Информация относно извършени промени в счетоводната политика на Дружеството, през отчетния период, причините за тяхното извършване и по какъв начин се отразяват на финансовия резултат и собствения капитал на емитентаДата21.01.2018
Размер61.2 Kb.
#50956
ТипИнформация

Транскарт АД
ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

ЗА “ТРАНСКАРТ” АД, гр. София
за първо тримесечие на 2008 година,

съгласно чл. 33, ал. 1, т.6 от Наредба №2


  1. Информация относно извършени промени в счетоводната политика на Дружеството, през отчетния период, причините за тяхното извършване и по какъв начин се отразяват на финансовия резултат и собствения капитал на емитента:

През отчетния период не са извършвани промени в счетоводната политика на „Транскарт” АД.
  1. Информация относно настъпили промени в икономическата група на емитента, ако участва в такава група:

 Няма  1. Допълнителна информация за резултатите от организационни промени в рамките на емитента, като преобразуване, продажба на дружества от икономическата група, апортни вноски от Дружеството, даване под наем на имущество, дългосрочни инвестиции, преустановяване на дейност

На 25.03.2008г. е проведено заседание на Съвета на директорите на „Транскарт” АД. Предвид отрицателните нетни активи от 1,042 хил. лв. към 31 декември 2007 година и декапитализацията на “Транскарт Файненшъл Сървисис” ЕАД, Съветът на директорите на “Транскарт” АД (едноличен собственик на капитала на “Транскарт Файненшъл Сървисис” ЕАД) взема решение да продаде на “Трансхолд България Холдинг” АД всички свои 500 /петстотин/ броя поименни акции с право на глас от капитала на “Транскарт Файненшъл Сървисис” ЕАД, всяка една с номинална стойност от 100 лв., за обща продажна цена от 1 /един/ лев за всички акции. Съветът на директорите овластява изпълнителният директор на “Транскарт” АД да подпише договора за продажба на акциите, посочени по-горе, лично или чрез упълномощено от него лице при горепосочените условия и цена, както и при други условия, каквито намери за добре, както и да джироса съответното временно удостоверение. На 26.03.2008г. дъщерното дружество “Транскарт Файненшъл Сървисис” ЕАД е продадено на “Трансхолд България Холдинг” АД.  1. Становище на управителния орган относно възможностите за реализация на публикувани прогнози за резултатите от текущата финансова година, като се отчитат резултатите от текущото тримесечие, както и информация за факторите и обстоятелствата, които ще повлияят на постигането на прогнозните резултати най-малко за следващото тримесечие;

Няма публикувани прогнози за резултатите от текущата финансова година.
  1. Данни за акционерите притежаващи пряко и непряко най-малко 5 на сто от гласовете в общото събрание към 31 март 2008 година и промените в притежаваните от лицата гласове за периода на четвъртото тримесечие на отчетната година.
Наименование

Брой акции към 31.03.2008г.

Дял от капитала/ гласовете в Общото събрание на акционерите към 31.03.2008г.

Изменение спрямо 31.12.2007г.

1. ТРАНСХОЛД БЪЛГАРИЯ АД

3 451 739

49.31%

Няма изменение

2. Е Е КЕПИТЪЛ ЛИМИТИД

1 656 700

23.67%

Няма изменение

3. СИСТЕК ХОЛДИНГ АД

0

0.00%

Намаление на дела с 1 243 838 броя акции

4. АРВЕН АД

582 063

8.32%

Няма изменение

5. ФОРТАЛЕЗА ФИНАНС ЕООД

1 243 838

17.77%

Увеличение на дела с с 1 243 838 броя акции

Общо:

6 934 340

99,06%

    1. Към 31 март 2008 година „ПЕТРОЛ ХОЛДИНГ” АД притежава пряко 48 251 броя акции (0.69%) от „Транскарт” АД и същевременно е свързано лице (мажоритарен собственик) с „ТРАНСХОЛД БЪЛГАРИЯ” АД. В края на първото тримесечие на 2008 година общият дял на „ПЕТРОЛ ХОЛДИНГ” АД пряко и непряко в „Транскарт” АД е в размер на 3 499 990 бр. акции, което представлява 49.99 % дял от гласовете в Общото събрание на акционерите.
  1. Данни за акциите, притежавани от управителните и контролни органи на „Транскарт” АД към 31.03.2008 година, както и промените, настъпили за периода от края на предходния тримесечен период за всяко лице поотделно.
Име

Длъжност

Брой притежавани акции

Изменение спрямо предходното тримесечие

Петрол Холдинг АД

Председател на Съвета на директорите

48 251

Няма изменение

Любомир Антонов Каримански

Изпълнителен директор и член на Съвета на директорите

0

Няма изменение

Дамян Георгиев Дамянов

Член на Съвета на директорите

0

Няма изменение

Общо:
48 251

Няма изменение

През отчетния период няма придобити и/или прехвърлени акции от членовете на Съвета на директорите на „Транскарт” АД  1. Информация за висящи производства със съществено влияние върху финансовото състояние или рентабилността на дружеството

През месец февруари 2008 година в ТрансКарт АД е постъпила следната информация: дружеството Булнекс Инженеринг ООД е внесло иск срещу ТрансКарт АД в Софийски градски съд (СГС), претендиращ за сумата от 504 хил.лв., състоящи се от 431 хил.лв. главница и 73 хил.лв. - неустойка за забава по договори. Искът ще бъде разгледан от СГС на 30 май 2008 година. Към датата на изготвяне на настоящия документ съществува блокиран паричен ресурс по сметка на „Транскарт” АД в ТБ „Банка ДСК” ЕАД, в резултат на претенции от страна на Булнекс Инженеринг ООД, в размер на 470 хил. лева.
  1. Отпуснатите от емитента или от негово дъщерно дружество заеми, предоставяне на гаранции или поемане на задължения общо към едно лице или негово дъщерно дружество, в това число и на свързани лица с посочване на характера на взаимоотношенията между емитента и лицето, размера на неизплатената главница, лихвен процент, краен срок на погасяване, размер на поето задължение, условия и срок.

На основание решение на ОСА на „Транскарт” АД, гаранциите за управление, депозирани от членовете на СД са в размер на тримесечните им брутни възнаграждения, или както следва:


Петрол Холдинг АД (Председател на Съвета на директорите): 7 500 лева;
Любомир Антонов Каримански (Изпълнителен директор и член на Съвета на директорите): 7 500 лева;
Дамян Георгиев Дамянов (член на Съвета на директорите): 7 500 лева.
Сумите не са изцяло блокирани в полза на дружеството.

30.04.2008г. Изпълнителен директор:

гр. София

/Любомир Каримански/Каталог: files -> bulletin
bulletin -> Отчет 31 декември 2010 г. Пояснения към междинния финансов отчет
bulletin -> Отчет към 30. 06. 2009 г на „Пропъртис Кепитал Инвестмънтс" адсиц акционерно дружество със специална инвестиционна цел "
bulletin -> Monbat plc
bulletin -> Вътрешна информация за „Холдинг Варна А” ад към 31. 12. 2007 г
bulletin -> Радослав милев кацаров име, презиме, фамилия: Радослав Милев Кацаров
bulletin -> Monbat plc
bulletin -> Отчет за доходите 4 Междинен отчет за паричните потоци (пряк метод)
bulletin -> Отчет по желание в съответствие с Международните стандарти за финансови отчети (мсфо), разработени и публикувани от Съвета по Международни счетоводни стандарти (смсс) и одобрени от Европейския съюз


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница