Информация за преценяване на необходимостта от овос по Приложение №2 към чл. 6 от Наредбата за овосДата18.08.2018
Размер118.5 Kb.
#80836
ИНФОРМАЦИЯ

ЗА ПРЕЦЕНЯВАНЕ НА НЕОБХОДИМОСТТА ОТ ОВОС

по

Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС

(Изм. - ДВ, бр. 3 от 2006 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 3 от 2011 г.)

I.

Информация за контакт с възложителя:

 
1.

Име, ЕГН, местожителство, гражданство на възложителя - физическо лице, седалище и единен идентификационен номер на юридическото лице:
 • „КЕЯ-КОМЕРС-03“ ЕООД,

Втори стопански двор,

с.Светлен, общ.Попово,

Булстат: 125540279

2.

Пълен пощенски адрес:
 • Втори стопански двор - мандра,

с.Светлен, ПК 7877,

общ. Попово, обл. Търговище,


3.

Телефон, факс и e-mail:
 • GSM: +359 887 31 21 38

 • e-mail: kea_03@abv.bg
4.

Лице за контакти:
 • Кязим Хасанов Ибрямов – Собственик-управител

 • GSM: +359 887 31 21 38, +359 899 198 132

 

 


II.

Характеристики на инвестиционното предложение (ИП):

 

 

1.

Резюме на предложението:
 • Инвеститорът има следното инвестиционно предложение: „Изграждане на млекопреработвателно предприятие (мандра) с капацитет до 5 (пет) тона сурово мляко дневно за производство на сирене и кашкавал“.

 • За целта се предвижда, чрез преустройство, промяна предназначението на съществуваща сграда, бивша собственост на ОКС, в гр.Търговище.


2.

Доказване на необходимостта от инвестиционното предложение:
 • Инвеститорът, който е с дългогодишен опит в млечния сектор и развил своята дейност в млекопреработвателното предприятие в с.Светлен - специализирано в производството на бяло саламурено сирене, търси възможност да продължи да развива дейността си на предложеното място в гр.Търговище.

 • Необходимостта от инвестиционното предложение произтича от желанието на инвеститора да разшири кръга на произвежданите млечни продукти като включи нова продуктова линия - производство на кашкавал.

 • Целта на проекта е да бъдат спазени всички действащи в Република България конструктивни, екологични, санитарно хигиенни и други нормативни документи, като в максимална степен се доближат до европейските изисквания за добра производствена практика.

 • С реализиране на инвестиционното предложение за ново млекопреработвателно предприятие ще се открият и нови работни места, което ще има и социален ефект.

 


3.

Връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности:
 • Не е на лице връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности.

 


4.

Подробна информация за разгледани алтернативи:
 • Не са разгледани други алтернативи. Предложението на Инвеститора за развитие и разширение на дейността се покрива напълно с инвестиционните му намерения за бъдещи дейности.5.

 


Местоположение на площадката, включително необходима площ за временни дейности по време на строителството:

 • Видно от приложената скицата площадката, върху която ще бъде извършвана дейността, се намира в гр.Търговище, ул.“Цар Симеон“ №49. Поземленият имот е с идентификатор 73626.505.644 по КК на гр.Търговище. Площта на ПИ е 3006 кв.м.
 • Избраната площадка е предимно в производствената зона на гр.Търговище – отредена като производствена и складова база.

 


6.

Описание на основните процеси (по проспектни данни), капацитет:
 • Капацитетът на млекопреработвателното предприятие е до 5 (пет) тона сурово мляко на ден за производство на сирене и кашкавал.

 • Технологичният процес при производство на сирене включва следните основни процеси:

 • Приемане, окачествяване, стандартизиране, съхранение на суровините;

 • Пастьоризация на млякото;

 • Подсирване на млякото;

 • Нарязване и обработка на сирищния коагулум;

 • Пресуване на сиренината;

 • Нарязване на сиренината;

 • Осоляване;

 • Затваряне на опаковките;

 • Зреене на сиренето;

 • Опаковане в потребителски опаковки;

 • Съхранение на сиренето.

 • Технология на производство на кашкавал:

 • Окачествяване, приемане и съхранение на суровините;

 • Сепараторно очистване на млякото;

 • Стандартизиране на млякото по отношение казеин/мазнина (при необходимост);

 • Топлинна обработка на млякото;

 • Подсирване на млякото;

 • Нарязване и обработка на коагулума;

 • Обработка на зърната – стабилизиране и изпичане;

 • Отделяне на суроватката;

 • Пресоване;

 • Чедеризация;

 • Нарязване на чедеризиралата сиренна маса;

 • Парене, осоляване, омесване и формоване;

 • Обръщане на формите с кашкавал;

 • Охлаждане на кашкавала;

 • Обдухване на кашкавала;

 • Зреене;

 • Опаковане;

 • Парафиниреане (на зрял, невакуумиран, добре почистен и темпериран кашкавал);

 • Съхранение на кашкавала.
 

7.

Схема на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура:
 • Пътната инфраструктура за обекта е изградена и се осъществява по ул. „Цар Симеон“.

 • Не се налага промяна на съществуващата пътна инфраструктура. Инвестиционното предложение не засяга обслужващите пътни ленти.

 


8.

Програма за дейностите, включително за строителство, експлоатация и фазите на закриване, възстановяване и последващо използване:
 • Строителството включва преустройство на съществуваща едноетажна сграда и нейното реновиране, въвеждане в експлоатация и използване като мандра.

 • Инвестицията е с дългосрочна перспектива за развитие и не се предвижда закриване на обекта.

 

 


9.

Предлагани методи за строителство:
 • Постройката е монолитна и ще се ремонтира, преустрои и обнови, за да се пригоди за новата дейност, съобразно изискванията на нормативните документи, включително и тези по опазването на околната среда.

 • Не са предвидени промени в конструктивната система на сградата.

 • Ще бъдат използвани стандартни строителни материали, снабдени със съответните сертификати.10.

Природни ресурси, предвидени за използване по време на строителството и експлоатацията:

 

 • При строително-ремонтните дейности ще се използват предимно готови строителни смеси и продукти.

 • По време на строителството ще бъдат използвани стандартни строителни и инертни материали, различни профили стомана (арматура), желязо и др., вода, ел. енергия.

 • По време на експлоатацията: вода, дървен материал, ел. енергия.11.

Отпадъци, които се очаква да се генерират - видове, количества и начин на третиране:

 

 • Отпадъците, които се очаква да се генерират, се състоят от използваните строителни материали и битови отпадъци, които ще се извозват до сметище, указано от службите на общината.

 • По време на експлоатацията се очаква да се генерират битови отпадъци и отпадъци от производствен характер.

 • Третирането на отпадъците ще бъде съгласно изискванията на нормативните документи по опазване на околната среда.12.

Информация за разгледани мерки за намаляване на отрицателните въздействия върху околната среда:

 

 • Отрицателни въздействия върху околната среда не се очакват.

 • Мерки за сигурност, които ще се предприемат: Ще бъдат спазвани стриктно изискванията на нормативните документи по опазването на околната среда, за да се намалят и елиминират възможни отрицателни въздействия.13.

Други дейности, свързани с инвестиционното предложение (например добив на строителни материали, нов водопровод, добив или пренасяне на енергия, жилищно строителство, третиране на отпадъчните води):

 

 • Отпадните води от производствената дейност ще се събират и пречистват съгласно решение на инвестиционния проект.14.

Необходимост от други разрешителни, свързани с инвестиционното предложение:
 • Не са необходими други разрешителни, освен разрешението за строеж.

 


15.

(нова - ДВ, бр. 3 от 2006 г.) Замърсяване и дискомфорт на околната среда:
 • Предвиденото инвестиционно предложение не предполага замърсяване и дискомфорт на почвите, водите и атмосферния въздух в района, както по време на строителството, така и по време на експлоатацията.16.

(нова - ДВ, бр. 3 от 2006 г.) Риск от инциденти:
 • Основна задача е по време на строителство и експлоатация на площадката да се редуцират до минимум възможните рискове от инциденти.

 • Всички работници и служители подлежат на предварителен медицински преглед, като до работа на обекта се допускат само преминалите подробен инструктаж за правилата и изискванията за здравословни и безопасни условия на труд.

 • Не се очаква риск от инциденти по време на строителство и експлоатация при стриктен контрол и спазване на изискванията за ЗБУТ и изискванията по ООС.

   


III.

Местоположение на инвестиционното предложение:

 

 

1.

План, карти и снимки, показващи границите на инвестиционното предложение, даващи информация за физическите, природните и антропогенните характеристики, както и за разположените в близост елементи от Националната екологична мрежа:

 • Прилага се скица – виза за проектиране от Община Търговище.

 • Местоположението на инвестиционното предложение е видно от приложената скица, където най-добре са показани границите на Инвестиционното предложение, даваща информация за физическите, природните и антропогенни характеристики на площадката.

Теренът, на който ще се реализира ИП, представлява ПИ с идентификатор 73626.505.644., разположена в гр.Търговище, ул.“Цар Симеон“ №49.

 


2.

Съществуващите ползватели на земи и приспособяването им към площадката или трасето на обекта на инвестиционното предложение и бъдещи планирани ползватели на земи:
 • Производството не е свързано с използването на земя.

 • Инвестиционното предложение не засяга ползватели или собственици на земи нито в настоящия момент, нито в бъдеще.

 • Реализирането на намеренията на Инвеститора няма да влоши условията за стопанисването на съседни обекти.

 


3.

Зониране или земеползване съобразно одобрени планове:
 • Не. Предвид месторазположението на площадката, земеползването е ограничено.

 


4.

 


Чувствителни територии, в т.ч. чувствителни зони, уязвими зони, защитени зони, санитарно-охранителни зони и др.; Национална екологична мрежа:

 • Теренът на инвестиционното предложение за изграждане на млекопреработвателно предприятие се намира предимно в производствената зона на гр. Търговище.

 • В границите на територията, засегната от ИП, няма елементи от Националната екологична мрежа - защитени зони, защитени територии и буферни зони около защитени територии.

 • ИП не засяга чувствителни територии.

 4а.

 


(нова - ДВ, бр. 3 от 2006 г.) Качеството и регенеративната способност на природните ресурси:

 • При експлоатация на площадката, предмет на инвестиционното намерение, природните

ресурси, които ще се използват – ел. ток, вода и дървен материал, ще имат нужното качество и регенеративна способност.5.

 


Подробна информация за всички разгледани алтернативи за местоположение:

 • Алтернативите са разгледани от инвеститора, в етапа на проучване на пазара на терени и сгради, подходящи за бъдещи инвестиционни планове. Инвеститорът не разполага с други подходящи площадки в района на гр. Търговище, с което местоположението на инвестиционното предложение е строго фиксирано.

 • Разглежданата алтернатива остава една, поради факта, че възложителят е собственик на имота и има изградена техническа инфраструктура .

 • Нулева алтернатива – да не се реализира инвестиционното предложение - не е желателна по горепосочените обстоятелства.IV.

Характеристики на потенциалното въздействие (кратко описание на възможните въздействия вследствие на реализацията на инвестиционното предложение):

 

 

1.

Въздействие върху хората и тяхното здраве, земеползването, материалните активи, атмосферния въздух, атмосферата, водите, почвата, земните недра, ландшафта, природните обекти, минералното разнообразие, биологичното разнообразие и неговите елементи и защитените територии на единични и групови паметници на културата, както и очакваното въздействие от естествени и антропогенни вещества и процеси, различните видове отпадъци и техните местонахождения, рисковите енергийни източници - шумове, вибрации, радиации, както и някои генетично модифицирани организми:
 • Върху компонентите на околната среда не се очакват негативни въздействия или въздействия над допустимите граници.2.

Въздействие върху елементи от Националната екологична мрежа, включително на разположените в близост до обекта на инвестиционното предложение:
 • Извършваните дейности няма да оказват въздействие върху елементи от Национална екологична мрежа.

 • На площадката на инвестиционното предложение и в непосредствена близост до нея няма регистрирани чувствителни зони и защитени зони.3.

Вид на въздействието (пряко, непряко, вторично, кумулативно, краткотрайно, средно- и дълготрайно, постоянно и временно, положително и отрицателно):

 • Не се очакват значителни въздействия върху здравето на хората и компонентите на околната среда.
4.

Обхват на въздействието - географски район; засегнато население; населени места (наименование, вид - град, село, курортно селище, брой жители и др.):
 • Обхватът на възможно незначително въздействие е изключително в района на обекта.5.

Вероятност на поява на въздействието:
 • Не се очаква или малка вероятност от поява на значително, краткотрайно и временно въздействие.6.

Продължителност, честота и обратимост на въздействието:

 

 • Не се очаква пряко, трайно или необратимо въздействие върху елементите на околната среда в резултат бъдещата дейност на обекта.7.

Мерки, които е необходимо да се включат в инвестиционното предложение, свързани с предотвратяване, намаляване или компенсиране на значителните отрицателни въздействия върху околната среда:
 • В инвестиционния проект и при изграждането на обекта да се използва най-ефективният метод за пречистване на производствените води.8.

Трансграничен характер на въздействията:
 • При изграждането и експлоатацията на обекта не се очаква въздействие върху околната среда и населението на територията на друга/и държава/и.

 

С уважение,

Собственик - управител на

„КЕЯ-КОМЕРС-03“ ЕООД
Дата: 07.05.2013г. Подпис: ………………

с.Светлен /К. Х. Ибрямов/
Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница