Информация за дейността на риосв – Монтана за периода 10. 07. 2009 г. 16. 07. 2009 гДата02.06.2018
Размер28.15 Kb.
#70742


информация

за дейността на РИОСВ – Монтана

за периода 10.07.2009 г. - 16.07.2009 г.
През периода експертите на РИОСВ – Монтана са извършили 16 проверки на територията на област Монтана и област Видин.

По-важните проверки са:Във „Фаустина Груп” ООД, гр. Враца, Производствена база в с.Д-р Йосифово, общ. Монтана е извършена проверка във връзка с контролната дейност по прилагане на Регламент 1907/2006 относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH) и по изпълнение на предписание на РИОСВ – Монтана за обособяване на складово помещение за съвместно складиране на химикали. Предприети са мерки за ограничаване на последствията от аварии и инциденти. Предписанието на екоинспекцията е изпълнено. По регламент REACH е констатирано, че дружеството е извършило предварителна регистрация по Регламента пред Европейската агенция по химикали. Основната дейност на фирмата е производство на рафинирани масла и мазнини. В момента на проверката не се извършва производствена дейност на биодизел. Представени са информационни листи за безопасност за използваните химикали. При проверката не са установени неточности в предоставената документация. Извършена е проверка и по приложение на Закона за управление на отпадъците и Наредбата за опаковки и отпадъците от опаковки. Дружеството има сключен договор с организация по оползотворяване „Екобулпак” АД, гр. София. Има одобрен одиторски доклад от Министъра на околната среда и водите за 2008 г.

В община Ново село, обл. Видин е извършена проверка относно разделното събиране на отпадъци и по писмото на Окръжна прокуратура – Видин, относно нерегламентираните сметища в общ. Ново село. При проверката е констатирано, че в общината има 5 населени места с население 3 187 броя жители. В населените места няма организирано сметосъбиране и транспортиране на битовите отпадъци, не са осигурени съдове за събиране на битови отпадъци, генерирани от домакинствата. В програмата за управление на дейностите по отпадъци с период на действие 2008 г. - 2013 г. е описано разделно събиране на масово разпространени отпадъци в общината. Дадено е предписание на кмета на община ново село да се организира разделното събиране на отпадъците от опаковки на територията на общината, чрез сключване на договори със срок до 30.10.2009 г.

В община Бойница, област Видин е извършена проверка във връзка с прилагане на Закона за управление на отпадъците. При проверката е констатирано, че на територията на общината няма въведено сметосъбиране, сметоизвозване и разделно събиране на отпадъци от опаковки. В населените места от общината не са закрити нерегламентираните сметища. При извършения оглед на нерегламентираните сметища е установено, че на тях се депонират предимно растителни отпадъци. Няма замърсявания с битови отпадъци. Дадено е предписание от РИОСВ – Монтана да се организира разделно събиране на отпадъци.

В „Нореком Б” ООД е извършена проверка по приложение на Закона за управление на отпадъците във връзка с подадено заявление за издаване на удостоверение за извършване на търговска дейност с отпадъци от черни и цветни метали. Фирмата има издадено решение за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Площадка за търговска дейност с отпадъци от черни и цветни метали и събиране, транспортиране, временно съхраняване и предварително третиране на отпадъци от хартия, картон, пластмаси, стъкло, дървени и метални опаковки”. Към момента на проверката не се извършва търговска дейност с отпадъци от черни и цветни метали.Проверка в село Шишенци, община Бойница, област Видин във връзка с прилагане на Закона за управление на отпадъците и изпълнение на дадено от РИОСВ – Монтана предписание за осигуряване на чистотата на населените места. При проверката е констатирано, че в село Шишенци, община Бойница, няма организирано сметосъбиране и сметоизвозване. Селото се почиства от наети по програма “От социални помощи към осигуряване на заетост”. При направения оглед не са констатирани замърсявания с битови отпадъци в селото. Нерегламентираното сметище, на около 1 километър от селото, не е закрито. Няма замърсявания с битови отпадъци и новообразувани нерегламентирани сметища.
Каталог: old -> reports
reports -> Оценка за съвместимост на инвестиционно предложение
reports -> Решение на Министерски съвет №122 от 02. 03. 2007 г.
reports -> Доклад оценка за степента на въздействие върху защитени зони bg 0001040 "западна стара планина и предбалкан"
reports -> Доклад за оценка на съвместимост мвец "Живина", на р. Равна (Бърза)
reports -> Оценка за съвместимост на инвестиционно предложение
reports -> Решение на Министерски съвет №122 от 02. 03. 2007 г.
reports -> Информация за дейността на риосв – Монтана за периода 11. 07. 2008 г. 17. 07. 2008 г
reports -> Програма за управление на дейностите по отпадъците, отчетна книга за заверка, необходимите документи за издаване на разрешение за извършване на дейности с отпадъци. Съставен е акт на управителя на фирмата
reports -> Програма за опазване на околната среда. Извършена е и проверка на държавно лесничейство Лом по приложение на Закона за лечебните растения. При проверката не са констатирани нарушения на злр


Сподели с приятели:
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница