Информационен лист за участника наименование на участника по регистрацияДата17.07.2017
Размер273.36 Kb.
#25954
Образец №1

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА УЧАСТНИКА
Наименование на участника по регистрация
Седалище и адрес на управление

Точен адрес за кореспонденция

Представлявано от

Лице за контакти – телефон, мобилен и електронен адрес
Факс номер

Идентификационен номер ЕИК

Банкови реквизити – Банка, IBAN, BIC

Наименование на поръчката:

Застраховка "Гражданска отговорност" на автомобилистите и "Злополука" на местата в МПС”


Подпис и печат

Име, Фамилия

Длъжност

Образец №2


Наименование на Участника:Седалище по регистрация:
BIC;IBAN:
Булстат номер:
Точен адрес за кореспонденция:


(държава, град, пощенски код, улица, №)

Телефонен номер:
Факс номер:
Лице за контакти:
e mail:


До

ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ”ООДгр.ТЪРГОВИЩЕ, бул. «29-ти Януари» №3

О Ф Е Р Т А

/предложение за изпълнение на поръчката/


Наименование на поръчката:

Застраховка "Гражданска отговорност" на автомобилистите и "Злополука" на местата в МПС”УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С представянето на настоящата оферта заявяваме желанието да участваме във възложената от Вас обществена поръчка чрез публична покана.

Запознахме се с поставените от Вас условия и изисквания за участие в обществената поръчка, които приемаме без възражения и заявяваме,че:


  • Отговаряме на всички изисквания и обявените от Възложителя условия и технически изисквания.

При изпълнението на поръчката:

НЯМА ДА ИЗПОЛЗВАМ/ ЩЕ ИЗПОЛЗВАМ ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ

(невярното се зачертава)
  • подизпълнител/и ще бъде/бъдат: _________________________________________ ___________________________________________________________________________ (изписват се наименованието на фирмата/фирмите подизпълнител/и)

които са запознати с предмета на поръчката и са дали съгласие за участието си в нея;


  • дела на участие на подизпълнителите при изпълнение на поръчката ще бъде ______ % от общата стойност на поръчката.
  • вид на работите, които ще се извършват: ________________________________________________________________ ________________________________________________________________

Настоящата оферта има валидност 45 календарни дни, считано от датата, определена за краен срок за получаване на оферти.


Подпис, печат:

Наименование на участника

__________________________

Подписано от /Име, Фамилия/

__________________________

В качеството ми на /Длъжност/

__________________________

Дата

________/ _________ / ______


Образец №3

Наименование на Участника:Седалище по регистрация:
BIC;IBAN:
Булстат номер/ЕИК:
Точен адрес за кореспонденция:


(държава, град, пощенски код, улица, №)

Телефонен номер:
Факс номер:
Лице за контакти:
e mail:

До

ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ” ООДгр. ТЪРГОВИЩЕ, бул. «29-ти Януари» №3


ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА
_________________________________________________________________

(наименование на обществената поръчка)


от _________________________________________________________________

(наименование на участника)

Представлявано от

_________________________________________________________________

(име, длъжност)
Представяме Ви нашето техническо предложение за изпълнение на обществена поръчка с предмет: Застраховка "Гражданска отговорност" на автомобилистите и "Злополука" на местата в МПСи заявяваме, че ако бъдем избрани за изпълнител ще изпълним и ще сключим застрахователни полици в съответствие и в срокове съгласно изискванията на Техническата спецификация и Приложение №1 към нея.
Подробно описание на условията за изпълнение на поръчката като:

1.Обект на застраховане ……………………………………………………………………..

2.Застраховани лица………………………………………………………………………….

3.Покрити рискове…………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. (При представяне на офертите си участникът следва да посочи точно, конкретно и подробно всички застрахователни рискове, които ще бъдат покрити от предлаганите застраховки, както и събитията, които те покриват съгласно : Наредба №49/16.10.2014г. за задължителното застраховане по чл.249, т.1 и 2 от Кодекса за застраховане и за методиката за уреждане на претенции за обезщетение на вреди, причинени на моторни превозни средства, съгласно неговите общи условия, съгласно изискванията на Възложителя, както и допълнително предложените покрити рискове от участника);


4. Териториална валидност на застраховката………………………………………………….;
5. Срок за изплащане на застрахователното обезщетение – ………………………………….

(до 15 (петнадесет) календарни дни)

календарни дни след постъпването на всички необходими документи при Застрахователя, доказващи претенцията по основание и размер;


6. Застрахователна сума и обезщетения: …………………………………………………………………………………………………..;
7. Други условия и преференции и представени Общи условия, когато е приложимо: ……………………………………

Подпис, печат:

Наименование на участника

__________________________

Подписано от /Име, Фамилия/

__________________________

В качеството ми на /Длъжност/

__________________________

Дата

________/ _________ / ______


Образец №4

Наименование на Участника:Седалище по регистрация:
BIC;IBAN:
Булстат номер/ЕИК:
Точен адрес за кореспонденция:


(държава, град, пощенски код, улица, №)

Телефонен номер:
Факс номер:
Лице за контакти:
e mail:
До

ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ” ООДгр. ТЪРГОВИЩЕ, бул. «29-ти Януари» №3

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
_________________________________________________________________

(наименование на обществената поръчка)

_________________________________________________________________

(наименование на участника)

Представлявано от

_________________________________________________________________

(име, длъжност)

Във връзка с обявената от „Водоснабдяване и Канализация” ООД Търговище обществена поръчка с предмет: Застраховка "Гражданска отговорност" на автомобилистите и "Злополука" на местата в МПС и след като се запознахме с условията за участие, сме съгласни да изпълним услугите, предмет на обществената поръчка в съответствие с условията на Възложителя и представяме нашата ценова оферта:Общ размер на застрахователната премия: ………… /……………………….…/ лв.

/цифром/ /словом/


Общият размер на застрахователната премия се формира от сбора - от предложените единични застрахователни премии за застраховка „Гражданска отговорност” и застраховка „Злополука” на местата за всички МПС, описани в Приложение №1, с включени вноски за Гаранционен фонд и Обезпечителен фонд, начислени 2% данък, съгл.ЗДЗП и включени всички отстъпки и бонуси.

Прилага се попълнен списък на МПС за застраховка Застраховка "Гражданска отговорност" на автомобилистите и "Злополука" на местата в МПС (Приложение №2).
Подпис, печат:

Приложение №2
До

ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ” ООДгр.ТЪРГОВИЩЕ, бул. «29-ти Януари» №3

Марка

Модел

Рег.№

Застрахователна премия „Гражданска отговорност”

Застрахователна премия

„Злополука на места”2% ДЗП

ГФ и ОФ


Обща дължима премия

1

TOYOTA

HILUX

T2301CT
2

DACIA

LOGAN

T3014CT
3

DACIA

LOGAN

T3015CT
4

VOLKSWAGEN

PASSAT

T3013CT
5

UAZ

31512

T8652TT
6

LADA

2121

T8654TT
7

GAZ

66

T8670TT
8

GAZ

53

T8761TT
9

MERCEDES

1418

T8790TT
10

ZIL

555

T8791TT
11

LADA

21061

T3121AC
12

NISSAN

ALMERA

T2914KT
13

UAZ

3909

T9225AC
14

GAZ

66

T2678TB
15

ZIL

555

T0715AC
16

MITSUBISHI

PAJERO

T8877AT
17

TOYOTA

PICNIC

T1247KT
18

DAEWOO

FSOB06EJL

T3730XT
19

KIA

SPORTAGE

T4380XT
20

PEUGEOT

PARTNER

T0604KT
21

FIAT

DUCATO

T1975KT
22

DAF

FA5621TI

T7109XT
23

CITROEN

JUMPER

T5325KT
24

FORD

TRANSIT

T7671KT
25

NISSAN

vanete

T7672KT
26

VOLKSWAGEN

PASSAT

T8438KT
27

MERCEDES

SPRINTER

T5760CT
28

NEW HOLLAND

B95

T3973EE
29

NEW HOLLAND

B110

T01585
30

NEW HOLLAND

B110

T01586
31

LADA

2121

T9354TT
32

UAZ

3303 AC-1

T9355TT
33

UAZ

452

T9356TT
34

GAZ

66

T9357TT
35

GAZ

53

T9358TT
36

NEW HOLLAND

B95

T3939EE
37

ЮМЗ

БХ03

T1671EE
38

TOYOTA

COROLLA

T2815XT
39

МТЗ

БХ03

T2063EE
40

PEUGEOT

270TS2.5D

Т8183СТ
41

NEW HOLLAND

В90

Т02209
42

VOLKSWAGEN

АМАРОК

Т9343СТ
43

VOLKSWAGEN

АМАРОК

Т4253МТ
44

VOLKSWAGEN

АМАРОК

Т4254МТ
45

LAND ROVER

DEFENDER

Т6047СТ
46

NEW HOLLAND

АВТОБАГЕР


 

Т02882


47

NEW HOLLAND

АВТОБАГЕР


 

Т02881


48

MERCEDES

КАЙЗЕРТ7424МТ
49

MERCEDES

1424 

Т0480ТН


50

MERCEDES

1524 

Т0479ТН


51

NISSAN

ПИКАП 

Т0492ТН


52

MAZDA

В2500 

Т0491ТН


53

LAND ROVER

DEFENDER

 

Т6039МТ

Общ размер застрахователна премия за Застраховка "Гражданска отговорност" на автомобилистите и "Злополука" на местата в МПС:

………. лв.Подпис, печат:

Наименование на участника

__________________________

Подписано от /Име, Фамилия/

__________________________

В качеството ми на /Длъжност/

__________________________

Дата

________/ _________ / ______Образец №5
ПРОЕКТ НА ДОГОВОР

Днес, …………………..г., в гр.Търговище на основание чл.101, б.”е” от Закона за обществените поръчки и в резултат на проведена обществена поръчка възложена чрез публична покана съгл. чл.14, ал.4 от ЗОП с предмет: Застраховка "Гражданска отговорност" на автомобилистите и "Злополука" на местата в МПС се сключи настоящият договор между:


Водоснабдяване и Канализация” ООД Търговище, със седалище и адрес на управление: гр.Търговище, бул.„29 Януари” №3 , ЕИК 835014989 с ИН по ДДС BG 835014989, представлявано от инж.Теодор Колев Гяуров - Управител на Дружеството, тел.0601 620 75, факс.0601 674 65 и наричан за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ
и
„…………………………………….”, със седалище и адрес на управление: ……………., ………………………………….., ЕИК/БУЛСТАТ …………………………., представлявано от – ………………………………….. в качеството си на …………………, тел………….., факс………… и наричан за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ.
І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА
Чл. 1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема срещу възнаграждение да застрахова служебните автомобили на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, като сключи застраховки "Гражданска отговорност" на автомобилистите и "Злополука" на местата в МПС, собственост на “Водоснабдяване и Канализация” ООД Търговище, с технически характеристики, съгласно Техническото предложение, неразделна част от настоящият договор.
IІ. СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ
Чл. 2. /1/ Настоящият договор влиза в сила от подписването му и е със срок на действие 1 /една/ година, считано от сключването на всяка една застрахователна полица, за съответното превозно средство, които са неразделна част от настоящият договор.
ІII. ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ
Чл. 3. /1/ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ обща застрахователна премия за застраховка „Гражданска отговорност” и „Злополука” на местата, съгласно направеното Ценово предложение и Приложение№2, неразделна част от настоящият договор, съгласно дължимата сума по сключените застрахователни полици.

/2/ Начин и срок на плащане на застрахователната премия - застрахователната премия се заплаща еднократно, след сключването на застрахователната полица за съответното превозно средство.

/3/ Възложителят заплаща застрахователната премия в лева, по следната банкова сметка на Изпълнителя:
Банка: ………………..

IBAN: …………………

BIC: …………………….
IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
Чл. 4. /1/Изпълнителят има право да:

т. 1. иска необходимото съдействие от Възложителя;

т. 2. получи съответните застрахователни премии при условията на раздел IV от настоящия договор.

/2/ Изпълнителят се задължава да:

т.1 сключи застрахователните полици, съгласно представеното Техническо предложение и Ценово предложение.т.2. следи за сроковете за сключването на съответните застрахователни полици за всяко превозно средство.

т.3. сключи застрахователни полици в случаите на придобиване на нови МПС от страна на Възложителя през срока на действие на настоящият договор, при същите лимити на отговорност и условия по настоящият договор, като застрахователната премия на новопридобитите МПС се определя по аналогия, съобразно действащата тарифа /методика/ на застрахователя към датата на възникване на необходимостта от застраховане.


V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
Чл.5. /1/ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да:

т. 1. му бъде изплатено обезщетение при настъпване на застрахователно събитие, съгласно сключените застрахователни полици в срокове, съгласно Техническото предложение.

т. 2. сключи застрахователни полици в случаите на придобиване на нови МПС през срока на действие на настоящият договор,

/2/ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да:

т. 1. окаже необходимото съдействие на Изпълнителя за изпълнение на договора.

т. 2. заплати на Изпълнителя съответните застрахователни премии по начина и в срока, указан в раздел IV от настоящия договор;

т. 3. уведоми своевременно ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за всички промени, които биха настъпили по отношение управлението на собствеността и състоянието на актива.
VІ. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА
Чл. 6. Настоящият договор се прекратява при изпълнение или при изтичане срока на действието му или при взаимно съгласие на двете страни.
VІІ. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
Чл. 7. При завеждане, уреждане и произнасянето по претенциите за плащането на застрахователни обезщетения се прилагат правилата на Кодекса за застраховането.
Чл. 8. /1/ За всички неуредени в този договор въпроси се прилагат разпоредбите на Кодекса за застраховането, Търговския закон и другите приложими норми от действащото на територията на България законодателство.

/2/ Страните уреждат всички спорни въпроси по изпълнение на договора чрез преговори, а в случай на непостигане на съгласие отнасят спора пред съответния компетентен съд.

Чл. 9. Настоящият договор се сключва след представяне от Изпълнителя на документи по чл.47 ал.1,т.1 и Декларация по чл.47 ал.5 от ЗОП;
Чл. 10. Страните по този договор не могат да го изменят, като изменение се допуска по изключение на осн.чл.43 от ЗОП.
Чл. 11. Неразделна част от договора са:

Техническото и ценово предложение;

Застрахователните полици.
Настоящият договор е изготвен в 2 (два) еднообразни екземпляра - по един за всяка от страните.


ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ИЗПЪЛНИТЕЛ:

Управител: инж.Теодор Гяуров

ВиК” ООД Търговище
Съгласували:
Каталог: uploads -> files
files -> Книга на етажната собственост (Загл изм. Дв, бр. 57 от 2011 г.)
files -> П р е д у п р е ж д е н и е от Управителя/Управителния съвет
files -> 10 години движение за социален хуманизъм
files -> Категория : open, индивидуален смесен Хендикап : за жени 8 точки на игра Дати : от 06 октомври до 12 октомври 2008
files -> Xxxv редовна годишна среща „Регионални организации и местни органи 2016”
files -> Списък на застрашените от изчезване местни сортове, важни за селскотостопанство
files -> Наредба №4 от 11 март 2011 Г. За реда и условията за провеждане на конкурси за полски инспектори
files -> Наредба №31 от 11 септември 2008 Г. За сертифициране на хмел и продукти от хмел и за регистриране на договорите за доставка на хмел
files -> Рег.№ Име на фирмата Адрес на управление и телефон
files -> Т е Х н и ч е с к о з а д а н и е технически изисквания и технически спецификации


Сподели с приятели:
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница