ИнформацияДата02.06.2018
Размер97.01 Kb.
ИНФОРМАЦИЯ
(на основание чл. 36, ал.7 във връзка с чл. 25 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС) ПМС № 201/31.08.2007 г., ДВ. бр.73/11.09.2007 г., изм. и доп. ДВ бр.81/2010 г., изм. и доп. ДВ бр.3/2011 г., ДВ, бр. 94/2012 г., вс. изм. и доп.)


ОТНОСНО: Общ устройствен план (ОУП) на община Левски
с възложител: Община Левски
1. които предвижда създаване на териториална планова основа за дългосрочно устойчиво устройствено развитие на общ. Левски в съответствие с приетите стратегически документи за регионално развитие и със специфичните за община Левски природни, културно-исторически, икономически, туристически и други ресурси. ОУП обхваща цялата територия на общината. Устройствената структура на общината се характеризира с 12 села и един град (гр. Левски, с. Асеновци, с. Аспарухово, с. Българене, с. Градище, с. Изгрев, с. Козар Белене, с. Стежерово, с. Малчика, с. Обнова, с. Трънчовица; с. Божурлук и с. Варана). ОУП се разработва за период от 15 - 20 г.

С ОУП на община Левски се определят следните територии с общо предназначение: Жилищни функции; Обществено обслужващи функции; Производствени дейности; Складови дейности; Рекреационни дейности, курортни и вилни зони; Спорт и атракции; Озеленяване, паркове и градини; Стопанско обслужване; Обработваеми земи – ниви; Обработваеми земи - трайни насаждения; Необработваеми земи; Гори; Водни площи; Транспорт и комуникации; Техническа инфраструктура; Гробищен парк; Територии за възстановяване и рекултивация; Територии за опазване на културното наследство.

С ОУП се определят и устройствени зони (съгласно представеният предварителен проект):

Устройствени зони: Жилищна устройствена зона, проект – Жм1; Предимно производствена устройствена зона, проект - Пп1; Градски паркове и градини, проект – Зп1; За градски парк и Етнопарк, проект – Оз; Зона за алтернативно земеделие, проект – За; Гробищен парк, проект – Тгп1;

Жилищна устройствена зона с малка височина – Жм; Устройствена зона за обществено – обслужващи дейности – Оо; Предимно производствена устройствена зона - Пп; Територии за рекреация, спорт и туризъм – Ок; Спорт и атракции – Са; Озеленяване, паркове и градини – Зп; Гори и горски земи – Г;

Гробищен парк – Тгп; Територии за възстановяване и рекултивация – Тр; Територии за опазване на културното наследство – Ткм; Техническа инфраструктура – Тевк; Транспорт и комуникации – Тти.Предвидени устройствени зони в Общ устройствен план на община Левски:

 • Изграждане на път от общинска пътна мрежа

Описание на местоположението на проектите:

 1. Преминава в север-северозападния край на с. Обнова. Попада в границите на ЗЗ „Обнова – Караман дол“.

 2. Преминава северно и западно от село Асеновци. Не попада на територията или в близост до границите на ЗЗ.

 3. Преминава западно от село Аспарухово. Пътният участък граничи в двата си края със ЗЗ „Обнова – Караман дол“.

 4. Преминава източно от село Градище, в посока от път ІІІ-303 към Велико Търново. Пресича част от ЗЗ „Обнова – Караман дол“.

 5. Преминава северно от град Левски. Не попада на територията или в близост до границите на ЗЗ.

 6. Преминава западно от село Малчика. Не попада на територията или в близост до границите на ЗЗ.

 7. Преминава северно от село Обнова. Попада на територията на ЗЗ „Обнова – Караман дол“.

 • Веломаршрут

Описание на местоположението на проектите:

 1. Северно от с. Българене. На територията на ЗЗ „Обнова – Карамандол“. Следва поречието на р. Осъм.

 2. Южно от гр. Левски. Върху обработваеми площи. Разположен е покрай терени с предимно производствени устройствени зони. Южната част от веломаршрута е разположена по крайбрежието на р. Осъм и попада на територията на ЗЗ „Обнова – Караман дол“.

 • Екопътека

Описание на местоположението на проектите:

 1. Югоизточно от с. Стежерово. Минава по брега на р. Осъм. На необработваеми площи. Не попада на територията или в близост до границите на ЗЗ.

 2. Източно от с. Изгрев. Свързва се с културно-познавателен маршрут. На необработваеми площи, на територията на ЗЗ „Обнова – Караман дол“.

 3. Южно от с. Козар белене и източно от гр. Левски. Свързва се с веломаршрут в южната си част. На горски терен, на територията на ЗЗ „Обнова – Караман дол“. Пресича реката.

 • Културно-познавателен маршрут

Описание на местоположението на проектите:

 1. Между селата Изгрев и Стежерово. Свързва археологическа културна ценност с екопътека от с. Изгрев. На необработваеми площи. Не попада на територията на ЗЗ.

 2. Северозападно от с. Българене. Свързва археологическа културна ценност с велоалеи, достига на места брега на р. Осъм. Разположен е на терени за алтернативно земеделие. Попада на територията на ЗЗ „Обнова – Караман дол“ и ЗЗ „Обнова“.

Описание на местоположението на проектите:

 1. Проектирани 1 зона в северозападната част на село Изгрев. На обработваеми площи. До път ІІІ-304. Не попада на територията на ЗЗ.

 2. Проектирана 1 зона в западната част на село Обнова. На обработваеми площи, в близост до терени със съществуващо застрояване. До път І-3. Попада в близост до границите на ЗЗ „Обнова – Караман дол“.

 3. Проектирана 2 зони в западната част на гр. Левски. Намират се на обработваеми площи, в близост до терени със съществуващо застрояване. Не попадат на територията или в близост до границите на ЗЗ.

 • Предимно производствена устройствена зона

Описание на местоположението на проектите:

 1. Проектирана 1 зона в северната част на с. Трънчовица, до брега на съществуваща малка река/дере. Не попада на територията или в близост до границите на ЗЗ. Разположена е близо до терени със съществуващо застрояване.

 2. Проектирана 1 зона в южния край на с. Българене. Не попада на територията или в близост до границите на ЗЗ. Разположена е в непосредствена близост до терен със съществуващо застрояване и път от общинска пътна мрежа.

 3. Проектирана 1 зона в западния край на с. Обнова, на терен с градски паркове и градини. Намира се в близост до границата на ЗЗ „Обнова – Караман дол“. В непосредствена близост до предимно производствена устройствена зона и необработваеми земи.

 4. Проектирана 1 зона в западния край на с. Обнова, на обработваеми площи – ниви. Попада в близост до границите на ЗЗ „Обнова“ и ЗЗ „Обнова – Караман дол“. На запад от проектираната зона има необроботваеми площи, а източно от нея – предимно производствена устройствена зона.

 5. Проектирана 2 зони в западния край на с. Обнова, южно от път от общинска пътна мрежа, на обработваеми площи – ниви. Не попада на територията или в близост до границите на ЗЗ.

 6. Проектирана 1 зона в южния край на с. Обнова. В близост до гробищен парк и терени със същствуващо застрояване. Не попада на територията или в близост до границите на ЗЗ.

 7. Проектирани 2 зони северозападно от с. Козар белене, в непосредствена близост до предимно производствени устройствени зони. На необработваеми площи. Южната попада на територията на ЗЗ „Обнова – Караман дол“, а северната попада в непоследствена близост до границата на ЗЗ „Обнова – Караман дол“.

 8. Проектирана 1 зона южно от с. Аспарухово, на необработваеми площи. Източно от път ІІІ-303. Част от зоната попада на територията на ЗЗ „Обнова – Караман дол“, дстига брега на река.

 9. Проектирана 1 зона южно от с. Аспарухово, на обработваеми площи – ниви, до границата на ЗЗ „Обнова – Караман дол“. Западно от път ІІІ-303. В непосредствена близост до предимно производствени устройствени зони. Достига брега на река.

 10. Проектирани 2 зони в североизточната част на с. Асеновци, в непосредствена близост до предимно производствени устройствени зони. Не попадат на територията или в близост до границите на ЗЗ.

 11. Проектирана една зона в западния край на с. Асеновци. На обработваеми площи. Не попада на територията или в близост до границите на ЗЗ.

 12. Проектирани 2 зони югоизточно от гр. Левски, на обработваеми земи – трайни насаждения. Не попадат на територията или в близост до границите на ЗЗ.

 13. Проектирани 2 зони югозападно от гр. Левски, едната е на обработваеми земи – трайни насаждения, другата – на необработваеми площи. В близост до границите на ЗЗ „Обнова – Караман дол“.

 14. Проектирани 2 зони в северната част на гр. Левски. В близост до Етнопарк и терени със съществуващо застрояване. Не попадат на територията или в близост до гранизите на ЗЗ.

 15. Проектирана 1 зона в североизточната част на гр. Левски. В близост до Етнопарк и терени със съществуващо застрояване. Не попада на територията или в близост до гранизите на ЗЗ.

 16. Проектирана 1 зона в западната част на гр. Левски. На обработваеми площи, в близост до терени със съществуващо застрояване. Не попада на територията или в близост до границите на ЗЗ.

 • Градски паркове и градини

Описание на местоположението на проекта:

 1. Проектирана 1 зона, в западната част на с. Обнова, на необработваеми площи. В непосредствена близост до терени със съществуващо застрояване. Не попада на територията или в близост до границите на ЗЗ.

 2. Проектирана една зона в северната част на с. Изгрев. На необработваеми площи, в близост до терени със съществуващо застрояване. Не попада на територията или в близост до границите на ЗЗ.

 3. Проектирани 2 зони в южната част на с. Изгрев. На необработваеми площи, в близост до терени със съществуващо застрояване. Попадат на територията на ЗЗ „Обнова – Караман дол“.

 4. Проектирани 3 зони в с. Трънчовица – 2 в източния и 1 в западния край на селото. На необработваеми площи. Западната част попада до границите на ЗЗ „Обнова – Караман дол“.

 5. Проектирана 1 зона в западния край на с. Козар белене. В близост до терени със съществуващо застрояване. Попада на територията на ЗЗ „Обнова – Караман дол“.

 6. Проектирани 2 зони в западната част на гр. Левски. В непосредствена близост до Жм1. Не попада на територията или в близост до границите на ЗЗ.

 7. Проектирани 3 зони в с. Асеновци. В непосредствена близост до терени със съществуващо застрояване. Източната зона попада в близост до границата на ЗЗ „Обнова – Караман дол“. Южната част попада на територията на охранителна зона на археологическа културна ценност №400045.

Описание на местоположението на проектите:

 1. Проектирана една зона северно от с. Трънчовица. На обработваеми площи – ниви. В близост до границата на ЗЗ „Обнова – Караман дол“.

 2. Проектирана 1 зона западно от с. Трънчовица. На обработваеми площи – ниви. На територията на ЗЗ „Обнова – Караман дол“ и ЗЗ „Обнова“.

 3. Проектирана 1 зона северно от с. Божурлук, на обработваеми площи – ниви, в близост до яз. „Божурлука“. Не попада на територията или в близост до границите на ЗЗ.

 4. Проектирана 1 зона южно от с. Божурлук, на обработваеми площи – ниви. До бреговете на река. Не попада на територията или в близост до границите на ЗЗ.

 5. Проектирани 5 зони между селата Изгрев и Стежерово, върху обработваеми площи – ниви и трайни насаждения. В близост до границите на ЗЗ „Обнова – Караман дол“ и ЗЗ „Обнова“.

 6. Проектирана една зона източно от с. Изгрев, върху съществуваща нива в непосредствена близост до необработваеми площи – горска земя. На територията на ЗЗ „Обнова – Караман дол“.

 7. Проектирани 8 зони западно от с. Изгрев и южно от с. Трънчовица, върху обработваеми площи, на брега на р. Осъм, на територията на ЗЗ „Обнова – Караман дол“, а най-западната от тях и на територията на ЗЗ „Обнова“.

 8. Проектирани 4 зони северно и североизточно от с. Обнова. Върху обработваеми площи. Попадат на територията на ЗЗ „Обнова – Караман дол“ и ЗЗ „Обнова“.

 9. Проектирани 8 зони северно и есевероизточно от с. Българене. Върху обработваеми площи. Попадат на територията на ЗЗ „Обнова – Караман дол“ и ЗЗ „Обнова“.

 10. Проектирани 3 зони сверно от с. Малчика. Върху обработваеми площи. Най-източната попада на територията на ЗЗ „Обнова“.

 11. Проектирани 2 зони източно от с. Аспарухово. Върху обработваеми площи. Северната попада на територията на ЗЗ „Обнова – Караман дол“.

 12. Проектирани 3 зони южно от с. Козар белене, в посока с. Варана. Върху обработваеми площи. Попадат на територията на ЗЗ „Обнова – Караман дол“. На територията на най-източната зона попада недвижима културна ценност от Праисторическо време.

 13. Проектирани 7 зони в околностите на гр. Левски. Върху обработваеми площи. Не попадат на територията на ЗЗ.

 14. Проектирани 5 зони в околностите на с. Варана. На територията на две от тях попада по една недвижима културна ценност от античността. Частично попадат на територията на ЗЗ „Обнова – Караман дол“.

 15. Проектирани 3 зони в околностите на с. Градище. На обработваеми площи. Най-западната попада на територията на ЗЗ „Обнова – Караман дол“. Южната е в близост до границите на ЗМ „Тараклъка“.

 16. Проектирани 3 зони североизточно, югоизточно и южно от с. Асеновци. Върху обработваеми площи. Източната попада на територията на ЗЗ „Обнова – Караман дол“.

 • 1 терен северно от гр. Левски, разположен между терени с предимно производствени усторйствени зони.

Част от Предвидените устройствени зони в Общ устройствен план на община Левски ще се реализират в границите на защитени зони “Обнова” BG0002096 и “Обнова – Караман дол” BG0000239.

Територията на община Левски (респ., ОУП) обхваща участъци от защитени зони (ЗЗ) “Обнова” BG0002096, за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-555/05.09.2008 г. на МОСВ (ДВ бр.84/26.09.2008) и ЗЗ “Обнова – Караман дол” BG0000239 за опазване на природни местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка на защитените зони, приети с Решение № 122/2007 г. на Министерски съвет (обн. ДВ, бр. 21/2007 г.).

Така също, в териториалния обхват на община Левски попадат и защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии (ЗЗТ), а именно:

- защитена местност (ЗМ) ”Тараклъка” – вековна дъбова гора в землището на с. Градище. Обявена със Заповед № 468/30.12.77 г. на КОПС, ДВ бр. 6/1978 г., прекатегоризирана със Заповед №РД – 718/10.06.2003 г., ДВ бр. 60/2003 г. Заповед № РД-145/19.02.2013 г. на МОСВ, Д.В. бр.33/2013 (за актуализация на площта).2. За ОУП има представен в РИОСВ – Плевен Допълнен и преработен Доклад за оценка за съвместимостта с предмета и целите на защитени зони “Обнова” BG0002096 и “Обнова – Караман дол” BG0000239, за който е дадена положителна оценка на качеството с изх. № 3299/25.01.2017 г. на РИОСВ – Плевен.

На основание чл. 25 (2) от Наредбата за ОС всички заинтересувани лица в срок до 03.03.2017 г. могат да депозират пред РИОСВ – Плевен писмени мотивирани становища по плана и доклада на адрес: гр. Плевен, ул. “Ал. Стамболийски” №1А.
Каталог: doc -> naturaconsult
naturaconsult -> Доклад за оценка за съвместимост на общия устройствен план на община никопол
naturaconsult -> Оценка за съвместимост на инвестиционно предложение
naturaconsult -> Доклад за оценка на степента на въздействие на инвестиционно предложение за „
naturaconsult -> Предварителен проект! Общ устройствен план на община долна митрополия
naturaconsult -> Информация
naturaconsult -> Оценка за съвместимост на инвестиционно предложение за
naturaconsult -> Информация относно: Общ устройствен план (оуп) на община Летница – предварителен проект
naturaconsult -> Информация
naturaconsult -> Информация


Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница