.o.s.

IMDG: Corrosive solid, acidic, inorganic, n.o.s.

IATA: Corrosive solid, acidic, inorganic, n.o.s.14.3. Клас(ове) на опасност при транспортиране

ADR/RID: 8 IMDG: 8 IATA: 814.4. Опаковачна група

ADR/RID: III IMDG: III IATA: III14.5. Опасности за околната среда

ADR/RID: no IMDG Marine pollutant: no IATA: no14.6. Специални предпазни мерки за потребителите

Няма данни.Раздел 15. Информация относно нормативната уредба

15.1. Специфични за веществото или сместа нормативна уредба/законодателство относно безопасността, здравето и околната среда

Наредбата за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и за ограничаване на последствията от тях.

Закон за опазване на околната среда
15.2. Оценка на безопасност на химично вещество или смес Няма данни.

Раздел 16. Друга информация

Acute Tox. 4 Остра токсичност–oрална. Категория на опасност 4.

H302 Вреден при поглъщане.

Skin Corr. 1B Корозия/дразнене на кожата. Категория на опасност 1В.

H314 Причинява сериозни кожни изгаряния и увреждане на очите.

Chronic aquatic Tox. 4 Опасно за водната среда – хронична опасност.H412 Вреден за водните организми, с дълготраен ефект.
Източници на информация - Съгласно Регламент (ЕО) № 1907/2006 (REACH) и Регламент (ЕО) № 1272/2008 (CLP)

Последна корекция – Съгласно Регламент (ЕС) № 2015/830.

Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница