Информационен материал за прилагане на разпоредбите за режим пасивно усъвършенстване този информационен материал е предназначен за търговските оператори с цел подпомагане дейността имДата16.10.2018
Размер328.83 Kb.
#90011

ИНФОРМАЦИОНЕН МАТЕРИАЛ ЗА ПРИЛАГАНЕ НА РАЗПОРЕДБИТЕ ЗА РЕЖИМ ПАСИВНО УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ
Този информационен материал е предназначен за търговските оператори с цел подпомагане дейността им

С Ъ Д Ъ Р Ж А Н И Е:

Раздел I Въведение и общи положения

I. Определения


II. Лица, които могат да ползват режима

III. Забрана за ползване на режим пасивно усъвършенстване

Раздел II Разрешаване на режима – искане и разрешение
I. Проверка на възможността за идентификация (средства за идентификация и методи) на временно изнесените стоки при реимпорта

II. Доказване на икономическите условия

III. Искане за разрешаване и издаване на разрешение


IV. Срок на валидност на разрешението

V. Водене на отчети


VI. Специфични разпоредби, относно прилагането на чл. 149, ал. 2 от ЗМ.


VII. Срок на валидност на разрешението

Раздел III Отмяна, промяна и обезсилване на разрешение

I. Промяна на разрешение


II. Отмяна на разрешение

III. Обезсилване на разрешениеРаздел IV Функциониране на режима - поставяне и приключване. Нормална процедура. Опростени процедури

I. Поставяне на стоките под режим

II. Приключване на режима – срок за приключване, предоставяне на пълно или частично освобождаване от вносни митни сборове

ІII. Мерки на търговската политика
Раздел V Специфични разпоредби
I. Триъгълен трафик

II. Система на стандартен обмен

Раздел VI Разпоредби за облагане с митни сборове
I. Пълно и частично освобождаване от вносни митни сборове при поправка на стоки

II. Диференциален метод

III. Специфични разпоредби във връзка с облагането на основание чл. 153 от ЗМ (разпоредби за събиране на задължения)


IV. Стойностен метод

V. Стойност на временно изнесените стоки, митническа стойност на компенсаторните продукти и опростена митническа стойност


Раздел VII Сумарно приключване

I. Въведение

II. Условия

III. Определяне на осреднена ставка мито

IV. Опростяване/облекчаване

V. Формалности за приключване на режимаРаздел I Въведение и общи положения

Режимът пасивно усъвършенстване разрешава да се изнасят временно местни стоки извън митническата територия на Република България, за да се подложат на операции по тяхното усъвършенстване и получените в резултат на тези операции продукти да бъдат оформени под режим внос с пълно или частично освобождаване от вносни митни сборове.Изключение: Режимът пасивно усъвършенстване разрешава компенсаторни продукти и стоки в непроменено състояние или части от тях (чуждестранни стоки) да бъдат изнесени временно за допълнителни операции по усъвършенстване извън митническата територия на Република България при условията, регламентирани в чл. 127 от ЗМ.


I. Определения


За целите на тези указания:

Местни стоки са:

а) стоки, които са изцяло получени или произведени на митническата територия на Република България по реда на чл. 30 от ЗМ и които не съдържат внесени от други страни стоки;

б) стоки, които са внесени по установения ред на митническата територия на Република България и са оформени под режим внос;

в) стоки, които са произведени на митническата територия на Република България или само от стоките, посочени в буква “б”, или от стоките по буква “а” и “б”.Компенсаторни продукти са всички продукти, получени в резултат на операциите по усъвършенстване.

Деклариране е действието, чрез което едно лице изразява желанието си за поставяне на стоките под митнически режим с Единен административен документ (ЕАД) или по електронен път.

Вносни митни сборове са митата и таксите с равностоен ефект, дължими при внасяне на стоки.

Операции по усъвършенстване са:

- обработка на стоки, включително тяхното монтиране и комплектоване с други стоки;

- преработка на стоки;

- поправка на стоки, включително пълното им възстановяване.


Временно изнесени стоки са стоките поставени под режим пасивно усъвършенстване.

II. Лица, които могат да ползват режима


Разрешението се издава на местно лице, което нарежда извършването на операциите по усъвършенстване. Ползване на режима пасивно усъвършенстване може да се разреши и на друго лице за стоки с български произход, когато операциите по усъвършенстване се състоят във вграждане на тези стоки в стоки, произведени извън митническата територия на Република България и внесени като компенсаторни продукти.

III. Забрана за ползване на режим пасивно усъвършенстване


Не могат да бъдат поставени под режим пасивно усъвършенстване местни стоки:

- износа на които дава право за възстановяване или за опрощаване на вносните митни сборове;

- които преди износа са били под режим внос с пълно освобождаване от вносни митни сборове поради употребата им за специфични цели, докато условията, определени за разрешаването продължават да са в сила;

- износът на които дава право на получаване на субсидия.Раздел II Разрешаване на режима – искане и разрешение

I. Проверка на възможността за идентификация (средства за идентификация и методи) на временно изнесените стоки при реимпорта


Митническите органи трябва да се убедят във възможността да се установи, че от временно изнесените стоки са произведени компенсаторните продукти.

Методите за идентификация на временно изнесените стоки в компенсаторните продукти са следните:

- описание на серийни или производствени номера;

- поставяне на пломби, печати, клип-маркери или други отличителни знаци;

- вземане на мостри, чертежи или технически описания;

- извършване на анализи;

- използване на информационен документ съгласно приложение № 61 от ППЗМ; или

- осигуряване на допълнителни документи за сделката за пасивно усъвършенстване (като договори, кореспонденция, фактури), които да показват, че компенсаторните продукти са произведени от временно изнесените стоки. Когато се използва системата на стандартен обмен, допълнителния документ трябва ясно да показва, че заместващите продукти имат същото тарифно класиране, същото търговско качество и същите технически характеристики като временно изнесените стоки.

В искането за разрешаване на режима и съответно в разрешението, съгласно чл. 572, ал. 1 от ППЗМ се посочват средствата за идентификация и методите, със съответните кодове към кл. 12, описани в обяснителните бележки към отделните клетки на образеца на искане към приложение № 32 от ППЗМ.

Изключението, предвидено в чл. 150, т. 1 от ЗМ се допуска, когато не може да се установи дали компенсаторните продукти са произведени от временно изнесените стоки и в този случай лицето, което иска разрешаване на режима, може да представи достатъчно доказателства, че при операциите по усъвършенстване се използват стоки, които имат същия тарифен номер от Комбинираната номенклатура (КН) на Република България, същото търговско качество и същите технически характеристики като на временно изнесените стоки.

В случай, че временно се изнасят стоки под режим пасивно усъвършенстване за страна, подписала препоръката на Съвета за митническо сътрудничество от 3 декември 1963 година за идентификация на стоките, може да се използва и “информационен документ за улеснение на временния износ на стоки, изпратени от една страна в друга за производство, обработка или поправка” (приложение № 61 към чл. 572, ал. 2 от ППЗМ). Страните членки по Приложение Е.8 на Международната конвенция за опростяване и уеднаквяване на митническите режими, подписана на 18.05.1973г. в Киото са: Алжир, Белгия, България, Канада, Дания, Франция, Германия, Унгария, Ирландия, Израел, Италия, Латвия, Люксембург, Мароко, Холандия, Нова Зеландия, Полша, Южна Африка, Испания, Швейцария, Великобритания, САЩ, ЕО.

II. Доказване на икономическите условия


Лицето, което иска разрешаване на режима трябва да докаже изпълнение на икономическите условия с цел да се установи дали осъществяването на операциите по усъвършенстване:

- извън Република България няма да засегне съществено основните икономически интереси на местните лица, които извършват такива операции, или

- в Република България е икономически невъзможно или неосъществимо поради технически причини или договорни задължения.

Приема се, че основните интереси на местните лица, които извършват операции по усъвършенстване не са съществено засегнати. Митническите органи задължително извършват предшестваща проверка на условията, в случаите когато износителят на стоките е различен от лицето, което нарежда извършването на операциите по усъвършенстване и разрешението се издава за стоки с български произход, които се вграждат в чуждестранни стоки – чл. 149, ал. 2 от ЗМ на база на представените документи на основание разпоредбата на чл. 571, ал. 2 от ППЗМ.

Специфичното при доказване на икономическите условия при режим пасивно усъвършенстване е, че икономическите интереси се защитават с прилагането на диференциалния метод и метода на добавената стойност.

Лицето, което иска да ползва режим пасивно усъвършенстване трябва да докаже необходимостта от режима, т.е. че не може да извърши съответните операции в страната.


III. Искане за разрешаване и издаване на разрешение1. Изготвяне и подаване на искане

Обикновено искането за разрешаване на режим пасивно усъвършенстване се изготвя от лицето, което нарежда извършването на операциите по усъвършенстване. Писменото искане за разрешаване на режима по образец съгласно приложение № 32 от ППЗМ или чрез митническа декларация, подписани от лицето и с приложените към тях документи, се подават до митническото учреждение, в чийто район се намират стоките, които ще бъдат временно изнесени.


2. Видове разрешения

2.1. Предварително издадено разрешение

Разрешението се издава преди стоките да бъдат изнесени, като се използва образеца, съгласно приложение № 32 към чл. 334а от ППЗМ, от регионалното митническо управление или от териториалното митническо управление, в чийто район се намират стоките, предназначени да бъдат временно изнесени.2.2. Единно разрешение

Съгласно чл. 332, ал. 2 от ППЗМ искането по приложение № 32 за единно разрешение се подава до регионалното митническо управление, където се води основната отчетност на лицето за целите на последващия контрол и където се извършват поне част от предвидените операции за временен износ.Основната отчетност е тази отчетност, която се счита за основна отчетност за митнически цели, позволяваща на митническите органи да осъществяват надзора и контрола на режима.

Преди издаване на разрешението е необходимо съгласието на засегнатите митнически учреждения.


2.3. Разрешение с обратно действие

Митническите органи могат да издадат разрешение с обратно действие, като разрешението влиза в сила не по-рано от датата, на която е подадено искането – чл. 334г, ал. 1 от ППЗМ.

Регионалното митническо управление или териториалното митническо управление, които разрешават режима, могат да допуснат поставянето на стоките под режим, за които е подадено искане, съгласно приложение № 32 от ППЗМ преди да е издадено разрешението.

В изключителни случаи разрешението може да бъде с обратно действие от дата преди датата на подаване на искането, но не повече от една година, считано от тази дата при условие на доказана икономическа необходимост и доказани условия по чл. 334г, ал. 3, т. 1 до 4 от ППЗМ.


2.4. Разрешение по опростена процедура (опростено разрешение)

Опростената процедура на разрешаване се прилага в случаите:

- когато операциите по усъвършенстването представляват поправка, включително с използване на системата на стандартен обмен без предварителен внос – чл. 329, ал. 3, т. 4, буква “а” от ППЗМ. В този случай се подават формуляри 1, 2, 3 и А на ЕАД, като формуляр 3 (който е за лицето) е разрешението за режим пасивно усъвършенстване;

- за внос след пасивно усъвършенстване с използване на системата на стандартен обмен с предварителен внос – чл. 329, ал. 3, т. 4, буква “б” от ППЗМ ;

- за внос след пасивно усъвършенстване с използване на системата на стандартен обмен без предварителен внос, когато съществуващото разрешение не предвижда използването на тази система и митническите органи разрешават неговата промяна съгласно чл. 329, ал. 3, т. 4, буква “в” от ППЗМ;

- за внос след пасивно усъвършенстване, когато операциите по усъвършенстване се отнасят до стоки с нетърговски характер – чл. 329, ал. 3, т. 4, буква “г” от ППЗМ.

Представените декларации трябва да бъдат придружени от документ, изготвен от декларатора, съдържащ информацията, съгласно изискванията на чл. 331, ал. 2 от ППЗМ:

- пълното име/наименование и адреса на лицето, което подава искането, на декларатора и на оператора;

- търговско и/или техническо описание на стоките и на компенсаторните продукти;

- вида на операциите по усъвършенстване;

- предвидения срок в който ще се реимпортират компенсаторните продукти;

- очаквания рандеман или метода, по който той се определя;

- начини и методи за идентификация.

В този случай допълнителният документ става неразделна част от митническата декларация.


IV. Срок на валидност на разрешението

Срокът на валидност на разрешението се определя, като се вземат предвид икономическите условия и конкретните нужди на лицето, поискало режим пасивно усъвършенстване. Съгласно чл. 334в, ал. 3 от ППЗМ, срокът на валидност на разрешението не може да надвишава 3 години, считано от датата на издаването му.


V. Водене на отчети

Всяко лице, което предявява искане за освобождаване от митни сборове за режим пасивно усъвършенстване или използване на системата на стандартен обмен може да бъде задължено да предоставя отчети, документи или други данни (доказателства) за правилното протичане на операциите.

Тези отчети е необходимо да показват:

- къде се намират стоките,

- количеството и стойността на стоките,

- датата на изнасяне,

- какви да операциите по усъвършенстване и мястото на усъвършенстване,

- датата на реимпорта и

- всякакви допълнителни документи, които да показват, че компенсаторните продукти са произведени от временно изнесените стоки.

Тези отчети трябва да се водят по начин, който позволява лесна проверка на информацията (подробностите) по сделката.


VI. Специфични разпоредби, относно прилагането на чл. 149, ал. 2 от ЗМ.

За прилагане разпоредбите на чл. 149, ал. 2 от ЗМ, разрешението се издава по искане на лицето, което нарежда извършването на операциите по усъвършенстването. Ползването на режима се разрешава на друго лице, което експортира временно изнесените стоки. В този случай разрешението е за стоки с български произход, операциите по усъвършенстване се състоят във вграждане на тези стоки в стоки, които са произведени извън митническата територия на Република България, съгласно чл. 149, ал. 2 от ЗМ. В искането да бъде заявено, че лицето, което изнася стоките, не нарежда операциите по усъвършенстване и се отнася само за българска стока, т.е. стока с фиксиран произход, а с не фиксиран статут. Към искането трябва да се приложат всички документи, необходими за неговото разглеждане, съгласно чл. 571, ал. 2 от ППЗМ, които:

- трябва да показват предимствата, които биха възникнали в резултат на прилагане на разпоредбата на чл. 149, ал. 2 от ЗМ за увеличаване на продажбите на временно изнесените стоки, сравнени с продажбите при нормални обстоятелства;

- трябва да съдържат сведения, които доказват, че исканото изключение няма да навреди на съществените интереси на производителите в Република България на идентични или подобни продукти на компенсаторните продукти, които ще се реимпортират.

Раздел III Отмяна, промяна и обезсилване на разрешение
I. Промяна на разрешение


Разрешението може да се променя по искане на титуляря или по инициатива на митническите органи.

Титулярят на разрешението е длъжен да уведоми митническите органи за всяка промяна, настъпила след издаването му и тази промяна може да повлияе върху неговото съдържание и условията за прилагането му.

Например: промяна на наименованието или седалището на титуляра, промяна на вида отчетност или нейното водене и т.н.

Титулярят може да поиска промяна на първоначално издаденото разрешение.

Например: добавяне на митническо учреждение за поставяне под режима или за приключване на режима и т.н.

Титулярят подава искане за промяна в свободна писмена форма, като посочва номера на първоначалното разрешение и необходимите елементи за изменението му, пред разрешаващото митническо учреждение.


II. Отмяна на разрешение

Всяко разрешение за режим пасивно усъвършенстване може да бъде отменено от митническите органи в следните случаи:

- едно от условията на разрешението не е изпълнено или не се изпълнява;

- титулярят на разрешението не изпълнява задължението, което има в рамките на режима. Митническото учреждение може да не отмени издаденото разрешение, когато титулярят изпълни задълженията си в определен от митническите органи срок;

- титулярят подаде писмено искане за отмяна;

Митническите органи уведомяват титуляря на разрешението писмено, като издават мотивирано решение за отмяна. Решението влиза в сила от датата на издаването.


III. Обезсилване на разрешение

Разрешение за режим пасивно усъвършенстване може да бъде обезсилено:

- ако се основава на невярна или непълна информация;

- когато титулярят е знаел или е трябвало да знае, че информацията е невярна или непълна и- такова решение не би могло да се вземе въз основа на вярна или пълна информация.


Раздел IV Функциониране на режима – поставяне и приключване. Нормална процедура. Опростени процедури.

I. Поставяне на стоките под режим

Декларацията за поставяне на временно изнесените стоки под режим се попълва съгласно разпоредбите за изнасяне.

1. Нормална процедура

Митническата декларация, съгласно чл. 68 и 69 от ЗМ при нормалната процедура на разрешаване се подава в митническото учреждение на поставяне под режим, посочено в клетка 11а на разрешението.

В случаите на прилагане на чл. 329, ал. 4, т. 4 от ППЗМ, т.е опростена процедура на разрешаване, митническата декларация, съгласно чл. 68 и 69 от ЗМ се подава във всяко митническо учреждение.

2. Опростена процедура

Опростените процедури за деклариране на режим пасивно усъвършенстване по чл. 82 от ЗМ се прилагат в съответствие с чл. 193 от ППЗМ.

Опростените процедури на поставяне под режим са възможни при същите условия както при режим износ, като се отчита съответната специфика.

Опростените процедури на деклариране, съгласно чл. 82 от ЗМ, които се допускат при нормална процедура на разрешаване на режим пасивно усъвършенстване са:

- опростена митническа декларация;

- облекчена митническа декларация, търговски или друг документ;

- оформяне на място – вписване в материалната отчетност на лицето, получило разрешение за използване на процедурата за оформяне на място.

2.1. Опростена декларация

Опростената митническа декларация се подава в митническото учреждение на поставяне под режим, посочено в разрешението.

2.2. Облекчено деклариране

За допускане на процедурата за облекчено деклариране се подава искане и се издава разрешение от началника на съответната митница.

2.3. Оформяне на място

За допускане на процедурата по оформяне на място се подава искане от заинтересуваното лице и се издава разрешение от директора на регионалната митническа дирекция.

II. Приключване на режима – срок за приключване, предоставяне на пълно или частично освобождаване от вносни митни сборове
  1. Срок за приключване


Срокът за приключване на режима (срокът, в който компенсаторните продукти трябва да бъдат реимпортирани на митническата територия на Република България) се определя предвид времето, необходимо за завършване на операциите по усъвършенстването и за транспортирането на временно изнесените стоки и компенсаторните продукти. Той е до 12 месеца. Този срок започва да тече от датата на приемането на декларацията за поставяне под режим. По-кратки срокове също са възможни по желание на заинтересованото лице.

2. Предоставянето на пълно или частично освобождаване от вносни митни сборове при режим пасивно усъвършенстване се извършва при подаване на декларация за режим внос.

С изключение на случаите, когато се прилагат чл. 329, ал. 3, т. 4 от ППЗМ, декларацията за режим внос се подава в едно от митническите учреждения за приключване на режима, посочени в разрешението.

В случаите на прилагане на чл. 329, ал. 3, т. 4, буква “г” от ППЗМ (внос след пасивно усъвършенстване, когато операциите по усъвършенстване се отнасят до стоки с нетърговски характер), декларацията за приключване на режима се подава в митническото учреждение, издало разрешението - приемането на декларацията представлява искане и разрешение.

Надзорното митническо учреждение може да разреши декларацията за приключване да се представи в друго митническо учреждение – чл. 334е, ал. 1 от ППЗМ.

В случаите на прилагане на чл. 329, ал. 3, т. 4, буква “г” от ППЗМ, декларацията за внос се подава във всяко митническо учреждение.

Опростените процедури по чл. 82 от ЗМ се прилагат при оформяне под режим внос за предоставянето на пълно или частично освобождаване от митни сборове при режим пасивно усъвършенстване в съответствие с условията по чл. 170 –183 и чл. 194 от ППЗМ.

2.1. Опростена декларация

Опростената декларация за внос на компенсаторните или заместващите продукти се подава в митническото учреждение за приключване на режима, посочено в разрешението.

2.2. Облекчено деклариране и оформяне на място

Опростените процедури по чл. 170 – 183 от ППЗМ могат да се прилагат и при оформянето под режим внос на стоки, които са под режим пасивно усъвършенстване.

ІII. Мерки на търговската политика

1. Мерките на търговската политика се прилагат в момента на приемането на декларацията за поставяне на стоките под режим пасивно усъвършенстване, предвидени при износ на местни стоки извън митническата територия на Република България.

Когато под режим пасивно усъвършенстване са изнесени местни стоки извън митническата територия на Република България, за да се подложат на операции по усъвършенстване и получените компенсаторни продукти се оформят под режим внос, мерките на търговската политика, които са в сила в момента на приемане на декларацията за внос, се прилагат само , ако тези продукти не са с произход от Република България по смисъла на чл. 30 и чл. 31, ал. 1 от ЗМ.

2. Мерките на търговската политика по отношение на вноса не се прилагат в случаите на поправки в рамките на системата на стандартен обмен т.е която позволява заместващите продукти да заместят компенсаторните продукти или когато се реализират допълнителни операции по усъвършенстването, които се извършват съгласно чл. 127 от ЗМ.

Раздел V Специфични разпоредби
I. Триъгълен трафик

Триъгълен трафик е преместване, при което митническото учреждение на приключване е различно от митническото учреждение на поставяне под режим – стоките могат да бъдат изнесени под режим пасивно усъвършенстване от района на едно митническо учреждение и да бъдат реимпортирани компенсаторните продукти в района на друго митническо учреждение.
II. Система на стандартен обмен

Компенсаторният продукт може да бъде заменен с внасяната стока – заместващ продукт, при прилагане на системата на стандартен обмен. Прилагането на системата на стандартния обмен се разрешава от митническите органи, когато операцията по усъвършенстване се състои в поправка на местни стоки. Митническите органи трябва да се убедят, че използването на режима при прилагането на системата на стандартния обмен не води до подобряване на техническите показатели на стоките. В този случай митническите органи имат право, съгласно чл. 74 от ЗМ да извършват документен контрол на декларацията и придружаващите я документи, както и да изискват представянето на други документи за проверка на истинността на данните в декларацията.

Стандартният обмен се разрешава, ако са изпълнени условията, посочени в чл. 157 от ЗМ:

- заместващите продукти трябва да имат едно и също тарифно класиране, търговско качество и технически характеристики като предназначените за поправка временно изнесени стоки,- когато временно изнесените стоки са употребявани, то и заместващите продукти също трябва да бъдат употребявани. Изключение: заместващият продукт може да не бъде употребяван само в случаите на безплатна доставка поради гаранционно задължение или фабричен дефект.

1. Системата на стандартен обмен с предварителен внос.

В случаите на предварителен внос митническите органи могат да разрешат, при определени от тях условия преди износа на временно изнесените стоки да се внесат заместващите продукти, като за тях се изисква представяне на обезпечение на вносните митни сборове за осигуряване/гарантиране на последващия износ на дефектните стоки.

При предварителен внос, износът на временно изнесените стоки трябва да се осъществи в срок 2 месеца от датата на приемане на декларацията за внос на заместващите продукти. Този срок може да бъде продължен от митническите органи при мотивирано искане на титуляра.

2. Системата на стандартен обмен без предварителен внос

При разрешение за използване на системата на стандартен обмен без предварителен внос, митническите органи могат да разрешат реимпорт на компенсаторните продукти вместо на заместващите продукти, ако всички условия за това са изпълнени.

Когато са изпълнени всички условия за използването на системата на стандартен обмен без предварителен внос, митническите органи могат да разрешат внос на заместващи продукти на титуляра на разрешението за пасивно усъвършенстване, в което разрешение не се предвижда използването на тази система - в този случай се подава искане за издаване на разрешение с обратно действие.

При използване системата на стандартен обмен без предварителен внос, срокът в който заместващите продукти трябва да се внесат на митническата територия на Република България, се определя, като се вземе предвид времето, необходимо за заместване на временно изнесените стоки и на заместващите продукти. Този срок започва да тече от датата на приемане декларацията за поставяне под режим и обикновено следва да бъде по–малък от 12 месеца.
3. Продължаване на срока за приключване на режима

Определеният срок за приключване може да бъде продължен при мотивирано искане на титуляря на разрешението. При неспазване на срока за приключване, се счита, че едно от задълженията за ползването на режима не е изпълнено и разрешението се смята за невалидно.Раздел VI Разпоредби за облагане с митни сборовеI. Пълно и частично освобождаване от вносни митни сборове при поправка на стоки
1. Пълно освобождаване

При безплатна поправка в рамките на гаранционния срок се предоставя пълно освобождаване от митни сборове,съгласно чл. 154, ал. 1 от ППЗМ, както и от ДДС, съгласно чл. 59, т. 17 от ЗДДС.

При скрит производствен дефект на стока, която временно се изнася за поправка или поради гаранционно задължение, при реимпорта се предоставя пълно освобождаване от митни сборове, защото в момента на поставяне под режим внос митните сборове са били платени. В случай, че в момента на вноса е известно дефектното състояние и е взето предвид при определянето на митническата стойност, т.е намалена митническа стойност и стоката се поставя под режим пасивно усъвършенстване с цел поправка, то при реимпорта се изравнява стойността, като се заплащат митни сборове върху реалната стойност.

  1. Частично освобождаване

Частично освобождаване от вносни митни сборове се предоставя при ремонт, поправка върху стойността на извършената услуга.

Когато операцията по усъвършенстването е поправка на временно изнесени стоки срещу заплащане, частичното освобождаване от вносни митни сборове е определяне размера на дължимите митни сборове на основание на елементите за облагане на компенсаторните продукти към датата на приемане на декларацията за вноса им, като митническата стойност е равна на разходите за поправката, ако тези разходи представляват единственото плащане от страна на титуляра на разрешението и не са повлияни от връзки между него и извършващото поправката лице.
II. Диференциален метод


Пълното или частично освобождаване от вносни митни сборове се осъществява чрез приспадане от размера на вносните митни сборове, дължими за внесените компенсаторни продукти, на размера на вносните митни сборове, които биха се дължали на същата дата за временно изнесените стоки, ако се внесат в митническата територия на Република България – чл. 153, ал.1 от ЗМ.

III. Специфични разпоредби във връзка с облагането на основание чл. 153 от ЗМ (разпоредби за събиране на задължения)

1. При изчисляване на сумата за приспадане по диференциалния метод не се вземат предвид антидъмпиговите и изравнителните мита, които биха се дължали за временно изнесените стоки, ако внесат на митническата територия на Република България от страната, където са били обект на операцията или на последната операция по усъвършенстване.

2. Когато временно изнесените стоки преди поставянето им под режим пасивно усъвършенстване са били поставени под режим внос, като са ползвали намалени мита поради употребата им за специфични цели и условията, определени за тези намалени мита продължават са в сила, то размерът на сумата за приспадане при прилагане на диференциалния метод е размерът на вносните митни сборове, действително заплатени при поставянето им под режим внос.
3. В случаите, когато временно изнасяните стоки могат да ползват при поставяне под режим внос намалени или нулеви мита поради употребата им за специфични цели, този размер на митата се взема предвид при изчисляване на сумата за приспадане, при условие че тези стоки са били обект на същите операции, предвидени за тези цели в страна, където са били подложени на операцията или на последната операция по усъвършенстване. В този случай имаме предвид поставянето под режим внос със специфично предназначение на компенсаторните продукти с намалена или нулева ставка, а не временно изнесените стоки.
4. Когато компенсаторните продукти ползват преференциални тарифни мерки, съгласно чл. 26, ал.1, т. 4 или 5 от ЗМ и ако такава мярка е в сила за тарифния номер на временно изнесените стоки, то размерът на вносните мита, които се вземат предвид при изчисляване на сумата за приспадане, т.е при прилагане на диференциалния метод по чл. 153, ал. 5 от ЗМ, е този който би бил приложен, ако временно изнесените стоки биха отговаряли на условията, при които тази преференциална мярка може да се приложи в страната, където ще се усъвършенстват стоките.
5. Методи на количественото и стойностно съотношение

Делът на временно изнесените стоки, които са включени в компенсаторните продукти се изчислява по един от методите по чл. 334п от ППЗМ, когато цялото количество компенсаторни продукти с изключение на вторичните компенсаторни продукти по чл. 589, ал. 2 от ППЗМ са получени от един определен процес по усъвършенстване и не се оформят под режим внос по едно и също време.ПРИМЕРИ ЗА РЕЖИМ ПАСИВНО УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ
Получен само от един вид временно изнесени стоки

І


Само един вид
Получен от няколко вида временно изнесени стоки
ІІ

Вид на компесат. продукти

оформени под режим внос
Получени от един вид временно изнесени стоки

Метод на количествено съотношение

(временно изнесени стоки)

ІІІ
Метод на стойностно съотношение

ІV


Няколко видаМетод на количествено съотношение

(временно изнесени стоки)

VПолучени от няколко вида временно изнесени стокиМетод на стойностно съотношение
I. Само един вид компенсаторен продукт е получен от един вид временно изнесени стоки:
Метод на количествено съотношение (компенсаторни продукти):
(а) Количество временно изнесени стоки:
100 кг. А.
(б) Рандеман от 100 кг. А:
200 кг. Х.
(в) Количество компенсаторни продукти поставени под режим внос:
180 кг. Х.
(г) Количество на временно изнесените стоки което се взема предвид при определяне на вносните митни сборове за приспадане:
180/200 х 100 кг. = 90 кг. А.
II. Само един компенсаторен продукт се получава от няколко вида изнесени стоки:
Метод на количествено съотношение (временно изнесени стоки)
(а) Количество на временно изнесените стоки:
100 кг. А и 50 кг. Б
(б) Рандеман от 100 кг А и 50 кг. Б:
300 кг. Х.
(в) Количество компенсаторни продукти поставени под режим внос:
180 кг. Х.
(г) Количество на временно изнесените стоки което се взема предвид при определяне на вносните митни сборове за приспадане:
180/300 х 100 кг. = 60 кг. А.

180/300 х 50 кг. = 30 кг. А.III. Няколко вида компенсаторни продукти са получени само от един вид временно изнесени стоки:
Метод на количествено съотношение (временно изнесени стоки):
(а) Количество временно изнесени стоки:
100 кг. А.
(б) Рандеман от 100 кг. А:
200 кг. Х, които включват 85 кг. А.

30 кг. Y,които включват 10 кг. А.

95 кг. А.
(в). Изчисляване на съответните пропорции:
200 кг. Х = 85/95 х 100 кг.= 89,47 кг. А.

30 кг. Y = 10/95 х 100 кг. = 10,53 кг. А.

100 кг. А.
(г) Количество компенсаторни продукти поставени под режим внос:
180 кг. Х и 20 кг. Y.
(д) Количество на временно изнесените стоки които се вземат предвид при определяне на вносните митни сборове за приспадане:
180 кг. Х = 180/200 х 89,47 = 80,52 кг. А.

20 кг. Y = 20/30 х 10,53 = 7,02 кг. А.

87,54 кг. А.

IV. Няколко вида компенсаторни продукти са получени само от един вид временно изнесени стоки:
Метод на стойностно съотношение:

(а) Количество временно изнесени стоки:


100 кг. А.
(б) Рандеман от 100 кг. А:
200 кг. Х при 12 ЕВРО = 2 400 ЕВРО

30 кг. Y при 5 ЕВРО = 150 ЕВРО

2 550 ЕВРО
(в) Изчисляване на съответните пропорции:
200 кг. Х = 2 400/2 550 х 100 кг. = 94,12 кг. А.

30 кг. Y = 150/2 550 х 100 кг. = 5,88 кг. А.

100 кг. А.
(г) Количество компенсаторни продукти поставени под режим внос:
180 кг. Х и 20 кг. Y.
(д) Количество на временно изнесените стоки което се взема предвид при определяне на вносните митни сборове за приспадане:
180 кг. Х = 180/200 х 94,12 = 84,71 кг. А.

20 кг. Y = 20/30 х 5,88 = 3,92 кг. А.

88,63 кг. А.

V. Няколко вида компенсаторни продукти са получени от няколко вида временно изнесени стоки:
Метод на количествено съотношение (временно изнесени стоки):
(а) Количество временно изнесени стоки:
100 кг. А и 50 кг. Б.
(б) Рандеман от 100 кг. А и 50 кг. Б:
200 кг. Х, които включват 85 кг. А и 35 кг. Б.

30 кг. Y, които включват 10 кг. А и 12 кг. Б.

95 кг. А и 47 кг. Б
(в). Изчисляване на съответните пропорции:
200 кг. Х = 85/95 х 100 кг. = 89,47 кг. А

= 35/47 х 50 кг. = 37,23 кг. Б

30 кг. Y = 10/95 х 100 кг. = 10,53 кг. А

= 12/47 х 50 кг. = 12,76 кг. Б

100 кг. А и 50 кг. Б
(г) Количество компенсаторни продукти поставени под режим внос:
180 кг. Х и 20 кг. Y.
(д) Количество на временно изнесените стоки което се взема предвид при определяне на вносните митни сборове за приспадане:
180 кг. Х = 180/200 х 89,47 кг. = 80,52 кг. А.

= 180/200 х 37,23 кг. = 33,51 кг. Б.

20 кг. Y = 20/30 х 10,53 кг. = 7,02 кг. А.

= 20/30 х 12,76 кг. = 8,51 кг. Б.

87,54 кг. А и 42,02 кг. Б.

VI. Няколко вида компенсаторни продукти са получени от няколко вида временно

изнесени стоки:


Метод на стойностно съотношение :

(а) Количество временно изнесени стоки:


100 кг. А и 50 кг Б.
(б) Рандеман от 100 кг. А и 50 кг. Б:
200 кг. Х при 12 ЕВРО = 2 400 ЕВРО

30 кг. Y при 5 ЕВРО = 150 ЕВРО

2 550 ЕВРО
(в). Изчисляване на съответните пропорции:
200 кг. Х = 2 400/2 550 х 100 кг. = 94,12 кг. А.

= 2 400/2 550 х 50 кг. = 47,06 кг. Б.

30 кг. Y = 150/2 550 х 100 кг. = 5,88 кг. А.

= 150/2 550 х 50 кг. = 2,94 кг. Б.

100кг. А и 50 кг. Б.
(г) Количество компенсаторни продукти, поставени под режим внос:
180 кг. Х и 20 кг. Y.
(д) Количество на временно изнесените стоки което

се взема предвид при определяне на вносните

митни сборове за приспадане:
180 кг. Х = 180/200 х 94,12 кг. = 84,71 кг. А.

= 180/200 х 47,06 кг. = 42,35 кг. Б.

20 кг. Y = 20/30 х 5,88 кг. = 3,92 кг. А.

= 20/30 х 2,94 кг. = 1,96 кг. Б.

88,63 кг . А и 44,31 кг. Б.

IV. Стойностен метод (метод на добавената стойност)

При изчисляване размера на вносните митни сборове се вземат предвид разходите по усъвършенстване - основа за определяне на стойността (облагане върху добавената стойност).

При частично освобождаване от вносни митни сборове, по искане на лицето, може да се разреши разходите по усъвършенстване да се вземат като основа при определянето на дължимите вносни митни сборове, но стойностният метод на облагане не може да се прилага, когато предшестващото митническо оформяне преди поставянето под режим пасивно усъвършенстване е било поставяне под режим внос с нулева ставка на митото, т.е временно изнесените стоки не са с произход от Република България. Следователно имаме различни случаи:


а) стойностният метод на облагане се прилага в случаите на временно износени стоки, които са обект erga omnes (нормални мита) с нулева ставка на митото. Този метод на облагане може да се приложи само когато временно изнесените стоки са с произход от Република България;

б) стойностният метод на облагане се прилага в случаите, когато временно изнесените стоки са обект на преференциални нулеви ставки на митото. Следователно стойностният метод на облагане може да се приложи само, когато:

- временно изнесените стоки са с произход от Република България, или

- временно изнесените стоки при поставянето им под режим внос имат ставка по-висока от нула.Когато е поискан стойностния метод на облагане за различни временно изнесени стоки и някои от тях не са с произход от Република България и не са поставени под режим внос със ставка на митото по-голяма от нула, стойностният метод на облагане може въпреки това да се приложи, с изключение за тези стоки поставени с нулева ставка на мито. За тази цел стойността на тези временно изнесени стоки може да се прибави към разходите по усъвършенстването на компенсаторните продукти.

Пример:

Стойностният метод на облагане се прилага за компенсаторните продукти, които съдържат различни временно изнесени стоки.

а) компенсаторни продукти: автомобили, тарифен номер по КН 8703, ставка на митото 10%, разходи по усъвършенстване: 15000 евро;

б) временно изнесени стоки I : кълбовидни или ролкови лагери, тарифен № по КН 8482, стойност 1000 евро;

в) временно изнесени стоки II: скоростни кутии, тарифен номер по КН 8708, стойност 1000 евро, които преди тяхното поставяне под режим пасивно усъвършенстване са били поставени под режим внос с нулева ставка на митото и не са имали произход от Република България.

В този случай, може да се приложи стойностния метод, като основа за определяне размера на задължението се вземат предвид разходите по усъвършенстване (15000 евро), прибавя се и стойността на скоростните кутии (1000 евро) и при ставка по КН 10%, вносните митни сборове, подлежащи на плащане са 1600 евро - 10% х (15000 евро + 1000 евро) = 1600 евро.

V. Стойност на временно изнесените стоки, митническа стойност на компенсаторните продукти и опростена митническа стойност

1. Стойност на временно изнесените стоки

Стойността на временно изнесените стоки се взема от митническата декларация за износ. Разходите по товаренето, транспорта и застраховката на временно изнесените стоки до мястото, където ще се осъществява операцията или последната операция по усъвършенстване, не се включват в стойността на временно изнесените стоки, която се взема предвид при определяне на митническата стойност на компенсаторните продукти в съответствие с чл. 38, ал. 1, т. 2, буква “а” от ЗМ.

2. Митническа стойност на компенсаторни продукти

Митническата стойност на компенсаторните продукти е действително заплатената или подлежаща на плащане цена, включваща разходите по усъвършенстването, включително стойността на вложените материали, разходите за товаренето, транспорта и застраховката на мястото, където е извършена последната операция по усъвършенстване до мястото на въвеждане на митническата територия на Република България.
3. Опростена митническа стойност

В случай, че компенсаторните продукти и временно изнесените стоки имат една и съща ставка от Митническата тарифа, например при поправка (чл. 155 от ЗМ), то разходите по усъвършенстването представляват общото плащане, направено или което предстои да бъде направено от титуляря на разрешението на лицето, което извършва усъвършенстването, или в негова полза. Това плащане е основа за определянето на размера на вносните митни сборове при прилагането на метода на добавената стойност (стойностен метод).


Раздел VII Сумарно приключване
I. Въведение

Предимството на сумарното приключване е в намаляване на формалностите, включени при изчисляване на размера на митните сборове при пълното или частично освобождаване от вносни митни сборове, защото няма някаква продължителна нужда за точните суми, подлежащи на плащане за всяка доставка на компенсаторни продукти, които ще се поставят под режим внос. Това води до ускоряване на процедурите по оформянето на внесените компенсаторни продукти.


II Условия:

1. Съществуващо разрешение за пасивно усъвършенстване, което не е за случаи на поправка.

2. Наличие (съществуване) на често извършване на операции по пасивно усъвършенстване.

3. Възможността на компетентното митническо учреждение да определи осреднена ставка въз основа на споразумение с титулярят.

4. Титулярят на разрешението регулярно уведомява/съобщава на митническото учреждение за количествата и стойността на временно изнесените стоки.
III. Определяне на осреднена ставка мито
1. Определение

Осреднената ставка мито представлява вносни мита, платени или дължими, на база предишни изчисления за дължими мита или за минало плащане през подобни периоди за 6 месеца, като цял % от разходите по усъвършенстването, отнасящи се до компенсаторните продукти, поставени под режим внос през период, равен на периода за който се отнася справката.


2. Увеличаване

Тази ставка се увеличава като съответно осигурява, така че сумата на митата, вписани в отчетите да не е по-малка от сумата на законните мита.


IV. Опростяване/облекчаване
1. Условия за изчисляване на вносни мита

По всяко време доставката на компенсаторни продукти, които се поставят под режим внос, осреднената ставка мито е временно приложима към разходите по усъвършенстване, но няма нужда от точното изчисляване на дължимите вносни мита по всяко време. Осреднената ставка продължава да е приложима за всички операции по усъвършенстване под покритието на разрешението за режима през/за периода на справката (разрешения период) равен на периода за определяне на вносните мита (максимален срок 12 месеца).


2. Вписване на вносните мита в отчетността

Сумата на вносните мита, за които се отнася искането за осреднена ставка мито трябва да се впише в отчетността.


V. Формалности за приключване на режима
1. Окончателни изчисления

При завършването на всеки период на база на представена справка за изчисления, митническите органи извършват сумарно приключване и правят финални(крайни) изчисления в съответствие с правилата за частично освобождаване от вносни митни сборове, т.е. това са изчисления на точната дължима сума, за всяка внесена пратка през отчетния период.

Ако при окончателните изчисления се появи сума на вносни мита, вписани в отчетите по висока или по-ниска, въпреки увеличаването на средната ставка е необходимо е да се направи изчисляване(изравняване).
2. Определяне на нова осреднена ставка мито

Нова осреднена ставка мито се прилага, когато различни/няколко пратки на компенсаторни продукти са поставени под режим внос през нов отчетен период (период, за който е представена справка), уточнен в съответствие с правилата описани по-горе.Каталог: documents
documents -> Български футболен съюз п р а в и л н и к за статута на футболистите
documents -> Изготвяне на Технически инвестиционен проект и извършване на строително-ремонтни работи /инженеринг/ на стадион “Плевен”
documents -> П р а в и л а за организиране и провеждане на ученическите игри през учебната 2013/2014 година софия, 2013 г
documents -> К о н с п е к т по дисциплината “Обща и неорганична химия” за студентите от І–ви курс специалност “Фармация” Обща химия
documents -> Издадени решения за преценяване на необходимостта от овос в риосв гр. Шумен през 2007 г
documents -> За сведение на родителите, които ще заплащат таксите по банков път цдг” Червената шапчица”
documents -> Стъпки за проверка в регистър гаранции 2016г. Начална страница на сайта на ауер електронни услуги
documents -> Общи въпроси и отговори, свързани с държавните/минималните помощи Какво е „държавна помощ”


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница