Информационна документация за недвижим имот – частна държавна собственост предоставен за управление на държавно предприятие „национална компания железопътна инфраструктура”Дата04.01.2018
Размер69.69 Kb.ИНФОРМАЦИОННА ДОКУМЕНТАЦИЯ

За

НЕДВИЖИМ ИМОТ – ЧАСТНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ ПРЕДОСТАВЕН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ „НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА”

представляващ сграда „Оздравителен дом” състояща се от обект Блок 1, обект - Хранителен блок, обект Блок 2 и обект Блок 3, на етап завършен груб строеж, построена в поземлен имот 753, кв. 37, местност „Ален мак”, гр. Варна, Област Варна, к.к. „Чайка”, както и правото на строеж върху държавен поземлен имот.2009 г.

І. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ „НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА”, КОЯТО УПРАВЛЯВА ИМОТА – ПРЕДМЕТ НА ПРОДАЖБАТА 1. ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА
 • Фирмено наименование; правен статут, регистрация

ДП „НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА”, гр. София е вписана в търговския регистър ЕИК 130823243.

гр. София, бул. “Княгиня Мария Луиза” № 110.

 • Предмет на дейност

Осигуряване използването на железопътна инфраструктура от лицензирани превозвачи при равнопоставени условия; извършване на дейности по развитието, ремонта, поддържането и експлоатацията на железопътната инфраструктура; събиране на инфраструктурни такси в размер, определен от Министерски съвет по предложение на Министъра на транспорта; разработване на графиците за движение на влаковете, съгласувано с превозвачите, а за пътнически превози – и с общините; управление на влаковата работа в железопътната инфраструктура при спазване на изискванията за безопасност, надеждност и сигурност; приемане на всички заявки за превоз от превозвачите; приемане и изпълнение на всички заявки, произтичащи от задълженията за обществени услуги: изготвяне, поддържане и съхраняване на регистър, съдържащ данни за земята и обектите на железопътната инфраструктура.

 • Имущество и капитал

Държавно предприятие „Национална компания Железопътна инфраструктура” управлява предоставеното й имущество – публична и частна държавна собственост на стойност 100 000 000 /сто милиона/ лева.

Капитал – по баланса към 30.11.2001 г., параграф 4 от ПЗР на Закона за железопътния транспорт. • Органи на управление

Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията;

Управителният съвет;

Генералният директор.

ІІ. ОПИСАНИЕ НА ИМОТА

Недвижим имот – частна държавна собственост, предоставен за управление на ДП „Национална компания железопътна инфраструктура, представляващ сграда „Оздравителен дом”, със застроена площ от 1898 (хиляда осемстотин деветдесет и осем) кв. м и с разгъната застроена площ 8 512 (осем хиляди петстотин и дванадесет) кв. м, изградена на етап завършен груб строеж, построена в поземлен имот 753, кв. 37, местност „Ален мак”, гр. Варна, Област Варна, к.к. „Чайка”, състояща се от:  1. Обект Блок 1 със застроена площ 617 (шестстотин и седемнадесет) кв. м и с разгъната застроена площ 2 622 (две хиляди шестстотин двадесет и два) кв. м състоящ се от четири етажно тяло с мансарден етаж, в което е първата хотелска група и ниско тяло, в което е лечебният тракт и администрацията;

  2. Обект Хранителен блок със застроена площ от 775 (седемстотин седемдесет и пет) кв. м и с разгъната застроена площ 2 794 (две хиляди седемстотин деветдесет и четири) кв. м;

  3. Обект Блок 2 със застроена площ 253 (двеста петдесет и три) кв. м е с разгъната застроена площ 1 548 (хиляда петстотин четиридесет и осем) кв. м, състоящ се от четири етажно тяло с приземен и мансарден етаж, в което е втората хотелска група;

  4. Обект Блок 3 със застроена площ 253 (двеста петдесет и три) кв. м и с разгъната застроена площ 1 548 (хиляда петстотин четиридесет и осем) кв. м състоящ се от сутерен и четири етажно тяло с мансарден етаж, в което е третата хотелска група, както и правото на строеж върху държавен поземлен имот,

Границите на имота са:

пл. № 432;

ПИ 752;


ПИ 754;

ПИ 773;


Път.
За имота е издаден акт за частна държавна собственост № 7135 от 19.09.2008 г., от областна администрация гр. Варна.

Съгласно кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Варна, одобрени със Заповед РД-18-92/14.10.2008 г. на изпълнителния директор на АГКК (скици № № 17779/06.07.2009 г., 17780/06.07.2009 г., 17781/06.07.2009 г., 17783/06.07.2009 г.), поземлен имот с идентификатор № 10135.2571.335 с обща застроена площ 1 913 (хиляда деветстотин и тринадесет) кв. м., както следва: сграда с идентификатор 10135.2571.335.1 със застроена площ 246 (двеста четиридесет и шест) кв. м, брой етажи 6 (шест), отговаряща на обект блок 2 по акта за частна държавна собственост; сграда с идентификатор 10135.2571.335.2 със застроена площ 578 (петстотин седемдесет и осем) кв. м, бр. етажи 5 (пет), отговаряща на обект блок 1 от акта за частна държавна собственост; сграда с идентификатор 10135.2571.335.3 със застроена площ 236 (двеста тридесет и шест) кв. м, бр. етажи 5 (пет), отговаряща на обект блок 3 от акта за частна държавна собственост; сграда с идентификатор 10135.2571.335.4 със застроена площ 853 (осемстотин петдесет и три) кв. м, брой етажи 1 (един), отговаряща на обект хранителен блок по акта за частна държавна собственост.


Местонахождението на имота е Област Варна, община Варна, град Варна, к.к. „Чайка”, местност „Ален мак”, ПИ 753, кв. 37.

Строително-монтажните работи в имота са спрени през 1996 г., като не са проведени мероприятия по консервация на сградите. Ограждащите и преградни стени са изпълнени от единични решетъчни тухли и керамични блокове 25/25 см. Външните стени са изградени в по-голямата си част, докато степента на завършеност на вътрешните е различна за отделните блокове. Зидарията на места е силно влошена, частично има разрушени преградни стени. В сградата са изпълнени вътрешни мазилки и шпакловки, като степента на завършеност е най-висока в Блоковете 2 и 3. Положена е хидроизолация при основите на сградата. Частично е монтирана дървена дограма в блокове 2 и 3. Носещата конструкция се състои от стоманобетонни плочи, греди и колони.Инженерна инфраструктура на имота:

В квартала е изпълнена инженерна инфраструктура – електрозахранване, водоснабдяване, телефонизация и др. Транспортната достъпност е добра. В района цялостно е изпълнена уличната мрежа.ІІІ. ВЕЩНОПРАВЕН РЕЖИМ НА АКТИВИТЕ И ПРАВОПРИЕМСТВО

Имотът е Оздравителен дом – местност „Ален мак” – сграда със застроена площ 1 898 (хиляда осемстотин деветдесет и осем) кв. м и с разгъната застроена площ 8 512 (осем хиляди петстотин и дванадесет) кв.м, изградена на етап завършен груб строеж, състояща се от:

1. Обект Блок 1 (едно) със застроена площ 617 (шестстотин и седемнадесет) кв. м и с разгъната застроена площ 2 622 (две хиляди шестстотин двадесет и два) кв. м, състоящ се от четириетажно тяло, с мансарден етаж, в което е първата хотелска група, и ниско тяло, в което е лечебният тракт и администрацията;

2. Обект - Хранителен блок със застроена площ от 775 (седемстотин седемдесет и пет) кв.м и с разгъната застроена площ 2 794 (две хиляди седемстотин деветдесет и четири) кв. м;

3. Обект Блок 2 (две) със застроена площ 253 (двеста петдесет и три) кв. м и с разгъната застроена площ 1 548 (хиляда петстотин четиридесет и осем) кв. м, състоящ се от четириетажно тяло с приземен и мансарден етаж, в което е втората хотелска група;

4. Обект Блок 3 (три) със застроена площ 253 (двеста петдесет и три) кв. м и с разгъната застроена площ 1 548 (хиляда петстотин четиридесет и осем) кв. м, състоящ се от сутерен и четириетажно тяло с мансарден етаж, в което е третата хотелска група, както и правото на строеж върху държавен поземлен имот, съгласно акт за частна държавна собственост № 7135 от 19.09.2008 г., издаден от Областна администрация Варна с граници: пл. № 432; ПИ 752; ПИ 754; ПИ 773; път.

Местонахождението на имота е област Варна, община Варна, град Варна, к.к. „Чайка”, местност „Ален мак”, ПИ 753, кв. 37.
Съгласно графа № 10 от акт за частна държавна собственост, правата на управление са предоставени на НК „Железопътна инфраструктура”.
Имотът е заведен в баланса на ЖПС Варна.

С Решение № 12 на Софийски градски съд – фирмено отделение от 15.01.2002 г. по ф.д № 459/1989 г. и на основание параграф 3 от ПЗР на Закона за железопътния транспорт вписва в регистъра за държавните и общински предприятия том 1, стр. 192, парт. № 67 – прекратяване без ликвидация на Национална компания “БЪЛГАРСКИ ДЪРЖАВНИ ЖЕЛЕЗНИЦИ” считано от 01.01.2002 г.

Правоприемник на Национална компания “БЪЛГАРСКИ ДЪРЖАВНИ ЖЕЛЕЗНИЦИ” по баланса към 30.11.2001г. в частта от активите и пасивите й, отнасяща се до железопътната инфраструктура, е Национална компания “Железопътна инфраструктура” регистрирана с Решение № 1 на Софийски градски съд, фирмено отделение от 15.01.2002г. по ф.д. № 23/2002 г. и на основание чл. 496 от ГПК във връзка с чл. 62, ал. 3 от ТЗ, вписана в търговския регистър ЕИК 130823243.

ІV. ОГРАНИЧЕНИ ВЕЩНИ ПРАВА В ПОЛЗА ИЛИ В ТЕЖЕСТ. ЗАЛОЗИ И ИПОТЕКИ. РЕСТИТУЦИОННИ ПРЕТЕНЦИИ НА БИВШИ СОБСТВЕНИЦИ КЪМ ИМУЩЕСТВОТО. ОБЛИГАЦИОННИ ОТНОШЕНИЯ ПО ПОВОД ИМОТА.

Върху имота не е учредявано право на ползване или право на строеж, право на надстрояване и пристрояване от страна на ДП „НК ЖИ” в полза на физически или юридически лица.

Няма данни, удостоверяващи, че имотът е отчужден от частни собственици или представлява собственост на кооперативни организации, попадащи под действието на реституционните закони.

Няма данни, че имотът е ипотекиран или обременен с други вещни тежести.

Имотът не е включен в стопанската дейност на търговски дружества, различни от ДП „НК ЖИ”, в т.ч. като апорт в капитала на такива дружества. Имотът не е предмет на договор за съвместна дейност или други сдружавания на ДП „НК ЖИ” с търговци или физически лица.

Не са постъпили имуществени искове. Претенции за собственост или притежание на ограничени вещни права в това число и право на управление, не са предявени от физически или юридически до този момент.Според изготвения правен анализ с имота могат да се извършват разпоредителни действия, съгласно действащата нормативна уредба.
V. НАЧАЛНА ТРЪЖНА ЦЕНА
20 050 000,00 (двадесет милиона и петдесет хиляди) лева, без ДДС.

Неразделна част от настоящата информационна документация са следните документи:

1. Копие от акт за частна държавна собственост № 7135/19.09.2008 г. издаден от Областна администрация на област Варна.

2. Копия от скици на имота издадени от Служба по геодезия, картография и кадастър - град Варна.

3. Копие от удостоверение за актуално състояние на ДП „НК ЖИ”.
Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница