Информация за оценка на съвместимостта на инвестиционно предложение „ Добив на строителни материали от находищеДата28.02.2018
Размер130.65 Kb.
“ТЕРЕКС и КО” АД - София

адрес: гр. София, ж.к. „Дианабад” ул. “Крум Кюлявков”, бл.64, вх.В, ап.42

тел. 02*929 25 63

факс: 02*929 11 51

ИНФОРМАЦИЯ

ЗА ОЦЕНКА НА СЪВМЕСТИМОСТТА НА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ „ Добив на строителни материали от находище

‹‹ Борово ››, разположено в землищата на град Борово, Община Борово, Област Русе ”

Съгласно чл. 2 ( 3 ) и чл. 10 от НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ОЦЕНКА ЗА СЪВМЕСТИМОСТТА НА ПЛАНОВЕ, ПРОГРАМИ, ПРОЕКТИ И ИНВЕСТИЦИОННИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ С ПРЕДМЕТА И ЦЕЛИТЕ НА ОПАЗВАНЕ НА ЗАЩИТЕНИТЕ ЗОНИ

( Обн. ДВ. бр.73 от 11 Септември 2007г. )

ВНОСИТЕЛ: „ТЕРЕКС И КО” АД

Съдържание

1. Информация за възложителя (орган или оправомощено по закон трето лице) име, пълен пощенски адрес, лице за връзка - телефон, факс и адрес на електронна поща

2. Обща информация за предложеното инвестиционно предложение:

а) местоположение на инвестиционното предложение - област и община,

землище

б) срок за реализация и етапи на изпълнение на инвестиционното предложениев) засегнати елементи на Националната екологична мрежа

г) цел и предмет на инвестиционното предложение - производство, жилищно, пътно и др. строителство

д) необходимост от нова инфраструктура - пътища, електроснабдяване, ВиК

3. Орган, отговорен за одобряването на инвестиционното предложениеПриложения:

1.1. Характеристики на засегнатата територия - вид и начин на ползване на земите

1.2. Актуални скици на имотите, в които ще се реализира инвестиционното

предложение

/ виж Приложение „ Схема и координатен регистър на контура на инвестиционното предложение ИП - добив на строителни материали (варовици) от находище „Борово”, община Борово, област Русе ” /

/ виж Приложение „ Схема – извадка от кадастъра на плана за земеразделяне на гр.Борово, ЕКАТТЕ - 05611, община Борово ” /

1.3. Карта или друг актуален графичен материал на засегнатата територия, схеми, координати на граничните точки на имота и на обекта - предмет на инвестиционното предложение, снимки, партида на имота и др. - по преценка на възложителя

/ виж Приложение „ СХЕМА с разположение на инвестиционното предложение спрямо защитените зони от националната екологична мрежа „Натура-2000 места” координатна система 1970 г. М = 1 : 150000 /

/ виж Приложение „ К – 7 – 32 – (157) ”

1. Информация за възложителя (орган или оправомощено по закон трето лице) име, пълен пощенски адрес, лице за връзка - телефон, факс и адрес на електронна поща

1.1. Име „ТЕРЕКС И КО” АД

1.2. Пълен пощенски адрес град София 1172,

ЖК Дианабад,

ул. „Кр. Кюлявков”, бл. 64, Вх. В, ет.

1.3. Лице за връзка Димитринка Маринова,

изпълнителен директор1.4. Телефон, факс и e-mail

телефон + 359 2 896632137

факс + 359 2 9291151

e-mail terexjsc@abv.bg
2. Обща информация за предложеното инвестиционно предложение:

а ) местоположение на инвестиционното предложение - област и община,

землище

В административно-териториално отношение находището се намира на територията на Община Борово, Област Русе, в землището на град Борово.

Находището ‹‹ Борово ›› се намира на около 1.6-2.0 км източно от град Борово, по западните склонове на височината „Расти баир”, в местността „Пундар чешма”, северно от пътя Борово - Баниска. Най-близката ж.п. гара е Борово, която отстои на около 2.5 км западно от находището.

Географското положение и климатичните условия в землището на град Борово са благоприятни за открит добив на ломен камък при целогодишен режим на работа.

Местоположението на находището се вписва добре в географската характеристика и в природните дадености на територията на Община Борово.

Находището е разположено в централната част на Дунавската хълмиста равнина и по-точно - в най-западните части на Северобългарското подуване, в хълмистата по-високо издигната част източно от река Янтра.Релефът в Община Борово е предимно равнинно-хълмист, което я прави подходяща за развитието на земеделие, за изграждане на транспортна и техническа инфраструктура. Териториите в близост до реката се характеризират с ниска заливна част с високи подпочвени води и алувиално-ливадни почви, които са на 3-4 м над речното равнище и с надзаливна част, образувана от кредни скали, покрити с льос, с дълбоки подпочвени води и черноземни почви, които са над 60 м височина. В общината се намира най-високата точка в Област Русе.

В българската акватория на река Дунав срещу село Батин се намира вторият по големина дунавски остров „ Батин ”.Климатът е умереноконтинентален, характеризиращ се със студена зима /абсолютен минимум -27оС/ и сухо, топло лято /абсолютен максимум +44оС/. Средната годишна амплитуда е около 26оС и е най-голямата за страната.

Крайдунавската тераса е открита за североизточните ветрове, което е причина за горещите лета и студените зими. Пролетта и есента са краткотрайни.

Общината е бедна на полезни изкопаеми. Стопанско значение имат само находищата на инертни материали от река Дунав и кариери за добив на варовиков камък.

Откъм водните ресурси на територията на Общината има подземни водоизточници за питейно-битово водоснабдяване – кладенци тип „ Раней ” при село Батин. Частни стопани използват за напояване собствени кладенци. Особено богат на води е районът около село Батин, където са изградени множество изворни чешми. Най-близките до Общината реки са Дунав, Янтра и Баниски Лом.

Разработването на настоящото предложение е съобразявано с изискването по възможност да не бъдат засeгнати имоти от плодородни обработваеми земеделски земи или от горския фонд с важно дърводобивно значение. При разработване на настоящото предложение ще бъдат засeгнати предимно двe категории имоти, които са държавна и общинска собственост. Основно това са държавни пасища с храсти и общински горския фонд с нискостеблени и издънкови гори. За съжаление, поради геоложки и минно-технически причини е невъзможно да се избегне да не бъдат частично засегнати някои обработваеми частни ниви.

На изток от инвестиционното предложение терените са заети от частни обработваеми земеделски земи. Част от тях основно са представени от относително бедни на хумус почви, в които са примесени дребни късове скални материали. Тази част земи са включени към площта на предложението.

Местоположението на обекта е подбрано да е благоприятно по отношение на опазване на околната среда. Обектът е разположен между две дерета в югозападните склонове на възвишение „ Расти Баир ”, като е обграден от всички страни с възвишения. Освен това в проектните разработки се предвижда фронтът за развитие на добивните работи да бъде обърнат на юг и насочен встрани от населеното място.

Предвидената кариерна дейност е съобразена с „ Наредба 7 за хигиенни изисквания за здравна защита на селищна среда ”. Обектът попада във трета хигиенно-защитна зона с отстояние минимум 1000 м. Между населеното място и кариерата са разположени обрасли с гори и храстовидна растителност възвишения, които в значителна степен намаляват възможните отрицателни въздействие от бъдещите дейности в кариерата, като шум, вибрации, емисии от прах.

Уместно е тук да се изтъкне в полза на избора на местоположението на площадката за кариера, че това находището е вместено между две дерета в югозападните склонове на „ Расти баир ” и е оградено от всички страни с по-високи възвишения, които са разположени в хигиенно-защитната зона между работната площадка и населеното място. Тази природна даденост в значителна степен ограничава и предпазва населеното място от действията на взрива, като отклонява и спира взривната вълна, разлета на късове и газовите емисии. Благоприятни в случая са преобладаващите в района ветрове от север. Генерираните емисии при евентуални взривявания в кариерата ще се отнасят встрани и далече от населеното място, което е разположено западно от добивната площадка.

При определяне площта на инвестиционното предложение като бъдеща концесионна площ е изходено от действителното състояние на терена, технологичните изисквания на проектния добив и границите на находището. Външният контур на утвърдените запаси в находището е с площ от 141 323 м2, които са утвърдени с Протокол № НБ-37 /24.09.2010 г. на СЕК при МОСВ.

Съществуващите минно-технически условия определят необходимостта от допълнителни терени за изграждане на кариера и кариерно стопанство, за насипище и депа за хумуса, развитие на разкривна траншея, административно-битова площадка и кариерни пътища за отделните обекти. Поради това, и като се вземат предвид разпоредбите на §1, т.9 и т.12 от ДР на ЗПБ и чл. 37, ал. 1 от същия закон, заявената площ на инвестиционното предложение е определена на 190 612 м2 (или 190.612дка ), от които за развитие на кариерата през 35 годишния срок на експлоатация са необходими 107.0 дка ( при пълното изчерпване на запасите в находището се предвижда да нарасне до 142.0 дка ). Останалите 48.6 дка включват: 19.1 дка за изграждане на насипища за откривката, 7.2 дка за депа за хумус, 8.4 дка за развитие на обходните пътни връзки по контура на кариерата и до насипището, 0.8 дка за хидротехнически съоръжения, 3.5 дка за административно-битова площадка и 9.6 дка за други оставащи в предпазните ивици терени между кариерата, насипищата и пътните връзки.б) срок за реализация и етапи на изпълнение на инвестиционното предложение

Настоящото инвестиционно предложение е разработено за 35 годишен срок на концесия.

За осъществяване и нормалното протичане на добивните работи в находището е необходимо да се извършат редица технологични процеси, обособени в няколко групи по реда на тяхното осъществяване. На първо време трябва да се осъществят дейностите по минното строителство и подготвителните работи, за да се изгради инфраструктурата на обекта, т.е. кариерния комплекс в цялост и едва след това да се пристъпи към разработване, и изземане на запасите. В заключителния стадий на експлоатацията, а често и по време на добива се извършват дейностите по рекултивация и възстановяване на вече отработените терени.

Предвижда се изпълнението на инвестиционното предложение да се осъществи в няколко етапа.

В началния етап е необходимо да бъдат изпълнени от Инвеститора поредица от задължения по отношение на съгласуване на неговата дейност, като например изготвяне на концесионни обосновки, проекти за добив и рекултивация, процедури по отреждане и предоставяне на земите за терени, в които ще се извършват добивните работи, и други. В този етап се включват минното строителство по изграждане на кариерното стопанство, изграждането на инфраструктурата на обекта и провеждане на откривни работи в находището. Практиката показва, че за изпълнение на дейностите от този етап обикновено са необходими около две години.

През следващият етап от осъществяване на работната програма ще се изпълняват основно дейностите по добив и преработка на полезното изкопаемо в находището. Това е най-продължителният етап от дейността и се изпълнява в рамките на срока на предоставената концесия за добив.

В заключителният етап от експлоатация на находището се предвижда да бъде извършена рекултивация на нарушените от добивната дейност терени. Изпълнението на дейностите от този етап обикновено продължават 2-3 години след приключване на добивните работи и са насочени към отглеждането на настанените растителни видове върху рекултивираните терени.

Продължителността и срокът за изпълнение на работната програма като цяло се определят в клаузите на концесионния договор.в) засегнати елементи на Националната екологична мрежа

В непосредствена близост до кариерата няма зони от Националната екологична мрежа.

Площта на инвестиционното предложение е разположена твърде далеч от границите на обявените с Решение №122/02.03.2007 год. места за защитени зони от „Натура 2000” в тази част от територията на Област Русе.

Отстоянията по права линия до най-близките защитени зони за опазване на природните местообитания и дивата флора и фауна от Националната екологична мрежа са както следва:

ЗЗ “Ломовете” с код BG0000608 в Община Две могили – 7 660 м;

ЗЗ „Беленска гора” с код BG0000231 в Община Бяла – 6 957 м;

ЗЗ „Река Янтра” с код BG0000610 в общините Бяла и Борово – 8 007 м;

33 “Остров Батин” – с код BG0000232 в общини Борово и Иваново – 21 995 м.

Благоприятно по отношение на околната среда е съчетанието на местоположението на обекта с релефните особености на околния терен. Находището е разположено в югозападните склонове на възвишение „Расти Баир” между две дерета и е обградено от всички страни с по-високи възвишения. Налице е естествено обособена защитна бариера между площта на инвестиционното предложение и населеното място. Това се отнася включително и по отношение на основна транспортна връзка на кариерата с дължина 1.0 км, извеждащата до четвъртокласния асфалтов път между град Борово и село Баниска. Тази даденост намалява в много голяма степен и ограничава в тесен периметър основните въздействия от дейността на кариерата върху околната среда, като шум, вибрации, имисии от прах.

Добивната дейност в кариера ‹‹ Борово ›› няма вероятност да окаже отрицателно въздействие върху защитените зони от екологичната мрежа „Натура 2000”. Реализацията на инвестиционното предложение няма да засегне природните местообитания, както и видовете на флората и фауната, които са предмет на опазване в зоните. Не се очаква да бъдат засегнати, унищожени или фрагментирани типове природни местообитания. Не се очаква генериране на шум, емисии и отпадъци във вид и количества, които да оказват отрицателно въздействие върху предмета на опазване в защитените зони.

Не се очаква генериране на шум, емисии и отпадъци във вид и количества, които да оказват отрицателно въздействие върху предмета на опазване в защитените зони.

Потенциалните въздействия върху околната среда като резултат от реализацията на инвестиционното предложение може да се окачествят като локални, незначителни, кратковременни в границите на площадката и без комулативен ефект. Въздействията биха могли да се проявят предимно по време на изграждането на кариерата.г) цел и предмет на инвестиционното предложение - производство, жилищно, пътно и др. строителство

Инвеститорът възнамерява да разработи кариерата за добив на необходимия строителен материал (ломен камък) за технологиите по рехабилитация и реконструкция на съществуващата, както и за изграждането на нова пътна инфраструктура основно на територията на общините в Област Русе.

Инвеститорът възнамерява да осигурява потребностите от ломен камък за изпълнение на мерките за предотвратяване на наводнения в общините и в градските агломерации на територията на Област Русе, както и в съседните на Област Русе общини в переспектива. Разработената кариера ще осигурява количества от необходимия ломен камък за брегоукрепване на реките Дунав, Янтра и Русенски Лом.

Инвеститорът чрез кариерата ще стимулира социалната политика на Ръководството на Община Бяла чрез разкриване на нови работни места, чрез осигуряване на трошен камък за нуждите на Общината за поддържане на необходимите пътни връзки и подходи, както и за други комунални дейности.д) необходимост от нова инфраструктура - пътища, електроснабдяване, ВиК

Транспортната и съобщителна инфраструктура в района е добре развита.

Населените места са свързани с пътища, които осигуряват сравнително удобен достъп до района на находището. При провеждане на добивните работи ще се използват съществуващите в района общински, горски и полски пътища. Няма да се изграждат нови пътни връзки.

За изграждане на транспортната инфраструктура на обекта е необходимо да се решат въпросите по отреждане на трасето за главния извозен път на кариерата, пътните връзки между отделните обекти на кариерния комплекс, състоящ се от кариера, административно-битова площадка, насипища, депа за хумус, както вътрешнокариерните пътища за връзка между отделните добивни хоризонти и обходен път около кариерата.

За трасе на главния извозен път свързващ кариерата с републиканската пътна мрежа може да се използва съществуващото отклонение от четвъртокласения общински път RSE2006 Борово - Баниска. Отклонението е извън границата на населеното място град Борово и е с дължина около 1000 м. Част от този път е с покритие от трошен камък. Пътната връзка не се нуждае от реконструкция и/или полагане на трайна настилка. Пътните връзки между отделните обекти на кариерния комплекс ще бъдат изградени с добит от кариерата материал. Ще се използват съществуващите полски и горски пътища от КВС за превозване на материала За връзка с различните добивни хоризонти в кариерата ще се използват оформените при експлоатацията вътрешно кариерни технологични пътища.

Пътните връзки между отделните обекти на кариерние комплекс ще бъдат изградени с добит от кариерата материал.

За връзка с различните добивни хоризонти в кариерата ще се използват оформените при експлоатацията вътрешно кариерни технологични пътища.

Следователно може да се приеме, че до разглежданата площадка необходимата пътна инфраструктура е изградена и няма да се налага изграждане на нови пътни връзки.

Прокарване на линия за външно електроснабдяване на кариерата не е необходимо. Предвижда се работа в едносменен режим на работа през светлата част на деня. За електроснабдяване на административно-битовата площадка ще се използва ел. агрегат с малка мощност.

Мобилната ТСИ притежава собствен генератор за електрическо захранване. При необходимост на терена могат допълнително да се доставят дизелови генератори.

Не е необходимо водоснабдяване и канализация за обекта. Предвижда се водата за технологични цели в обем от 5-10 м³/ден за оросяване на работната площадка, ТСИ и технологичните пътища да бъде доставяна на обекта с цистерни-водоноски от съседните селища. Ще бъде също осигурена водоноска за противопожарни цели.

Експлоатацията на кариерата няма опасност да доведе до замърсяване на подземните води. Заустване на отпадни води от кариерата не се налага, тъй като характера на производствената дейността не е свързана с тяхното отделяне. Промишлена вода в незначителни количества ще се използва главно за оросяване.

По границата на кариерния борд ще бъде изградена поетапно водоотливна канавка с размери 1,5 х 0,6 м за предпазване от навлизане на повърхностни води в кариерата. Нейната дължината в края на добива ще бъде около 500 м.

За питейни нужди ще се доставя бутилирана минерална вода или вода от наличните в района водоизточници за питейна вода.3. Орган, отговорен за одобряването на инвестиционното предложение

Регионална инспекция по околната среда и водите в град Русе.

Изготвил:

инж. Тодор Москов

За контакт:

тел.: 0887 664065email: tpme.proconsulting@gmail.comКаталог: ovos


Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница