Информация за преценяване на необходимостта от овос на инвестиционно предложениестраница1/5
Дата08.05.2018
Размер402.57 Kb.
  1   2   3   4   5

Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение


ЖИВКО 85 ЕООД, гр. Тетевен, ул. „23-ти септември”


ИНФОРМАЦИЯ

За преценяване на необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение за:

«ИЗГРАЖДАНЕ НА ОРАНЖЕРИЯ С ОБЩА ЗАСТРОЕНА ПЛОЩ 8658.25 кв.м „ в ПИ идентификатор 51809.13.280, ПИ с идентификатор 51809.13.285, ПИ с идентификатор 51809.13.286, ПИ с идентификатор 51809.13.284 в землището на гр. Нова Загора, общ. Нова Загора, обл. Ст. Загора
(по Приложение № 2 на Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционни предложения)


Нова Загора, май 2015 г.

СЪДЪРЖАНИЕ:


I.Информация за контакт с инвеститора 6

1. Седалище и единен идентификационен номер на юридическото лице. 6

«Живко 85» ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. Тетевен, ул. „23-ти септември” № 2. ЕИК 200284034 представлявано от Ивайло Тончев Трайков – Управител 6

2. Пълен пощенски адрес: 6

гр. Тетевен, ул. „23-ти септември” № 2 6

3. Телефон, факс и е-mail. 6

4. Лице за контакти 6

Надежда Иванова, телефон: 0898617491 6

II.Характеристика на инвестиционното предложение 6

1. Резюме на предложението 6

2. Доказване на необходимостта от инвестиционното предложение 7

III. Връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности; 9

За района на избраната площадка няма утвърдени с устройствен или друг план производствени дейности, които да противоречат по някакъв начин на инвестиционното ни предложение. То не засяга и не противоречи на общия устройствен план на община Нова Загора, на плана за земеразделяне и картата на възстановената собственост на землището на града, както и на други утвърдени устройствени проекти или програми. 9

Предложението изцяло е съобразено с изискванията на няколко важни нормативни акта от българското законодателсто: 9

IV. Подробна информация за разгледани алтернативи 9

Изборът на настоящото инвестиционно предложение е свързан с разглеждане на алтернативни решения, които най-общо се свеждат до: 9

Нулева алтернатива – няма да се създадат условия за целогодишно отглеждане на зеленчуци. Неизползването на съществуващото съоръжение, липсата на инвестиции в неговата поддръжка води до непълно използване на земните и водните ресурси. 9

Алтернативи за местоположение – няма алтернатива за местоположение от съображения на използване на съществуващото съоръжение и изградена инфраструктура , както и налична транспортна инфраструктура. 9

Алтернативи за технология – 9

Хидропонното отглеждане на зеленчуци се разпространява все по-широко поради следните предимства ,в сравнение с обикновенното земеделие: 9

•^ възможност за ефективен защитен контрол на околната среда; 9

^ автоматизация на системите; 9

•^ по-ниски операционни разходи, отколкото при традиционните оранжерии;^ условия за добра вентилация на корените и пълна липса на почвени неприятели и болести; 9

^ по-чисти (незамърсени) и безопасни продукти с отличен вкус и аромат; 9

^ увеличена продуктивност; 9

•^ понижена нужда от използване на химически продукти за защита на растенията и липса на необходимост от използване на хербициди; 9

^ отсъствие на проблеми, свързани с изтощаване на почвата и с нейното химическото замърсяване и заразяване. 9

При отглеждане в хидропоника растението се намира в много по-благоприятни условия за растежа на корена и за неговото функциониране, отколкото в почвата. Ако в разтвора са осигурени необходимите за растенията вещества, не е необходимо да се използват асимилати и енергия за растежа на корена. 9

V. Местоположение на площадката, включително необходимата площ за временни дейности по време на строителството 9

Категорията на обекта съгласно ЗУТ е пета. Той се намира в ПИ 280, 284, 285 и 286 в землището на гр. Нова Загора, общ Нова Загора. Имотът граничи на североизток с ПИ 2, на югоизток – ПИ 287, югозапад – ПИ 234, 284, 283, 257 и на северозапад – ПИ 5 и 4. 9

VI. Описание на основните процеси, капацитет. 10

VII. Схема на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура 13

VIII. Програма за дейностите, включително за строителство, експлоатация и фазите за закриване, възстановяване и последващо използване 13

IX. Природни ресурси, предвидени за ползване по време на строителството и експлоатацията 14

XI. Информация за разгледани мерки за намаляване на отрицателните въздействия върху околната среда 15

XII. Други дейности, свързани с инвестиционното предложение /напр. добив на строителни материали, нов водопровод, добив или пренасяне на ел. енергия, жилищно строителство и третиране на отпадъчни води/ 15

Спецификата на това инвестиционното предложение е такава, че не е свързана с необходимостта от други дейности, извън територията на предприятието като добив на баластра, добив на енергия, жилищно строителство, самостоятелно третиране на отпадъчни води и т.н. 15

Отпадъчните води от битовите помещения в етапа на експлоатация ще се отвеждат в градската канализация, като се има в предвид, че инсталацията ще работи на 1 смяна и ще се обслужва от 15 човека. Средночасовото количество отпадъчни води ще е не повече от 2 м3 15

Необходимите други разрешителни, след приключване на процедурата по реда на Глава VІ от ЗООС, Разрешително за водовземане от БДУВ ИБР- Пловдив. 15

С реализацията на обекта не се очаква замърсяване и дискомфорт на околната седа. В резултат на реализацията на инвестиционното предложение не се очаква замърсяване на околната среда от твърди, течни и газообразни замърсители. В етапа на строителство и етапа на закриване, монтажните и съответно демонтажни работи ще се извършват при спазване на безопасни условия на труд, работниците трябва да са снабдени с лични предпазни средства . 16

Транспортирането на разглобените елементи от конструкциите ще се извършва с автотранспорт, с очаквани нива на шум около 80 dB(А). 16

Инвестиционното предложение не свързано с опасни химични вещества в технологичен аспект. За свеждане на риска от инциденти до минимум се предвижда изработването на авариен план и план за безопасност, на етапа на строителство. 16

За разливи на минерални масла, дизелово гориво и други да се предвидят мерки за тяхното ефективно събиране чрез подходящи сорбенти, които да се третират като опасни отпадъци. 16

Освен опасностите от нараняване по време на товаро-разтоварните дейности, съществуват и характерните за всяко подобно предприятие рискове от трудови злополуки при товаро-разтоварни и монтажни дейности. Съществува и риск от пожар в електрическата инсталация на помещенията. 16

За свеждане на рисковете до минимум след изработване на авариен план, следва да се проведе като превантивна мярка обучение на персонала за работа с противопожарни средства и задължителни мерки за безопасни условия на труд и опазване на околната среда. 16

ІІІ. Местоположение на инвестиционното предложение 16

1. План, карти и снимки, показващи границите на инвестиционното предложение, даващи информация за физическите, природните и антропогенните характеристики, както и за разположените в близост елементи от Националната екологична мрежа 16

Съществуващите ползватели на земи и приспособяването им към площадката или трасето на обекта на инвестиционното предложение и бъдещи планирани ползватели на земи 16

Зониране на земеползване съобразено с одобрени планове 16

Чувствителни територии, в т.ч. чувствителни зони, уязвими зони, защитени зони, санитарно охранителни зони и др., Национална екологична мрежа. 16

b. Подробна информация за всички разгледани алтернативи за местоположение 17

1. Въздействие върху хората и тяхното здраве, земеползването, материалните активи, атмосферния въздух, водите, почвата, земните недра, ландшафта, природните обекти, минералното разнообразие, биологичното разнообразие и неговите елементи, защитени територии, вредни физични фактори, от различни видове отпадъци и тяхното местонахождение 18

2. Въздействие върху елементи от Националната екологична мрежа 20

Инвестиционното предложение няма вероятност да окаже значително въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в близките защитени зони. 20

Не се очаква генериране на емисии и отпадъци във вид и количество, които да окажат отрицателно въздействие върху популации и местообитания на видове, предмет на опазване в близките защитени зони. 20

Реализацията на инвестиционното предложение ще допринесе за опазване на водните ресурси и подобряване на състоянието на водите в района, като по този начин ще окаже благоприятно въздействие върху компонентите на околната среда, включително опазване и възстановяване на биологичното разнообразие. 20

3. Вид на въздействието върху компонентите на околната среда 20

4. Обхват и значимост на въздействието – географски район, населено място 21

5. Вероятност от поява на въздействието 21

Ниска вероятност, поради изискването от страна на Възложителя да бъдат предвидени и приложени мерки за ограничаване на потенциално въздействие. 21

6. Продължителност, честота и обратимост на въздействието 21

Въздействието ще се проявява по време на изпълнение на строително монтажните работи и след приключването им не се очаква повторяемост или обратимост. 21

7. Мерки, които е необходимо да се включат в инвестиционното предложение, свързани с предотвратяването, намаляване или компенсиране на значителните отрицателни въздействия върху околната среда 21

Не се предвиждат отрицателни въздействия върху околната среда, освен на етап строителството (главно свързани с отделяне на прах и шум). 21

8. Трансграничен характер на въздействието 21
пРИЛОЖЕНИЯ:  1. Каталог: ovos


    Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница