Информационните технологии и съобщенията изпълнителна агенцияДата18.09.2016
Размер73.92 Kb.
МИНИСТЕРСТВО НА ТРАНСПОРТА,

ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯТАИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ

ЕЛЕКТРОННИ СЪОБЩИТЕЛНИ МРЕЖИ И ИНФОРМАЦИОННИ СИСТЕМИ”


ул. „Ген. Гурко” № 6, София 1000 mail@esmis.government.bg

тел.: (+359 2) 949 2115 www.esmis.government.bg

факс: (+359 2) 981 8787
ЗАДАНИЕ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
за избор на изпълнител по процедура с предмет:
„Поддръжка на базовия и специализирания софтуер на суперкомпютърния комплекс IBM BlueGene/P”
I. Предмет на поръчката
Предмет на поръчката е поддръжка на базовия и специализирания софтуер на суперкомпютърния комплекс IBM BlueGene/P.

II. Правно и фактическо основание за възлагане на поръчката
Правното основание за процедурата е чл. 14, ал. 4 от Закона за обществените поръчки и Заповед № 0094-1315/16.05.2012 г. на Изпълнителния директор на ИА ЕСМИС за откриване на процедура с предмет: „Поддръжка на базовия и специализирания софтуер на суперкомпютърния комплекс IBM BlueGene/P”.

Фактическото основание е необходимостта от поддръжка на базовия и специализирания софтуер на суперкомпютърния комплекс IBM BlueGene/P”.III. Критерии за оценка на офертите
Оценката на постъпилите оферти ще се извърши на база критерия „най-ниска цена”.

IV. Квалификационни изисквания към кандидатите
4.1. Всички документи да се представят на български език или следва да са преведени и легализирани.

4.2. Копията на документи да са заверени с подпис и печат на кандидата.

4.3. Предложението на всеки кандидат да съдържа списък на приложените документи.

4.4. Документите трябва да се представят в запечатан непрозрачен плик, адресиран до ИА ЕСМИС за участие в процедура с предмет: „Поддръжка на базовия и специализирания софтуер на суперкомпютърния комплекс IBM BlueGene/P”.

4.5. Кандидатът трябва да представи административни документи, ценово предложение и да представи документи, доказващи специфичните изисквания съгласно това задание на възложителя.

4.6. Кандидатът трябва да представи следните административни документи:   1. Удостоверение за актуално състояние на участника или копие от ЕИК.

   2. Доказателства за технически възможности за изпълнение на поръчката – всеки кандидат задължително трябва да е изпълнил поне един договор със сходен предмет от 2010 до днес (прилага се информация за договора, предметът му, страни и др. информация) задължително придружен с референции за участника.

   3. Декларация от всички лица, които представляват кандидата, че същите не са осъдени с влязла в сила присъда, и че не са лишени от правото да упражняват търговска дейност.

   4. Всеки участник трябва да разполага със съответния квалифициран персонал, способен да изпълнява предмета на поръчката – предоставя се списък на служителите с техни автобиографии и дипломи/сертификати за компетенции (свързани с предмета на поръчката).

Участниците, неизпълнили посочените в настоящето задание изисквания и/или неотговарящи на Закона за обществените поръчки ще бъдат отстранявани от горепосочената процедура.

V. Срок за изпълнение на договора
Срокът за изпълнение на договора е 1 (една) година от датата на подписването му, удостоверена с регистрационния щемпел на ИА ЕСМИС.

VI. Специфични изисквания и допълнителна информация
6.1. Специфични термини:

6.1.1. Хардуерни средства на суперкомпютърния комплекс:  1. Суперкомпютър „IBM BlueGene/P”;

  2. Управляващи сървъри (Service Node (SN), Front End Node (FEN));

  3. Контролиращ сървър (конзола);

  4. Файлови сървъри;

  5. Сървъри за приложения (интегрирани в шаси за блейд сървъри);

  6. Дисков масив;

  7. Високоскоростни комутатори;

  8. Комуникационно устройство “защитна стена”;

  9. Друга комуникационна апаратура

  10. Работни станции;

  11. Печатащи устройства;

  12. Климатична техника;

  13. Непрекъсваеми електрозахранващи устройства(UPS).

6.1.2. Софтуер на суперкомпютърния комплекс.

1. Операционен софтуер – операционни системи и микрокод за хардуерните средства с №№ от 1 до 7 на суперкомпютърния комплекс. Софтуер за виртуализация, диагностика, мониторинг, управление и стартиране на задания и друг специфичен управляващ софтуер за суперкомпютърни среди и прилежащите им дискови масиви и комуникацонна техника;

2. Специализиран софтуер – система за управление на бази от данни; компилатори и библиотеки със субрутини за развойна дейност; софтуер за диагностика, тест и настройка на нови паралелни приложни системи.

3. Приложен софтуер.6.2. Задължения и дейности – Възложителят (ИА ЕСМИС) възлага, а Изпълнителят се задължава да изпълнява следните дейности:

   1. Да поддържа операционния, специализирания и приложен софтуер за хардуерните средства с №№ от 1 до 7 (I т.1) на суперкомпютърния комплекс с цел осигуряване на устойчивата му работа.

а) Да анализира причините за възникнали аварийни ситуации в комплекса и да възстановява нормалната му работа, ако причините са неправилно функциониране на операционния и/или специализирания софтуер на комплекса. Да алармира и спира от употреба некоректен приложен софтуер, до корегирането му от неговите съставители;

б) Да открива и отстранява погрешни конфигурации в инсталирания софтуер, които водят до нестабилна работа на комплекса;

в) При възможност за това, да обновява операционния, специализиран и приложен софтуер и да инсталира нови версии;

г) Да оказва техническа и консултативна помощ и подкрепа на потребителите на суперкомпютърния комплекс, във връзка с ползването на наличния приложен софтуер;

д) Да поддържа актуален лист на потребителите. Компютърен файл с листа потребителите да се актуализира на всеки три месеца, като отпадат такива без регистрирана дейност в системата за повече от шест месеца;

е) Да обновява регулярно (и като минимум един път на шест месеца) системните пароли (за хардуера от комплекса с №№ от 1 до 7 (I т.1), с писмено регистрирано копие до Възложителя, придружено с актуалния лист на потребителите към момента;

ж) Да състави, изпита и поддържа копия на автоматични процедури за старт/стоп на хардуерните средства с №№ от 1 до 7 (I т.1). Същите да са пригодени за дистанционно задействане от оторизирани лица, с оглед незабавно преустановяване/активиране на работата на хардуерните средства в комплекса, при нужда от подобни действия;

з) Да осъществи поне един път, за срока на договора , пълно системно архивиране (бекъп) за хардуера с №№ от 1 до 7 (I т.1) (включително базата от данни с конфигурационните файлове на суперкомпютъра) на суперкомпютърния комплекс;и) Времето за реакция при съобщение за възникнал проблем- два часа след уведомяване.

   1. Извършване по заявка на софтуерни промени, доработки и написване на необходим нов софтуерен код, свързани с експлоатацията на суперкомпютърния комплекс.

6.2.2.1. При възникване на необходимост от извършване на дейности по т. 6.2.2., Възложителят изпраща на Изпълнителя искане за предоставяне на оферта, съдържаща:

 • задание за съдържанието на промяната, доработката и/или новия код;

 • дата на изпращане;

 • препоръчителен срок за изпълнение;

 • други, необходими за изпълнението данни.

6.2.2.2. Изпълнителят се задължава в срок от 3 (три) дни от получаване на искането да изготви и изпрати оферта на Възложителя, съдържаща следната информация:

 • брой човекочасове, необходими за реализация на дейностите:

 • срок за изпълнение, съобразен с поставената задача и препоръчителния срок, указан от Възложителя;

 • списък на експертите, които ще извършат възложената работа.

  1. Избраният Изпълнител се задължава да:

 • създаде необходимата организация за осигуряване на устойчивата дейност на суперкомпютърния комплекс.

 • да осигури висококвалифицирани консултанти, които да реализират предвиденото в Предмета на заданието;

 • да представя на Възложителя писмен отчет за дейността по договора на всеки три месеца.

   1. Консултантите на Изпълнителя се задължават да спазват стриктно вътрешния ред на суперкомпютърния комплекс и да не разгласяват информация, станала им известна в процеса на изпълнение на задълженията им по договора.

   2. Изпълнителят е длъжен да предоставя на Възложителя всички материали, документи и други, които са разработени по време на изпълнението на предмета на заданието и са свързани с осигуряване на устойчивата дейност на суперкомпютърния комплекс.

   3. Изпълнителят е длъжен да дава на Възложителя необходимите разяснения, справки, отчети и други материали, отразяващи изпълнението на предмета на заданието и хода на работите по него.

6.4. Възложителят заплаща допълнително (при необходимост и заявка от негова страна) за срока на договора до 400 човекочасa за извършените промени, доработки и/или нов код в съответствие с всяка конкретно изпълнена заявка. /Цчч/.

VII. Икономически изисквания
7.1. Ценовото предложение трябва да се представи запечатано в отделен по-малък непрозрачен плик с надпис „Предлагана цена”, поставен в големия плик с офертата. Ако това изискване не бъде изпълнено участникът автоматично се отстранява от процедурата.

7.2. Цената за софтуерната поддръжка на базовия и специализирания софтуер на суперкомпютърния комплекс IBM BlueGene/P за целия срок на договора не може да надвишава 30 000 лв. без ДДС.

7.3. Участниците предлагат цена за човекочас работа, съгласно Раздел VI, точка 6.4., която не може да надвишава 50 лв. без ДДС. Ако участник не предложи такава цена или предложената е по-висока от горепосочената, Възложителят приема, че участникът ще изпълнява дейностите по Раздел VI, точка 6.4. безплатно.

7.4. Цените да се предложат в български лева и да не включва данък върху добавената стойност. Ако за предложената цена в плика с ценовото предложение не е изрично упоменато дали е с или без ДДС, Възложителят приема, че предложената цена е с ДДС.

7.5. Да се посочи валидност на офертата, но не по-малко от 90 дни.


Участниците, неизпълнили посочените в настоящето задание изисквания и/или неотговарящи на Закона за обществените поръчки ще бъдат отстранявани от горепосочената процедура.

Бойчо Мишляков

Главен специалист в отдел ПЕЦД


Гергана Петрова

Главен експерт в отдел „Бюджет”
Явор Райков

Старши експерт в отдел СДОП

Каталог: upload -> docs
docs -> Задание за техническа поддръжка на информационни дейности, свързани с държавните зрелостни изпити (дзи) – учебна година 2012/2013
docs -> Наредба №2 от 10. 01. 2003 г за измерване на кораби, плаващи по вътрешните водни пътища
docs -> Наредба №15 от 28 септември 2004 Г. За предаване и приемане на отпадъци резултат от корабоплавателна дейност, и на остатъци от корабни товари
docs -> Общи положения
docs -> І. Административна услуга: Издаване на удостоверение за експлоатационна годност (уег) на пристанище или пристанищен терминал ІІ. Основание
docs -> I. Общи разпоредби Ч
docs -> Закон за изменение и допълнение на Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България
docs -> Закон за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси
docs -> Наредба за системите за движение, докладване и управление на трафика и информационно обслужване на корабоплаването в морските пространства на република българия


Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница