Информация за преценяване на необходимостта от овос обект: „Стопанство за отглеждане на риба и аквакултури” Местонахождение: Имот №000332страница1/6
Дата03.11.2017
Размер0.88 Mb.
#33794
  1   2   3   4   5   6
Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС


Обект: „Стопанство за отглеждане на риба и аквакултури”

Местонахождение: Имот №000332

Землище: с.Долно Белотинци

ЕКАТТЕ 03736

Община Монтана

Област Монтана

Възложител: „ГОЛЯМА РИБА” ООД, гр. МОНТАНА

Управители: Мирослав Панталеев Спасов и Вилма Георгиева Спасова

Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС

по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС

(Изм. - ДВ, бр. 3 от 2006 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 3 от 2011 г.)

І. Информация за контакти с възложителя.

1.Седалище и ЕИН на юридическото лице.

„ГОЛЯМА РИБА” ООД

гр. Монтана– 3400, област Монтана

община Монтана, ул.”Хаджи Димитър” №14, вх. А, ет.2, ап. 4

ЕИК 2022685542.Пълен пощенски адрес:

гр.Монтана, област Монтана

ул.”Хаджи Димитър” №14, вх. А, ет.2, ап. 5

3. Лице за контакти:

инж. Стоянка Гоцина

гр. Монтана, ул. „Александър Стамболийски” № 12

тел. 0898 407 177
ІІ. Характеристика на инвестиционното предложение.
1.Резюме на предложението.

Информацията за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС на инвестиционното предложение за „Стопанство за отглеждане на риба и аквакултури” в имот №000332, землище с. Долно Белотинци, община Монтана е разработена от „ГОЛЯМА РИБА”ООД, гр. Монтана на основание чл. 93, ал. 1, т. 1 на ЗООС и чл.2, ал. 1, т. 1 на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на съвместимост на планове, програми и проекти на инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони и писмо изх. №1037/10.05.2013г. на РИОСВ Монтана. Инвестиционното предложение попада в обхвата на Приложение №2 (т.1, б „е” – интензивно развъждане на риба и т. 10, б. „з” – язовири и други съоръжения за събиране и съхраняване на вода за продължително време (невключени в Приложение №1) на Закона за опазване на околната среда и подлежи на преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС.

За инвестиционното предложение в съответствие с чл.4, ал.1 и ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда са уведомени писмено, компетентния орган РИОСВ гр.Монтана и засегнатата община Монтана и кметство с. Долно Белотинци.

Съгласно изискванията на чл.93, ал.1, т.1 от ЗООС е разработена информацията за преценяване на необходимостта от ОВОС, изготвена в съответствие с Приложение №2 към чл.6 на Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС.

За изготвяне на информацията за инвестиционното предложение са използвани:


 • Скица № Ø03735/25.03.2013г. на имот №000332 в землището на с. Долно Белотинци с ЕКАТТЕ 03736, община Монтана, заверена от Общинска служба по земеделие гр. Монтана;

 • Партида на имот №000332, с координати на гранични точки, открита на 19.12.2011г. в Регистъра на земеделски земи, гори и земи в ГФ, землище на с. Долно Белотинци, ЕКАТТЕ 03736, община Монтана, издадена от Общинска служба по земеделие, гр. Монтана;

 • Нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот №116, том II, рег. №2828, дело №141 от 2013г.;

 • Скица на имот № К00476/26.03.2013г., на имот №000332, землище с. Долно Белотинци с ЕКАТТЕ 03736, община Монтана, издадена от Общинска служба по земеделие гр. Монтана;

 • Скица на имот № К00510/29.03.2013г., на имот №000332, землище с. Долно Белотинци с ЕКАТТЕ 03736, община Монтана, издадена от Общинска служба по земеделие гр. Монтана;

 • Удостоверение изх.№ 20121015111224/15.10.2012г. за вписване в търговския регистър на „ГОЛЯМА РИБА” ООД, гр. Монтана, издадено от Агенцията по вписванията, гр. Монтана.

 • Писмо изх. № 1037/10.05.2013г. на РИОСВ, гр. Монтана.

В имот №000332, землище с Долно Белотинци, община Монтана, с площ 41,808дка, фирма „ГОЛЯМА РИБА” ООД, гр. Монтана е предвидила да реализира следното инвестиционно предложение: „Стопанство за отглеждане на риба и аквакултури”.

Съгласно Нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот №116, том II, рег. №2828, дело №141 от 2013г., имотът е собственост на „ГОЛЯМА РИБА” ООД, гр. Монтана.

Инвестиционното предложение предвижда изграждането на 12 броя рибарника за отглеждане на риба и цех за първична преработка на риба (почистване, последващо охлаждане на уловената риба и експедиция до потребителите). Инвестиционното предложение е продиктувано от основната дейност на фирмата, която е производство на зарибителен материал, селекция, отглеждане на риба за консумация заготовка и преработка и други дейности.

Имотът №000332 е с начин на трайно ползване: Разсадник (земеделска земя) и шеста категория на земята при неполивни условия. Необходимо е да се извърши промяна предназначението на земята и преотреждането й за изграждане на „Стопанство за отглеждане на аквакултури”.

Във физикогеографско отношение имотът попада в границите на Западната част на Предбалкана и Западна Дунавска равнина. Релефът в района е равнинно-хълмист. Теренът на имота е равнинен и е разположен на левия бряг на река Огоста. Ситуирането на имота благоприятства инвестиционен интерес в реализацията на „Стопанство за отглеждане на риба и аквакултури”.

2.Доказване на необходимостта от инвестиционно предложение.

„ГОЛЯМА РИБА” ООД, гр. Монтана е с предмет на дейност производство на зарибителен материал, селекция, отглеждане на риба за консумация, заготовка и преработка, вътрешно и външнотърговска дейност, реклама, търговска дейност с всякакъв вид селскостопанска продукция от растителен и животински произход и всякаква друга търговска, производствена и дейност в областта на услугите, незабранена със закон в страната и чужбина. (Приложение №1–Удостоверение изх.№20121015111224/15.10.2012г.).

Инвестиционното предложение предвижда изграждане на Стопанство за развъждане и отглеждане на риба и аквакултури. Необходимостта от инвестиционното предложение на възложителя е продиктувано от:


 • наличието на собствен имот, който ще бъде преотреден за нуждите но новото инвестиционно предложение;

 • реализирането на имота на лявата незаливна тераса на р. Огоста;

 • една от дейностите на „ГОЛЯМА РИБА” ООД е отглеждане на риба за консумация. Във връзка с разширяване на дейността на фирмата се търсят различни варианти за реализация на нови обекти. Един от тези варианти е изграждането на рибарници в имот №000332, землище с. Долно Белотинци.3.Връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности.

Инвестиционното предложение „Стопанство за отглеждане на риба и аквакултури” предвидено за реализация в имот №000332, землище с. Долно Белотинци, няма пряка връзка с други съществуващи или одобрени с устройствен или друг план дейности.


4.Подробна информация за разглеждани алтернативи.

 • Алтернативи за местоположение.

Целта на инвестиционното предложение „Стопанство за отглеждане на риба и аквакултури” е отглеждане, добив и първична обработка (почистване и охлаждане) на риба за консумация.

Алтернатива на инвестиционното предложение за отглеждане на риба и аквакултури са осигуряването на риба за консумация от обекти по реда на Закона за рибарство и аквакултури.

Стопанството за отглеждане на риба и аквакултури е предвидено да се реализира в имот №000332, землище с. Долно Белотинци, който имот е собственост на възложителя, поради което друга алтернатива по отношение на местоположението не съществува.

Алтернативи за местоположение на зоната за застрояване не са разгледани. Имотът е собственост на „ГОЛЯМА РИБА” ООД и реализацията на инвестиционното предложение е ограничено в границите на имота, който е с площ 41,808дка.

Имотът е разположен на левия бряг на незаливната тераса, на средното течение на река Огоста и е на повече от 2км от регулационната граница на с. Долно Белотинци и на повече от 4км от регулационната граница на гр. Монтана.

Местоположението на имота е подходящо от гледна точка на комуникативност, достъпност и наличие на инженерна инфраструктура. Като местоположение инвестиционното намерение няма друга алтернатива.
 • Алтернативи за технология.

Предложената технология за отглеждане на риба и аквакултури е придобита от възложителя, поради което предлаганата технология и технологична последователност не предполага замяна на предложения начин на отглеждане на риба с друга алтернатива.

Поради спецификата на инвестиционното предложение – отглеждане на риба за консумация, местоположението на имота и климатичните условия в района не се предвижда друга алтернатива.
 • Нулева алтернатива”.

Прилагането на „нулева алтернатива” предопределя отказ от инвестиционното предложение, ще означава, че теренът ще остане в съществуващия си вид – незастроен и неизползван. Ще бъде пропусната възможността за урбанизиране на територията. Ще бъде пропусната възможността за създаване на работни места в краткосрочен и дългосрочен период, както и възможността за икономическо развитие на общината в този сектор.

По-добрата алтернатива от гледна точка на екологичните и социално-икономически условия е реализация на инвестиционното предложение.

Предварителната оценка по отношение очакваните въздействия върху компонентите на околната среда и здравето на хората на този етап на проучването са незначителни и не предполагат прилагането на „нулева алтернатива”.
5.Местоположение на площадката, включително необходима площ за временни дейности по време на строителството.

Имот №000332, където е предвидено да се реализира инвестиционното предложение се намира в землището на с. Долно Белотинци, община Монтана. Имотът е собственост на „ГОЛЯМА РИБА” ООД, гр. Монтана съгласно Нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот № 116, том II, рег. №2828, дело №141 от 2013г. (Приложение №2).

Имот №000332 се намира на около 4 км североизточно от гр. Монтана и на около 2км северозападно от с. Долно Белотинци и на около 100м от пътя „Монтана-Ерден-Лом”.

Съгласно Скица №Ø03735/25.03.2013г. (Приложение №3) на общинска служба по земеделие гр.Монтана, имот №000332 в землището на с. Долно Белотинци с ЕКАТТЕ 03736, община Монтана е с площ 41,808дка. Начин на трайно ползване: Разсадник. Вид собственост: На юридически лица. Категория на земята при неполивни условия: Шеста.

Имотът е образуван от имот №000324 и е с граници и съседи:


 • на запад – имот №000260 – полски път на община Монтана;

 • на север – имот № 000253 – водна площ на държавата – МОСВ и имот № 000262 – водно течение на държавата – МОСВ;

 • на изток – имот №002141 – полски път на община Монтана;

 • на юг – имот №380005 нива на наследниците на Войл Георгиев Христов; имот №380004 нива на Ангел Димитров Ангелов; имот №380003 нива на наследниците на Никола Цеков Стойнов; имот №380002 нива на Христина Методиева Петрова; имот №380001 нива на Ангел Димитров Ангелов и имот №000333 Разсадник на община Монтана.

Координатите на граничните точки на имота са отразени в партидата на имота, открита на 19.12.2011г., записана в регистъра на земеделски земи, гори и земи в ГФ, землище на с. Долно Белотинци, ЕКАТТЕ 03736, община Монтана (Приложение №4).

Съобразно физикогеографското райониране на страната, районът на имот №000332, землище с. Долно Белотинци, община Монтана попада в границите на Западната част на Предбалкана. В климатично отношение е в умереноконтиненталната подобласт на България . Имотът се намира на левият бряг на незаливната тераса от средното течение на р. Огоста . Релефът в района е равнинно-хълмист със средна надморска височина около 100-150м. Теренът на имотът е равнинен, незастроен и незамърсен с отпадъци. Големината на имота, където е предвидено да се реализира инвестиционното предложение е съобразена с технологичните, техническите и санитарно-хигиенните изисквания за този вид обекти, а също така и със съпътстващите дейности предвидени при строителството и експлоатацията на стопанството за отглеждане на риба и аквакултури.

Изхождайки от местоположението и дейността за която е предвиден обекта – отглеждане на риба за консумация, същият няма да се яви като замърсител на околната среда в района, понеже от дейността му няма да се емитират вредни емисии. Предвиденото за реализация стопанство за отглеждане на риба и аквакултури с дейността си няма да окаже негативно въздействие върху компонентите на околната среда и върху факторите, които и въздействат.

Територията, предмет на реализация на Стопанството за отглеждане на риба и аквакултури не засяга защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии и не попада в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. В близост и съседство на имот №000332, където ще се реализира инвестиционното предложение няма чувствителни, уязвими и защитени зони.

Най-близко разположените до територията на инвестиционното предложение защитени зони са :


 • ЗЗ „Пъстрина” с код BG0001037, отстояща на около 2км южно;

 • ЗЗ „Портитовци-Владимирово” с код BG0000517, отстоящана повече от 3км североизточно.

Защитените зони са за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна – Директива 92/43/ЕЕС, утвърдени с ПМС №122/02.03.2007г. (ДВ, бр. 21/2007г.).

Районът, в който е разположен имотът където е предвидено да се реализира инвестиционното предложение е с изградена транспортно-комуникационна инфраструктура. Достъпът до имота ще се осъществява посредством полски път на община Монтана.

Имотът ще се захрани от електропреносната мрежа, посредством трафопост, който ще бъде изграден на територията на площадката.

Изграждането на стопанството за отглеждане на риба и аквакултури не предопределя необходимостта от допълнителни площи за временни дейности извън територията на разглеждания имот, т.е. няма да се засягат съседни имоти. Предвиденото строителство (в т.ч. необходимите площи за временни дейности), ще се извърши в границите на разглеждания имот, който е с площ 41,808 дка.

Местоположението на площадката е отразено на приложените скици – Приложение № 3 и Приложение №5.

6.Описание на основните процеси (по проспектни данни), капацитет.

В имот № 000332, землището на с. Долно Белотинци, с ЕКАТТЕ 03736, община Монтана, фирма „ГОЛЯМА РИБА”ООД, гр. Монтана е предвидила следното инвестиционно предложение: „Стопанство за отглеждане на риба и аквакултури”. Инвестиционното предложение предвижда изграждането на 12 броя рибарника за развъждане и отглеждане на риба за консумация. Имот №000332, разположен в землището на с. Долно Белотинци, община Монтана е с площ 41.808дка, начин на трайно ползване: Разсадник, Категория на земята при неполивни условия: Шеста. Съгласно Нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот № 116, том ІІ, рег. №2828, дело №141 от 2013г., имотът е собственост на „ГОЛЯМА РИБА” ООД, гр. Монтана.

Инвестиционно предложение е продиктувано от местоположението на имота, които е разположен на левия бряг на незаливната тераса на средното течение на река Огоста и основната дейност на фирмата, която е производство на зарибителен материал, селекция, отглеждане на риба за консумация, заготовка и преработка.

Инвестиционното предложение е за ново строителството и предвижда изграждане на „Стопанство за отглеждане на риба и аквакултури”. Стопанството за отглеждане на риба и аквакултури ще се състои от интегрирана интензивна производствена част и екстензивна зона.

Екстензивната зона, включваща екстензивни рибовъдни басейни и биологични басейни - басейни с микроорганизми, растителни и животински съобщества, участващи в кръговрата на азота, ще пречиства отработена вода и ще осигурява допълнителна продукция от аквакултури. Това ще даде възможност за многократното й използване. Тя ще се състои от 8 земнонасипни басейни.

В интензивната производствена част ще се отглежда основния дял от продукцията от риба. Интензивното производство от риба ще се осигурява от 12 броя бетонни рибовъдни басейна. Към всеки от басейните ще бъдат изградени механични филтри и биофилтри за пречистване на водата и системата за аериране на водата, осигуряваща възможност за рециркулация на водата.

Друга част от продукцията ще се отглежда в универсална пълносистемна установка с рециркулация на водата, разположена в сграда. Тя ще се състои от риболюпилня и отрасен басейн с рециркулация на водата. Рециркулационната система ще бъде оборудвана със съответните пречиствателни съоръжения за водата, апарати за инкубация на хайвера, вани за отглеждане на зарибителния материал и отрасен басейн.

В „Стопанството за отглеждане на риба и аквакултури” ще се отглеждат по интензивно екстензивна система следните видове – сом, бяла риба, дъгова пъстърва, шаран, толстолоб, бял амур и други.

Предложената технологията за отглеждане на риба в инвестиционното предложение е ориентирана към интеграцията на интензивно отглеждане на риба със система от екстензивно използвани рибовъдни басейни. В основата й стои осигуряване на възможност за протичане на естествени процеси на пречистване на отработените води, „натоварени” с органични и неорганични хранителни вещества от интензивните рибовъдни басейни. Пречистването се осъществява в екстензивните басейни и басейните с микроорганизми, растителни и животински съобщества, участващи в кръговрата на азота, където част от хранителните вещества се оползотворяват от различни процеси на биологична продукция, а друга част се задържат в дънните отложения. Обработената и пречистена вода се връща в интензивните рибовъдни басейни. Използването на тази комбинирана система съдейства за достигането на екологично устойчиво производство на риба.

Обслужващата сграда с площ около 1000м2, в нея ще се помещават офис, битова част за персонала, складови помещения за фуражи и рибовъден инвентар, лаборатория, цех за първична обработка на риба, рециркулационна система, включваща риболюпилня и други.

Водоснабдителна и отводнителна система на „Стопанството за отглеждане на риба и аквакултури” ще включва:


 • водовземно съоръжение с рибен проход (на кота 117,5 на речното русло на р. Огоста);

 • довеждащ водопровод с дължина около 1350м (Приложение №6);

Водоснабдителната система ще позволява каскадно и независимо водоснабдяване на рибарниците, както и възможност за рециркулация на водата. На територията на инвестиционното предложение ще бъде изграден и един шахтов кладенец за осигуряване на вода за външните рибовъдни басейни през лятното маловодие. Водите от рибовъдното стопанство ще бъдат зауствани в река Огоста, посредством смесена канализационна система.

На територията на инвестиционното предложение ще бъде изграден трафост за присъединяване на обекта към електропреносната мрежа. Ще се осигури и външно осветление на територията на обекта. Обслужващата сграда ще бъде захранена с вода от водопроводната мрежа на гр. Монтана. Ще бъде изградено локално пречиствателно съоръжение за заустване на отпадните води от цялата площадка на обекта.

Отгледаната и годна за улов и преработка риба се предвижда да е около 12 тона за месец. Годишното общо количество на добив на риба ще възлиза на около 144 тона.
7.Схема на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура.

Имот № 000332, където е предвидено да се реализира инвестиционното предложение е разположен в землището на с. Долно Белотинци, община Монтана.

Районът, в който е разположен имота е с изградена и добре развита транспортно-комуникационна инфраструктура. Основната транспортна артерия за региона е първокласен Път-Е79, от който с отклонение от второкласен път „Монтана-Лом” за с. Ерден се подхожда към територията на имота. Достъпът до имота ще се осъществява от запад, посредством полски път но община Монтана, минаващ изцяло по западната граница на имота. Не се предвижда изграждането на друга пътна връзка, както и промяна на съществуващата пътна инфраструктура.

8.Програма за дейностите, включително за строителство, експлоатация и фазите на закриване, възстановяване и последващо използване.

Имайки предвид местоположението, големината, вида, спецификата и дейността за която е предвидено инвестиционното предложение, такава програма е необходимо да се разработи с изготвянето на инвестиционния проект на Стопанството за отглеждане на риба и аквакултури. Програмата може да бъде разработена в следните основни направления:

- изясняване на инвестиционното предложение;

- провеждане на процедура по промяна функционалното предназначение на земята в Областна дирекция „Земеделие” гр. Монтана;

- проучване на местоположението на обекта и условията на застрояване;

- изготвяне на ПУП за имота и одобряването му от съответните органи;

- изготвяне на инвестиционен проект, одобряването му и издаване на разрешение за строеж;

- технологичен избор на оферта, предлагаща оптимална технология;

- да се предприемат необходимите действия пред БДУВДР-Плевен за издаване на разрешително за водовземане и ползване на воден обект, съгласно изискванията на Закона за водите;

- подготовка на площадката за строителни дейности;

- определяне на подходящи места за разполагане на площадката за временно съхранение на хумусния слой и строителните материали;

- провеждане на процедура за получаване писмено разрешение от кмета на община Монтана за реализиране на отпадъците от строителството;

- изграждане на обекта;

- създаване на организация за контрол по време на строителството и експлоатацията на обекта, на площадките за съхранение на материалите и техническото състояние на машинния парк с цел недопускане на аварии, разливи на масла и горива;

- събирането и транспортирането на отпадъците на обекта да се организира в съответствие с изискванията на специализираната нормативна уредба;

- извършване на физико-химичен анализ на водите в мястото на водовземане;

- въвеждане на собствен мониторинг на водите в рибарниците на рибовъдното стопанство;

- обезпечаване на площадката на инвестиционното предложение с маслени сорбенти за нефтопродукти;

- предаването на строителни, производствени и опасни отпадъци да се извършва въз основа на писмен договор, с лицензирани фирми, имащи право да извършват съответната дейност;

- проучвания за потенциала на територията с особена и превантивна устройствена защита във връзка с режим за опазване на околната среда;

- мероприятия за осигуряване на единство и хармония между околната среда и функционалното, технологичното и композиционното решение на обекта;

- изготвяне на план за действие при бедствия и аварии;

- мерки и програма за рекултивация, ако се яви нужда от извършване на такава;

Предвиденото усвояване на имота е с цел неговото бъдещо ползване за отглеждане на риба за консумация до 144тона/година, което не определя фазите на закриване, възстановяване и неговото последващо използване.9.Предлагани методи за строителство.

Постигането на целите на инвестиционното предложение предполага еднофазно проектиране и едноетапно изпълнение без причина за отлагане на изпълнението му.

Предвидено е монолитно строителство на Стопанството за отглеждане на риба и аквакултури.

На площадката е предвидено да се изградят:

- Рибовъдни басейни – 12броя с площ около 80м2.

- Обслужваща сграда – 1 брой с площ около 1000м2, в която ще се помещават цеха за първична обработка на уловената риба, офиси и битова част със сервизни помещения за персонала на стопанството, складови помещения за фуражи и рибовъден инвентар, лабораторна част;

- Водоснабдителна и отводнителна система, която ще позволява каскадно и независимо водоснабдяване на басейните, както и възможна рециркулация на водата;

- Система за аерация на водата;

- Изравнителен земно-насипен басейн;

- Карантинно земно-насипен басейн;

- Трафопост- за осъществяване на връзка с електропреносната мрежа в района;

- Септична яма с водонепроницаеми стени.

Предвижда се изграждането на инвестиционното предложение да започне след издаване на разрешение за строеж от община Монтана и след издаване на разрешително за водовземане и ползване на воден обект от БДУВДР – Плевен.


Каталог: ovos


Сподели с приятели:
  1   2   3   4   5   6
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница