Информационен лист за безопасност Съгласно 91/155/eec iso 11014-1Дата22.07.2017
Размер171.83 Kb.
#26332


Информационен лист за безопасност

Съгласно 91/155/EEC - ISO 11014-1
Moment Repair Universal Epoxy – комп. A – (СМОЛА)


1. - Наименование на продукта и фирмата
Наименование продукта
Moment Repair Universal Epoxy – комп. A - Смола

Лице, което пуска на пазара

Хенкел България ЕООД

Адрес: София 1766, Младост 4, Бизнес Парк София, сгр. 2, ет. 4

Тел.: 02/915 10 10


Информация при спешни случаи - тел. 150 Бърза помощ

2.- Състав на препарата/информация за съставките
Описание
Епоксидна смола и добавки

Декларация съгласно 91/155 ЕИО
- >90 % Бисфенол А / епихлорхидринова смола, MW <700

Символ: N, Xi

R-фрази: 36/38, 43, 51/53

CAS-номер: 25068-38-63.- Описание на опасностите от продукта
N Опасен за околната среда, Xi. Дразнещ

R-36/38: Дразни очите и кожата

R-43: Възможна е чувствителност при контакт с кожата.

R 51/53 Токсичен за водни организми, може да причини дълготрайни неблагоприятни ефекти за водната среда.4.- Мерки за оказване на първа помощ
При вдишване:
Излезте на чист въздух, при неотзвучаващи симптоми да се потърси лекарска помощ.

При контакт с кожата:
Да се измие с течаща вода и сапун. Да се отстранят замърсените дрехи. Да се приложат препарати за поддържане на кожата. При дразнене на кожата да се потърси лекарска помощ.

При контакт с очите:
Очите незабавно да се изплакнат обилно с течаща вода (в продължение на 10 минути). Потърсете помощ от лекар специалист.

При поглъщане:
Изплакнете устната кухина. Да не се предизвиква повръщане. Незабавно да се потърси лекарска помощ.

5.- Мерки при гасене на пожар
Подходящи средства за гасене на пожар:
Пяна, сух прах, въглероден газ

Средства, неподходящи за гасене на пожар от съображения за сигурност:
Водна струя
Специфични опасности, свързани с експозицията на препарата и произтичащи от него продукти на изгарянето и отделящи се газове:
При горене могат да се отделят въглероден моноксид и въглероден диоксид

Специални предпазни средства за пожарникарите:
Да се носи защитна екипировка. Да се носи автогенен дихателен апарат.

6.- Мерки при аварийно изпускане
Лични предпазни мерки:
Да се носи защитна екипировка. Да се избягва контакт с кожата и очите. Незащитените лица да не се допускат в засегнатия район.

Мерки за опазване на околната среда:
Да не се допуска попадане в канализационната мрежа, повърхностни и подпочвени води.

Методи за почистване/отстраняване:
Да се попие с абсорбиращ материал (пясък, торф, стърготини). Контаминираният материал да се третира като отпадък съгласно точка 13.

7.- Работа с препарата и съхранение
Работа с препарата:
Да се избягва контакт с очите, кожата и дрехите. Препаратът е дразнещ и повишава чувствителността.

Съхранение:
Да се съхранява в оригиналната опаковка при температура между +5 и +30 С. Да се съхранява на сухи и хладни места. Да не се съхранява заедно с храни и други продукти, предназначени за консумация.

8. Контрол при експозиция / лични предпазни средства
Съставки, изискващи специфичен контрол:
Няма.

Защита на дихателната система:
Да се осигури вентилация

Защита на ръцете:
Защитни гумени или PVC-ръкавици.

Защита на очите:
Да се избягва контакт с очите.

Защита на кожата:
Да се избягва контакт с кожата. Подходящо защитно облекло

Специални хигиенни мерки.
Преди почивките и след приключване на работа ръцете да се измиват. Незабавно отстранете замърсено или напоено с химикал облекло.

9.- ФИЗИЧЕСКИ И ХИМИЧЕСКИ СВОЙСТВА

Външен вид: Вискозна течност
Цвят: Безцветен и полупрозрачен

Мирис: Слаб
pH: Неприложимо
Температура на възпламеняване: Няма температура на възпламеняване до 100 С
Самовъзпламеняване: Продуктът не се самовъзпламенява.
Плътност: (23°C) 1,2 g/cm3
Разтворимост: Продуктът не се разтваря във вода
Взривоопасни свойства: Продуктът не е взривоопасен
Вискозитет (23 С) 28 Pa.s (Brookfield)
10.- Стабилност и реактивоспособност
Условия, които трябва да се избягват:
При работа съгласно спецификацията не настъпва разлагане.

Материали, които трябва да се избягват:
Силни окислители Екзотермична реакция с основи, киселини и алкохоли. Екзотермично полимеризиране с амини, меркаптани и киселини на Люис Екзотермично полимеризиране в контакт със содена луга.

Опасни продукти при разпадане:
При горене могат да се освободят въглероден моноксид, въглероден диоксид и фенол.

11.- Токсикологична информация
Описаните по-долу параметри се отнасят до компонентите на епоксидната смола

При поглъщане: Остра орална токсичност (плъх) LD 50 > 2000 mg/kg от теглото (изчислено).

Контакт с кожата(плъх): Продуктът дразни кожата и лигавиците.

Възможна е повишена чувствителност при контакт с кожата. Възможни са кръстосани реакции с други епоксидни съединения.
12.- Информация за околната среда
Устойчивост и разградимост: Препаратът е слабо биоразградим.

Да не се допуска попадане в отпадните води, почвата или повърхностните води.13.- Третиране на отпадъците
Изгаряне в специални пещи за отпадъци или специално депониране с разрешение на компетентните местни служби.

След втвърдяване с компонент Б: Може да се добавя към домашни отпадъци в малки количества.

На рециклиране подлежат само напълно изпразнени опаковки

14.- Информация за транспортиране
Сухопътен транспорт ADR/RID:
Клас: 9

Група на опаковане: III

Идентификационен номер на опасността: 90

Втори номер на таблото на резервоарите: 3082

Етикет: 9

Техническо наименование: Опасно за околната среда вещество, течност, n.o.s.(епоксидна смола)


Освобождаване от разпоредбата за опасни стоки на гореспоменатия клас поради приложението на един маргинален номер (разпоредба за ограничени количества) когато вътрешния пакет съдържа =< 3 l, а външният пакет съдържа =< 12 l от продукта.
Транспорт по вътрешни водни пътища ADN/ADNR

Клас: 9

Група на опаковане: III

Идентификационен номер на опасността: 90

UN-№: 3082

Етикет: 9

Техническо наименование: Опасно за околната среда вещество, течност, n.o.s.(епоксидна смола)

Морски транспорт IMDG
Клас: 9

Група на опаковане: III

UN-№: 3082

Етикет: 9

EmS: F-A , S-B

Замърсител на моретата: Замърсител на моретата:

Правилно наименование на товара: Опасно за околната среда вещество, течност, n.o.s.(съдържа епоксидна смола)
Въздушен транспорт ICAO/IATA:
Клас: 9

Група на опаковане: III

Указания за опаковане (пътник): 914

Указания за опаковане (карго) 914

UN-№: 3082

Етикет: 9

Правилно наименование на товара: Опасно за околната среда вещество, течност, n.o.s.(съдържа епоксидна смола)

15.- Информация съгласно действащата нормативна уредба
Този информационен лист за безопасност на материала е съставен съгласно изискванията на Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и препарати и Наредбата за реда и начина на класифициране, опаковане и етикетиране на химични вещества и препарати.
Символи за опасност:
N Опасен за околната среда

Xi ДразнещR-фрази:
R36/38 Дразни очите и кожата.

R 43. Възможна е сенсибилизация при контакт с кожата.

R 51/53 Токсичен за водни организми, може да причини дълготрайни неблагоприятни ефекти във водната среда.


S-фрази:
S 2 Да се пази далече от достъп на деца.

S24: Да се избягва контакт с кожата.

S37: Да се носи подходящо защитно облекло.

S46: При поглъщане да се потърси незабавно медицинска помощ и да се покаже опаковката или етикетът.

S61: Да не се допуска изпускане в околната среда. Вижте специалните инструкции/информационния лист за безопасност.

Съставки:
Съдържа епоксидна смола. Виж информацията, предоставена от производителя.

Други указания:

16.- Друга информация:
Pattex Repair Universal Компонент А – Смола се използва с Pattex Repair Universal Компонент Б - Втвърдител за получаване на лепило от смола. След като се втвърди, почистването с шкурка може да образува прах. ИИИ збягвайте вдишване. Използвайте защита на очите:
Настоящата информация се базира на съвременното ниво на познанията и се отнася за продукта в състоянието в момента на доставката. Тя е предназначена да опише нашите продукти от гледна точка на изискванията за безопасна работа и не е предназначена да гарантира определени качества.

Информационен лист за безопасност

Съгласно 91/155/EEC - ISO 11014-1
Moment Repair Universal Epoxy – комп. B – ВТВЪРДИТЕЛ

1. - Наименование на продукта и фирмата
Наименование продукта
Moment Repair Universal Epoxy – комп. B – Втвърдител

Производител
Хенкел Централна и Източна Европа Г.м.б.Х

Виена 1030, ул. Ердбергщрасе 29

Тел.: ++43 (1) 71104-0

Вносител

Хенкел България ЕООД

Адрес: София 1766, Младост 4, Бизнес Парк София, сгр. 2, ет. 4

Тел.: 02/915 10 10
2.- Състав на препарата/информация за съставките
Описание
Втвърдител за епоксидни лепила на основата на полимеркаптан

Декларация съгласно 91/155 ЕИО
< 10 % : Амино-модифициран карбамид

CAS: 52338-87-1

Символ: Xi

R-фрази: 36/38


< 2 % Триетилендиамин

Символи за опасност: Xn Вреден

R-фрази: 22-36/38

CAS-номер: 280-57-93.- Описание на опасностите от продукта
Няма такива, ако препаратът се използва по предназначение


4.- Мерки за оказване на първа помощ
При вдишване:
Изведете на чист въздух

При контакт с кожата:
Да се отстранят замърсените дрехи. Измийте кожата с вода и сапун. При дразнене на кожата да се потърси лекарска помощ.

При контакт с очите:
Незабавно измийте с голямо количество течаща вода (в продължение на 10 минути). Потърсете помощ от лекар специалист.

При поглъщане:
Изплакнете устната кухина. Да се изпият големи количества вода. Незабавно потърсете медицинска помощ.

5.- Мерки при гасене на пожар
Подходящи средства за гасене на пожар:
Пяна, сух прах, въглероден газ

Средства, неподходящи за гасене на пожар от съображения за сигурност:
Водна струя
Специфични опасности, свързани с експозицията на препарата и произтичащи от него продукти на изгарянето и отделящи се газове:
При горене могат да се освободят въглероден моноксид, въглероден диоксид, водороден сулфид и серни оксиди.

Специални предпазни средства за пожарникарите:
Пълно защитно облекло и маска за дишане.

6.- Мерки при аварийно изпускане
Лични предпазни мерки:
Да се носи защитна екипировка. Незащитените лица да не се допускат в засегнатия район. Да се избягва контакт с очите и кожата.

Мерки за опазване на околната среда:
Да не се допуска попадане в канализационната мрежа, повърхностни и подпочвени води.

Методи за почистване/отстраняване:
Да се попие с абсорбиращ материал (пясък, торф, стърготини). Отстранете остатъците от материала според точка 13.

7.- Работа с препарата и съхранение
Работа с препарата:
Да се избягва контакт с очите, кожата и дрехите.

Съхранение:
Да се съхранява в оригиналната опаковка при температура между +5 и +35 С. Да се съхранява на сухи и хладни места. Да се пази от топлина. Да не се съхранява с хранителни продукти и напитки.

8. Контрол при експозиция / лични предпазни средства
Съставки, изискващи специфичен контрол:
Няма данни.

Защита на дихателната система:
Не се изисква.

Защита на ръцете:
Използвайте подходящи ръкавици (PVC).

Защита на очите:
Да се избягва контакт с очите. Използвайте защитни очила.

Защита на кожата:
Да се избягва контакт с кожата. Използвайте подходящо защитно облекло.

Специални хигиенни мерки.
Преди почивките и след приключване на работа да се измиват ръцете.

9.- ФИЗИЧЕСКИ И ХИМИЧЕСКИ СВОЙСТВА

Външен вид: Вискозна течност

Цвят: Безцветен и полупрозрачен

Мирис: Характерен

Точка на запалване: > 100 С

Плътност: (23°C) 1,2 g/cm3

Разтворимост: Продуктът не се разтваря във вода.

Вискозитет (23 С): около 44 Pa.s
10.- Стабилност и реактивоспособност
Условия, които трябва да се избягват:
Продуктът е стабилен при обичайни условия на ползване.

Материали, които трябва да се избягват:
Силни окислители и киселини. Продуктът реагира екзотермично с епоксидна смола.

Опасни продукти при разпадане:
При горене могат да се освободят въглероден моноксид, въглероден диоксид, водороден сулфид и серни оксиди.

11.- Токсикологична информация


12.- Информация за околната среда
Препаратът е слабо биоразградим.

Да не се допуска попадане в отпадните води, почвата или повърхностните води.13.- Третиране на отпадъците
Изгаряне в специални пещи за отпадъци или депониране според изискванията на местните служби.

Замърсените контейнери изискват спазване на същите мерки.
14.- Информация за транспортиране
Сухопътен транспорт ADR/RID:
ADR: Продуктът не е предмет на разпоредбите.

15.- Информация съгласно действащата нормативна уредба
Този информационен лист за безопасност на материала е съставен съгласно изискванията на Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и препарати и Наредбата за реда и начина на класифициране, опаковане и етикетиране на химични вещества и препарати.
Символи за опасност:

R-фрази:

S-фрази:
S2: Да се пази далече от достъп на деца.
Съставки:

Други указания:

16.- Друга информация:
Pattex Repair Universal Компонент Б – Втвърдител се използва с Pattex Repair Universal Компонент А - Смола за получаване на епоксидно лепило. След като се втвърди, почистването с шкурка може да образува прах. Избягвайте вдишване, използвайте защита на дихателните пътища.

Важно Настоящата информация се базира на съвременното ниво на нашите познания. Тя е предоставена добросъвестно, но не е предназначена да гарантира определени качества. Потребителите трябва сами да проверят, че не съществуват обстоятелства, изискващи допълнителна информация или предпазни мерки или потвърждение на детайлите, дадени тук.
Каталог: doc
doc -> Български футболен съюз п р а в и л н и к за статута на футболистите
doc -> Програма за развитие „България 2020 8 Национална стратегия за регионално развитие 2012-2022 8
doc -> Лична информация
doc -> Изготвяне на Технически инвестиционен проект и извършване на строително-ремонтни работи /инженеринг/ на стадион “Плевен”
doc -> П р а в и л а за организиране и провеждане на ученическите игри през учебната 2013/2014 година софия, 2013 г
doc -> Провеждане на общинските състезания от ученически игри – 2015 г. Гр. Стара загора
doc -> К о н с п е к т по дисциплината “Обща и неорганична химия” за студентите от І–ви курс специалност “Фармация” Обща химия


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница