Информация за преценяване на необходимостта от овос I. Информация за контакт с инвеститораДата02.02.2018
Размер128.41 Kb.
#53513
Приложение № 2 към чл. 6

Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС

I. Информация за контакт с инвеститора:

1. Име, ЕГН, местожителство, гражданство на инвеститора - физическо лице, седалище и единен идентификационен номер на юридическото лице:

“ИНТЕКС-99”ЕООД с управител Атанасиос Георгиос Димовелис, седалище и адрес на управление гр. Раковски, ул.Иван Асен ІІ № 15, Булстат: 101156786
2. Пълен пощенски адрес:

гр. Раковски, ул.Иван Асен ІІ № 15

3. Телефон, факс и e-mail.: 0879500584

4. Лице за контакти: инж.Недялка Коева- тел.032/ 638972 и 0888 824 074


II. Характеристики на инвестиционното предложение:

1. Резюме на предложението: „Реконструкция и промяна предназначението на част от шивашки цех, находящ се в УПИ-VІІ-1431, Шивашки цех кв.501 по плана на кв.Генерал Николаево, гр.Раковски в багрилно и перално помещение и прилежащи съоръжения към него.

Имотът, в който ще се реализира инвестиционното намерение се намира в границите на кв.Генерал Николаево, гр.Раковски, община Раковски, област Пловдив. В имота има действащ шивашки цех за производство основно на дънкови облекла. Ушитите дънкови облекла до момента се превозват във фирма в гр.Пловдив, която извършва услуга по пране, боядисване, стилизиране и крайна обработка на облеклата, след което отново се връщат за етикетиране и експедиция в гр.Раковски.

Желанието на Възложителя е да преустрои едно от съществущите помещения за извършване на тези операции на място в цеха в гр.Раковски. По този начин ще се получи допълване и обезпечаване на производствения цикъл с необходимите му допълнителни операции.

Площта на преустройваното помещение е 1336 кв.м. В тази площ ще бъдат разположени производствена площ и склад за консумативи, а извън помещението цистерни, монтирани под земята за събиране на отработената вода.

Електроенергия за цеха има осигурена от собствен трафопост. Допълнителна мощност няма да бъде необходима.

В цеха има действащо котелно помещение с гориво мазут, което осигурява топла вода за отопление на помещенията и за битови нужди. Капацитетът на котелното е 3 т. пара на час и е достатъчен да осигури и топлата вода за прането на дънковите облекла.

Водата за производствени нужди от порядъка на 10 куб.в. на денонощие ще се осигурява от водоснабдителната мрежа на „ВиК”ЕООД, с което дружество Възложителят има сключен договор.

Отпадните води от прането ще се отвеждат и събират в необходимия брой цистерни, разположени под земята в двора на предприятието. Ежедневно замърсената с химични и биологични замърсители отпадна вода от производството ще се извозва за пречистване в ПСОВ гр.Пловдив, за което представяме предварително съгласие. След изготвяне на проекта ще бъде сключен договор за пречистването на отпадните води с ПСОВ Пловдив.

Това решение на проблема с отпадните води е временно, Възложителят има намерение да изготви проект за локално пречиствателно съоръжение, след което пречистената промишлена отпадна вода да бъде годна за заустване в градската канализация на гр.Раковски и отведена в пречиствателна станция за отпадни води на гр.Раковски.

Имотът в който ще се реализира инвестиционното предложение граничи с улица от уличната мрежа на гр.Раковски , не е необходимо изграждане на допълнителни пътища.

Временни площадки за строителни работи, съхранение на строителни материали и битовки за строителните работници ще бъдат обособени в рамките на имота, в който ще се реализира ИП.

Вертикалната планировка на обекта е изградена. Строително-монтажни работи ще се извършват в сградата,която ще се преустройва.
2. Доказване на необходимостта от инвестиционното предложение:

Възложителят е собственик на действащ шивашки цех за производство на дънкови облекла.

Желанието на Възложителя е да преустрои едно от съществущите помещения за извършване на тези операции на място в цеха в гр.Раковски. По този начин ще се получи допълване и обезпечаване на производствения цикъл с необходимите му допълнителни операции.
3. Връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности: Инвестиционното предложение не е част от цялостно намерение за развитие , което се планира да бъде осъществено във времето., в съседни или близки територии, както и в съдружие или съгласувано с други възложители.
4. Подробна информация за разгледани алтернативи: Шивашкото предприятие съществува от 1980 г. Имотът е закупен за тази цел и към настоящия момент Възложителят няма други алтернативи.
5. Местоположение на площадката, включително необходима площ за временни дейности по време на строителството.:

Имотът, в който ще се реализира ИП е УПИ-VІІ-1431, Шивашки цех кв.501 по плана на кв.Генерал Николаево, гр.Раковски, област Пловдив.

Инфраструктурата на цеха е изградена, няма нужда от нова такава.

6. Описание на основните процеси (по проспектни данни), капацитет.

Предвижда се капацитетът на машините в преустройваният цех да бъде 1000 кг/ден

В цеха ще бъдат инсталирани: • Перални машини - 9 бр.

 • Багрилни машини – 4 бр.

 • Сушилни машини -8 бр.

 • Кабини за оцветяване с калиев перманганат и други оцветители

Процесът ще включва следните дейности:

 • Пране

 • Ензимна обработка

 • Пране с камъни

 • Багрене с калиев перманганат и багрила

 • Пране

 • Заздравяване

 • Пране

 • Омекотяване

Процесите според нуждите ще бъдат включвани последователно.
7. Схема на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура.:

Предприятието се намира в регулационните граници на гр.Раковски. За обслужване на урегулирания поземлен имот се ползва изградената улична мрежа на града. Няма необходимост от изграждане на нова пътна инфраструктура.


8. Програма за дейностите, включително за строителство, експлоатация и фазите на закриване, възстановяване и последващо използване.:

Дейността по реализиране на инвестиционното предложение ще започне с изготвянето на технически проект за строежа. Разрешение за строеж ще се получи след одобряване на техническия проект, което заедно с получаването на необходимите разрешителни ще отнеме от 6 до 10 месеца.

Строителството ще бъде реализирано в рамките на една година от получаването на разрешението за строеж. Експлоатацията на обекта ще зависи от икономическия интерес на Възложителя. В случай, че се наложи закриване на дейността, същия обект може да бъде преустроен за друга сходна дейност или ликвидиран.
9. Предлагани методи за строителство.:

Преустройваният цех е изграден, конструкцията му е монолитно сглобяемо строителство със стоманобетонови основи, метална конструкция и термопанели . При преустройството ще се изградят допълнително само цистерните за събиране на отпадните води. Ще се изпълнят и строителни дейности, предвидени в техническия проект, които няма да засягат конструкцията на съществуващия цех, който се преустройва.


10. Природни ресурси, предвидени за използване по време на строителството и експлоатацията.:

Строително монтажните работи ще бъдат в малък обем.

За производствени нужди се предвижда използването на вода за прането и изплакването. Ще се ползват и горива за техниката, електроенергия за осветление.


 1. Отпадъци, които се очаква да се генерират видове, количества и начин на третиране.:

Отпадъци, които се очаква да се генерират:

По време на строителството:

 • Строителните отпадъци ще се извозят на депо за строителни отпадъци, определено от Община Раковски.

По време на експлоатацията:

 • След преустройството се предвижда увеличение на броя на работниците във фирмата с около 30 души – ТБО от персонала , както и до сега ще се събират и извозват от фирма, обслужваща община Раковски

 • Битови отпадни води – не се променят – и в момента се събират във водоплътна яма и се извозват за пречистване в ПСОВ Пловдив. След въвеждане в експлоатация на Канализацията на гр.Раковски и ПСОВ към нея, които в момента се строят битовите води ще се заустят в градската канализационна мрежа.

 • Промишлените отпадни води около 10 куб.м./ден ще се отвеждат и събират в няколко цистерни, след което ще се извозват за пречистване в ПСОВ гр.Пловдив. Взаимоотношенията с ПСОВ гр.Пловдив ще се уредят с договор.


Очаквани количества и тип отпадъчни води /битови, промишлени/, предвиден начин за тяхното третиране-локално пречиствателно съоръжение /станция, заустване и канализация/ воден обект, собствена яма или друго, сезонност и др.:

 • След преустройството се предвижда увеличение на броя на работниците във фирмата с около 30 души – ТБО от персонала , както и до сега ще се събират и извозват от фирма, обслужваща община Раковски

 • Битови отпадни води – не се променят – и в момента се събират във водоплътна яма и се извозват за пречистване в ПСОВ Пловдив. След въвеждане в експлоатация на Канализацията на гр.Раковски и ПСОВ към нея, които в момента се строят битовите води ще се заустят в градската канализационна мрежа.

 • Промишлените отпадни води около 10 куб.м./ден ще се отвеждат и събират в няколко цистерни, след което ще се извозват за пречистване в ПСОВ гр.Пловдив. Взаимоотношенията с ПСОВ гр.Пловдив ще се уредят с договор.


12. Информация за разгледани мерки за намаляване на отрицателните въздействия върху околната среда:

Мерките, които ще се предвидят в техническия проект за намаляване вредното въздействие върху околната среда ще бъдат съобразени с хигиенните изисквания за здравна защита на селищната среда, Европейската директира 91/676/ЕИО за опазване на водите от химични и биологични замърсявания .

За намаляване вредното въздействие върху почвата и въздуха при проектирането на преустройството ще бъде предвидена и изпълнена площадкова канализация, която да събира отпадните води от производството и да ги отвежда до съответното съоръжение. По този начин няма да се допуска разливи на вода в почвата и отделянето на неприятни миризми във въздуха
Имотът в който ще се изпълни инвестиционното предложение е озеленен с тревни площи, храстова и дървесна растителност по специален проект за озеленяване.
13.Други дейности, свързани с инвестиционното предложение (например добив на строителни материали, нов водопровод, добив или пренасяне на енергия, жилищно строителство, третиране на отпадъчните води).

Не се налага добив на строителни материали, тъй като те ще се закупуват. Не се налага нов водопровод, добив или пренасяне на енергия, жилищно строителство.


При реализацията на инвестиционното предложение ще бъдат спазени всички санитарно-хигиенни и противопожарни изисквания в процеса на строителството , както и в процеса на експлоатацията на обекта, както и ще бъдат осигурени здравословни и безопасни условия на труд за персонала
14.Необходимост от други разрешителни, свързани с инвестиционното предложение.

Разрешение за захранване на обекта с вода и електроенергия от експлоатационните дружества –има сключени договори. След доказване качествата на водата, отпадаща от производството ще се сключи договор с „ВиК” ЕООД за преработка на отпадните промишлени води.

Получаване на разрешение за строеж от община Раковски и въвеждане на обекта в експлоатация по съответния в ЗУТ ред.
15.Замърсяване и дискомфорт на околната среда.:

При точната реализация на проектите , технологията на съхранение на отпадъците не се очаква замърсяване на околната среда, както и неблагоприятно въздействие върху компонентите и факторите на околната среда и човешкото здраве.

Имотът има необходимото отстояние от жилищната зона и дискомфорт за населението на град Раковски от очаквани шум и миризми не се очаква .
16.Риск от инциденти: В техническите проекти ще бъдат набелязани мерки за предотвратяване на рисковете от инциденти /разлив на отпадни води, пожар, наводнение/ и при точно изпълнение на проектите и спазване на технологията по време на експлоатацията рискът от инциденти ще бъде сведен до минимум.
III. Местоположение на инвестиционното предложение:

1. План, карти и снимки, показващи границите на инвестиционното предложение, даващи информация за физическите, природните и антропогенните характеристики, както и за разположените в близост елементи от Националната екологична мрежа:

С уведомлението са представени скица от община Раковски, на която се виждат имотът, предмет на инвестиционото предложение и съседните имоти и начина им на трайно ползване.

В близост до имота няма разположени елементи от Националната екологична мрежа:


2. Съществуващите ползватели на земи и приспособяването им към площадката или трасето на обекта на инвестиционното предложение и бъдещи планирани ползватели на земи:

УПИ-VІІ-1431, Шивашки цех кв.501 по плана на кв.Генерал Николаево, гр.Раковски, област Пловдив граничи с УПИ за други стопански дейности, които се ползват по предназначение , с улична мрежа на гр.Раковски и чрез нея с път ІV клас Отец Кирилово- Раковски.


3. Зониране или земеползване съобразно одобрени планове: Съгласно ПУП-ПРЗ на гр.Раковски имотът е за производствени дейности, шивашки цех, което съответсва на инвестиционното предложение на Възложителя.
4.Чувствителни територии, в т. ч. чувствителни зони, уязвими зони, защитени зони, санитарно-охранителни зони и др.; Национална екологична мрежа:

В близост до имота няма чувствителни територии, в т. ч. чувствителни зони, уязвими зони, санитарно-охранителни зони и др.;

Реализацията на инвестиционното предложение ще бъде извън границите на защитени зони, съгласно чл.5 от Закона за биологичното въздействие и не се очаква да настъпи значително въздействие върху компонентите на околната среда.

Най-близката защитена зона е „Гора Шишманци” с код BG0000291, която се намира на около 15 км. от имота, в който ще се реализира инвестиционното предложение.


4а. Качеството и регенеративната способност на природните ресурси:

Не се очаква засягане на качествата и регенеративната способност на природните ресурси в района.

Земята върху която е построен цехът, който се преустройва към момента е урегулиран поземлен имот, отреден за Шивашки цех, с функция съвместима с инвестиционното предложение. Върху тази земя може да се извършва строителство по реда ЗУТ.

Общата площ на имота е 21,491 дка,. Съгласно одобрения ПУП-ПРЗ процентът на застрояване е до 80%, минимум 20 % от площта на имота ще бъде обособена за зелени площи.


5.Подробна информация за всички разгледани алтернативи за местоположение.

Имотът е закупен за тази цел и към настоящия момент Възложителя няма други алтернативи.


IV. Характеристики на потенциалното въздействие (кратко описание на възможните въздействия вследствие на реализацията на инвестиционното предложение):

1. Въздействие върху хората и тяхното здраве, земе- ползването, материалните активи, атмосферния въздух, атмосферата, водите, почвата, земните недра, ландшафта, природните обекти, минералното разнообразие, биологичното разнообразие и неговите елементи и защитените територии на единични и групови паметници на културата, както и очакваното въздействие от естествени и антропогенни вещества и процеси, различните видове отпадъци и техните местонахождения, рисковите енергийни източници - шумове, вибрации, радиации, както и някои генетично модифицирани организми.

Очакваното въздействие върху хората и тяхното здраве от замърсяване на въздуха с неприятни миризми и шумове, ще бъдат сведени до минимум от отстоянието на обекта до жилищната зона на гр.Раковски и чрез правилното съхраняване на отпадните продукти от производството.

Върху водите и почвата може да се получи замърсяване само ако не се изпълняват предвидените в проекта мерки.

2. Въздействие върху елементи от Националната екологична мрежа, включително на разположените в близост до обекта на инвестиционното предложение:

В близост до обекта на инвестиционното предложение няма разположени елементи от Националната екологична мрежа.3. Вид на въздействието (пряко, непряко, вторично, кумулативно, краткотрайно, средно- и дълготрайно, постоянно и временно, положително и отрицателно).

Въздействието върху въздуха и почвите ще бъде отрицателно, поради което в проекта ще се вземат необходимите предпазни мерки за ограничаването му.

Въздействието ще бъде дълготрайно, съгласно срока на експлоатацията на обекта.

4. Обхват на въздействието - географски район; засегнато население; населени места (наименование, вид - град, село, курортно селище, брой жители и др.):

Населеното място върху което ще има въздействие инвестиционното предложение е с.Стряма с население около 3000 жители.5. Вероятност на поява на въздействието: „Автосервиз за леки и тежкотоварни автомобили, автомивка и заведение за бързо хранене” ще се обособи в рамките на имота. Териториалният обхват на въздействие в резултат от строителството и експлоатацията на инвестиционното предложение е ограничен и локален в рамките на имота.

6. Продължителност, честота и обратимост на въздействието:

Въздействието върху въздуха и почвите ще бъде постоянно, отрицателно, поради което в проекта ще се вземат необходимите предпазни мерки за ограничаването му.

Въздействието ще бъде дълготрайно, съгласно срока на експлоатацията на обекта.
7. Мерки, които е необходимо да се включат в инвестиционното предложение, свързани с предотвратяване, намаляване или компенсиране на значителните отрицателни въздействия върху околната среда:

Мерките, които ще се предвидят в техническия проект за намаляване вредното въздействие върху околната среда ще бъдат съобразени с за хигиенните изисквания за здравна защита на селищната среда, Европейската директива 91/676/ЕИО за опазване на водите от нитратни замърсявания и Правилата за добра земеделска практика.

Имотът има необходимото отстояние от жилищната зона и дискомфорт за населението на гр.Раковски от шум и миризми не се очаква.

За намаляване вредното въздействие върху почвата и въздуха при проектирането на преустройството ще бъде предвидена и изпълнена площадкова канализация, която да събира отпадните води от производството и да ги отвежда до съответното съоръжение. По този начин няма да се допуска разливи на вода в почвата и отделянето на неприятни миризми във въздуха

За съхранение на отпадъчните води от производството ще се монтират необходимия брой цистерни , които ще се разположат на площадката и ще съхраняват производствените води до превозването им в ПСОВ за пречистване.
Озеленяването на терена ще възпрепятства въздействието върху съседните имоти.

Всички тези мерки ще доведат до намаляване на отрицателното въздействие върху околната среда.8. Трансграничен характер на въздействията:реализацията на предложението не предполага трансгранично въздействие
Изготвил:

/инж.Н.Коева/
Каталог: ovos


Сподели с приятели:
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница