ИнформацияДата13.11.2018
Размер27.25 Kb.
ИНФОРМАЦИЯ
(на основание чл. 36, ал.7 във връзка с чл. 25 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС) ПМС № 201/31.08.2007 г., ДВ. бр.73/11.09.2007 г., изм. и доп. ДВ бр.81/2010 г., изм. и доп. ДВ бр.3/2011 г., ДВ, бр. 94/2012 г., вс. изм. и доп.)


ОТНОСНО: Общ устройствен план (ОУП) на община Долна Митрополия
с възложител: Община Долна Митрополия
1. които предвижда създаване на териториална планова основа за дългосрочно устойчиво устройствено развитие на общ. Долна Митрополия в съответствие с приетите стратегически документи за регионално развитие и със специфичните за община Долна Митрополия природни, културно-исторически, икономически, туристически и други ресурси. ОУП обхваща цялата територия на общината. Устройствената структура на общината се характеризира с 14 села и 2 града (гр. Долна Митрополия и гр. Тръстеник, с. Байкал, с. Биволаре, с. Божурица, с. Брегаре, с. Горна Митрополия, с. Гостиля, с. Комарево, с. Крушувене, с. Ореховица, с. Победа; с. Подем, с. Рибен, с. Славовица и с. Ставерци). ОУП се разработва за период от 15 - 20 г. С плановото задание се предлага прогнозният хоризонт на ОУП на община Долна Митрополия да бъде 2030 г., а урбанистичната хипотеза да се разработи с планов хоризонт 2050 г.

С ОУП на община Долна Митрополия се определят следните територии с общо предназначение: Жилищни функции; Обществено - обслужващи функции; Производствени дейности; Складови дейности; Рекреационни дейности, курортни и вилни зони; Озеленяване, паркове и градини; Спорт и атракции; Стопанско обслужване; Обработваеми земи – ниви; Обработваеми земи - трайни насаждения; Необработваеми земи; Гори; Горски земи; Водни площи; Транспорт и комуникации; Техническа инфраструктура; Гробищен парк; Недефинирано НТП и функция; Плажове; Територии за природозащита; Територии за опазване на културното наследство; Територии със специално предназначение; Други нарушени територии. Съгласно ОУП се увеличава площта на териториите с жилищни функции (с 149.86 ха); производствени дейности (501, 54 ха); складови дейности (с225.71 ха); спорт и атракции (с 45.85 ха) за сметка на следните територии: стопанско обслужване (намалява със 138.08 ха); Обработваеми земи – ниви (намалява с 741.76 ха); Обработваеми земи – трайни насаждения (намалява с 60.59 ха); необработваеми земи (намалява с 495.69 ха); горски земи (намалява с 3.08 ха); Недефинирано НТП и функция (намалява с 10.50 ха).

С ОУП се определят и устройствени зони (съгласно представеният предварителен проект):

Устройствени зони: Жилищна устройствена зона, новообразувана – Жм1; Жилищна устройствена зона с малка височина – Жм; Смесена многофункционална устройствена зона – проект- СМФ; Устройствена зона за обществено – обслужващи дейности – Оо; Рекреационна устройствена зона за вилен отдих – Ов; Курортни зони и комплекси – Ок; Територии за рекреация, спорт и туризъм – Од;

Предимно производствена устройствена зона - Пп; Предимно производствена устройствена зона, проект - Пп1; Транспорт и комуникации – Тти; Ж.П. ареал – Тжп; Техническа инфраструктура – Тевк; Градски паркове и градини – Зп; Зона за алтернативно земеделие – За; Защитни гори – Гз; Устройствена зона за озеленяване – Оз; Гори и горски земи – Г; Самостоятелни терени за озеленяване на улици, реки, дерета и др. ; Гробищен парк – Тгп; Спорт и атракции – Са; Територии за рекултивация – Тр; Терени със специално предназначение – Тсп.

Част от Предвидените устройствени зони в Общ устройствен план на община Долна Митрополия ще се реализират в границите на защитени зони BG0000335 “Карабоаз“, BG0000181 „Река Вит” и BG0000613 “Река Искър”.2. За ОУП има представен в РИОСВ – Плевен Доклад за оценка за съвместимостта с предмета и целите на защитени зони BG0000335 “Карабоаз“; BG0000181 „Река Вит“; BG0000613 “Река Искър”, за който е дадена положителна оценка на качеството с изх. № 1770/23.06.2016 г. на РИОСВ – Плевен.

На основание чл. 25 (2) от Наредбата за ОС всички заинтересувани лица в срок до 27.07.2016 г. могат да депозират пред РИОСВ – Плевен писмени мотивирани становища по плана и доклада на адрес: гр. Плевен, ул. “Ал. Стамболийски” №1А.
Каталог: doc -> naturaconsult -> D mitr
naturaconsult -> Оценка за съвместимост на инвестиционно предложение
naturaconsult -> Доклад за оценка на степента на въздействие на инвестиционно предложение за „
D mitr -> Предварителен проект! Общ устройствен план на община долна митрополия
naturaconsult -> Информация
naturaconsult -> Информация
naturaconsult -> Оценка за съвместимост на инвестиционно предложение за
naturaconsult -> Информация относно: Общ устройствен план (оуп) на община Летница – предварителен проект
naturaconsult -> Информация


Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница