Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка чрез публична покана деловодна информацияДата27.10.2018
Размер74 Kb.
#101544
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДОГОВОР

ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЧРЕЗ ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ДЕЛОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ

Партида на Възложителя: 00353

Изходящ Номер: ЗОП - И – 1596 от дата 07.08.2015г.

Коментар на Възложителя: 2015-9042962РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛОЖИТЕЛ
 по чл. 7, т.1 - 4 от ЗОП (класически)

 по чл. 7, т.5 или 6 от ЗОП (секторен)


Официално наименование:

“АЕЦ Козлодуй” ЕАДГрад:

Козлодуй


Пощенски код:

3321


Държава: РБългария


За контакти:

Отдел „Маркетинг и Доставки”

Управление “Търговско”


Телефон: 0973 74014


Лице за контакти:

Тихомир Ангелов – специалист “Маркетинг”Електронна поща:

TIAngelov@npp.bg

Факс:

0973 76004Интернет адрес/и (когато е приложимо)

Адрес на възложителя (URL):

www.kznpp.orgРАЗДЕЛ II: ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ІІ.2) Обект на поръчката

 Строителство  Доставки  Услуги

II.4) Уникален № на поръчката в Портала на обществените поръчки

2015-9042962

РАЗДЕЛ III: УСЛОВИЯ НА ДОГОВОРА

III.1) Номер на договора: 156000013 от 22.07.2015г.

III.2) Настоящият договор е сключен след публикувана публична покана


III.3) Изпълнител по договор:

Официално наименование и ЕИК (код по Булстат)

“ГИМЕКСПОРТ” АД ЕИК 121300496Адрес:

Кв. Герман 2А, ул. “Патриарх Герман”Град

София


Пощенски код

1186


Държава

РБългария

Телефон

02/ 9745700Интернет адрес (URL):

Факс

02/ 9745673


III.4) При изпълнението участват подизпълнители Да  Не 
Официално наименование на подизпълнителя

Дейност, изпълнявана от подизпълнителя:


Дял на участие на подизпълнителя (% от договора):
III.5) Предмет на договора: Доставка на геосинтетична хидроизолация на бентонитова основа
РАЗДЕЛ IV: ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА

 договорът е изпълнен

 договорът е предсрочно прекратенIV.1) Дата на приключване: 07.08/2015г.
IV.2) Причини за прекратяване на договора (когато е приложимо)


IV.3) Договорът е изменян / допълван подизпълнители Да  Не 


Променено условие от договора

Преди промяната

След промяната

Правно основание за промянатаIV.4) Договорът е изпълнен в срок Да  Не 

Причини за забавата (когато е приложимо):

IV.6) Информация за изплатената сума по договора

Стойност: 22 828.00 Валута BGN При разменен курс към BGN: ____________________________
IV.7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки

Да  Не 
 от Изпълнителя Размер: ___________Валута: ______________

 от Възложителя Размер: ___________Валута: ______________Причини за възникване на задължението за неустойките (когато е приложимо):V. ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ (когато е приложимо)
Забележка: Информацията е попълнена въз основа на наличните документи в досието на договор № 156000013/ 22.07.2015 г.Сподели с приятели:
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница