Информационните технологии и съобщенията изпълнителна агенцияДата08.06.2017
Размер113.67 Kb.
#23124
МИНИСТЕРСТВО НА ТРАНСПОРТА,

ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯТАИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ

ЕЛЕКТРОННИ СЪОБЩИТЕЛНИ МРЕЖИ И ИНФОРМАЦИОННИ СИСТЕМИ”


ул. „Ген. Гурко” № 6, София 1000 mail@esmis.government.bg

тел.: (+359 2) 949 2115 www.esmis.government.bg

факс: (+359 2) 981 8787
ЗАДАНИЕ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

за избор на изпълнител по процедура с предмет:

„Закупуване на три броя сървърни системи

и двадесет и пет броя компютърни конфигурации”
I. Предмет на поръчката
Предмет на поръчката е избор на изпълнител за доставка на три броя сървърни системи и двадесет и пет броя компютърни конфигурации.


II. Правно и фактическо основание за възлагане на поръчката
Правното основание за процедурата е чл. 14, ал. 4 от Закона за обществените поръчки и Заповед № 0094-2097/10.08.2012 г. на изпълнителния директор на ИА ЕСМИС за откриване на процедура с предмет: „Закупуване на три броя сървърни системи и двадесет и пет броя компютърни конфигурации”.

Фактическото основание е необходимостта от доставка на три броя сървърни системи и двадесет и пет броя компютърни конфигурации.III. Критерии за оценка на офертите
Оценката на постъпилите оферти ще се извърши на база критерия „икономически най-изгодна оферта”.


IV. Квалификационни изисквания към кандидатите
4.1. Всички документи да се представят на български език или следва да са преведени и легализирани.

4.2. Копията на документи да са заверени с подпис и печат на кандидата.

4.3. Предложението на всеки кандидат да съдържа списък на приложените документи.

4.4. Документите трябва да се представят в запечатан непрозрачен плик, адресиран до ИА ЕСМИС за участие в процедура с предмет: „Закупуване на три броя сървърни системи

и двадесет и пет броя компютърни конфигурации”.

4.5. Кандидатът трябва да представи административни документи, ценово предложение и да представи документи, доказващи специфичните изисквания съгласно това задание на възложителя.4.6. Кандидатът трябва да представи следните административни документи:

   1. Удостоверение за актуално състояние на участника или копие от ЕИК.

   2. Доказателства за технически възможности за изпълнение на поръчката – всеки кандидат задължително трябва да е изпълнил поне един договор със сходен предмет от 2010 до 2012 г. (прилага се информация за договора, предметът му, страни и др. информация) задължително придружен с референции за участника.

   3. Декларация от всички лица, които представляват кандидата, че същите не са осъдени с влязла в сила присъда, и че не са лишени от правото да упражняват търговска дейност.


Участниците, неизпълнили посочените в настоящето задание изисквания и/или неотговарящи на Закона за обществените поръчки ще бъдат отстранявани от горепосочената процедура.

V. Срок за изпълнение на договора
Максималният срок за изпълнение на договора е 45 (четиридесет и пет ) дни от датата на подписването му, удостоверена с регистрационния щемпел на ИА ЕСМИС.


VI. Специфични технически условия и изисквания
6.1. Минимални технически изисквания за работна компютърна станция (персонален компютър)


Процесор

min. 2.7 GHz, min. 2 cores, min. 3 MB cache, 32nm lithography, max. TDP 65W

Оперативна памет

min. 3GB DDR3 1333 MHz, разширяема до min8 GB

Твърд диск

min. 500GB SATA III 6Gbit/s, 7200rpm, възможност за инсталиране на втори диск

Оптично устройство

SATA DVD+/-RW

Мрежов контролер

10/100/1000 MBit/s

Видеоконтролер

Интегриран аналогов (VGA) изход

Аудиоконтролер

Интегриран, портове за микрофон и слушалки на предния панел

Интерфейсни портове

min 8 USB 2.0 (поне 2 на предния панел), 1 serial, 2 PS/2, RJ-45, 1 VGA

Слотове за разширение

1x PCI, 2x PCI Express x1 и 1x PCI Express x16

Захранване

Минимум 240W, с минимум 85% енергийна ефективност, сертификат EnergyStar 5.0

Кутия

Обем не по-голям от 30 литра, възможност за вертикално и хоризонтално разполагане

Клавиатура

PS/2 или USB, фабрично надписана БДС, от производителя на компютъра

Мишка

Оптична, PS/2 или USB, от производителя на компютъра

Операционна система

Предоставя се от Изпълнителя.

Съвместима с ползваната от Възложителя и позволяваща надстройка с отпуснатите лицензи Windows 7 за държавната администрация.Сертификати

CE Mark, ECO декларация, RoHS

Гаранция

Мин. 36 месеца на място от производителя

Монитор


Размер, технология

Мин. 20” Widescreen LCD

Разделителна способност

Мин. 1600 x 900

Яркост

Мин. 250 cd/m2

Контраст

Мин. 1000:1 (Typical.)

Време на опресняване

Мин. 5 ms

Ъгъл

Мин. 170°(H) 170° (V) at 5:1

Високоговорители

Вградени

Портове

VGA аналогов D-sub

Сертификати

Мин. CE Mark, EnergyStar

Гаранция

Мин. 36 месеца на място от производителя


6.2. Минимални технически изисквания за сървърните системи:


Процесори:

Мин 2 бр. четириядрен; мин.2.4 GHz; QPI- 6.4 GT/s; L3 cache 10MB. Възможност за втори процесор

Разширителни слотове за памет

Мин. 24 бр. DIMM slots

Памет

Инсталирани мин. 24 GB PC3L-10600R (DDR3-1333) Registered DIMM. Максимално разширение до - 764GB

Разширителни слотове

Мин. 3 бр. PCI-Express.

Възможност за добавяне на допълнителни 3 броя.RAID контролер

Технология 6Gb/s SAS.

Поддържани нива мин.RAID 0/1, 1+0, 5, 50, 6 & 60.Кеш памет- мин. 512MB, работеща по технологията Flash Backed Write CacheТвърди дискове

Технология hot-plug.

Мин. 4 броя 600GB 6G SAS 10K 2.5in

Максимално стандартно поддържано количество - 8 броя 2.5in hot-plug.

Възможност за добавяне на допълнителни 8 бр. 2.5in.hot-plug.Оптичнo устройство

DVD RW

Основен (вграден) мрежов контролер

Технология Flexible-LOM .Мин.1бр. с четири порта.Скорост 1GbE на всеки порт.Възможност за добавяне на допълнителни 2 броя със скорост 10GbE по същата технология .

Система за управление и наблюдение

Мин. 1 бр. порт със скорост 1 Gb.

Системата да има следните функционалности: • Технология за хардуерно наблюдение и предупреждение, която не изисква вдигната операционна система и софтуерни агенти (Agentless Management);

 • Технология за първоначално конфигуриране, актуализиране на firmware и инсталиране на драйвери, която използва инсталиран от производителя (build-in) софтуерен пакет (Intelligent Provisioning)

 • Да поддържа следните операционни системи:

Microsoft Windows 2008 R2; Microsoft Windows 2008 (32 bit and 64 bit); Microsoft Windows Server 2008 Standard Edition (32 bit and 64 bit); Microsoft Windows Server 2008 Enterprise Edition (32 bit and 64 bit); Red Hat Enterprise Linux 5.7 (32 bit and 64 bit); Red Hat Enterprise Linux 6.0 (32 bit and 64 bit) SUSE LINUX Enterprise Server 11 (32 bit and 64 bit); SUSE LINUX Enterprise Server 10 (32 bit and 64 bit);VMware ESX 4.1

VMware ESXi 5.0
Захранване

Технология hot-plug отговарящо на изисквания на енергийна ефективност.

Мин. 2 брой 460W.Възможност за добавяне на допълнително захранване по схемата (N+1).Вентилатори

Технология hot-plug.Да са резервирани по схемата(N+1)

Форм фактор

Не по-голям от 2U. За монтаж в сървърен шкаф.

Гаранция

36 месеца на място

6.3. Извършване на дейностите по предмета на поръчката, да е съобразено със специфичните изискванията за работа в ИА ЕСМИС (Правилник за вътрешния трудов ред, Инструкция по пожарна безопасност, Инструкциите по охрана на труда, Инструкция за охраната и пропускателния режим, и др.), както и с изискванията за непрекъсваемост на работния процес.

6.4. При изпълнение на поръчката да се спазват изискванията на действащата в страната нормативна уредба, регламентираща изпълнението на подобен вид дейности.

VII. МЕТОДИКА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КОМПЛЕКСНАТА

ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ
Крайната оценка за икономически най-изгодното предложение „К средно” на всички кандидати ще се извърши по следните критерии и формула :
К средно = К1хКт1 + К2хКт2 + К3хКт3 + К4хКт4

където :


К1 до К4 са критериите за оценка на показателя, а Кт1 до Кт4 са коефициентите за тежест на съответния критерий. Получената оценка и точките на съответните критерии се закръгляват с точност до 0,01.
ПЪРВИ КРИТЕРИЙ – Технически параметри на предлаганите персонални компютри – К1 х Кт1

Техническата оценка на всяко предложение (К1), отразяваща съответствието с техническите изисквания, се формира само при условие, че предложението на конкретната фирма „i” съответства на всички минимални изисквания към персоналните компютри, залегнали в тръжната документация.


Оценката в точки /до 100 точки/ по критерия „Технически параметри на предлаганите персонални компютри” /К1/ се получава по формулата:

К1=(F1+F2) x 0,35 + F3 x 0,30

като:


F1 – оценка в точки до 100 за предложения технически параметър CPU /тактова честота на процесора/, където:

F1=Pi/Pmax x 100 (Pi делено на Pmax умножено по 100)

като:


Pi е тактовата честота на технически параметър CPU, предложен от съответният кандидат;

Pmax е предложената максимална тактова честота по параметъра CPU.
F2 – оценка в точки до 100 за предложеният технически параметър Memory /оперативна памет/, където:

F2=Pi/Pmax x 100

като:


Pi е размер на оперативната памет на технически параметър Memory, предложен от съответният кандидат;

Pmax е предложеният максимален размер на оперативната памет по параметъра Memory.
F3 – оценка в точки до 100 за предложеният технически параметър Hard Drives /твърди дискове/, където:

F3=Pi/Pmax x 100

като:


Pi е общият капацитет на твърдите дискове на техническия параметър Hard Drives, предложен от съответният кандидат;

Pmax е предложеният максимален капацитет на твърдите дискове по техническия параметър Hard Drives.
Коефициентът на тежест на този критерий е Кт1 = 30% .

ВТОРИ КРИТЕРИЙ – Технически параметри на предлаганите сървъри (Формиране на Техническата оценка) – К2 х Кт2

Техническата оценка на всяко предложение (К1), отразяваща съответствието с техническите изисквания, се формира само при условие, че предложението на конкретната фирма „i” съответства на всички минимални изисквания към сървърите, залегнали в тръжната документация.

Формулата за изчисляване на К2 е:
К2 = 60*(0,40*Аi/Amax + 0,60*Bi/Bmax)+40*Ci/Cmax

където:


• Аmax – максимален предложен брой ядра на Сървърите;

• Bmax – максималната предложена тактовата честота на процесорите;

• Cmax – максималната предложена разширяемост на паметта;

• Ai –брой ядра на Сървърите, предложен от фирма „i”;

• Bi – тактовата честота на процесорите, предложен от фирма „i”;

• Ci – възможната разширяемост на паметта, предложен от фирма „i”;


Коефициентът на тежест на този критерий е Кт2 = 50% .

ТРЕТИ КРИТЕРИЙ – Срок за изпълнение на поръчката – К3 х Кт3

К3=Pmin / Pi x 100

като:


Pi е предложеният срок за изпълнение в дни от съответния кандидат;

Pmin е предложеният минимален срок за изпълнение в дни.

Коефициентът на тежест на критерия Кт3 – срок за изпълнение на поръчката в дни е Кт3 = 5%.

ЧЕТВЪРТИ КРИТЕРИЙ – Цена за изпълнение на целия предмет на поръчката – К4 х Кт4

K4=Pmin / Pi x 100

като:


Pmin е наи-ниската предложена цена за изпълнение на поръчката на специфицираната техника;

Pi е цената за изпълнение на поръчката предложена от кандидата;

Кт4 = 15% – коефициента на тежест на този критерий е 15%.
Класирането ще се извърши на база получените стойности на „К средно”, пресметнат като сума от стойностите на отделните критерии – К1 до К4.

На първо място при оценката на икономически най-изгодното предложение ще бъде класиран участникът, получил най-висока оценка за „К средно”.


VIII. Икономически изисквания
8.1. Ценовото предложение трябва да се представи запечатано в отделен по-малък непрозрачен плик с надпис „Предлагана цена”, поставен в големия плик с офертата. Ако това изискване не бъде изпълнено участникът автоматично се отстранява от процедурата.

7.2. Цената да е за изпълнение на целия предмет на договора и не може да надвишава 50 000 (петдесет хиляди) лв. без ДДС.

7.2. Цените да се предложат в български лева и да не включва данък върху добавената стойност. Ако за предложената цена в плика с ценовото предложение не е изрично упоменато дали е с или без ДДС, Възложителят приема, че предложената цена е с ДДС.

7.6. Да се посочи валидност на офертата, но не по-малко от 90 дни.
Участниците, неизпълнили посочените в настоящето задание изисквания и/или неотговарящи на Закона за обществените поръчки ще бъдат отстранявани от горепосочената процедура.
Красимир Крайчев

Началник на отдел ПИС
Венера Делчева Константин Добрев

главен експерт в отдел ПИС Началник на отдел „Правен”
Дора Савова Явор Райков

Началник на отдел ФС Старши експерт в отдел СДОПКаталог: upload -> docs -> 2012-08
docs -> Наредба №2 от 10. 01. 2003 г за измерване на кораби, плаващи по вътрешните водни пътища
docs -> Наредба №15 от 28 септември 2004 Г. За предаване и приемане на отпадъци резултат от корабоплавателна дейност, и на остатъци от корабни товари
docs -> Общи положения
docs -> І. Административна услуга: Издаване на удостоверение за експлоатационна годност (уег) на пристанище или пристанищен терминал ІІ. Основание
docs -> I. Общи разпоредби Ч
docs -> Закон за изменение и допълнение на Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България
docs -> Закон за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси
docs -> Наредба за системите за движение, докладване и управление на трафика и информационно обслужване на корабоплаването в морските пространства на република българия
2012-08 -> Програмата за трансгранично сътрудничество между българия-сърбия по ипп тема: „ Идентифициране и планиране на проект попълване на формуляр за кандидатстване
2012-08 -> Програма за трансгранично сътрудничество между България Сърбия по Инструмента за предприсъединителна помощ


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница