Информация за преценяване на необходимостта от овос на инвестиционно намерениестраница1/4
Дата28.05.2017
Размер0.7 Mb.
#22295
  1   2   3   4


Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС

на инвестиционно намерение:

Шредираща линия за производство на модифицирано гориво от отпадъци / RDF/”.
І.Информация за контакт с възложителя1.Име, ЕГН, местожителство , гражданство на възложителя – физическо лице , седалище и единен индетификационен номер на юридическото лице

Екоинвест Асетс” АД, гр.Варна, ул.”Акад. Андрей Сахаров” №1,

Изпълнителен директор – Ангел Дерменджиев

ЕИК 148136527


2.Пълен пощенски адрес за кореспонденция

м-ст „Чакмак баир” , с Езерово, община Белослав

3.Телефон , факс и е –mail

Тел.: 05114 9401; e-mail: office@ekozavod.com

4.Лице за контакти .

Даниела Георгиева- тел 0884 889 050

Жельо Желев – 0889 535 656ІІ.Характеристики на инвестиционното предложение :

Шредираща линия за производство на модифицирано гориво от отпадъци / RDF/”.


1.Резюме на предложението

Настоящата инициатива касае инсталиране на шредираща линия за производство на гориво от битови и производствени неопасни отпадъци (RDF) посредством тяхното финно раздробяване (чрез шредери) с големина не-повече от 30мм, като негорими примеси, напр. инертни съставки, стъкло, метали и др., ще се отделят посредством магнитни сепаратори.

Линията ще се изгради в имот УПИ ІІ (39;7), м-ст „Чакмак баир”, землище на с.Езерово с обща площ 27,16 дка, отреден за дейности по третиране на отпадъци, одобрен със Заповед №54/14.01.2014г. на Кмета на община Белослав. Имота е собственост на дружеството и ще включва: предварителен шредер за едри фракции; 2 магнитни сепаратора; 2 броя въздушни сепаратора и два шредера за финно надробяваане, разположени в хале от модулен тип с площ 3320 кв. м., , което ще е разделено на три участъка:

Хале 1 с височина на светлата част 9 м. и кота „било” 11,5 м - Приемно хале за постъпващия за обработка отпадък от инсталацията за МБТ и друг производствен висококалоричен неопасен отпадък, в който ще бъде разположен предварителен шредер.

Хале 2 с височина на светлата част 12,5 м. и кота „било” 15 м – хале за обработка на отпадъка, в което ще бъдат разположени 2 магнитни сепаратора; 2 въздушни сепаратора и 2 шредера за фино надробяване на частиците.

Хале 3 с височина на светлата част 12,5 м. и кота „било” 15 м – за складиране и товарене на готовия RDF.

Отделните халета ще се обособят чрез преградни шумоизолиращи стени.

Конструкцията на халето ще бъде от стоманобетонни фундаменти, вертикални носещи елементи, метални панели и стоманена покривна конструкция. Използваните панелите ще бъдат шумоизолиращи, намаляващи изходното ниво на шума с 28 dB.

Линията ще е снабдена със обезпрашаваща система. Съоръженията за обезпрашаване ще осигуряват очистването на изхвърляния въздух, като първата степен е в самата машина за раздробяване за улавяне на по-едрите частици, а над всяка дробилка (шредер) ще има поставена аспирационна уредба за улавяне на по- фините прахови частици. Аспирационната система ще осигури чистота на изхвърляния въздух до допустимите норми за чистота на атмосферния въздух.

Линията за шредиране/производство на RDF ще работи при 10 часов работен ден, с годишен капацитет минимум 49 000 тона на година. За да се гарантира производството на ритмично ежедневно количество през цялата година, без спадове в производството по технически причини, се предвижда изграждане на две паралелни линии. Всяка отделна линия с капацитет по 7 т/час RDF.

В бъдеще при наличие на достатъчно входящ материал е възможно преминаване на 16 часов работен ден при достигане на капацитет от 78 400т/год.

Входящия материал, който ще се обработва в новата шредираща линия за производство на RDF е остатъчната фракция от съществуващата Инсталацията за механично и биологично третиране, находяща се в съседния имот, също собственост на възложителя. – 1) едра фракция >250мм; и 2) средна фракция >60мм<250мм. Общото приблизително количество на тези две фракции е 35 000 т/год. Тази остатъчна фракция е преминала предварителна обработка и за това ще се насочва новата линия за фино шредиране и пресяване. Предвижда се в новата шредираща линия третиране и на неопасни производствени отпадъци от предприятия с прогнозни количества минимум 10 000 т/год. Ще се приемат производствени отпадъци като хартия, пластмаса, текстил, дърво, които са висококалорични и подходящи за производството на гориво от отпадъци. При постъпването си в приемно хале 1 от новата линия тези отпадъци ще преминават през предварителния шредер. Капацитетът на този предварителен шредер е минимум 14 т/час, и той може да поеме при нужда и част от материала, идващ от Инсталацията за механично и биологично третиране, също така той позволява и преработването на цели бали.

Работният режим на линията ще бъде 10 ч/ден и 3 500 ч/год (или 16 ч/ден и 5600ч/год в бъдеще). Капацитета на шредерите за фино смилане, които са крайно звено от инсталацията, е не по-малък от 7 т/час всеки, като ще се инсталират два броя – по един за всяка линия. Общата номинална мощност на линията за шредиране е 1300 kw/ч.

Приема на производствените отпадъци ще се извършва на кантара на съществуващата инсталация за МБТ. Всички отпадъци ще се приемат в интервала от 06.30 до 18.30 ч., какъвто е работния режим за приемане на отпадъци на съществуващата инсталация за МБТ.

Готовия RDF ще се товари в закрито помещение – Хале 3. Товарът в камионите ще бъде закрит с платнища. След претегляне на автовезна ще се насочват към обекта, в който ще се извършва оползотворяването му.


Очакваното количество на остатъка за депониране от работата на шредиращата линия е 1500 тона годишно. Негодния за преработка отпадък ще се транспортира до регионалното депо в с.Въглен, община Аксаково.2.Доказване на необходимостта от инвестиционното предложение .

Към настоящият момент количествата от 35 000 тона на година остатъчна фракция от Инсталацията за третиране на ТБО, се депонират на регионалното депо в.Въглен , община Аксаково.

При сeга действащата Инсталация за обработка на ТБО в УПИ І (1,2) и използваната технология на механично и биологично третиране на отпадъка, остатъка, който постъпва за депониране е около 30% от входящия поток. С въвеждане на новата шредираща линия за производство на модифицирано гориво от отпадъци / RDF/, остатъкът за депониране ще намалее под 3% .

Готовият RDF ще се предава на „Девня Цимент” АД, с които „Екоинвест Асетс” АД има подписан договор. Договорът влиза в сила от 01.01.2015г., когато ще заработи и новата инсталация за производство на цимент на „Девня Цимент” АД, която е пригодена за използване на алтернативно гориво от отпадъци (RDF).

С внедряването на новата линия ще се постигне изпълнение на българското и европейското законодателство, като се следват принципите за екологично управление на отпадъците, намалявайки количествата отпадъци за депониране и увеличаване оползотворяването им чрез използването им като енергия от отпадъци.

Отклоняването на отпадъците от депата чрез механично сепариране и оползотворяване на енергия от отпадъци /RDF/ е в пълно съответствие със заложените в националното и европейско законодателство цели за намаляване на количествата на отпадъците за депониране и повишаване количествата на оползотворените. Спазва се принципа на йерархията в управлението на отпадъците, съгласно чл.6 от ЗУО.


3.Връзки с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности

Настоящото ИП „Шредираща линия за производство на модифицирано гориво от отпадъци / RDF/” има връзка с друга инициатива на дружеството за същия имот УПИ ІІ (39;7), м-ст „Чакмак баир”, землище на с.Езерово с обща площ 27,16 дка: КИИП /Комплексен проект за инвестиционна инициатива за ПИ 000039 и ПИ 023007 в м-ст „Чакмак баир”, земл.с.Езерово, община Белослав, състоящ се от следните части:

1. Подробен устройствен план – ПУП – ПРЗ за обединяване на двата и ПИ 000039 и ПИ 023007 в общ УПИ с отреждане за „дейности по третиране на отпадъци”

2. Изготвяне на Ген.план за новообразувания УПИ

3. Работен проект за изграждане на „Площадка за временно съхранение на неопасни производствени отпадъци”.

За КИИП има постановено Решение №ВА -132-ПР/2013 за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС на Директора на РИОСВ Варна.

За одобряването на ПУП – ПРЗ за обединяване на двата и ПИ 000039 и ПИ 023007 в общ УПИ ІІ (39;7) за „дейности по третиране на отпадъци” и одобряване на работния проект „Площадка за временно съхранение на неопасни производствени отпадъци” има издадена Заповед №54/14.01.2014г. на Кмета на община Белослав и е издадено Разрешение за строеж №2 от 14.01.2014г. на гл.архитект на община Белослав.


В съседния имот УПИ І (1,2) ), м-ст „Чакмак баир”, землище на с.Езерово е разположена съществуващата инсталация за предварително третиране на ТБО, собственост на „Екоинвест Асетс” АД, която също има връзка с разглежданото ИП.

За инсталацията има постановени Решение № ВА – 182-ПР/2008г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС и Решение № 03-ДО-533-01/19.04.2013г. за извършване на дейности по третиране на отпадъци на директора на РИОСВ Варна.

В инсталацията постъпват несепарирани твърди битови отпадъци (ТБО). Отпадъците се претеглят на входа на инсталацията с електронна везна с обхват до 50 тона. След това отпадъците се разтоварват в приемно хале, позволяващо съхранението и предварителната обработка на отпадъците за времеви интервал до 48 часа. След предварително сортиране на неспецифични и/или едрогабаритни отпадъци с челен товарач отпадъците се подават в машината за разкъсване на едри отпадъци и отваряне на полиетиленови торби (шредера). Посредством наклонена транспортна лента отпадъците се отвеждат към тромел с трисекционно сито. Първата секция на тромела (барабанното сито) позволява максимално количество отпадъци от органичната фракция, примесени с минимално възможно количество капачки от бутилки, малки парчета от метал, дърво, опаковки и др. да бъдат отделени. Металните примеси от тази фракция се отделят и остатъка постъпва в тунелите за компостиране. В тунелите постъпилата фракция се обеззаразява и частично се стабилизира. Втората секция от ситото на тромела отделя максимално количество от рециклируемите фракции (РЕТ, РЕ, черни и цветни метали, хартия, дърво, полиетиленови фолиа и др.) Тази фракция преминава последователно през магнитен сепаратор, балистичен сепаратор, който я отделя на три потока, вихровотоков сепаратор и станция за ръчно сортиране. Остатъчната органична фракция се отвежда към тунелите за компостиране. Леката обемна фракция преминава през инфрачервен сепаратор, който отделя РЕТ, а остатъкът се отвежда към пресконтейнер за депониране. Леката плоска фракция преминава през станция за ръчно сортиране, където се отделят хартията, картона и полиетиленовите фолия, а остатъкът се отвежда към пресконтейнер за депониране.

Сепарираната от третата секция на ситото на тромела фракция (едрогабаритни опаковки, текстил, големи фолия и т.н.) се отвежда към станция за ръчно сортиране. Сепарираните от станцията рециклируеми отпадъци се подават за балиране, а остатъкът се отвежда към пресконтейнер за депониране.

С реализиране на настоящото ИП, остатъчните фракции около 35 000т/г., които постъпват в пресконтейнерите, вместо да се насочват депониране, ще се насочват към новата шредираща линия за производство на гориво от отпадъци – RDF.

Получения RDF ще се предава за оползотворяване на „Девня Цимент” АД, с които „Екоинвест Асетс” АД има подписан договор. Договорът влиза в сила от 01.01.2015г., когато ще заработи и новата инсталация за производство на цимент на „Девня Цимент” АД, която е пригодена за използване на алтернативно гориво от отпадъци (RDF).

До влизане в експлоатация на Шредираща линия за производство на модифицирано гориво от отпадъци / RDF/, се предвижда изграждането на площадка за временно съхранение на неопасни производствени отпадъци с площ 10,5 дка, разположена в същият УПИ ІІ (39,7),м-ст „Чакмак баир” на която ще се съхранява балираната и фолирана остатъчната фракция от 35 000 т/год от съществуващата МБТ инсталация. Площадката за временно съхранение е друго инвестиционно предложение на дружеството, за което вече има издадено разрешение за строеж. След влизане в експлоатация на Шредираща линия за производство на RDF, временно съхраняваните балирани отпадъци ще бъдат преработени в нея и предадени за оползотворяване.

Балирането и фолирането на остатъчната фракция преди постъпването и на площадката за временно съхранение, ще става в помещение с площ 480кв.м, което ще бъде изградено в имот УПИ І(1;2), което е дру,го инвестиционно предложението на дружеството, за което има издадено становище на директора на РИОСВ Варна с изх.№26-00-6185/01.10.2013г за ИП „ КПИИ за УПИ І(1;2 инсталация за ТБО), м-ст” Чакмак баир” ,земл.с.Езерово, общ.Белослав, състоящ се от следните части: ПУП-ПЗ за изменение на застроителната линия и инвестиционен проект за изграждане на обект: Склад за третирани отпадъци от инсталация за ТБО”

Екоинвест Асетс АД има и друго инвестиционно намерение, имащо връзка с гореописаните два обекта, за което е започната процедура с вх.№26-00-8170 от 09.12.2103г. – „Дъждовна канализация на Екоинвест Асетс АД за ПИ 023005(УПИ І 1,2), ПИ 023007 и ПИ 000039 (УПИ ІІ 7,39) по КВС на с. Езерово с ЕКАТЕ 27125, община Белослав. С този проект се решава отвеждането на атмосферните води от покриви и площадките в УПИ І (1,2) и УПИ ІІ (7,39).

Оразмереното максимално водно количество атмосферни води от тези имоти е 688 l/s.

В дъждовната канализация няма да постъпват замърсените атмосферни води от площадки, които според направените изчисления ще са 83,30 l/s от общото количество на формираните дъждовни отпадъчни води. Така оразмереното водно количество, чисти атмосферни води, което ще постъпва в дъждовната канализация е 605 l/s.

Замърсените площадкови води ще се насочват към резервоара за технологични води на инсталацията за третиране на отпадъци, и ще се използват в процеса на компостиране в съществуващата инсталация за МБТ.

При силни дъждове атмосферните води ще постъпват в шахта– преливник. В нея ще е монтирано вертикално сито, което ще задържа едри частици. Изграждането на шахтата и механичното им пречистването през сито е предмет на друг проект „Площадка за временно съхранение на неопасни производствени отпадъци” , част от КПИИ по чл.150 от ЗУТ.

Предвижда се дъждовната канализация да се изгради от РЕ Ø 500, Ø 400 и Ø 600. Дължината на трасето от площадката на „Екоинвест Асетс” АД до обекта на заустване „Тел дере” е 760 м.
4.Подробна информация за разгледани алтернативи

За намаляване на остатъчната фракция от дейността на съществуващата инсталация за преработка на битовия отпадък, бяха разгледани следните алтернативи:

Вариант 1 - Повишаване ефективността на съществуващите технологични линии в инсталацията за ТБО.

Извършените мерки за оптимизация на процесите не дадоха задоволителни резултати, тъй като не се отразиха в нужната степен върху намаляване количеството на остатъка за депониране.Вариант 2 - Изграждане на инсталация за изгаряне на отпадъка.

Извършени предварителни проучвания показаха, че този вариант е икономически неефективен, тъй като себестойността на инвестицията е много висока, а възвръщаемост на разходите е ниска поради липса на пазар за произведената енергия.Вариант 3 – Подготовка на остатъчната фракция за оползотворяване като гориво от отпадъци в химическата промишленост.

Това е избраният вариант от инвеститора, поради получени най- добри резултати при направените анализи и проучвания. В региона е добре развита промишлеността, която е консуматор на горива за производствени нужди. От циментовите предприятията в района бе заявен интерес към ползването на алтернативно гориво от отпадъци (RDF). При проучванията бяха взети проби за анализ на състава на остатъчната фракция. Резултатите от тях показват, че материала отговаря на нужните критерии и може да се използва за оползотворяването му като гориво.

Избора за местоположението на площадката за разполагане на новата шредираща линия, предмет на инвестиционното предложение е съобразен с близостта и до МБТ инсталацията в съседния имот и осигуреността със вече съществуваща инфраструктура – изградени пътища за достъп, снабденост с вода и електичество. А преработката на отпадъците до гориво и предаването им за оползотворяването им допринася за намаляване замърсяването на почвите поради отклоняване на тези количества от депата

Вариант 4 – Нулева алтернатива

Нулевата алтернатива, т.е. запазване на сега действащата технология в съществуващата инстлацията за механично и биологично третиране с голям процент остатъчна фракция, не е приемлива както от икономически аспект поради големите разходи за депонирането й, така и от гледна точка на опазване на околната среда.5.Местоположение на площадката, включително необходимата площ за временни деийности по време на строителството

Площадката на която се предвижда да се реализират новата инвестиционно намерение на дружеството, е собственост на „Екоинвест Асетс” АД. За имота има одобрен ПУП – ПРЗ за обединяване на два ПИ 000039 и ПИ 023007 в общ УПИ ІІ (39;7) с обща площ 27,160 дка за „дейности по третиране на отпадъци” в м-ст „Чакмак баир”, земл.с.Езерово, община Белослав.

Имота се намира северно от крайезерния път №ІV 20074 „Варна-Девня” и

отстои на 910 м на север – североизток от най- близкото населено място – с.Езерово.

С намерението се предвижда изграждане на Шредираща линия за производство на модифицирано гориво от отпадъци / RDF/”, която обхваща площ от 3,320 дка от общо 27,160 дка.

По време на строителството материалите ще бъдат разположени на временна площадка в границите на имота, от която ще се отнеме и съхрани хумусния слой, при наличие на такъв, а след завършване на строителната част ,площадката ще бъде възстановена.

След реализацията на инвестиционното предложение ще се осъществят озеленителни мероприятия..

Не се налага ползването на допълнителни площи за дейности по време на строителството.


6.Описание на основните процеси по проектни данни/капацитет/

Технологията позволява среден капацитет на производство (на двете линии) не-по-малко 2х7 т/час RDF или не по-малко то 49 000 тона годишно, с размер не по-голям от 30 мм и обща номинална мощност на инсталацията не повече от 1300 kw/ч.Предварителния шредер е с капацитет минимум 14т/ч (една машина).

Производственият процес на линията за шредиране минава през следните етапи:

 • От приемното хале първичния материал (предварително обработен отпадък) се подава, посредством челен товарач, към „фидера” (захранващия бункер), който е с 2 бр. лентови транспортьори (ЛТ) под него. Двата ЛТ могат да работят, както едновременно, така и независимо един от друг. По този начин, Шредиращата поточна линия за RDF винаги работи с най-малко 50% от капацитета си. Раздробеният в т.нар. „Предварителен шредер” материал се подава според необходимостта по линия 1 или линия 2;

 • След това раздробените отпадъци, посредством стъпаловидно регулируема транспортна лента (ЛТ), се насочват директно към въздушния сепаратор. Въздушният сепаратор играе ролята на „предпазител” за последващото шредиране на материала. С помощта на програмируема система, въздушният сепаратор може да се настрои с конкретни стойности за различните видове отпадък и параметрите на различните настройки да се запаметят във вид на подпрограми.

 • Тежката част получена от въздушните сепаратори се събира в един поток и се подава за магнитна сепарация, посредством надлентови магнитни сепаратори. Предназначението им е да отделят железните частици от раздробения (шредиран) отпадък. Всички отделени железни частици се събират и доставят до специално предназначен за целта контейнер. Остатъчният отпадък се подава към специални контейнери, а т.нар. „лека фракция” се подава към 2 бр. фини шредера (дробилки).

Изискванията за качеството на готовия RDF е: размерът на частиците на готовата продукция не трябва да надвишава 30мм, като не трябва да съдържа негорими примеси, напр. инертни съставки, стъкло, метали и др.

Входящия материал, който ще се обработва в новата шредираща линия за производство на RDF е остатъчната фракция от съществуващата Инсталацията за механично и биологично третиране, находяща се в съседния имот, също собственост на възложителя. – 1) едра фракция >250мм; и 2) средна фракция >60мм<250мм. Общото приблизително количество на тези две фракции е 35 000 т/год. Тази остатъчна фракция е преминала предварителна обработка и за това ще се насочва посредством челен товарач директно към новата линия за фино шредиране и пресяване. Предвижда се в новата шредираща линия третиране и на неопасни производствени отпадъци от предприятия с прогнозни количества минимум 10 000 т/год. Ще се третират производствени отпадъци като хартия, пластмаса, текстил, дърво, които са висококалорични и подходящи за производството на гориво от отпадъци. При постъпването си, те ще се претеглят на съществуваща автовезна и от там в приемно хале 1 от новата линия, където първо тези отпадъци ще преминават през предварителния шредер за накъсване на по-едрите отпадъци от картон или найлонови торби. Капацитетът на този предварителен шредер е минимум 14 т/час, и той може да поеме при нужда и част от материала, идващ от Инсталацията за механично и биологично третиране, също така той позволява и преработването на цели бали. След предварителния шредер по линии отпадъка се насочва към шредер за фино надробяване. Готовия RDF ще се товари от Хале 3 в камиони, които след претегляне на автовезна ще се насочват към обекта, в който ще се извършва оползотворяването му .

Осигурена е площ за извършване на товаро-разтоварни дейности по време на строителството и експлоатацията на площадката.


7.Схема на нова промяна на съществуващата инфраструктура

УПИ ІІ(39,7), в който ще се осъществява ИП се свързва с третокласен път Варна-Девня посредством съществуващ местен асфалтиран път.

Подхода към площадката ще се извършва от входовете на инсталацията за МБТ по изградени вътрешни пътища.

Предвижда се изграждане на допълнителна вътрешна пътна връзка с ширина 7 л.м. и дължина 68 л.м. в УПИ ІІ(39,7), която да свързва изхода на шредиращата линия – Хале 3 където готовия RDF ще се товари със съществуващата автовезна на МБТ инсталацията. Чрез тази допълнителна пътна връзка ще се осигури още един достъп и до площадката за временно съхранение и лесно маневриране при товарно-разтоварните дейности.


8.Програма за дейностите, включително за строителство, експлоатация и фазите на закриване, възстановяване и последващо използване

При постановено положително решение за преценка необходимостта от извършване на ОВОС на директора на РИОСВ Варна, ще се пристъпи към процедура по одобрение на проекта за инвестиционна инициатива и получаване на разрешение за строеж от главния архитект на община Белослав.

Строителството ще се извърши на база одобрен план за безопасност и здраве, включващ и мерки за опазване на околната среда.Строителния период при реализацията на инвестиционното предложение се очаква да продължи от 9 до 10 месеца, след получаване на разрешение за строеж., съгласно график: • Детайлен инженеринг на съоръженията – 2 месеца.

 • Производство на съоръженията - 4 месеца

 • Монтаж на съоръженията – 2 месеца.

 • Въвеждане в експлоатация – 1,5 месеца.

Очакван срок за приемането и влизане в експлоатация на обекта по реда на ЗУТ е месец декември 2014г.
Извършване на опасни дейности и такива, създаващи риск за състоянието на околната среда не се предвиждат.

Шредиращата линия ще има шумоизолираща констукция и инсталирана обезпрашителна система.

Не се очаква вредно влияние върху човешкото здраве.

Извършване на опасни дейности и такива, създаващи риск за състоянието на околната среда не се предвиждат.

Срокът на експлоатация на площадка се предвижда за период от 20 години, съгласно срокът на експлоатация на инсталацията за преработка на ТБО.

Строителните отпадъци – изкопни земни маси, ще бъдат третирани съгласно законовите разпоредби

Строителството и експлоатацията на обекта няма да засегне растителния и животински свят.Няма да се унищожат местообитания на защитени животински и растителни видове. В района не се наблюдава богато биоразнообразие. Имотите, предмет на инвестиционното намерение и теренът около тях са компрометирани от извъшвани дейности с отпадъци и съществуващият в непосредствена близост утаител /сгуроотвал/ на ТЕЦ Варна.

Не се очаква реализацията на инвестиционтото предложение да засегне съществуващи културни паметници /исторически, архитектурни и археологически.

Реализацията на инвестиционната инициатива ще има положителен ефект върху управлението на отпадъците и ще допринесе за по-ефективното им оползотворяване и намаляване на вредното въздействие на отпадъците върху околната среда.

При преустановяване експлоатацията на площадката ще бъде изработен проект за рекултивация на терена, съгласно нормативните изисквания в ЗООС, ЗУО , ЗУТ , Наредба №26 за рекултивация на нарушени терени и др. подзаконовите нормативни актове.


9.Предлагани методи за строителство

Шредиращата линия за производство на модифицирано гориво от отпадъци (RDF) включва хале, оборудване (машини, инструменти и материали) и интелектуална собственост (софтуер, ноу-хау и др.)

Изграждането започва с изкопни дейности и полагане на тръби и ел.кабели, обратно засипване и полагане на настилка на площадката.

Конструкцията на настилката е за категория на движението “тежко”и е оразмерена за еластичен модул на земната основа 30мРа и Ен=240 мРа.

Избирана конструкция на настилката тип "А". • плътен асфалтобетон – h1= 4 см Е = 1200 мРа

 • неплътен асфалтобетон – h2= 4 см Е = 1000 мРа

 • асфалтови смеси – h3=12 см Е = 800 мРа

 • несортиран трошен камък – h4= Х см Е = 250 мРа

 • при земна основа Е0= 30 мРа

Приета конструктивна минимална дебелина на пласта 50 см.

Обща дебелина на настилката - 70 см.


 • плътен асфалтобетон – 4 см Е = 1200 мРа

 • неплътен асфалтобетон – 4 см Е = 1000 мРа

 • асфалтови смеси – 12 см Е = 800 мРа

 • несортиран трошен камък – 50 см Е = 250 мРа

при земната основа Eo= 30 мPa
След полагане на бетонова настилка, се предвижда изграждане на халето с площ 3320 кв.м от стоманобетонни фундаменти, метални панели и стоманена покривна конструкция.

Следва доставката, монтажа на оборудването.

Избраната технология, описана по-горе т. 6.(Описание на основните процеси по проектни данни/капацитет), ще бъде произведена, доставена и монтиран от немската фирма Векоплан, притежаваща необходимия опит и ноу-хау в проектирането, монтажа, изграждането и експлоатацията на технологии за обработка и рециклиране на отпадъци.

Система за обезпрашаване: Във връзка с поддръжката и почистването е необходимо системата да има множество отвори – идеалният вариант е пред всяка извивка. Необходимо е в някои от тръбите да бъдат монтирани отвори за замерване и шибери с цел осигуряване на динамичното равновесие. Използваните тръби ще са гладки и не по-малки от 160 мм. Минималната скорост в тръбите е 20 м/сек, максималната – 25 м/сек Позицията на буталата и изсмукващите точки ще да бъде определена заедно с Vecoplan. Изсмукващите точки на раздробяването ще се свързват с основната тръба по възможност най-право и по най-пряк път, за да се намали кондензацията. Тръбите не трябва да се пречупват. На изсмукващото място тръбата ще се разшири максимално, за да може да се изсмуче цялата област.Филтърът ще е текстилен с хоризонтални филтърни торби. Минимално изискване за филтърната тъкан е 400 g/m², едностранно каландрирана и Gore мембрана при влажни отпадъци Минималното разстояние между филтрите един към друг и между тях и стената трябва да бъде на едната страна минимум 60 мм и 90 мм на другата страна. В тръбното пространство не трябва да има препятствия, тъй като материалът може да се закачи. Достъпът към газовото пространство ще се осигури чрез люк (минимум 1000х1000 мм). Трябва да се осигури възможност за използване на подвижна платформа за достъп до газовото пространство. Филтърните тръби трябва да се монтират с помощта на поддържащи кошници и плоски торби. След изключването на филтъра е необходимо почистващият цикъл да продължи минимум още 30 минути, за да се осъществи почистване без насрещно налягане.

В зависимост от мястото, на което е монтирано е необходимо филтъра в областта на газовите камери да се изолират, за да се предотврати кондензация по стените и да се избегне нежелано наслагване. Изолацията трябва да се осъществи едва след монтажа и проверката на плътността.

Кръгъл филтър с поддържаща кошницаСподели с приятели:
  1   2   3   4
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница