Информационен лист за безопасност pp химичен металДата19.11.2018
Размер77.59 Kb.Информационен лист за безопасност

PP Химичен метал (PP-1/2/3/4,8 & 9)


Министерство на здравеопазването и околната среда

Здравеопазване и регулаторни въпроси – ЕвропаPP-00002 11.00 IE EA 17.10.2005 MSDS_IE

Настоящият информационен лист за безопасност е изготвен в съответствие с изискванията на Директивите на Европейския Съюз 1999/45/ЕС и 2001/58/ЕС и предоставя информация относно безопасното транспортиране и използване на продукта.


1. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОДУКТА И КОМПАНИЯТА

Код на продукта


PP-00002

Търговско наименование

PP Химичен Метал

(PP-1/2/3/4,8 & 9)


Производител/доставчик


Henkel Technologies Norden AB

Адрес

Box 8823,

40271 Göteborg,

Sweden

Телефонен номер


+ 46-31-7505400

Факс номер


+ 46-31-7505391

Телефонен номер за


неотложна помощ

+353-1-4599301/+353-87-2629625/+353-1-4046444

Вносител


Хенкел България ЕООД

Адрес


София

Младост ІV

БПС

Бл 2 ет ІV


Телефон/Факс


(02) 915 1010, 915 10462. СЪСТАВ / ИНФОРМАЦИЯ ЗА КОМПОНЕНТИТЕ
Естество Уплътнител с универсално приложение

Смес от ненаситена полиестерна смола и неорганични пълнители.Вредни вещества в продукт за ЕС

Наименование на компонента CAS / EINEC Концентрация R Фрази Класификация


Стирен мономер 100-42-5 202- 5.00 - 20.00 R10, R20, R36/38 Xn

851-5
Метанол 67-56-1 200- 659-6 0.10 - 0.50 R11, R23/24/25, F, T

R39/23/24/25

3. ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА ОПАСНОСТИТЕ

Запалим. Вреден при вдишване. Дразнещ за очите и кожата. Продължителен контакт с кожата и по-специално с увредена кожа може да предизвика раздразване и дерматити при чувствителни индивиди.


4. ОКАЗВАНЕ НА ПЪРВА ПОМОЩ

Първа помощ – вдишване


Преместете пострадалия на чист въздух и ако не почувства подобрение – потърсете медицинска помощ.

Първа помощ – кожа


Измийте обилно със сапун и вода. Ако раздразнението не отшуми – потърсете мнението на медицинско лице.

Първа помощ – очи


Изплакнете обилно очите с вода в продължение на най-малко 15 минути. Ако раздразнението не отшуми – потърсете лекарска помощ.

Първа помощ – Поглъщане


Изплакнете устата с вода и след това дайте на пострадалия да пие много вода. Не предизвиквайте повръщане. Потърсете мнението на медицинско лице.
5. ПРОТИВОПОЖАРНИ МЕРКИ
Продуктът е запалим с пламна точка 32 °C

Използвайте пяна, сух химикал или въглероден двуокис. Носете автономен дихателен апарат по време на пожар. Температурното разлагане маже да доведе до образуване на различни химични съединения, някои от които могат да бъдат дразнещи и/или вредни при вдишване в значителни обеми.


6. МЕРКИ ПРИ СЛУЧАЙНО ИЗТИЧАНЕ

Проветрете пространството. Елиминирайте източниците на запалване. При разливане на малки количества попийте с хартиена кърпа и поставете в контейнера за изхвърляне. При разливане на големи количества, попийте с абсорбиращ инертен материал и поставете в контейнера за изхвърляне. Измийте внимателно със сапун и вода или с разтворител мястото на разлива.

За депониране вж. секция 13
7. СКЛАДИРАНЕ И СЪХРАНЕНИЕ
Складиране

Да се използва в добре проветрими помещения. Да се избягва вдишване на парите. Да се избягва контакт с кожата и очите. Вж. секция 8. Да се избягват източници на запалване – да не се пуши.


Съхранение

Съхранявайте при температура 1°C до 25°C.

Съхранявайте далеч от топлина в хладно и добре вентилирано помещение. Пазете от директна слънчева светлина.
8. КОНТРОЛ НА ИЗЛАГАНЕТО НА ВЪЗДЕЙСТВИЕ / ЛИЧНИ ПРЕДПАЗНИ СРЕДСТВА

Граници на излагане по време на работа


Styrene Monomer ACGIH: TLV 20ppm 8h TWA.

ACGIH: TLV 40ppm 15min STEL .

FR: VME 50ppm 215mg/m3 8h TWA.

HSA (2002).C.O.P.: OEL 20 ppm,(85 mg/m3) 8h TWA

HSA (2002).C.O.P.: OEL 40 ppm,(170 mg/m3) 15 min

exposure limit.

NE: MAC-TGG 25ppm (107mg/m3) 8h TWA.

Finland: 20ppm (86mg/m3) 8h TWA.

Finland: 100ppm (430mg/m3) 15 minute STEL.

UK EH40: WEL 0ppm (0mg/m3) 8h TWA.

UK EH40: WEL 250ppm (1080mg/m3) 15 min STEL

Methanol ACGIH: TLV 200ppm (262mg/m3) 8h TWA.

ACGIH: TLV 250ppm 15min STEL .

HSA (1997) C.O.P : OEL 200ppm (260mg/m3) 8h TWA.

Да се спазва добра индустриална практика. Да се избягва контакт с кожата и очите. Защита на ръцете: носете ръкавици от нитрил каучук.9. ФИЗИЧЕСКИ И ХИМИЧЕСКИ СВОЙСТВА


Физическо състояние:

Паста


Цвят:

Сив

Мирис:

Характерен

pH:

Не се прилага

Точка на кипене/област:

100 °C.

Температура на възпламеняване (ºC):

32 °C.

Специфично тегло:

1.8 при 20 °C.

Разтворимост във вода (kg/m3):

неразтворим

Разтворимост в ацетон

неразтворим

Налягане на парите (mmHg@25 oC):

<10

Граница на взривяемост

Не се прилага.


10. СТАБИЛНОСТ И РЕАКТИВНОСТ

При нормални условия на използване продуктът е сравнително стабилен. Да се избягва излагане на високи температури или пламък.11. ТОКСИКОЛОГИЧНА ИНФОРМАЦИЯ

Вдишване

Продуктът е вреден при вдишване. Вдишване на парите може да предизвика главоболие и замайване. Може да предизвика дразнене на дихателната система и слизестите мембрани при работа в затворени пространства.Кожа

Продуктът се класифицира като дразнител за кожата. Разтворителят може да лиши кожата от естественото и омазняване и да я направи податлива към атака от други химикали.Очи

Този продукт оказва дразнещо въздействие върху очите.Парите могат да бъдат дразнител за очите и да предизвикат сълзене.Поглъщане

Продуктът се счита за ниско токсичен. Може да раздразни храносмилателния тракт. Поглъщането на големи количества може да доведе до увреждане на черния дроб или на бъбреците.


12. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

Да се пази от попадане в канализацията и открити водоизточници.


13. СЪОБРАЖЕНИЯ ПРИ ИЗХВЪРЛЯНЕ НА ОТПАДЪЦИ

Изхвърлете в съответствие с местните и национални наредби. Да се изгори или зарови в легално сметище. EWC 080409 отпадъци от лепила и уплътнители, съдържащи органични разтворители и други опасни субстанции.


14. ИНФОРМАЦИЯ ПРИ ТРАНСПОРТИРАНЕ

UN номер 3269
Въздух (IATA) Полиестерна смола кит, запалима течност, клас 3, опаковъчна група ІІІ

Море (IMO) Полиестерна смола кит n.o.s. клас 3, опаковъчна група ІІІ

EmS F-E, S-DШосе (ADR)/ж.п. (RID) Полиестерна смола кит, Клас 3, етикет № 3
15. РЕГУЛАТОРНА ИНФОРМАЦИЯ

Съдържа Стирен мономер

Информация за етикирането

вреден

R фрази R10 Запалим.

R20 Вреден при вдишване.

R36/38 Дразни очите и кожата.


S фрази S2 Да се пази далече от достъп на деца.

S16 Да се съхранява далече от източници на запалване. Да не се пуши.

S23 Да не се вдишват парите.

S26 При контакт с очите те веднага да се изплакнат обилно с вода и да се потърси медицинска помощ.

S28 След контакт с кожата тя веднага да се измие обилно с вода и сапун.
Етикиране по избор Не се прилага
16. ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

Дата на последна ревизия на

данните в информационния лист

за безопасност 17 Октомври 2005

Опасни компоненти в продукт за ЕС

Наименование на компонента R Фрази

Стирен мономер R10, R20, R36/38

Метанол R11, R23/24/25,

R39/23/24/25


R10 R10 Запалим.

R11 R11 Лесно запалим.

R20 R20 Вреден при вдишване.

R23/24/25 R23/24/25 Токсичен при вдишване, при контакт с кожата и при поглъщане.

R36/38 R36/38 Дразни очите и кожата.

R39/23/24/25 R39/23/24/25: Токсичен: опасност от много тежки необратими ефекти при вдишване, при контакт с кожата и при поглъщане.


Замества Информационен лист за безопасност No: PP-00002 dated 11/10/2004.
Изготвено от:
Д-р Жозе Готие

Главен специалист регулаторни въпроси

Безопасност и регулаторни въпроси – Европа
Допълнителна информация може да бъде получена от: -

Loctite Corporation,

Health and Regulatory Affairs – Europe,

Tallaght Business Park,

Whitestown

Dublin 24,

Ireland.

Тел.: +353-1-4046444

Факс: +353-1-4510806

Настоящият информационен лист за безопасност е изготвен в съответствие с Директивата на Съвета 67/548/ЕЕС и Директивата на Комисията 1999/45/ЕС.Информацията, представена в настоящия информационен лист за безопасност е получена от надеждни източници и до колкото ни е известно е точна и актуална към упоменатата дата. Нито Loctite, нито който и да е от филиалите му не носят отговорност, породена от използването на тук предоставената информация или от използването, прилагането или преработката на продукта(продуктите), описани в настоящия документ. На потребителите е обърнато специално внимание за възможните опасности, които могат да възникнат при неправилно използване на продукта (продуктите).

MSDS_IE Стр. от

Каталог: doc
doc -> Български футболен съюз п р а в и л н и к за статута на футболистите
doc -> Програма за развитие „България 2020 8 Национална стратегия за регионално развитие 2012-2022 8
doc -> Лична информация
doc -> Изготвяне на Технически инвестиционен проект и извършване на строително-ремонтни работи /инженеринг/ на стадион “Плевен”
doc -> П р а в и л а за организиране и провеждане на ученическите игри през учебната 2013/2014 година софия, 2013 г
doc -> Провеждане на общинските състезания от ученически игри – 2015 г. Гр. Стара загора
doc -> К о н с п е к т по дисциплината “Обща и неорганична химия” за студентите от І–ви курс специалност “Фармация” Обща химия


Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница