Информация по чл. 4, ал. 3 от Наредбата за овосДата25.08.2016
Размер155.1 Kb.
#7256ЕИК 131224378, рег. по ф.д.3090/2004 на СГС

Адрес: София, 1528, р-н Искър, ул. Димитър Пешев № 4

Тел. (02) 960 6360, факс (02) 960 6363, info@metalvalius.bg


Информация по чл. 4, ал. 3 от Наредбата за ОВОС


 1. Данни за Възложителя

Фирма “МЕТАЛВАЛИУС” ЕООД, ЕИК 131224378

Пълен пощенски адрес: , гр. София 1528, ул. „Димитър Пешев“ №4

Телефон, факс и е-mail: тел. 02/960 63 54, факс: 02/960 63 63, e-mail: kyonov@metalvalius.bg

Управител или изпълнителен директор на фирмата-възложител: Калин Евгениев Йонов – Ген.директор

Лице за контакти: Румяна Дeлчева – моб.тел. 0894 75 25 07, e-mail: rudelcheva@metalvalius.bg


 1. Резюме на предложението, в т.ч. описание на основните процеси, капацитет, обща използвана площ; посочва се дали е за ново инвестиционно предложение и/или за разширение, или изменение на производствената дейност, необходимост от други, свързани с основния предмет, спомагателни или поддържащи дейности, в т.ч. ползване на съществуваща или необходимост от изграждане на нова техническа инфраструктура (пътища/улици, газопровод, електропроводи и др.); предвидени изкопни работи, предполагаема дълбочина на изкопите, ползване на взрив


Характеристика на инвестиционното предложение:
Инвестиционното предложение е за разширение на списъка с нови видове и количества отпадъци, с които Дружеството извършва дейности по управление с отпадъци.
Към момента Металвалиус ЕООД, притежава Решение № 12-ДО-1255-01/16.07.2013 г., издадено от Директора на РИОСВ- София за извършване на дейности с отпадъци, с кодове R12 и R13.
„Металвалиус” ЕООД не възнамерява да въвежда нови производствени дейност.
2.1. Производствени зони за осъществяване на дейностите по третиране на отпадъци

Дейностите по третиране на отпадъци се извършват на следните обособени за целта производствени зони: 1. Склад за скрап, представляващ едноетажна сглобяема стоманобетонна сграда със застроена площ от 2.592 м2 (без помещението с топковите мелници);

 2. Рампа към склада по буква „а“, с площ от 480 м2;

 3. Метални навеси (2 броя), прикрепени към склада по буква „а“, с площ от 734 м2;

 4. Открита площадка, покрита с трайна непропусклива повърхност от бетон, с площ от 5.804 м2;

 5. Открита площадка с площ 7.974 м2;

 6. Монолитна сграда - склад 209 м2;

 7. Метален закрит склад - 448 м2;

 8. Сграда офиси, представляваща монолитна стоманобетонна едноетажна сграда, с площ от 310 м2;

 9. Автомобилна електронна везна до 60т., с прилежаща към нея едноетажна монолитна стоманобетонна сграда и с прилежащ автомобилен път от входен портал до вход скрапоцех, с обща площ от 783 м2;

 10. Паркинг за ТИР-ове, покрит с трайна непропусклива повърхност от бетон, с площ от 2000 м2

Изградена е оградата, която обхваща всички наети територии и складове. Върху наетите открити терени по буква „е“ е поставена трайна непропусклива повърхност от бетон.

На площадката отговаря на описаните по-долу нормативни изисквания, произлизащи от разпоредбите на Закона за управление на отпадъците, и действащите към моментта подзаконови нормативни актове, по прилагането му:


 • Площадката е разположена до съществуваща пътна мрежа и има осигурен безпрепятствен достъп до нея, като с това не се създават предпоставки и условия за затрудняване на транспортното и на всякакво друго обслужване на прилежащите сгради и свободното придвижване на пешеходците по тротоарите и пешеходните зони;

 • На територия на производствената площадката е осигурена трайна настилка, която осигурява възможност за почистване и за защита на почвата от замърсяване;

 • На площадката са осигурени съдове за събиране на отпадъци, в т.ч. и за опасни отпадъци, изградена е и събирателна шахта и метални вани, за улавяне и събиране на евентуални разливи с опасни течни отпадъци и/или при нарушаване цялостта на опаковката за съхранение на опаните течни отпадъци.

 • Изграден е закрит склад с ограничен пропускателен рижим, в който се съхраняват генерираните производствени и опасни отпадъци от дейността на дружеството.

 • Опрелено и обучено е отговорно лице по управление на дейностите с опасни отпадъци.

 • Осигурено е 24 часово видеонаблюдение.

 • Осигурена е метална плътна ограда.


2.2. Контрол на количествата на отпадъци

Измерването и контролирането на количествата на приеманите и предавани отпадъци се извършват посредством автомобилна електронна везна до 60 тона и наличие на радиационен портал. Количествата на приетите и предадени отпадъци се документират в отчетни книги.

Дружеството разполага и с допълнителни електронни везни, както следва:


 1. Платформена електронна везна - 5 тона;

 2. Платформена електронна везна - 1,5 тона;

 3. Електронна кранова везна – 10 тона;

 4. Електронна кранова везна – 3 тона;

 5. Електронна везна – 30 кг.


2.3. Видове дейности по оползотворяване на отпадъци

Дейностите по предварително третиране и последващо предаване на отпадъците за рециклиране се състоят от следните основни процеси:

-Планиране и организиране работата в цеха на базата на сключените договори с доставчици и договорени графици на доставките;


 • Получаване на скрап и входящ контрол - всеки материал, който се получава в цеха се проверява за радиоактивност;

 • Получаване на транспортни и други съпътстващи документи (сертификати, фактура, експедиционен лист и други);

 • Разтоварване на материала от превозното средство (камион или контейнер) в зоната определена за разтоварване. След разтоварване на получените отпадъци се извършва еднозначното идентифициране на всяка доставка. Извършва се визуален контрол и подсигуряване на доставката да бъде добре складирана на определено място, без да се разпилява;

 • Издаване на кантарна бележка и складова разписка;

 • Сортиране на материала (в зависимост от заявения тип и качество на материала) с технически средства или ръчно. Технологичните работници отстраняват примесите в процеса на третиране на метала. При съмнение за качеството на получения материал се взема проба и се изпраща за анализ в лаборатория;

 • Издаване на протокол от сортирането;

 • Премахване на изолацията от кабелите (отпадък с код 17 04 11);

 • Пресоване и балиране на материала с хидравлични преси, за да се подготви за предаване. Целта на балирането е да се уплътни предаваният към клиента материал;

 • Пълнене на материала в дървени сандъци, метални и/или пласмасови опаковки и/или кашони, контейнери и/или в насипно състояние отпадъците се натоварват на камиони;

 • Претегляне на брутото тегло на превозното средство.

За извършване на дейността по предварително третиране на отпадъци, Дружеството разполага с необходимата техника и средства за измерване. Разработени са и се прилагат процедури за поддръжка на техниката и калибрирането на средствата за измерване, както и инструкции за безопасна експлоатация с тях.Опис на наличната специализирана техника

Балираща преса T505SLK , SIERA

Машина за скрап /Хидравличен грайфер BONFIGLIOLI/, P 14500TR

Барабанно сито

Система за следене на радиоактивност

Кран 52 5Т СгПу 1003 /Crane 49

Кран 53 5Т СгПу 0915/Crane 50

Пакетир преса - 1 - Португалска

Пакетир преса - 2- Руска

Кран 51 5Т СгПу 1230/ Crane 48

Скрипец хидравличен /паяк/, /Argenterio/

Преса хидравлична за балиране

Паяк хидравличен за скрап

Сепаратор за феромагн. материал

Ножица за кабели

Кран подвижен с двучел. загребвач - /Libher/, 921

Фадрома О&K L 20

Багер верижен O&K RH 6 /№1/

Багер самоходен Libher 921 C, A 921 C

Машина чембер Faifеr /тип ВО - 51/

Мини челен товарач BOBCAT, 773

Мобилна претоварваща машина FUCHS MHL 340D MH

Машина за белене на кабели AWM 1-40

Машина за белене на кабели AWM 1-40 оборудвана с приставка

Машина за белене на кабели MAXI 100

Мобилна претоварваща машина FUCHS 2 340D S/N, MHL340D

Балопреса за скрап COLMAR B5000PM С КРАН С ТЕЛЕСКОПИЧНА СТРЕЛА

Машина за изтегляне на стоманен проводник от кабели

Машина за белене на кабели

Балопреса за скрап COLMAR B2000 S/N 8637

Машина за оголване на кабели ADDAX CV15 Euro-Strip 10,000

Машина за оголване на кабели JMC Revolve

Ръчна чембер машина за метална лента ST-1

Камион Волво FH16 6X4T

Камион Волво FH13 4X2T

Мотокар Светрък 32-1200, 32T

Мотокар диз. ХМТ 50.45Д

Мотокар CPCD70/M300 ХЕЛИ

Четириопорен челен дизелов високоповдигач модел DFG316
 1. Връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности в обхвата на въздействие на обекта на инвестиционното предложение

Настоящото инвестиционно предложение не е свързано с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности.
 1. Местоположение на площадката /населено място, община, квартал, поземлен имот, географски координати (по възможност във WGS 1984), собственост, близост до или засягане на защитени територии и територии за опазване обектите на културното наследство, очаквано трансгранично въздействие, схема на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура/

Дейността на МЕТАЛВАЛИУС ЕООД се осъществява върху нает терен, част от производствената площадка на „София Мед“ АД.На Площадка№1 се извършват и дейностите, разглеждани в настоящото инвестиционно предложение. Площадката е разположена на територията на „София Мед” АД с адрес: гр. (с.) София, област София-град, община Столична, ул. Димитър Пешев № 4, УПИ № Х, кв. 19. по плана на гр. София, общ. Столична, район Искър, м. НПЗ „Искър-юг“, съгласно ПУП и ОУП на София, площ 21 334 кв.м. Координати на площадката N 420 39′ 18.48″ E 230 25′ 01.09″, над. в. 555 м. в съседство, на която се намират следните предприятия и обекти:

 • На изток – производствена площадка на „София Мед“ АД;

 • На запад –ул. „Димитър Пешев“;

 • На север – производствена площадка на „София Мед“ АД;

 • На юг – ТЕЦ „София Изток“.

Най-близките населени места са както следва:

 • Източно на около 720м – кв. Димитър Миленков;

 • Западно на около 1 000 м – кв. Дружба 1;

 • Североизточно на около 2 200м – кв. Бусманци;

 • Юг на около 1200м – кв. Дружба 2

Разстоянието на площадката до най-близко разположените жилищни сгради е представено на снимка 1.

С
нимка 1 – разположение на площадката на „Металвалиус“ ЕООД

Инвестиционното предложение ще се реализира извън защитените зони, обявени в Националната екологична мрежа и не граничи с никоя от тях. Няма вероятност реализацията на инвестиционното предложение да доведе до намаляване числеността на видовете, предмет на опазване в най-близко разположените защитени зони, поради отдалечеността от тях.

Най-близките защитени територии, намиращи се на територията на Столична община са, както следва: • Рибарници Челопечене

Карта №1 – Защитена зона „Рибарници Челопечене“- код BG0002114


Снимка №2- Разположение на площадката на „Металвалиус“ ЕООД спрямо защитена зона „
Рибарници Челопечене“

Рибарници Челопечене са с обща площ 651,9 дка и са одобрени като защитена зона (код BG0002114) по Директива 79/409/ЕИО (официално предложени на 21 юли 2006 г., одобрени от НСБР на 1.9.2006 г. и одобрени от МС н 2.3.3007 г.).

Рибарниците Челопечене са разположени в непосредствена близост до Софийския квартал Челопечене и околовръстното шосе на града. Граничат с река Лесновска и военно поделение от юг и обработваеми площи на север, на запад с околовръстното шосе на София, а на изток с пътя за кв. Кремиковци. Рибовъдните басейни са с обща площ от 73 ха, от които 60 ха открита водна площ. По бреговете и дигите са обрасли с тръстика /Phragmites australis/ и широколистен папур /Typha latifolia/. Откритата водна повърхност е частично обрасла с роголистник /Ceratphyllum demersum/ и ръждавец /Potamogeton spp./. Заобиколени са от ивици тополи /Populus spp./, върби /Salix spp./ и акации /Robinia pseudoacacia/. В зависимост от експлоатацията рибарниците са с различно ниво на водата. Понастоящем са частна собственост.
Тази защитена зона отстои на 9,7 км североизточно от площадка на „Металвалиус“ЕООД (Снимка №2).


 • Долни Богров – Казичене

Карта №2 – Долни Богров – Казичене


С
нимка №3 - Разположение на площадката на „Металвалиус“ ЕООД спрямо защитена зона „Долни Богров-Казичене“
Мочурлива местност между селата Долни Богров и Казичене, прорязана от отводнителни канали. През зимата мочурливите места не замръзват поради наличието на минерален извор. Основното местообитание са ливади и пасища, обрасли с мезофилна тревна растителност с преобладаване на ливадна власатка /Festuca pratensis/, броеничеста ливадина /Poa sylvicola/, пасищен райграс /Lolium perenne/ и др. (Бондев, 1991). Височината на тревостоя достига 1-1,2 м. На места се срещат отделни групи върби /Salix spp./, тръстика /Phragmites australis/ и папур /Typha spp./.
Тази зона отстои на 4,3 км северно от площадката на „Металвалиус“ ЕООД (Снимка №3).
Инвестиционното предложение няма да окаже въздействие с трансграничен характер.

Не се налага изграждане на вътрешно площадков път, транспортното обслужване на дейността се предвижда да се осъществява по съществуващите пътища с транспортни средства на фирмата, или наети.

За нуждите на настоящото инвестиционното предложение не се предвижда изграждането на нова или промяна на съществуващата инфраструктура. 1. Природни ресурси, предвидени за използване по време на строителството и експлоатацията

Инвестиционното предложение, предмет на настоящата оценка, не предвижда извършване на строителни дейности.

Ще се използват налични производствени сгради. Няма да се използват природни ресурси, нито невъзстановими или в недостатъчно количество природни ресурси.

По време на експлоатацията и работата, на площадката ще се използва свежа вода, както следва: • Вода за питейно-битови нужди, чрез доставка на бутилирана минерална вода

 • Вода за санитарни нужди чрез съществуващият питеен водопровод на „София Мед“АД

 • Вода за противопожарни нужди чрез съществуващият противопожарен водопровод

За нуждите на обслужващата товаро-разтоварваща техника и балиращите преси ще се използва бензин и дизелово гориво.
 1. Отпадъци, които се очаква да се генерират, и предвиждания за тяхното третиране

С реализиране на настоящото инвестиционното предложение не се очаква да се генерират отпадъци по време на експлоатацията.

Дейността на Металвалиус ЕООД обхваща дейностите по предварително третиране на неопасни отпадъци (в т.ч. ОЧЦМ), които след процесите на предварителна подготовка (т.е. процеси по сортиране, рязане, балиране и др.) се експедират до предприятия, притежаващи регистрация или разрешение по чл. 35 от ЗУО.


6.1. Списък на новите видове и количества на отпадъците, предмет на настоящото инвестиционно предложение са представени в таблицата по- долу:

Таблица1 :Вид на отпадъка

Дейности,

кодове


Количество

(тон/год.)

Произход

Код

Наименование

1

2

3

4

502 01 04

отпадъци от пластмаси (с изключение на опаковки)

R12-размяна на отпадъци за подлагане на някоя от дейностите с кодове R1-R11 както и следните предварителни дейности преди оползотворяване, включително:

- Сортиране

- Уплътняване

- Рязане


- Балиране

R13- съхраняване на отпадъци до извършването на някоя от дейностите с кодове R1-R12, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им.500

От юридически лица07 02 13

отпадъци от пластмаси

R12-размяна на отпадъци за подлагане на някоя от дейностите с кодове R1-R11 както и следните предварителни дейности преди оползотворяване, включително:

- Сортиране

- Уплътняване

- Рязане


- Балиране

R13- съхраняване на отпадъци до извършването на някоя от дейностите с кодове R1-R12, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им.500

От юридически лица12 01 05

стърготини, стружки и изрезки от пластмаси

R12-размяна на отпадъци за подлагане на някоя от дейностите с кодове R1-R11 както и следните предварителни дейности преди оползотворяване, включително:

- Сортиране

- Уплътняване

- Рязане


- Балиране

R13- съхраняване на отпадъци до извършването на някоя от дейностите с кодове R1-R12, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им.500

От юридически лица16 03 04


неорганични отпадъци, различни от

упоменатите в 16 03 03
R12-размяна на отпадъци за подлагане на някоя от дейностите с кодове R1-R11 както и следните предварителни дейности преди оползотворяване, включително:

- Сортиране

- Уплътняване

- Рязане


- Балиране

R13- съхраняване на отпадъци до извършването на някоя от дейностите с кодове R1-R12, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им.500

От юридически лица16 03 06


органични отпадъци, различни от

упоменатите в 16 03 05
R12-размяна на отпадъци за подлагане на някоя от дейностите с кодове R1-R11 както и следните предварителни дейности преди оползотворяване, включително:

- Сортиране

- Уплътняване

- Рязане


- Балиране

R13- съхраняване на отпадъци до извършването на някоя от дейностите с кодове R1-R12, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им.500

От юридически лица17 02 03

пластмаса

R12-размяна на отпадъци за подлагане на някоя от дейностите с кодове R1-R11 както и следните предварителни дейности преди оползотворяване, включително:

- Сортиране

- Уплътняване

- Рязане


- Балиране

R13- съхраняване на отпадъци до извършването на някоя от дейностите с кодове R1-R12, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им.500

От юридически лица19 12 04

пластмаса и каучук

R12-размяна на отпадъци за подлагане на някоя от дейностите с кодове R1-R11 както и следните предварителни дейности преди оползотворяване, включително:

- Сортиране

- Уплътняване

- Рязане


- Балиране

R13- съхраняване на отпадъци до извършването на някоя от дейностите с кодове R1-R12, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им.500

От юридически лица20 01 39

пластмаси

R12-размяна на отпадъци за подлагане на някоя от дейностите с кодове R1-R11 както и следните предварителни дейности преди оползотворяване, включително:

- Сортиране

- Уплътняване

- Рязане


- Балиране

R13- съхраняване на отпадъци до извършването на някоя от дейностите с кодове R1-R12, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им.500

От юридически лица
 1. Очаквани количества и тип отпадъчни води (битови/ промишлени), предвиден начин на тяхното третиране – локално пречиствателно съоръжение/ станция, заустване в канализация/ воден обект собствена яма или друго, сезонност и др.

Очакваните отпадъчни води по време на експлоатацията на площадката за третиране на отпадъци, са както следва: • Битово - фекални отпадъчни води – около 20 куб. м./ден. Тези води се образуват от административните помещения на фирмата и се заустват в съществуващата канализация за битово- фекални води, собственост на „София Мед“ АД;

 • Промишлени отпадъчни води – не се образуват по време на производствените процеси.

 • Дъждовни води се заустват в съществуваща канализация за дъждовни води, собственост на „София Мед“ АД, посредством която пътя им продължава в градската канализация.

Дата:.............2015г.


Уведомител:......................

Калин Йонов – Ген. директор

/подпис/

Каталог: data -> ufiles -> files -> articles -> attachments
attachments -> Програма за дейности, включително за строителство, експлоатация и фазите на закриване, възстановяване и последващо използван
attachments -> Г-н ивайло цеков кмет на р-н искър столична община гр. София уведомление
attachments -> Утвърждавам, възложител
attachments -> Информация по чл. 4, ал. 3 от Наредбата за овос
attachments -> О б я в а до заинтересованите лица и общественост
attachments -> І. Информация за контакт с възложителя от “Хаглайтнер Хигиене България”еоод
attachments -> О б я в а до заинтересованите лица и общественост
attachments -> О б я в а до заинтересованите лица и общественост


Сподели с приятели:
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница