ИнформацияДата13.11.2018
Размер34.5 Kb.
ИНФОРМАЦИЯ
(на основание чл. 36, ал.7 във връзка с чл. 25 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС) ПМС № 201/31.08.2007 г., ДВ. бр.73/11.09.2007 г., изм. и доп. ДВ бр.81/2010 г., изм. и доп. ДВ бр.3/2011 г., ДВ, бр. 94/2012 г., вс. изм. и доп.)


ОТНОСНО: Общ устройствен план (ОУП) на община Искър
с възложител: Община Искър
1. които предвижда предвижда по-ефективното планиране на общинската територия и създаване на териториална планова основа за дългосрочно устойчиво развитие на общ. Искър. ОУП има за цел да създаде планова основа за дългосрочно, устойчиво устройствено развитие в съответствие с приетите стратегически документи за регионално развитие и със специфичните за община Искър природни, културно-исторически, селскостопанси и други ресурси. ОУП обхваща цялата територия на общината. Устройствената структура на общината се характеризира с 4 населени места (гр. Искър, с. Писарово, с. Староселци и с. Долни Луковит). ОУП се разработва за период от 15 - 20 г. С ОУПО (общински общ устройствен план) се определят следните устройствени зони (съгласно схематичното представяне на предварителен проект):

1. Жилищна устройствена зона за малоетажно, застрояване – Жм;

2. Зона за обществено обслужване – Оо;

3. Зона за озеленяване – Оз;

4. Терни за спорт и атракции – Са;

5. Зони за рекреационни дейности, курортни и вилни зони – Ок;

6. Смесена многофункционална зона– СМФ;

7. терени за гробищни паркове – Тгп;

8. терени за гробищни паркове, разширение – Тгп;

9. улична мрежа

10. терени за транспорт и комуникация

11. Терени за площни обекти на ВиК – Твк

12. Терени за площни обекти на електроснабдяването – Тте

13. Терени за добив на полезни изкопаеми – Тдп

14. Обработваеми земи –ниви без право на промяна на предназначението

15. Обработваеми земи - трайни насаждения без право на промяна на предназначението

16. Необработваеми земеделски земи без право на промяна на предназначението

17. Кариери

18. Горски територии без право на промяна на предназначението

19. Терени за нуждите на горското стопанство – Тгс;

20. Други урбанизирани територии

21. Терени за открити водни площи

22. Терени за дерета, скали, пясъци и мочурища без право на промяна на предназначение

23. Защитени територии

При реализиране на Общия устройствен план на община Искър имотите попадащи в защитени зони „Конунски дол“ и „Горни Дъбник – Телиш“ запазват начина на ползване на имотите (не се предвиждат нови дейности или устройствени зони, които да предполагат промяна начина на трайно ползване на имотите в тях или тяхното предназначение). ОУП предвижда устройствени зони, които предполагат промяна начина на трайно ползване на имотите в тях или тяхното предназначение в землището на гр. Искър, с. Долни Луковит, с. Писарово и с. Староселци в границите на Защитена зона „Река Искър“ BG0000613 (разширение на Жм и СМФ).

Част от Предвидените устройствени зони в Общ устройствен план на община Искър ще се реализират в границите на защитена зона BG0000613 “Река Искър”.2. За ОУП има представен в РИОСВ – Плевен Допълнен и преработен Доклад за оценка за съвместимостта с предмета и целите на защитена зона BG0000613 “Река Искър”, за който е дадена положителна оценка на качеството с изх. № 6891/14.08.2017 г. на РИОСВ – Плевен.

На основание чл. 25 (2) от Наредбата за ОС всички заинтересувани лица в срок до 14.09.2017 г. могат да депозират пред РИОСВ – Плевен писмени мотивирани становища по плана и доклада на адрес: гр. Плевен, ул. “Ал. Стамболийски” №1А.
Каталог: doc -> naturaconsult
naturaconsult -> Доклад за оценка за съвместимост на общия устройствен план на община никопол
naturaconsult -> Оценка за съвместимост на инвестиционно предложение
naturaconsult -> Доклад за оценка на степента на въздействие на инвестиционно предложение за „
naturaconsult -> Предварителен проект! Общ устройствен план на община долна митрополия
naturaconsult -> Информация
naturaconsult -> Информация
naturaconsult -> Оценка за съвместимост на инвестиционно предложение за
naturaconsult -> Информация относно: Общ устройствен план (оуп) на община Летница – предварителен проект
naturaconsult -> Информация


Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница