Информация относно: Общ устройствен план (оуп) на община Летница – предварителен проектДата25.10.2018
Размер87.85 Kb.

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите
Регионална инспекция по околната среда и водите - Плевен
ИНФОРМАЦИЯ
Относно: Общ устройствен план (ОУП) на община Летница – предварителен проект;

Възложител: Община Летница (адрес: бул. „България“, № 19, община Летница, област Ловеч, гр. Летница).


(на основание чл. 25, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (ПМС № 201/31.08.2007 г., ДВ. бр.73/11.09.2007 г., изм. и доп. ДВ бр.81/2010 г., изм. и доп. ДВ бр.3/2011 г., ДВ, бр. 94/2012 г.) (Наредба за ОС))  1. Информация:

Съгласно внесения предварителен проект на Общ устройствен план (ОУП) на община Летница и документацията към него (на хартиен и електронен носител) на РИОСВ – Плевен, се предвижда регламентиране на общия режим на устройство на всяка от териториите в община Летница (землищата на гр. Летница, с. Крушуна, с Кърпачево, с. Горско Сливово), като целите на плана са свързани с решаване на следните задачи:

- очертаване насоките за устройствено планиране за периода до 2025 – 2030 г.;

- функционално зониране на територията.

Приоритетните направления за функционално-пространственото развитие на община Летница са туризъм, земеделие, урбанизирани територии, транспортна и техническа инфраструктура, екология, културно-историческо наследство.

С ОУП се определят границите на урбанизираните територии – строителна граница на населеното място и строителна граница на селищното образувание.Предвидено е разширение на:

- строителните граници на гр. Летница със 117.27 ха. Предвижда се разширяване на строителните граници на гр. Летница, като в тях се включат прилежащи територии, предимно предназначени за смесено многофункционално ползване и за предимно производствени дейности. Разширенията са основно северозападно от ЖП линията, в югозападна посока от гр. Летница, в по-малка степен – на североизток и югозапад;

- строителните граници на с. Горско Сливово – с 9.24 ха, в източна и западна посока за смесено многофункционално ползване;

- строителните граници на с. Кърпачево – с 9.07 ха, в югозападна посока за смесено многофункционално ползване;

- строителните граници на с. Крушуна – с 22.53 ха, в северна и югоизточна посока за смесено многофункционално ползване и в югозападна за рекреационни дейности.
Предвидено е като отделни селищни образувания да се обособят:

- териториите за рекреационни дейности югозападно от с. Крушуна, северно от пътя между селата Кърпачево и Горско Сливово, съществуващия ученически лагер и земите по § 4 от ПЗР на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ) в землището на с. Летница;

- териториите за развитие на пасищно животновъдство (за животновъдни комплекси и ферми), дисперсно разположени предимно в южната част на общинската територия;

- територията около пещера Гарваница с функционално предназначение за озеленяване, спорт, атракции и допълващи ги обслужващи дейности;

- единични съществуващи урбанизирани терени, отредени за многофункционално ползване.
На територията на община Летница се определят следните устройствени зони, територии с устройствени режими и терени със самостоятелен устройствен режим:
- Жилищна устройствена зона с малка височина на застрояването (Жм), като тук отделни поземлени имоти могат да се отредят с ПУП за нежилищни функции. Обща площ – 430 ха;

- Устройствена зона за обществено-обслужващи дейности (Оо) – образование, здравеопазване, социални грижи, култура, религия, административни и делови услуги, търговия, финансово-кредитно обслужване, спорт, отдих, забавления, информационно обслужване и т. н. Тези терени са предимно в границите на населените места. Обща площ – 15 ха;

- Смесена многофункционална устройствена зона (Смф) – териториите на бившите селскостопански дворове и съществуващите производствени и складови терени, както и прилежащи терени – 295 ха;

- Предимно производствена зона (Пп) – производствените терени в източната част на гр. Летница. Не се допускат производства с вредни отделяния. Основното предназначение на територите в зоната е за производствено-складови дейности и допълващи ги административни, търговски, обслужващи и транспортно-комуникационни сгради и съоръжения. Площ – 50 ха;

- Устройствена зона за животновъдни комплекси и ферми (Ссж) – територии предимно около съществуващи животновъдни комплекси и ферми. Предназначени са за развитие на пасищно животновъдство, дисперсно разположени предимно в южната част на общинската територия. Площ – 23 ха;

- Рекреационна устройствена зона за вилен отдих (Ов) – в земите по § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ, в землището на гр. Летница. Площ – 5.8 ха;

- Рекреационна устройствена зона за курортни дейности в природна среда (Ок1). Териториите в тази зона са предназначени за отдих и рекреация в съхранена природна среда, риболов (вкл. спортен), къмпинги, палаткови лагери и др. Допуска се изграждането на курортни обекти за настаняване и подслон, жилищни сгради, сгради за обществено-обслужващи дейности, спортни и рекреационни обекти и съоръжения, курортни паркове и др. озеленени площи за широко обществено ползване, обекти на транспорта и движението, обекти и съоръжения за стопанско и инфраструктурно обслужване. Това са територии, южно от с. Крушуна, които се включват в строителните граници на населеното място. Площта им е 16.3 ха;

- Рекреационна устройствена зона за курортни дейности в природна среда с ограничителни параметри (Ок2). Териториите в тази зона също са предназначени за отдих и рекреация в съхранена природна среда, риболов (вкл. спортен), къмпинги, палаткови лагери и др. Допуска се изграждането на курортни обекти за настаняване и подслон, жилищни сгради, сгради за обществено-обслужващи дейности, спортни и рекреационни обекти и съоръжения, курортни паркове и др. озеленени площи за широко обществено ползване, обекти на транспорта и движението, обекти и съоръжения за стопанско и инфраструктурно обслужване. Тези територии обхващат съществуващия ученически лагер в южната част на общината, терени, северно от пътя между с. Кърпачево и с. Горско Сливово, в близост до комплекса на пещера Гарваница, територии за рекреационни дейности, югозападно от с. Крушуна, с площ 12.15 ха. Площта на Ок2 е 16.5 ха;

- Устройствена зона за озеленяване, спорт, атракции и допълващи ги обслужващи дейности (Атр). Тук се включват площи в меандъра на старото корито на р. Осъм в строителните граници на гр. Летница и площи около пещера Гарваница. Площта на Атр е 18.9 ха;

- Устройствена зона за озеленяване (Оз). Терените са в границите на населените места. Площта на зоната е 31.69 ха;

- Устройствена зона за озеленяване – лесопарк (Оз1). Тук са включени терените, представляващи лесопарк около ПЗ “Марата” и Крушунски водопади, в строителните граници на с. Крушуна. Площ на зоната – 24.31 ха;

- Земеделска устройствена зона за алтернативно земеделие (За) – предназначена за земеделие, различно от зърнопроизводство, биоземеделие. Тези площи са разположени извън границите на населените места и не засягат границите на защитените територии. За отделни имоти от зоната се допуска промяна на предназначението на земеделската земя за неземеделски нужди въз основа на ПУП. Площта на тези територии е 1013 ха;

- Територия с допустима промяна на предназначението – територии около входно-изходната артерия на гр. Летница към гр. Ловеч и гр. София. Обща площ – 99.4 ха;

- Земеделски територии със забрана за промяна на предназначението – обработваеми и необработваеми земеделски земи, за които не се допуска промяна на предназначението;

- Горски територии със забрана за промяна на предназначението;

- Територии, заети от водни площи, със забрана за промяна на предназначението;

- Територии за транспорт и комуникации със забрана за промяна на предназначението (за републкански, общински пътища, ЖП линии, земеделски и горски пътища);

- Територии, заети от пясъци, мочурища и дерета, със забрана за промяна на предназначението;

- Терени за гробищни паркове;

- Терени за инженерно-техническа инфраструктура. Тук попадат съществуващи и проектни терени на ПСОВ, на водостопански и хидромелиоративни съоръжения, на енергосъоръжения, на противоградни ракетни площадки;

- Терени за транспортна инфраструктура;

- Специални терени – терени със самостоятелен устройствен режим за обекти, свързани с отбраната, собственост на МО;

- Терени за спорт;

- Терени за природни забележителности – територията на природна забележителност (ПЗ) „Марата“;

- Терени за мини и кариери – нарушени територии за добив на подземни богатства;

- Рекултивирани терени – терени на закритите сметища / депа за ТБО;

- Терени с обекти на културно-историческото наследство.


Планът предвижда: развитие на транспортната и инженерно-техническата инфраструктура; предвидени са територии за защита и опазване на културното наследство и режими за устройството им; развитие на различни видове туризъм; да не се променят функциите и предназначението на териториите в границите на защитените територии.
Територията на община Летница (респ., ОУП) обхваща участъци от защитени зони (ЗЗ) BG 0000615 “Деветашко плато” за опазване на природни местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка на защитени зони, приети с Решение на Министерски съвет № 122/2007 г. (ДВ, бр. 21/2007 г.) и BG 0002102 “Деветашко плато” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-576/08.09.2008 г. на МОСВ (ДВ, бр. 85/30.09.2008 г.), поправена със Заповед № РД-138/23.02.2009 г. на МОСВ, ДВ, бр. 21/2009 г.

Така също, в териториалния обхват на община Летница попадат и защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии (ЗЗТ), а именно:

- природна забележителност (ПЗ) “Марата”, обявена със Заповед № 418/14.11.1995 г. на МОС, ДВ, бр. 105/1995 г.;

- защитена местност (ЗМ) „Шумата“, обявена със Заповед № 3962/20.12.1973 г. на МГОПС, ДВ, бр. 60/2003 г.;

- ЗМ „Люляката“, обявена със Заповед № 2122/21.01.1964 г. на КГГП, ДВ, бр. 6/1964 г., прекатегоризирана със Заповед № РД 746/10.06.2003 г. на МОСВ, ДВ, бр. 60/2003 г.

В границите на защитените територии не се предвиждат дейности в противоречие с режима на защитените територии, определен от ЗЗТ и заповедите за обявяване на защитените територии.


В рамките на ОУП са предвидени ИП/ППП, които ще засегнат площи, попадащи в границите на защитените зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие – BG 0000615 “Деветашко плато” и BG 0002102 “Деветашко плато” – тук попадат площи, включени в Рекреационна устройствена зона за курортни дейности в природна среда с ограничителни параметри (Ок2).

Зона Ок2 предполага да засегне части от ПИ № 40261.53.1 и ПИ № 40261.53.2, с обща площ около 12.15 ха.

Посочените имоти са със следните площи и начин на трайно ползване:


  • ПИ № 40261.53.1 – 201.562 дка; “пасище”;

  • ПИ № 40261.53.2 – 7.892 дка; “гори и храсти в земеделска земя.


  1. За Общ устройствен план (ОУП) на община Летница – предварителен проект има представени в РИОСВ – Плевен два броя доклади за оценка на степента на въздействие на плана върху предмета и целите на опазване на защитени зони BG 0000615 “Деветашко плато” за опазване на природни местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка на защитени зони, приети с Решение на Министерски съвет № 122/2007 г. (ДВ, бр. 21/2007 г.) и BG 0002102 “Деветашко плато” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-576/08.09.2008 г. на МОСВ (ДВ, бр. 85/30.09.2008 г.), поправена със Заповед № РД-138/23.02.2009 г. на МОСВ, ДВ, бр. 21/2009 г. Първият доклад е оценен с отрицателна оценка на качеството на доклада и е върнат за допълване и преработване с указания (съгласно чл. 24, ал. 6 от Наредбата за ОС). На вторият внесен доклад за оценка на степента на въздействие на плана върху предмета и целите на опазване на защитени зони BG 0000615 “Деветашко плато” и BG 0002102 “Деветашко плато” е дадена положителна оценка на качеството с изх. № 4807 и 4808/21.04.2016 г. на РИОСВ – Плевен след внесена допълнителана информация вх. № 4807 и 4808/12.03.2016 г. и 4807 и 4808/12.04.2016 на РИОСВ – Плевен.

На основание чл. 25, ал. 2 от Наредбата за ОС всички заинтересувани лица в срок до 30.05.2016 г. могат да депозират пред РИОСВ – Плевен писмени мотивирани становища по плана и доклада за оценка на степента на въздействие на плана върху предмета и целите на опазване на защитени зони BG 0000615 “Деветашко плато” и BG 0002102 “Деветашко плато” на адрес: гр. Плевен, ул. “Ал. Стамболийски”, № 1А.Стр. от
гр. Плевен, ул. “Ал. Стамболийски” 1А, интернет сайт: http://riew-pleven.eu/

тел/факс: +359 64 806 951 и +359 64 800 711, e-mail: office@riew-pleven.orgКаталог: doc -> naturaconsult
naturaconsult -> Доклад за оценка за съвместимост на общия устройствен план на община никопол
naturaconsult -> Оценка за съвместимост на инвестиционно предложение
naturaconsult -> Доклад за оценка на степента на въздействие на инвестиционно предложение за „
naturaconsult -> Предварителен проект! Общ устройствен план на община долна митрополия
naturaconsult -> Информация
naturaconsult -> Информация
naturaconsult -> Оценка за съвместимост на инвестиционно предложение за
naturaconsult -> Информация
naturaconsult -> Информация


Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница