Информация: грантове за финансова подкрепа за пътувания за подготовка на проекти по програми bg02, bg03Дата24.10.2018
Размер470.5 Kb.
#96149
Информация: грантове за финансова подкрепа за пътувания за подготовка на проекти по програми BG02, BG03

Допустимите бенефициенти (кандидати)/партньори по проектите също могат да кандидатстват за финансова подкрепа за подготовка на проекти. Подкрепата се предоставя като възстановяване на разходи в размер на 85% от извършените платени и верифицирани разходи. Общият размер на гранта е 36 000 евро за всяка от програмите, с като малка част от финансирането е отделена за предефинирани проекти. Условията за финансиране са следните: • Финансирането се предоставя за установяване или засилване на двустранните отношения, например за дейности, насочени към създаване на партньорство между български организации и организации от страните донори, или за провеждане на срещи за подготовка на проекти.

 • Допустими кандидати за предоставяне на подкрепа за пътувания са: национални публични органи, общини, изследователски и свързани с развитие/образование институции, включително университети и неправителствени организации (НПО). Те трябва да са учредени в България или в някоя от страните-донори Норвегия, Исландия, Лихтенщайн, както и да отговарят на изискванията на поканата за набиране на проектни предложения (когато е приложимо).

 • Грант, период на допустимост: 5 000 EUR за проектно предложение, делът на гранта е 100%. Финансирането е допустимо от датата на подаване на заявлението за отпускане на безвъзмездна помощ за подготовка на проекта, ако искането е одобрено. Това включва разходите за всички партньори.1. Периодът на допустимост изтича един месец след крайния срок за подаване на проекти за съответната покана за набиране на проектни предложения или за предефинирания проект.

 • Включени разходи (максималният размер е съгласно действащото законодателство в България)2:

  • Пътни разходи: пътуване, нощувки, дневни, медицински застраховки;

  • Разходи за организиране на събития: разходи за наем, кетъринг, възнаграждения за лектори, разходи за публичност, свързани със събитието, други разходи по организирането на събитието;

  • Непреките разходи, на базата на разходно-оправдателни документи: до 7% от гранта по проекта. Допустимите непреки разходи включват телефон, факс, интернет, куриерски услуги, наем за помещение и почистване, както и други разходи за услуги, свързани проектното предложение;

 • Кандидатстване: Моля, подайте писмо-заявление /Анекс № 1 към настоящия документ/, покана за събитието, копия от други съпътстващи документи.

 • Подбор: Процедурата на скрийнинг се изпълнява от Програмния оператор. Критериите за скрийнинг са:Критерии

Да

Не

Бележки

Официални/административни критерии

Използван е съответният образец на писмо-заявление (Приложение 1 ) и е надлежно подписан.


Документите за кандидатстване /виж булет № 5 „Кандидатстване”/, са представени на български или английски език или са съпроводени с превод (ако е бил използван друг език).


Всички полета от писмото-заявление за двустранно финансиране са надлежно попълнени.


Допустимост на кандидата

Кандидатът попада в една от допустимите категории /виж булет № 2/.


За мярка (a): Кандидатът не е подал повече от едно заявление за двете програми.


За мярка (б): Кандидатът не е печелил преди това финансиране по мярка (а) или не е бил канен преди това от Програмния оператор/ Програмния партньор


Допустимост на проектното предложение

Проектното предложение е по програма BG02 или BG03


Спазен е размерът на максималния грант


Исканите разходи за транспорт не противоречат на максималните размери съгласно националното законодателство , приложени са копия на оферти, резервации и т.н.


Разходите за организация са съпроводени с копия на оферти или други съпътстващи документи


Разходите за персонал са подкрепени с копия на договори/заповеди или други отчетни документи/образци, доказващи отчитането на заетост по часове


Разходите съответстват но критериите за допустимост, регламентирани в чл. 7.7 от Регламента на ЕИП.
 • Наличното финансиране ще бъде предоставяно на предложенията, които са преминали етапа на скрийнинг на база реда на тяхното постъпване (първите с приоритет).

 • Верификация на разходите и възстановяване: Верификацията се основава на доклад с подробно описание на дейностите и действителните разходи /съгласно Анекс № 2 към настоящия документ/. Към доклада трябва да бъдат приложени: заверени копия от документи за разходите; други съпътстващи документи, като например протоколи от срещите, присъствен списък и т.н.

Приложения:

Приложение 1: Писмо-заявление

Приложение 2: Отчет за пътуването и искане за възстановяване на средства

Приложение 1

Писмо - заявление


за двустранно финансиране - програми BG02 Интегрирано управление на морските и вътрешни води и BG03 Биологично разнообразие и екосистеми и техните услуги

До

Г-н Калин Илиев

Заместник-ръководител на програмата

Министерство на околната среда и водите

Уважаеми г-н Илиев,

Моята организация би желала да кандидатства за двустранно финансиране в рамките на горе посочените програми. Към настоящото писмо прилагам подробна информация относно заявлението.

С уважение,

(Имена, подпис на упълномощения представител, печат)

I. Подробна информация относно заявлението

Моля, отбележете програмата(ите) и поканите, към които проявявате интерес , както и двустранното финансиране, което заявявате.

 BG02 Интегрирано управление на морските и вътрешни водиЗаявявам мярка (а) финансиране мярка (б) финансиране в рамките на тази програма

 BG03 Биологично разнообразие и екосистеми и техните услугиЗаявявам мярка (а) финансиране мярка (б) финансиране в рамките на тази програма

II. Финансова информация1

Заявена индикативна сума (щракнете два пъти с десни/левия бутон на мишката, за да редактирате, добавите редове, ако е необходимо, както и описание)

III. Информация за търсене на партньорИнформация за връзка

Първо име, Фамилия Организация

Адрес E – Mail

Телефон0 Интернет страница

Програма(и) и покана (и), към които проявявате интерес (моля, отбележете необходимото):

BG02 Интегрирано управление на морските и вътрешни води

BG03 Биологично разнообразие и екосистемни услуги

1. Покана 1: По- Интегрирано управление на морските и вътрешни водни ресурси (Обявяване: юни 2014 г.)

1. Схема за малко грантове SGS1: Развитие на национална кампания за образование и информираност чрез доброволческа дейност и съпътстващи дейности. (Обявяване: юни 2014 г.)


2. Покана 2: Подобрен мониторинг на морските води (Обявяване: юни 2014 г.)

2. Покана 1: Мрежа за обмен на информация и повишаване на капацитета относно инвазивните видове (Обявяване: юни 2014 г.)


3. Покана 3: Подобрен капацитет за оценка и предсказване на екологичния статус в морските и вътрешни води (Обявяване: юни 2014 г.)

3. Покана 2: Картиране и оценка на състоянието на екосистеми и техните услуги (Обявяване: четвърто тримесечие на 2014 г.)

4. Покана 3: Секторни политики за системното използване на еко-системните услуги (Обявяване: юни 2014 г.)


Предпочитани теми на проекти и профил на партньора

 1. Кратко описание на Организацията на участника
2. Сфера на дейност на Организацията на участника
3. Установени контакти с потенциални партньори от България (изберете необходимото)

 Имам / Нямам установен контакт с български организацииАко имате, моля уточнете:

4. Описание на профила на предпочитания партньор по проекта


5. Моля, опишете какви са очакванията Ви от потенциалния партньор по проекта от България


6. Моля, опишете какво бихте предложили на потенциалния партньор по проекта от България


7. Информацията, предоставена в тази регистрационна форма може да бъде предоставена на участниците от България с цел развитие на партньорство

Да Не


Annex 2

Отчет и искане за възстановяване на средства


за двустранно финансиране - програми BG02 Интегрирано управление на морските и вътрешни води и BG03 Биологично разнообразие и екосистеми и техните услуги

Организация
Дата на одобряване на гранта
Програма
Вид на предоставеното финансиране

 Мярка (а) Мярка (б)

Лице(а), извършващи двустранните дейности:

Цел на посещението:

Описание на осъществените дейности (Опишете подробно инициативите, дейностите, участниците, датата и мястото)::

Резултати от дейностите:

Финансов доклад и заявена сума (щракнете два пъти с десни/левия бутон на мишката, за да редактирате, добавите редове, ако е необходимо, както и описание): 2подробна информация относно възстановяването на разходи:

IBAN: BIC:

Име на банката, клон: Титуляр на сметката:

Приложения (добавете редове, ако е необходимо)


   1. …………………………………………..

   2. …………………………………………..

   3. …………………………………………..

Моля, приложете всички разходно-оправдателни документи – удостоверени с „вярно с оригинала“ и придружени с превод на английски език, ако езикът на документа е различен от български или английски.

Моля, приложете копия на всички резултати от дейностите по двустранното сътрудничествоДекларации

Долуподписаният ……………………. (име, длъжност) в ……………………… (име на организацията) с настоящото декларирам:    1. Че информацията, посочена в искането за плащане, както и приложените документи, е пълна и точна.

    2. Че направените разходи могат да се считат за допустими в съответствие с глава 7 от Регламента относно изпълнението на ФМ на ЕИП и Ръководството за подкрепа на двустранното сътрудничество в за програмите BG02 Интегрирано управление на морските и вътрешни води и BG03 Биологично разнообразие и екосистеми и техните услуги

    3. Че дейностите, докладвани тук, не са финансирани от друг източник.

    4. Че дейностите, докладвани тук са съобразени със законодателството на ЕС и националното законодателство

Официален представител на институцията: /подпис, печат/1 Например, в едно партньорство, един партньор може да получи финансиране за провеждане на подготвителна среща по проекта, а партньора (ите) поканени да получат подкрепа за пътуване. Таванът на безвъзмездна помощ и за двете е 5 000 EUR.

2 За пътуване в чужбина: разходи за икономична класа за полет и медицинска застраховка; нощувки до EUR 130/нощ и дневни до EUR 35/ден; за вътрешни пътувания: разходи за пътуване с влак, обществен транспорт или кола; нощувки според тавана на организациите; дневни: до EUR 20/ден.


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница