Информация за преценяване на необходимостта от овос на инвестиционно предложение за изграждане на мвец ”шико” съгласно Приложение №2 към чл. 6 на Наредба за условията и реда за извършване на Оценка на въздействието върху околната средастраница1/3
Дата01.02.2018
Размер415.5 Kb.
  1   2   3
ИНФОРМАЦИЯ

за преценяване на необходимостта от ОВОС


на инвестиционно предложение за изграждане
на МВЕЦ ”ШИКО”

съгласно Приложение № 2 към чл.6 на Наредба за условията


и реда за извършване на Оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС)

(ПМС № 59/07.03.2003 год. изм. и доп. ДВ бр.3 от 10.01.2006 год.)

Пловдив, юни 2010 година


СЪДЪРЖАНИЕ

І. Информация за контакт с Възложителя 1

ІІ. Характеристики на инвестиционното предложение 1

ІІІ. Местоположение на инвестиционното предложение 14

ІV. Характеристики на потенциалното въздействие 16
ПРИЛОЖЕНИЯИНФОРМАЦИЯ

за преценяване на необходимостта от ОВОС


на инвестиционно предложение за изграждане
на МВЕЦ “ШИКО”

Руслова водноелектрическа централа


в землището на с.Богутево, ЕКАТТЕ 4801, SML38-11,BG42, община Чепеларе, област Смолянска

І. Информация за контакт с Възложителя


1. Име, ЕГН, местожителство, гражданство на Възложителя – физическо лице, седалище и единен идентификационен номер на юридическото лице

„ШИКО” ЕООД , със седалище гр. Чепеларе, ул. Орфей 17

Управител

Бисер Милчев Шиков
ЕГН 5801206041
2. Пълен пощенски адрес

гр. Чепеларе, ул. Орфей 17


3. Телефон, факс, e-mail

GSM:  0878 – 043 933


4. Лице за контакти

инж. С.Александров


GSM:  0899 940 697

ІІ. Характеристика на инвестиционното предложение

1. Резюме на предложението


“ШИКО” ЕООД Чепеларе , в качеството си на Възложител, изразява своето инвестиционно намерение за изграждане на МВЕЦ “ШИКО” , разположена в землището на с. Богутево , община Чепеларе. Предвижда се МВЕЦ “ШИКО” да се изгради като нова руслова водно - електрическа централа. МВЕЦ “ШИКО” ще се разположи в участъка на река Чепеларска от кота дъно река 980.50 до кота преливник 995.00 и кота най-високо горно водно ниво (НВГВН) – 997,40. Сградоцентралата ще се изгради пред бента, като част от общия ансамбъл на бента. Преработените водни маси от турбината на МВЕЦ “ШИКО” се изпускат в реката през изтичало. Инвестиционното предложение включва следните съоръжения и сгради:

МВЕЦ “ШИКО”

Бент в руслото на река Чепеларска


 • Твърд преливник на бента- разположен на кота дъно река 980,50 и кота горно работно водно ниво 995,00. Преливаемата част на бента се оформя с твърд преливник, безвакуумен профил , а за изпускане на високи води и за прочистване на бента се предвижда челен изпускателен отвор, със савачна врата, задвижвана ръчно. При нормални експлоатационни условия челния изпускателен отвор е затворен и работи като преградно съоръжение, а при високи води същия се повдига и пропуска водите през отвора при облекчени условия. Преливника се оформя с подходящ безвакуумен профил , а след преливника се оформя водобоен кладенец - енергогасител.

 • Рибен проход - за осигуряване на миграцията на рибните пасажи се изгражда рибен проход. Рибния проход се ситуира в дясната част на бента. Проектното решение е рибния проход да се изгради, като каскада от корита с отвори и преливници съгласно указанията на МОСВ.

 • Екологичен отвор- Екологичния отвор се изгражда до рибния проход, и през него се пропускат водни количества - Q=160 l/s (10% от Qср.многод) за оводняване на речното корито на реката , когато турбините не работят.
 • Водовземен отвор с груба решетка - в ляво от преливника и челния изпускателен отвор се оформя водовземна решетка с утаител и аванкамера . Входа на водовземането се оформя с праг и груба решетка за задържане на едри плаващи наноси. След грубата решетка се изгражда утаителя

 • Утаител - Оформя се от стоманобетон с подходящ наклон / 2% / по посока към челния преливник пред аванкамерата. В края на утаителя се оформя праг с челен преливник към аванкамерата и дънен промивен отвор за периодично почистване на утаителя от утаяващите се наноси.

 • Аванкамера - Аванкамерата се разполага след челния преливник и се оформя с дифузор за преход към напорния тръбопровод и със страничен преливник , за връщане на постъпващите в повече водни маси. Страничния преливник на аванкамерата се свързва хидравлически за отвеждане на водните маси обратно в речното русло. В аванкамерата се монтира финна решетка със шумочистачи и сонда за измерване на горното работно ниво.

 • Щумочистачки - Монтират се автоматични шумочистачи на финната решетка. Изгребването на плаващите наноси пред финните решетки се проектира да работи периодично и автоматично.

 • Дифузор (аванкамера) - Оформя се като потопен отвор за преход към НТ, с подходящ профил за намаляване на хидравличните загуби при постъпването на водните маси в напорния тръбопровод.

 • Напорен тръбопровод- от аванкамерата, директно към сградата на МВЕЦ се полага къс , стомане напорен тръбопровод- L=18 и D=1100 mm.Сграда на МВЕЦ „Шико"

Сградоцентрала- Ситуира се на терен по левия бряг на реката с компановка - машинна зала , командно помещение, изтичало и трансформаторна станция за разполагане на уредба 20 kV и трансформаторно помещение. Сградата е стоманобетонова конструкция с компановка за разполагане на всички технологични съоръжения.

Изтичало - след турбината се оформя изтичало, тип водобоен кладенец, в който се изпускат водите преминали през турбините. Смукателната тръба, след работното колело на турбината е потопена в изтичалото.

Външна мрежа за присъединяване на МВЕЦ "Шико"

В сградата на МВЕЦ ще се разположи уредба 20 kV с помещение за КРУ -20 kV и трансформаторно помещение. Към уредбата ще се присъедини един силов трансформатор за хидроагрегата и отклонението за връзка към разпределителната мрежа 20 kV. Условията за присъединяването ще се определи от EVN България - Електроразпределение Пловдив АД , в предварителния договор за присъединяване. На този етап към информацията е проучена възможноста за присъединяване и предлагаме МВЕЦ „ШИКО” ще се присъедини с късо кабелно отклонение от ВЛ 20 кV, захранващ трафопоста на разклона за с. Богутево.


Обектът ще произвежда електрическа енергия от възстановяем източник - енергийния потенциал на водата. Режимът на работа е на течащи води, целогодишно, без възможност за регулиране на оттока. Обектът ще използва най-вече снежните и дъждовните водни маси .

Срок на действие на предложението – неопределен период.


2. Доказване на необходимостта от инвестиционното предложение


Използването на хидроенергийния потенциал на водоизточниците в България започва още в началото на 20 век с построяването на няколко ВЕЦ предимно в планинските райони на Рила, Осогово, Родопите и Стара планина – ВЕЦ “Енина” – 1913 год., ВЕЦ “Въча стара” – 1920 год. ВЕЦ “Осогово” – 1927 год., ВЕЦ “Бистрица” - Царска Бистрица и др.

До 1944 год. са изградени общо 12 МВЕЦ, а в периода 1944-1954 год. – 16 нови и разширени стари. От 1949 год. започва проучването на хидроенергийния потенциал на големите реки в България - Арда, Въча, Тунджа, Места и Струма, и възможностите за изграждане на язовири за комплексно използване. Изграждат се Баташки водносилов път, Каскада Арда (ВЕЦ Студен кладенец -1958 год., ВЕЦ Ивайловград - 1964 год., ВЕЦ Кърджали - 1968 год.), язовир Копринка, язовир Ал.Стамболийски, Каскада Въча и др. С изграждането на Каскада Белмекен-Сестримо, Доспат-Тешел, Пиринска и Санданска Бистрица в периода до 1990 год. се застроява около 30% от хидроенергийния потенциал на България и то възможно по-големите и по-ефективни от енергийна гледна точка водноелектрически централи. Изградиха се и много други изкуствени водоеми за напоителни и питейни нужди, без да се използва енергийният потенциал на водата.

Към момента около 65% от хидроенергийния потенциал на реките и водоемите в България е неизползваем и това определя насоката на Възложителя за развитието на този сектор в условията на пазарно стопанство. Усвояването на хидроенергиен потенциал на реките в България е преферентна дейност , особено след като България се е присъединила към Протокола от Киото, който след 16.02.2005 год. стана задължителен за всички присъединили се към него страни. Това означава, че България поема ангажименти да намалява вредните емисии, изпускани в атмосферата, най-вече от ТЕЦ, или с други думи, трябва да се редуцира това производство. Възстановяемите източници придобиват все по-голямо значение и техният дял в икономиката ни, все повече ще расте. Задължение на държавата е да създава благоприятни условия за развитието на ел.производството от възстановяеми източници. Спирането на 1, 2, 3 и 4 блок на АЕЦ “Козлодуй” налага политика на търсене на алтернативи за разширяване на производствените мощности. Една от алтернативите за развитие на енергийния сектор е изграждането на нови, разсредоточени производства на ел.енергия на възстановяеми източници - хидроенергиен потенциал, вятърна енергия, слънчева енергия, биомаса и др.

Използването на хидроенергийния потенциал на р.Чепеларска е добро инвестиционно намерение и ШИКО” ЕООД, като Възложител декларира своето отговорно поведение в бизнес намеренията си, така че да изгради един производствен обект с добри технически, екологични и икономически параметри. С изграждането на тази деривация Възложителят ще укрепи пътищата, ще намали ерозионните процеси в района и ще спре влаченето на камъни и пясък, натрупани в реката от изкопаните земни и скални маси от проучвателните галерии. Ще бъде възстановена и разпределителната мрежа.

3. Връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности в обхвата на въздействие на обекта на инвестиционното предложение:

В община Чепеларе не са подавани заявления за изменения в устройствения план на този участък от реката и територията върху която ще се разположи МВЕЦ "Шико" . Същото важи и за кметство с.Богутево.

Бреговете на река Чепеларска в участъка на бента за МВЕЦ" Шико" са скалисти и няма обработваеми площи. Терена за разполагане на сградоцентралата и бента ще се закупи и преореди за нуждите на МВЕЦ" Шико".

Новоизграждащия се обект в този си вариант няма връзка със други съществуващи или одобрени други обекти. Терена на бента попада в руслото на реката / държавна собственост на МОСВ/ по КВС . Инвестиционното предложение засяга частни имоти от ревира на гори и земи от Горски фонд (ГФ) - гр.Чепеларе, общински пасища и храсти. Повечето от терените са високи брегове и са предвидени за заливане при високи води. Заливаемата площ попада в руслото на реката и в части от ревира на гори и земи от ГФ, и общински пасища и храсти. Терена за сградата е извън регулацията на населени места

4. Подробна информация за разгледани алтернативи


По отношение на схемата не се разглеждат други алтернативни решения освен предлаганото: изграждане на руслова МВЕЦ “ШИКО” като руслова централа на течащи води със следните съоръжения: Бент масивен яз, утаител и аванкамера, къс тръбопровод, сграда на МВЕЦ и изтичало. МВЕЦ “ШИКО” се разполага изцяло върху частни имоти от ревира на ГФ и речното течение -МОСВ. На този етап се избира разработването на този вариант.

Изграждането на МВЕЦ “ШИКО” при предлагания вариант има следните предимства : • Всички терени са достъпни за строителство поради наличието на горски пътища.

 • Терените за разполагане на хидротехнически съоръжения са достатъчни да се разположат всички ХТС за МВЕЦ.

 • Ще се изгради късо кабелно отклонение за свързване към разпределителната мрежа ВЛ 20 kV за присъединяване на централата.

 • Терените са на незаливаеми коти и са леснодостъпни за механизация и строителни машини.

 • Не се засягат урегулирани парцели.

 • Не се засягат горски площи с ценни видове и не се налага изсичане на ценни дървесни видове.

5. Местоположение на площадката, включително необходима площ
за временни дейности по време на строителството


Площадката на бента за МВЕЦ "Шико" е разположена в руслото на река Чепеларска- речно течение, собственост на МОСВ по КВС, на кота дъно река 980,50, и засяга парцели по КВС № 15109 – общинска собственост, №49003 - МЗГ - ДЛ, №15025 –общинска, №15027 - общинска, №15024 - частен, част от №14244 - общинска, част от 42008 -кооперация „Богатево", част от 42009 - кооперация „Богатево"

Границите на терена са за бента :

Север - скалист бряг, крайречна растителност, от реката до републиканския междуселищен път;

Запад - русло на река Чепеларска-Речно течение. МОСВ и ревира на гори земи от ГФ

Юг - скалист бряг, ревира на гори и земи от ГФ и общинско пасище, крайречна растителност;

Изток - русло на река Чепеларска - Речно течение, МОСВ по КВС и ревир на кооперация „Богатево"

По точни данни за заливаемите площи и за площадката на МВЕЦ „Шико" ще се получат след геодезическото заснемане на обекта.

По предварителни данни се заливат изцяло речни чакълени наноси в руслото на реката, частна собственост , ревира на гори и земи от ГФ -гр.Чепеларе или МОСВ, които и в момента са заливаеми при преливане и изпускане на води.

6. Описание на основните процеси (по проспектни данни); капацитет


Основният производствен процес на обекта е свързан с производството на електрическа енергия от възстановяем източник, енергийния потенциал на водите на р. Чепеларска .

Параметрите на оттока за периода 1948 - 2000г. варират в диапазона от 1,064 m3/s до 3,150 m3/s, като средно многогодишното водно количество за целия период е Оср.мнгод. " 1,663 m3/s за котaтa на водохващанията на МВЕЦ "Шико". В този случай хидрологията дава представа за това, какви водни количества преминават по реката при мястото на водовземните съоръжения..

Параметрите на водния отток са направени в експертна хидроложка разработка и е определено Qср.мнгод.= 1,663 m3/sec и водна маса от V = 52440000 m3 средно за година , и са както следва:

 • Площ на общия водосборен басейн на МВЕЦ "Шико " - F = 137,5 km

 • Модул на оттока М = 12,1 l/s/ km

 • Средно многодишно водно количество Оср.многод. = 1,663 m3/s
мес

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

год

%

6.9

10.1

13.8

13.7

122

8.9

7.0

6.5

4.8

4.8

5.1

6.3

100.0

Q

1.35

2.189

2.7

2.774

2.387

1.802

1.370

1.272

0.972

0.39

1.032

1 232

1.663

W

3.618

5.297

7.237

7.815

6.398

4.667

3.671

3.409

2.517

2.527

2.674

3.304

52.44Предвижда се застроеното водно количество да бъде в размер на Qзастр. = 2,20 m3/s, за МВЕЦ "Шико". МВЕЦ се проектира като ВЕЦ на течащи води. Централата не работи на регулирани води и не се нарушава оттока на рекaтa.

МВЕЦ "Шико"

При така разработената руслова схема се предвижда да се инсталира една Crossflow turbine, със следните технически данни:

Турбина тип Осбергер

Максимален разход на турбината Qmax= 2,20 m3/s

Минимален разход Qmin = 0,400 m3/s

Нетен пад Н = 14,50 m

Нетен пад Н = 14.00 m

Мощност на турбината Р = 254 KW

Номинална скорост N = 224 rpm

Хидрогенератор - асинхронен

Номинална мощност на генератора Рг = 240 KW

Номинално генераторно напрежение Ur = 0.4 kF

Номинални обороти на генератора п = 1000 об/мин

Изолационен клас H/F

Степен на защита IP 23

Температурен контрол ЗхРт100 за темп. на намотките

1х Рт100 на всеки лагер

Параметри на МВЕЦ "Шико"

Инсталирана макс.турбинна мощност NВЕЦ = 254 KW

Инсталирана генераторна мощност РВЕЦ=240 KW

Водна маса при средна година V = 52 440 000 м3

Годишно производство при средна година I - ви вариант W = 1 216 000 KW/h

Обекта ще произвежда електрическа енергия от възстановяем източник -енергийния потенциал на водата. Режима на работа е на течащи води , без

възможност за регулиране на оттока.

Срок на действие на предложението - неопределен период.

7. Схема на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура


Изграждането на обекта не изисква промяна на съществуващата пътна инфраструктура, но изисква късо отклонение до бента. Покрай обекта минава междуселищния път от гр.Пловдив за гр.Смолян, който е път от републиканската пътна мрежа.

За присъединяването на МВЕЦ "Шико" ще се изгради отклонение от преминаващите електропроводи по дефилето. Това ще бъде уточнено с месния оператор на мрежата - EVN България.

8. Програма за дейностите, включително за строителство, експлоатация
и фазите на закриване, възстановяване и последващо използване


Изграждането на обекта ще започне след получаване на разрешително за строеж съгласно ЗУТ. Преди това ще се водят процедури по ЗООС, процедура за разрешително на водоползване по ЗВ, процедури по ЗГ - чл.14в и чл.16а, изготвяне на ПУП и др. Строителството ще отнеме около 15 месеца, като се има предвид, че в месеците от ноември до март не могат да се извършват строителни и всякакви други работи. В този район зимата е студена и снежната покривка достига до 0,8-1,0 m. Обектът по време на строителството ще се контролира от строителен надзор. Въвеждането на обекта в експлоатация ще се извърши съгласно изискванията на ЗУТ и наредбите към него, Наредба №3 УЕУЕЛ, Наредбата за присъединяване, Наредба №2 за ПСТН, Наредба №9 ТЕЕЦМ и др.

Закриване на обекта не се предвижда, както и етапи за възстановяване и последващо използване.


9. Предлагани методи за строителство


Строителството на обекта ще се изпълни по стандартни технологии използвани в хидротехническото строителство, изкопни, кофражни, бетонови, армировъчни и монтажни дейности. Предвижда се едноетапно изграждане. Предвижда се изграждане на масивен яз в руслото на реката. Предвидения къс тръбопровод, ще служи за връзка от водохващането до турбината, но той е част от общия ансамбъл на бент-сградоцентрала. Ще се проектира като открит. Аванкамерата ще се изгради на определената кота с армиран бетон и ще бъде покрита. Напорния тръбопровод се предвижда да се изгради от стоманени тръби, укрепен с главни и второстепенни опори от стоманобетонови блокове .

Сградата ще бъде монолитна стоманобетонова конструкция с машинна зала, на един етаж. Във сградата се предвижда помещение за ЗРУ-20 kV и трансформаторно помещение, оформено като отделен сектор и кабелен въвод от електропровод 20 kV. Всички изкопни и наносни материали ще се употребят в строителството и няма да се наложи извозване на скални и земни маси.Използваните съвременни строителни материали ще осигурят високо качество и сигурност на съоръженията по време на експлоатация

10. Природни ресурси, предвидени за използване по време
на строителството и експлоатацията


По време на строителството ще се използват строителни материали, вода , горива и енергия. За отливане на бетоновите форми ще се използва частично дървен кофраж, т.е. дървесен материал за кофраж - дъски, греди, талпи и платна. Вода ще се черпи от реката, в случай на необходимост, без да влияе върху режима на речния отток. Армировката е от арматурно желязо с различен диаметър. Механизацията ще използва дизелово гориво. Ще се използват и добавъчни материали (чакъл, пясък) и цимент.

През време на експлоатацията основен природен ресурс, който ще се използва за производство на ел.енергия , е водата. В годишен период при средна година ще се обработват водни маси в обем около V = 37-45.106 m3 вода. Водоползването се заплаща на държавата съгласно таксата за водоползване за енергийни нужди - Ц=0.001хVxH/450.

11. Отпадъци, които се очаква да се генерират – видове,
количества и начин на третиране


По време на строителство

При строителството на МВЕЦ "Шико" ще се генерират в ограничени количества и малко по вид отпадъци поради това, че основната част от тях се формира от временното строителство (изграждане на помощни стопанства не се предвижда). При основното строителство стремежът е за пълно оползотворяване на строителните материали. Особеното при третирането на генерираните отпадъци е свързано със стремежа за максималното им оползотворяване.

Отпадъци, които се очаква да се образуват по време на строителството, са:

 • код 17.01.07 - смеси от бетон, тухли, керемиди, фаянсови плочки, различни от упоменатите в 17.01.06*; очаквано количество 5 m3;

 • код 17.02.01 - дървесен материал; очаквано количество 20 m3;

 • код 17.05.04 - почва и камъни, различни в упоменатите в 17.05.03*; очаквано количество 20 m3;

 • код 17.05.06 - изкопани земни маси, различни от упоменатите в 17.05.05*; очаквано количество 30 m3;

 • код 17.09.04 - смесени отпадъци, различни от упоменатите в 17.09.01*, 17.09.02* и 17.09.03*; очаквано количество 2 m3;

 • Отпадъци, образувани по време на експлоатацията - смесени битови отпадъци , код 20.03.01, очаквано количество - 0.1 t годишно.

 • Утайки от песъкоуловители - код 19.08.02 - 2 m3 годишно.

 • Турбинни , трансформаторни и смазочни масла и греси - код 13.02.07 -2 kg, 13.01.13 - 2 kg, 13.03.07- 2 kg. С особен статут на съхранение и изхвърляне след употреба - лицензирана фирма.

Отпадъците ще се изнасят от строителната площадка на временен склад.

Броят на строителните работници и механизаторите и използваната от тях пакетирана храна (не се предвижда столово хранене) определя битовите отпадъци като ограничени по количество. Задължително е ежедневното им транспортиране извън обекта. Отпадъците от профилна стомана и арматура се складират временно на строителна площадка и периодично се предават за преработка. Опаковките от оборудването на централата или се използват от инвеститора, или се продават. Инвеститорът ще използва най-екологосъобразни материали, но е възможно генериране на много малки количества опасни отпадъци при строителството на сградата на централата (опаковки от бои и лакове), които се изнасят веднага от площадката на МВЕЦ и се транспортират и депонират в клетка за опасни отпадъци на регламентирано депо.

Изкопните маси от фундиране на съоръженията напълно се оползотворяват за насипи при рекултивацията в края на строителството и за подобряване на пътя с цел сигурност при използването му по време на експлоатация.

По време на експлоатация

По време на експлоатация, в зависимост от степента на автоматизация на управлението на централата, се генерират в минимални количества битови отпадъци от експлоатационния персонал или от охраната. Опасните отпадъци (масла) не се предвижда да се съхраняват в централата, и след употреба на такива отпадните продукти се предават по договор на лицензирана фирма. Генерираните отпадьци по време на ремонт се третират съгласно изискванията на нормативните документи.

12. Информация за разгледани мерки за намаляване на отрицателните
въздействия върху околната среда


Производството на ел.енергия от ВЕЦ е екологично чисто производство . Централата ще работи в режим на течащи води, което ще рече, че във всеки един момент преминава толкова вода, колкото приижда по реката. Ако притокът е по-голям от Qзастр., останалите водни маси ще преливат през преливника на бента. При Qр < Qек централата няма да работи. Централата ще работи най-вече през пролетното пълноводие, топенето на снежните маси и летните и есенни дъждовни дни. През зимните месеци водните маси намаляват много, и тогава ще се работи на минимални мощности или няма да работи.

С оглед осигуряване на екологично водно количество за оросяване на речните русла , се проектира и изгражда екологичен отвор, в страни от решетката на водохващането. По този начин се осигурява и нормално функциониране на речната екосистема.


13. Други дейности, свързани с инвестиционното предложение


Инвестиционното предложение е с основна дейност производство на ел.енергия от МВЕЦ.

По време на строителство се ползва капацитетът на предприятията за строителни материали, а по време на експлоатация мощностите на заводите-производители на метални части ( решетки, парапети, пасарелки) и оборудване.


14. Необходимост от други разрешителни, свързани с инвестиционното
предложение


Съгласно законодателството в Р.България, за осъществяване на инвестиционното предложение са необходими:

 • Разрешително на водоползване - чл. 60 ал.1 от ЗВ

 • Право на ползване на воден обект ;

 • Подробен устройствен план - ПУП и ПУП парцеларен план за кабелното отклонение по ЗУТ;

 • Закупуване на земи - вещно право – по ЗГ

 • Право за преминаване- по ЗГ

 • Разрешително на строеж

 • Разрешение за експлоатация на обекта

15. Замърсяване и дискомфорт на околната среда


При строителството на МВЕЦ “ШИКО” поради това, че е отдалечено от населени места, няма да има опасност от промяна в здравния фактор и дискомфорт за населението. Водите при строителството от строителните площадки ще преминават през механичен утаител. Строителството на масивния яз не създава опасност от замърсяване или ако има такова е за кратко време и на късо разстояние. Това строителство няма да предизвика по-големи замърсявания в сравнение с поройните високи води прииждащи по реката при дъжд и снеготопене.

За изключване на опасност от утечки от строителната механизация и транспортните коли се предвижда ежедневен технически преглед на машините и недопускане до обекта на технически неизправните.

По време на експлоатация наличната автоматика в сградата на МВЕЦ изключва опасност от замърсяване.

Строителната дейност на всеки обект е свързана с известен дискомфорт: прах, отработили газове от механизацията, шум. При МВЕЦ “ШИКО” тези въздействия са в работната среда на локално ниво и ограничени само през деня. Цялото строителство на централата е извън населени места. Транспортът, който е твърде ограничен – 1-2 курса на ден, също не оказва въздействие върху населението. При необходимост от извършване на взривни работи те ще се изпълняват с намалено количество взрив, извън размножителния период на наземната гръбначна фауна и по технология “без разлет”.

Във връзка с животинския свят мащабни строителни работи с високо ниво на шум няма да се извършват или ако се налагат такива те ще се изпълняват извън размножителния период.

16. Риск от инциденти


Строителната дейност е свързана с определен риск, поради което задължително ще се изпълняват изискванията на Наредба № 04/2/26.02.2004 год. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи.

По време на експлоатация в документацията на МВЕЦ “ШИКО” ще е налице Инструкция за експлоатация и Авариен план за действие, в които се разглеждат всички ситуации при нормални, екстремни и аварийни условия на експлоатация и задълженията на експлоатационния персонал при всяка една от тях. Инструкцията за експлоатация и Аварийният план се съгласуват с всички водоползватели под тази централа.Каталог: ovos


Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница