Информация за преценяване на необходимостта от овосДата28.06.2017
Размер365.41 Kb.Информация

за преценяване на необходимостта от ОВОС


Проект: „Разширяване на дейностите по управление на отпадъците на площадка за сепариране на твърди битови отпадъци”

Местоположение: гр. София, р-н Надежда, Промишлена зона „Илиянци”, УПИ I993, IV994, V995, VI996, кв. 3, м. НПЗ „Илиянци-Запад”, с площ от 18 000 кв.м.


Община: Столична

Възложител: „ЕКО РЕСУРС-Р” ООД

София, 2015 год.

 1. Информация за контакт с Инвеститора
 1. Име, ЕГН, местожителство, гражданство на Инвеститора – физическо лице, седалище и единен идентификационен номер на юридическото лице.

Възложител:

ЕКО РЕСУРС-Р” ООД, гр. София

Адрес на регистрация:

област София-град, община Столична, гр. София, р-н Подуяне, ул. „проф. „Градинарска” №1

БУЛСТАТ:

131306107

Управител:

Камелия Динева
 1. Пълен пощенски адрес:

ЕКО РЕСУРС-Р” ООД - област София-град, община Столична, гр. София, р-н Подуяне, ул. „проф. „Градинарска” №1


 1. Телефон/Факс:

Телефон: 0887/ 80 46 64


 1. Лице за контакти: Камелия Динева – 0887/ 80 46 64
 1. Характеристики на инвестиционното предложение
 1. Резюме на предложението

„Еко Ресурс-Р„ ООД извършва дейност по събиране, съхранение и третиране на неопасни смесени битови отпадъци и неопасни отпадъци от системата за разделно събиране на масово разпространени отпадъци, на площадка с местонахождение, УПИ I993, IV994, V995, VI996, кв. 3, м. НПЗ „Илиянци-Запад”, гр. София. За извършваните дейности с отпадъци дружеството притежава Разрешително № 12-ДО-1308-00/ 29.10.2013 г. издадено от РИОСВ – София.

В момента дружеството желае да разшири обхвата на своята дейност, а именно:

„извършване на дейности по събиране, съхранение и третиране на нови отпадъци от които производствени неопасни и опасни отпадъци, отпадъци от утайки и консерванти, излязло от употреба електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО), негодни за употреба батерии и акумулатори (НУБА), излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС), отпадъци от черни и цветни метали (ОЧЦМ) и др.”

В момента на изготвяне на инвестиционното уведомление площадката, на която дружеството желае да извършва допълнителните дейности по събиране и съхранение на цитиранит по - горе отпадъци е с площ от 18 000 кв.м и е обособена и оборудвана с инсталация за третиране (сепариране) на смесени битови отпадъци и отпадъци от опаковки в съответствие с изискванията на Закона за управление на отпадъците (ЗУО, обн. ДВ, бр. 53 от 13.07.2012 г.) и подзаконовите нормативни актове към чл.43, ал. 1 от ЗУО.

Към момента на подаване на инвестиционното намерение дружеството извършва дейност на площадка, която е изцяло оградена с метална двуметрова ограда и покрита с плътна непропусклива настилка /бетонирана/. Площадката е отредена „За производствена, складова и търговска дейност” по Подробния устройствен план на гр. София, одобрен със заповеди №РД-50-09-251/ 13.08.1989 изм. Със заповед №РД-50-09-921/ 24.07.07 г. и зап № -50-09-1174/ 12.09.07 г. на гл. архитект на София.

Площадката е обозначена с табела, на която е изписано оператора на площадката и дейността, която се извършва, както и работно време с контролно пропускателен контрол. Площадката е снабдена със система за видео наблюдение работеща 24 часа.

На територията на площадката има ситуирани бетонови халета (складове). На закрито е монтирана сепарираща инсталация. В различни складове на площадката са обособени места, оборудвани с контейнери за съхранение на получените след сепариране отпадъци от хартия, пластмаса, стъкло, RDF и др. Обособените места за съхранение на различните по вид отпадъци, са оборудвани с необходимите съдове и обозначени с табели с надпис кода и наименованието на отпадъците които се съхраняват.

Дейностите по събиране, съхранение и третиране на отпадъците на площадката се извършват в съответствие с изискванията на ЗУО и при спазване на условията на издаденото Решение за дейности с отпадъци от РИОСВ – София.

За извършването на дейности по събиране съхранение на новите отпадъци, дружеството ще обособи зони, които ще бъдат на закрито, и ще бъдат оборудвани с контейнери и необходимите за съхранение на дадения вид отпадък съдове и съоръжения за съхранение на различните по вид отпадъци.

Съхранението на опасните отпадъци ще се извършва на закрито и с ограничен достъп. Опасните отпадъци ще се съхраняват в специализирани корозионно-устойчеви контейнери, оборудвани със съоръжения за недопускане на разливи и замърсявания на площадката. В близост до зоните за съхранение на опасни отпадъци ще бъдат разположени сорбенти /пясък, трици/ за попиване при евентуални разливи. Зоните ще бъдат обозначени с табели с кода и наименованието на отпадъците които се съхраняват.

За съхранението на неопасни отпадъци ще бъдат обособени места на открито и под навес, които са оборудвани с контейнери и обозначени с табели с кода и наименованието на отпадъците които се съхраняват. При съхранението на отпадъците ще се спазват изискванията и стриктно се следи за недопускана на разпиляването им на площадката и извън нея.

За дейностите по съхранение и третиране на ИУЕЕО ще се обособят следните зони:

За извършването на събиране, съхранение и третиране /разглобяване/ на ИУЕЕО и събиране и съхранение на НУБА, дружеството ще обособи две зони.

Зона за съхранение и третиране /разглобяване/ на ИУЕЕО.

Зоната за съхранение ще бъде обособена на открито и оборудвана със закрити контейнери за съхранението на ИУЕЕО. Ще бъде предвидено и място за съхранение под навес, оборудвано с контейнери за разделното съхранение на постъпилите количества ОЕЕО от дребна техника. Зоната за съхранение на ИУЕЕО ще бъде покрита с плътна непропусклива повърхност и оборудвана с калмаслоуловително съоръжение.

Зоната за разкомплектоване ще бъде обособена на закрито и оборудвана със съоръжения за източване на течности и газове от ИУЕЕО, както и със затворени контейнери за съхранение на отпадъците от ЕЕО и компонентите отстранени след разглобяването.

Зона за съхранение и третиране /разкомплектоване/ на ИУМПС.

Участъкът ще бъде покрит с непропусклива повърхност и с изградена калмаслоуловителна система и ще бъде оборудван със съоръжения за източване на всички течности в ИУМПС, утаителни решетки и подходящи съдове за съхранение на оловни и акумулаторни батерии, филтри и кондензатори и др. съгласно изискванията на наредбите на чл. 13 от ЗУО. Образуваните опасни отпадъци и течности ще се съхраняват разделно, на закрито място с ограничен достъп обозначено с табела с надпис кода и наименованието на отпадъците, които се съхраняват. Мястото ще бъде оборудвано с каптажни вани, както и абсорбенти и препарати за събиране и обезмасляване при евентуални разливи.Зона за съхраняване на НУБА

Площадката ще бъде обозначена с табела с надпис "Събирателен пункт за негодни за употреба батерии и акумулатори" в съответствие с чл. 44, ал, 1 от Наредбата за НУБА.

За приемането и съхраняването на НУБА ще бъде обособена зона на закрито, покрита с твърда непропусклива повърхност и оборудвано със затворени специализирани съдове, отговарящи на следните изисквания: - ще бъдат устойчиви спрямо веществата, съдържащи се в батериите и акумулаторите, и материалът, от който са изработени, да не взаимодейства с тях; - ще осигуряват вентилация на въздух; - ще бъдат обозначени с надпис "Негодни за употреба батерии и акумулатори".

Зоната за събиране и съхраняване на автомобилни НУБА ще бъде обозначена с допълнителни табели с надпис "Акумулаторите се събират задължително с електролит" в съответствие с чл. 44, ал. 3 от Наредбата за НУБА.

Отпадъците от масла, които ще постъпват на площадката, ще са в опакован вид. След претеглянето на отпадъците и приемането им на площадката ще се извърши оглед за нарушаване целостта на опаковката. При нарушена опаковка ще бъдат препакетирани след което ще се съхраняват до предаването им за последващо третиране на фирми притежаващи съответните разрешителни документи.

Постъпилите отпадъци в насипен вид ще се съхраняват в съответствие с изискванията на ЗУО и подзаконовите нормативни актове.

За приемането и третирането на отпадъците постъпили на площадката ще се използват следните технически съоръжения: - автомобилна електронна везна до 50 т., режещи инструменти – флексове, оксижени, бормашини, електрически и механични отверки, клещи, чукове и др.

При обособяването на участъците за съхранение и третиране на ИУЕЕО, както и съхранение на НУБА и на др. отпадъци посочени в Таблица№1 на площадката ще бъдат спазени специфичните изисквания за осъществяване на тези дейности отразени в Закона за управление на отпадъците (ЗУО, ДВ, бр. 53 от 2012 г.) и подзаконовите нормативни уредби.

За постъпилите и третираните количества отпадъци ще се води строга отчетност съгласно Наредба № 1от 04.06.2014 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри.


 1. Доказване на необходимостта от инвестиционно предложение

„Еко Ресурс-Р„ ООД, гр. София има многогодишен опит в областта по управление на отпадъците с дейностите по събиране, съхраняване и предварително третиране на отпадъци. С настоящото инвестиционно предложение дружеството възнамерява да разшири обхвата на своята дейност.

Площадката за сепариране/ третиране на отпадъци представлява УПИ I993, IV994, V995, VI996, кв. 3, м. НПЗ „Илиянци-Запад”, гр. София с площ от 18 000 кв.м. и се експлоатира от дружеството на база сключен договор за наем. (Приложение №1- Договор за наем и скица на имота).

Фирмата възнамерява да разширява и развива своята дейност в съответствие с изискванията на Националните и нормативни изисквания.

Инвестиционното предложение цели постигане и прилагане на приоритетния ред /йерархия/ при третирането на отпадъците, а именно: 1. Предотвратяване на образуването им; - 2. Подготовка за повторна употреба; - 3. Рециклиране; - 4. Друго оползотворяване, например оползотворяване за получаване на енергия; - 5. Обезвреждане.

При прилагането на йерархията ще се вземат предвид принципите за опазване на околната среда, като предпазни мерки и устойчивост, техническа осъществимост и икономическа приложимост, опазване на ресурсите, както и цялостното им въздействие в/у околната среда, човешкото здраве, икономиката и обществото.

Основните цели на инвестиционното намерение са:


  • Контролирано събиране на отпадъците и предаването им на лицензирани фирми за последващо третиране;

  • Недопускането на самоволно изхвърляне на отпадъци;

  • Повторна употреба, рециклиране, включително екологосъобразно обезвреждане;

  • Подобряване на системата за събиране и транспортиране;

  • Поетапно разширяване на дейността на дружеството – привличане на широк кръг на постоянни клиенти, от всички региони на страната.

 1. Връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности

Настоящото инвестиционно предложение не е свързано с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности.


 1. Подробна информация за разгледани алтернативи

По отношение на местоположение на площадката е терен с всички необходими комуникации и осигурена транспортна връзка, което прави площадката подходяща за събиране и третиране на отпадъци.

Площадката съставлява УПИ I993, IV994, V995, VI996, кв. 3, м. НПЗ „Илиянци-Запад”, гр. София и е отредена „За производствена, складова и търговска дейност” по Подробния устройствен план на гр. София, одобрен със заповеди №РД-50-09-251/ 13.08.1989 изм. със заповед №РД-50-09-921/ 24.07.07 г. и зап № -50-09-1174/ 12.09.07 г. на гл. архитект на София.

При реализацията на инвестиционното предложение стриктно ще се спазват изискванията на Закона за управление на отпадъците (обн., ДВ, бр. 53/ 2012 г.) и подзаконовите нормативни актове.

По отношение на дейностите по събиране и съхраняване на образуваните отпадъци от дейностите по тяхното третиране, на площадката ще бъдат обособени площи за разделното им събиране и съхраняване в съответствие с нормативните изисквания.
 1. Местоположение на площадката включително, необходима площ за временни дейности по време на строителството

Площадката, където ще се реализира инвестиционното предложение се намира в УПИ I993, IV994, V995, VI996, кв. 3, м. НПЗ „Илиянци-Запад”, гр. София, с площ около 18 000 кв.м..

При обособяване на площадката за събиране съхранение и третиране на отпадъци не се предвижда използването на допълнителни площи за временни дейности.

В близост до разглежданата площадка няма защитени територии и зони, които да бъдат засегнати от реализацията на инвестиционното предложение.

Инвестиционното предложение не е свързано с изграждане на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура.

При реализация на инвестиционното предложение не се очаква трансгранично въздействие.


 1. Описание на основните процеси (по проспектни данни), капацитет

На площадката ще се извършват допълнително следните дейности: „събиране, съхранение и третиране на нови отпадъци от които производствени неопасни и опасни отпадъци, отпадъци от утайки и консерванти, излязло от употреба електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО), негодни за употреба батерии и акумулатори (НУБА), излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС), отпадъци от черни и цветни метали (ОЧЦМ) и др.” съгласно чл. 35 от Закона за управление на отпадъците (обн., ДВ, бр. 53 от 2012 г.), в следната последователност:

 • Приемане на отпадъците на площадката;

- Измерване на постъпващите количества;

- Издаване на платежо - изплащателен документ, прикрепен с декларазция за произход или сертификат за произход на отпадъка. • Съхранение на отпадъците до последващото им третиране;

 • Третиране /сортиране, рязане, балиране/ на отпадъците и препакетиране на постъпилите производствени и опасни отпадъци;

 • Съхраняване на отпадъците до предаването им за последващо третиране /оползотворяване, обезвреждане/ на лица притежаващи съответните разрешителни документи.

Дейността по третиране на отпадъците от черни и цветни метали ще бъде с капацитет 10 000 т/ год. и ще обхваща следните операции:

 1. Приемане на отпадъците на площадката;

 2. Сортирането им по видове;

 3. Третиране на ОЧЦМ, което включва сортиране и рязане.

Образуваните след третирането отпадъци ще се съхраняват разделно до предаването им за последващо третиране на фирми притежаващи съответните разрешителни документи.

ИУЕЕО – 2 000 т/ год.

ИУМПС – 5 000т/год.

НУБА – 400 т/год.

ОЧЦМ – 5 000 т/год.

Опадъци от утайки, масла и др. – 2 000 т/ год.Дейности по съхраняване на производствените и опасни отпадъци ще обхващат.

За дейностите по събиране съхранение на новите производствени и опасни отпадъци, дружеството ще обособи зони, които ще бъдат на закрито, и ще бъдат оборудвани с контейнери и необходимите за съхранение на дадения вид отпадък съдове и съоръжения.

Отпадъците от утайки, които ще постъпват на площадката, ще са в опакован вид. След претеглянето на отпадъците и приемането им на площадката ще се извърши оглед за нарушаване целостта на опаковката. При нарушена опаковка ще бъдат препакетирани след което ще се съхраняват до предаването им за последващо третиране на фирми притежаващи съответните разрешителни документи.

Постъпилите отпадъци в насипен вид ще се съхраняват в съответствие с изискванията на ЗУО и подзаконовите нормативни актове.

За приемането и третирането на отпадъците постъпили на площадката ще се използват следните технически съоръжения: - автомобилна електронна везна, режещи инструменти – флексове, оксижени, бормашини, електрически и механични отверки, клещи, чукове и др.

При обособяването на участъците за съхранение на производствените и опасни отпадъци на площадката ще бъдат спазени специфичните изисквания за осъществяване на тези дейности отразени в Закона за управление на отпадъците (ЗУО, ДВ, бр. 53 от 2012 г.) и подзаконовите нормативни уредби.Дейността по разглобяване на ИУЕЕО ще обхваща следните операции в съответствие с Приложение №6, към чл. 40, ал. 1 на Наредбата за излязлото от употреба електрическо и електронно оборудване (ДВ. бр.2 от 08.01.2013 г.), а именно:
Отстраняват се задължително, следните компоненти, материали и вещества:

а) Кондензатори съдържащи полихлорирани бифенили (ПХБ) и полихлорирани терфенили (ПХТ).

б) Компоненти съдържащи живак, например прекъсващи и лампи за вътрешно осветяване на екрани;

в) Батерии и акумулатори;

г) Печатни платки на мобилни телефони, както и на други уреди, ако повърхността на печатните платки е по голяма от 10 кв. см.

д) Тонер касети, съдържащи течен или пастообразен тонер, в т.ч. и цветен тонер;

е) Пластмаси, съдържащи бромирани добавки за огнеустойчивост;

ж) Азбестови отпадъци и компоненти, които съдържат азбест;

з) Електронно лъчеви тръби;

и)Хлорофлуоровъглеводородите (CFC), ненапълно халогенираните хлорофлуоровъглеводороди (HCFC) или ненапълно халогенираните флуоровъглеводороди (HFC), ненапълно халогенираните въглеводороди (HC), при спазване изискванията на Наредбата за установяване на мерки по прилагане на Регламент (ЕО) № 1005/2009 относно вещества, които нарушават озоновия слой, приета с Постановление № 326 на Министерския съвет от 2010 г.

й) Газоразрядни лампи.

к) Дисплеи с течни кристали (LCD) заедно с техните корпуси, когато е подходящо, с повърхност повече от 100 кв. см и всички други дисплеи, които са с вътрешно осветление с газоразрядни лампи.

л) Външни електрически кабели.

м) Компоненти, съдържащи огнеупорни керамични влакна, както са описани в част 3 от приложение VI на Регламент (ЕО) № 1272/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2008 г. относно класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси.

н) Компоненти, съдържащи радиоактивни вещества съгласно Закона за безопасно използване на ядрената енергия и подзаконовите нормативни актове по прилагането му.

о) Електролитни кондензатори, съдържащи вещества, подлежащи на контрол(височина > 25 mm, диаметър > 25 mm или пропорционално подобен обем.

Компонентите, материалите и веществата с изключение на тези по т. 1н), ще се предават за оползотворяване и/или обезвреждане, което се извършва при спазване изискванията на ЗУО и на подзаконовите нормативни актове по прилагането му.

Процесите, които ще обхваща дейността по разглобяване на ИУЕЕО са: отделяне на компонентите от ИУЕЕО и разделянето им по видове рециклируеми и нерециклируеми материали, които се събират и съхраняват разделно до предаването им за последващо третиране на фирми притежаващи съответните разрешителни документи.
Дейностите по разкомплектоване на ИУМПС, че обхваща следните операции в съответствие с т. III на приложение № 3 от Наредбата за излезлите от употреба моторни превозни средства (ДВ, бр. 7 от 25.01.2013 г.), а именно:

Операции по отделяне на опасни материали и компоненти от ИУМПС:а) отделяне на оловните акумулаторни батерии и резервоарите за втечнени газове;

б) отделяне или неутрализиране на потенциално експлозивни компоненти (вт. ч. въздушни възглавници);

в) отстраняване и разделно събиране и съхраняване на горива, смазочни масла, масла от предавателни кутии и трансмисионни масла, хидравлични масла, охлаждащи течности, антифриз, спирачни течности, течности от климатични инсталации и всички други течности, съдържащи се в ИУМПС, освен ако са необходими за повторната употреба на съответните компоненти;

г) премахване, доколкото е възможно, на всички компоненти, идентифицирани като съдържащи живак.
Операции по отделяне на материали и компоненти с цел улесняване на рециклирането им:

а) отделяне на катализаторите и маслените филтри;

б) отделяне на металните компоненти, съдържащи мед, алуминий и магнезий, в случай че тези метали не се отделят в процеса на рязане (шредиране);

в) отделяне на гумите и големите пластмасови компоненти (брони, арматурни табла, резервоари за течности и т.н.), в случай че тези материали не се отделят в процеса на рязане (шредиране), така че да могат да бъдат ефективно рециклирани като материали;

г) отделяне на стъклата.

Всички операции ще се извършват ръчно с необходимите и налични инструменти при спазване на техника за безопасност.

За всеки вид отпадък на площадката ще бъдат обособени места за тяхното съхранение до предаването на фирми за последващо третиране. Компоненти, детайли и части, годни за повторно употреба ще се предлагат като такива и ще се събират отделно от отпадъците.

Опасните течни отпадъци ще се събират и съхраняват по видове. Всеки съд ще е обозначен с кода и наименованието на отпадъка и със знак за опасен отпадък, съгласно нормативните изисквания. При запълване обема на съдовете събраните количества течни отпадъци ще се предават на фирма, с която дружеството ще има сключен договор за последващо третиране. При предаването ще се изготвя идентификационен документ, по образец съгласно Приложение № 8 към чл. 12 на Наредба № 1от 04.06.2014 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри.

Негодните акумулатори и батерии ще се съхраняват в корозионно устойчиви съдове (контейнери).

Твърдите отпадъци с неопасни свойства ще се разделят по видове в подходящи съдове за всеки вид отпадък. Местата за тях ще бъдат маркирани и обозначени.

Събраните и предадени количества отпадъци ще се завеждат в отчетна книга по Приложение № 4 и ще бъде изготвен и списък на издадените удостоверения за приетите ИУМПС по образец съгласно Приложение №7 на Наредба № 1от 04.06.2014 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри.

Дейности по съхраняване на отпадъците от НУБА.

Дейностите по съхраняване на отпадъците от НУБА ще се извършват на обособено място на закрито в затворени специализирани съдове при спазване на изискванията по чл. 45 от Наредбата за НУБА, а именно:

- съдовете трябва да са устойчеви спрямо веществата, съдържащи се в батериите и акумулаторите, изработени от материал, който да не взаймодейства с тях;

- с осигурена вентилация на въздух;

- обозначени с надпис «Негодни за употреба акумулатори и батерии».

На входа на площадката ще бъдат поставени табели с надпис «Събирателен пункт за негодни за употреба батерии и акумулатори», в съотвтствие с чл. 44, ал. 1 и «Акумулаторите се събират задължително с електролит» в съответствие с чл. 44, ал. 3 от Наребата за НУБА.Дейности по събиране, съхраняване и третиране на отпадъци от ОЧЦМ

На площадката ще се извършва събиране, съхраняване на отпадъци от ОЧЦМ. Дейностите ще се извършват на обособени за това места, покрити с трайна непропусклива повърхност. При приемането на отпадъците ще изисква декларация за произход на отпадъците от физически лица и сертификат за произход на отпадъците от юридичеси лица по образци на Министъра на околната среда и водите. Местата ще бъдат оборудвани с контейнери и обозначени с табели с кода и наименованието на отпадъците които се съхраняват.

Събраните и предадени количества отпадъци ще се завеждат в отчетна книга по чл. 7 на Наредба № 1 за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри /ДВ бр.51 от 20.06.2014г./.

Измерването на количествата отпадъци ще се извършва на електронна везна и измервателните устройства на приемащата ги фирма за последващо третиране.

Отпадъците ще се третират съобразно изискванията на Закона за управление на отпадъците и наредбите по управление на отпадъците.


 1. Схема на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура

Инвестиционното предложение не е свързано с изграждане на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура.

Техническата инфраструктура и наличните пътни комуникации ще позволяват влизане и излизане на транспортни средства, както и извършването на необходимите товаро-разтоварни дейности. 1. Програма за дейностите, включително за строителство, експлоатация и фазите на закриване, възстановяване и последващо използване.


Строителство:

На площадката е положена настилка (непропусклива повърхност) от бетон.

На територията на площадката има ситуирани метални навеси и метални складове. Обособяването на площадката е свързано с оформяне на отделните места, където ще се извършва приемането и временното съхраняване и третиране на отпадъците и генерираните отпадъци до предаването им за последващо третиране.

Ремонтните дейности и обособяването на отделни участъци за третиране на отпадъците по видове на площадката ще бъде съобразено с всички екологични нормативни и изисквания.


Експлоатация:

При реализация на инвестиционното предложение ще бъдат постоянно ангажирани около 10-20 души. Предвижда се едносменен режим на работа при 8 часов работен ден.


Закриване, възстановяване и последващо използване:

По време на закриване се предвижда привеждане на площадката в подходящ за последващо използване вид. Прилежащия сграден фонд ще се запази, за да може да се използва за реализация и на други инвестиционни предложения.
 1. Предлагани методи за строителство

Строително-монтажните работи всъщност ще бъдат свързани единствено с обособяване на площадката за целите на инвестиционнното предложение и не изискват прилагането на специални методи за строителство.

Подготовката на площадката ще стартира с разчистване и привеждането и в подходящ вид (обособяване на работните зони), отговарящи на нормативните изисквания. Реализирането на инвестиционното предложение не налага ново строителство поради факта, че сградите са били с производствено предназначение и отговаря на минималните технически изисквания /бетонирани, покрити помещения, с осигурен достъп/ за предвидените дейности.
 1. Природни ресурси, предвидени за използване по време на строителството и експлоатацията

По време на строителството не се предвижда използването на природни ресурси като глина, земна маса, скална маса и др. По отношение на нуждите от питейна вода се предвижда използване на бутилирана минерална вода.

По време на експлоатация не се предвижда използването на природни ресурси като глина, земна маса, скална маса и др.
 1. Отпадъци, които се очаква да се генерират – видове, количества и начин на третиране

На площадката ще се събиират, съхраняват и третират отпадъци които ще бъдат описани в заявлението по чл. 67 от ЗУО по кодове и наименования, съгласно Наредбата № 2 за класификация на отпадъците.

В резултат на дейностите по третиране на ОЧЦМ на площадката ще се генерират следните видове отпадъци по кодове и наименования, съгласно Наредбата № 2 за класификация на отпадъците:

Вид на отпадъка

Код

Наименование

1.

19 12 02

Черни метали

2.

19 12 03

Цветни метали

В резултат на третирането на ИУЕЕО ще се образуват следните отпадъци.Вид на отпадъка

Код

Наименование14 06 01 *

хлорофлуоровъглеводороди, HCFC, HFC16 02 15*

Опасни компоненти, отстранени от излязло от употреба оборудване16 02 16

Компоненти, отстранени от излязло от употреба оборудване, различни от упоменатите в код 16 02 1516 05 04*

Газове в съдове под налягане (включително халони), съдържащи опасни вещества16 06 01*

Оловни акумулаторни батерии16 06 02*

Ni-cd батерии16 06 04

Алкални батерии (с изключение на 16 06 03)19 12 02

Черни метали19 12 03

Цветни метали19 12 04 -

Пластмаса и каучук19 12 05 -

Стъкло19 12 12

Други отпадъци (включително смеси от материали) от механично третиране на отпадъци, различни от упоменатите в 19 12 11

В резултат на третирането на ИУМПС ще се образуват следните отпадъци.Вид на отпадъка

Код

Наименование16 01 03

излезли от употреба гуми16 01 06

излезли от употреба превозни средства, които не съдържат течности или други опасни компоненти16 01 07 *

маслени филтри16 01 10 *

експлозивни компоненти (например предпазни въздушни възглавници)16 01 12

спирачни накладки, различни от упоменатите в 16 01 1116 01 13 *

спирачни течности16 01 14 *

антифризни течности, съдържащи опасни вещества16 01 15

антифризни течности, различни от упоменатите в 16 01 1416 01 16

резервоари за втечнени газове16 01 17

черни метали16 01 18

цветни метали16 01 19

пластмаси16 01 20

стъкло16 01 21 *

опасни компоненти, различни от упоменатите в кодове от 16 01 07 до 16 01 11, 16 01 13 и 16 01 1416 01 22

компоненти, неупоменати другаде16 01 99

отпадъци, неупоменати другаде16 08 01

отработени катализатори, съдържащи злато, сребро, рений, родий, паладий, иридий или платина (с изключение на 16 08 07)19 12 11 *

други отпадъци (включително смеси от материали) от механично третиране на отпадъци, съдържащи опасни вещества19 12 12

други отпадъци (включително смеси от материали) от механично третиране на отпадъци, различни от упоменатите в 19 12 11

В резултат на дейностите по препакетиране ще се образуват следните отпадъци.Вид на отпадъка

Код

Наименование

1.

15 01 02

Пластмасови опаковки

2.

15 01 10*

Опаковки, съдържащи остатъци от опасни вещества или замърсени с опасни вещества

Отпадъците, образувани от дейността ще бъдат класифицирани с работни листа по реда на Наредба №2 за класификация на отпадъците.

За извършваните дейности по отпадъци дружеството ще подаде Заявление по реда на чл.73, ал. 1, т. 3 от Закона за управление на отпадъците. Заявлението ще бъде окомплектовано с цялата съпътстваща го документация, изискана по чл.73, ал.2 от същия закон.

Образуваните количества отпадъци ще бъдат предавани за последващо третиране също въз основа на писмени договори с лица имащи съответните разрешения издадени по реда на Закона за управление на отпадъците.

Отпадъците ще се разделят по видове и свойства в подходящи за целта маркирани и обозначени съдове с надпис, носещ информация за кода и наименованието на отпадъка по приложение №1 на Наредба №2 от 23.06.2014 г за класификация на отпадъците.

Опасните отпадъци временно ще се съхраняват в подходящи съдове на територията на площадката на инвестиционното предложение, на обособени за целта места, като след натрупване на определени количества, ще се предават за последващо третиране на специализирани фирми, притежаващи съответните разрешителни документи.

При работата на площадката от служителите на обекта ще се образуват смесени битови отпадъци с код 20 03 01, съгласно Наредба № 2 за класификация на отпадъците (ДВ, бр. 66/ 08.08.2014 г.), които ще се изхвърлят в контейнери за битови отпадъци, обслужвани от системата за сметосъбиране и сметоизвозване.

Реализацията на инвестиционното предложение не предвижда използване на някакви особени и/или специфични химични вещества и препарати. Предвижда се използване на характерните вещества и препарати за почистване на оборудване и подови повърхности, които се използват във всяко едно домакинство.

При реализацията на инвестиционното предложение стриктно ще се спазват изискванията на Закона за управление на отпадъците (обн. ДВ бр. 53/2012 г.) и подзаконовите нормативни актове.

При етапите на строителство и експлоатация не се очаква генериране на енергетични замърсители.


 1. Информация за разгледани мерки за намаляване на отрицателните въздействия върху околната среда

За минимизиране на въздействията върху околната среда се предвиждат следните мерки:

- спазване на принципа на разделност според вида, свойствата и съвместимостта на отпадъка; • намаляване обема на отпадъците;

 • своевременно транспортиране на натрупаните количества отпадъци.

Предвижда се инструктиране на обслужващия персонал по отношение на противопожарната безопасност и безопасност на труда.

Постигането на здравословни и безопасни условия на труд, ще се осигурява чрез извършване на встъпителен и периодичен инструктаж, както и осигуряване на необходимото работно облекли и лични предпазни средства за персонала.

Отговорник по безопасност на труда и по опазване на околната среда ще бъде Камелия Динева, който ще бъде отговорно лице и по дейностите свързани с управление на отпадъците.

Забрана за смесването на отпадъците.

Управлението на отпадъците се основава на:


 • постоянен контрол на събраните и съхранени на площадката отпадъци;

 • осигуряване на места за временното съхранение на отпадъците;

 • поддържане на отчетна документация за всички видове дейности и отпадъци, съгласно Наредба № 1 от 2014 г.;

 • сключване на договори за предаване на отпадъците на фирми, които притежават необходимото разрешение за последващо третиране.
 1. Други дейности, свързани с инвестиционното предложение (например добив на строителни материали, нов водопровод, добив или пренасяне на енергия, жилищно строителство, третиране на отпадъчни води)

Не се предвижда осъществяването на други дейности, свързани с инвестиционното предложение (например добив на строителни материали, добив или пренасяне на енергия, жилищно строителство и др).


 1. Необходимост от други разрешителни, свързани с инвестиционното предложение

Във връзка с реализиране на инвестиционното предложение по отношение на екологичното законодателство е необходимо да бъде получено:

 • Решение на РИОСВ-София за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за настоящото инвестиционно предложение;

 • Стартиране на процедури по издаване на Разрешителни за дейности с отпадъци, издадени от РИОСВ-София; 1. Замърсяване и дискомфорт на околната среда

По време на строителство на инвестиционното предложение не се очакват въздействия върху здравето на хората и компонентите на околната среда. Строително-монтажните работи ще се извършват съобразно всички нормативни изисквания свързани с осъществяване на строителни дейности в РБългария, както и осигуряване на безопасни условия на труд.

Не се очаква генериране на отпадъчни газове. Генерираните отпадъчни води са битово фекални и твърдите отпадъци ще се управляват при спазване на всички нормативни изисквания.

Независимо от това се предвижда прилагането на всички мерки за минимизирането на всички негативни потенциални въздействия, които могат да възникнат в резултат на реализация на инвестиционното предложение.

Във връзка с това при реализация на инвестиционното предложение не се очакват негативни въздействия върху околната среда на територията на имота на инвестиционното предложение, в непосредствена близост до него, както и в трансграничен контекст.

На базата на гореизложеното не се предвижда създаването на дискомфорт по отношение на здравето на хората и компонентите на околната среда в резултат на реализация на инвестиционното предложение.


 1. Риск от инциденти

Същността на инвестиционното предложение е свързана с минимален риск от инциденти.

Потенциалният здравен риск е налице при системно неспазване на правилата за хигиена и безопасност на труда. 1. Местоположение на инвестиционното предложение

 1. План, карта и снимка, показващи границите на инвестиционното предложение, даваща информация за физическите, природните и антропогенните характеристики, както и за разположените в близост елементи от Националната екологична мрежа.

Площадката е с местонахождение УПИ I993, IV994, V995, VI996, кв. 3, м. НПЗ „Илиянци-Запад”, гр. София, с площ около 18 000 кв.м..

В Приложение №1 към инвестиционното намерение е приложена скица на имота, която дава информация за местоположението на имота, неговите граници, съседните имоти, съседни пътни артерии и др.

В непосредствена близост до имота на инвестиционното предложение няма разположени елементи на Националната екологична мрежа.


 1. Съществуващи ползватели на земи и приспособяването им към площадката или трасето на обекта на инвестиционното предложение и бъдещи планирани ползватели на земи.

Площадката се експлоатира с договори за наем. Не се предвижда строителство или ползване на земята без съгласието на наемодателя. Площадката са с всички необходими комуникации (електроснабдяване, вода и канализация).

Не се предвижда приспособяване на съществуващи ползватели на земи към площадката на инвестиционното предложение.
 1. Зониране или земеползване съобразно одобрени планове

Инвестиционното предложение ще бъде реализирано в границите на УПИ I993, IV994, V995, VI996, кв. 3, м. НПЗ „Илиянци-Запад”, гр. София, с площ около 18 000 кв.м..

Площадката съставлява на УПИ I993, IV994, V995, VI996, кв. 3, м. НПЗ „Илиянци-Запад”и е отредена „За производствена, складова и търговска дейност” по Подробния устройствен план на гр. София, одобрен със заповеди №РД-50-09-251/ 13.08.1989 изм. Със заповед №РД-50-09-921/ 24.07.07 г. и зап № -50-09-1174/ 12.09.07 г. на гл. архитект на Софияоге, което е в съответствие с изискванията на чл. 38, ал. 1 от ЗУО /ДВ, бр. 53/2012 г./, за извършване на дейности по събиране и съхранение на отпадъци от ОЧЦМ, ИУМПС, ИУЕЕО и НУБА.
 1. Чувствителни територии, в т.ч. чувствителни зони, уязвими зони, санитарно - охранителни зони др.; Национална екологична мрежа

Инвестиционното предложение не засяга чувствителни и уязвими зони, санитарно - охранителни зони, както и обекти от Националната екологична мрежа.


 1. Качество и регенеративна способност на природните ресурси

При реализация на инвестиционното предложение не се очакват негативни въздействия върху качеството и регенеративната способност на използваните природни ресурси.

 1. Подробна информация за всички разгледани алтернативи за местоположение

Терена, на който ще се реализира инвестиционното предложение представлява частна собственост с местонахождение: УПИ I993, IV994, V995, VI996, кв. 3, м. НПЗ „Илиянци-Запад”, гр. София, с площ около 18 000 кв.м..

Дружеството ще извършва допълнителни дейности по събиране, съхранение и третиране на нови отпадъци от които производствени неопасни и опасни отпадъци, отпадъци от утайки и консерванти, излязло от употреба електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО), негодни за употреба батерии и акумулатори (НУБА), излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС), отпадъци от черни и цветни метали (ОЧЦМ) и др..
 1. Характеристика на потенциалното въздействие (кратко описание на възможните въздействия вследствие на реализацията на инвестиционното предложение)
 1. Въздействие върху хората и тяхното здраве, земеползването, материалните активи, атмосферния въздух, атмосферата, водите, почвата, земните недра, ландшафта, природните обекти, минералното разнообразие, биологичното разнообразие и неговите елементи и защитените територии на единични и групови паметници на културата, както и очакваното въздействие от естествени и антропогенни вещества и процеси, различните видове отпадъци и техните местонахождения, рисковите енергийни източници – шумове, вибрации, радиации, както и някои генетично модифицирани организми.

 • Въздействие върху хората и тяхното здраве – реализирането на инвестиционното предложение няма да окаже отрицателно въздействие върху здравето на населението.

 • Въздействие върху атмосфера и атмосферен въздух – от експлоатацията на инвестиционното предложение не се очаква негативно въздействие върху атмосферата и замърсяване на атмосферния въздух в района. На територията на площадките се очаква незначително запрашване вследствие транспорта на натрупаните количества отпадъци. Това въздействие е ограничено и краткотрайно и не води до отрицателни последици за здравето на хората и околната среда.

 • Въздействие върху почвите – При реализация на инвестиционното предложение не се предвижда негативно въздействие върху почвите в района. При етапа на експлоатация, инвестиционното предложение не предвижда генериране на отпадъчни газове, а водите и твърдите отпадъци ще се управляват при пълно спазване на българското екологично законодателство, поради което не се очаква негативно въздействие върху почвите в района.

 • Влияние върху атмосферния въздух и атмосферата - При реализация на инвестиционното предложение не се предвижда генериране на отпадъчни газове. В тази връзка не се очакват негативни въздействия върху атмосферата и атмосферния въздух в района.

 • Влияние върху водите - При реализация на инвестиционното предложение ще се генерират основно битово-фекални отпадъчни води. Битово-фекалните води, които ще се генерират от персонала и клиентите ще се отвеждат към прилежащата канализационна система.

Предвид горепосоченото, при реализация на инвестиционното предложение не се очакват негативни въздействия върху водите.

 • Влияние върху земните недра и минералното разнообразие - в непосредствена близост до границите на площадките няма находища на природни ресурси. Предвид същността на инвестиционното предложение, то не засяга и няма да окаже отрицателно въздействие на земните недра и минералното разнообразие, тъй като не предвижда дейности, които по-някакъв начин биха засегнали тези компоненти.

 • Въздействие върху ландшафта и земните недра – същността на инвестиционното предложение не е свързана с изменения и негативни въздействия спрямо разглежданите компоненти

 • Въздействие върху природните обекти, минералното разнообразие, биологичното разнообразие и неговите елементи – при експлоатация на инвестиционното предложение не се предвижда негативно въздействие върху флората и фауната в района. Не се очакват и косвени отрицателни въздействия върху биологичното разнообразие в района. Не се предвижда негативно въздействие върху минералното разнообразие.

 • Въздействие върху защитените територии на единични и групови паметници на културата – инвестиционното предложение не засяга защитени със закон територии и местообитания, влажни зони, съществуващи паметници на културата и територии със специфичен санитарен статут.

 • Въздействие на различните видове отпадъци и техните местонахождения – реализирането на инвестиционното предложение е свързано с дейности с отпадъци – събиране, временно съхраняване, предварително третиране и сортиране за последваща преработка, което от своя страна е свързано с дейността на фирмата.

 • Въздействие върху рискови енергийни източници – шум, вибрации, радиации – за намаляване вредното въздействие от шум е необходимо да се използват лични предпазни средства. Шумовите нива и времето за извършване за такива дейности ще бъдат съобразени с нормативните изисквания на страната. Не се очаква въздействие от радиационни лъчения.
 1. Въздействие върху елементи от Националната екологична мрежа, включително на разположените в близост до обекта на инвестиционното предложение.

В близост до имота обект на инвестиционното предложение няма обекти от Националната екологична мрежа. Не се очаква негативно въздействие от реализацията на инвестиционното предложение върху такива обекти.


 1. Вид на въздействието (пряко, непряко, вторично, кумулативно, краткотрайно, средно – и дълготрайно, постоянно и временно, положително и отрицателно).

Реализирането на инвестиционното приложение ще има положително въздействие по отношение на разделното събиране на отпадъците и предаването им за по-нататъшно обезвреждане и рециклиране. Положителното въздействие на инвестиционното предложение се изразява в намаляване отрицателното въздействие на отпадъците върху околната среда, осигуряване на безопасното им съхранение и транспортиране за по-нататъшното им третиране.


 1. Обхват на въздействието – географски район; засегнато население; населени места (наименование, вид – град, село, курортно селище, брой жители и др.).

Потенциалните въздействия от реализация на инвестиционното предложение ще бъдат ограничени в рамките на площадката.


 1. Вероятност на поява на въздействието

При спазване на нормативните изисквания регламентиращи този род дейности не се очаква отрицателно въздействие върху компонентите на околната среда.


 1. Продължителност, честота и обратимост на въздействието

Предвижда се дейността да се извършва целогодишно за продължителен период от време, като не се очаква отрицателно въздействие върху здравето на хората и околната среда.


 1. Мерки, които е необходим да се включат в инвестиционното предложение, свързани с предотвратяване, намаляване или компенсиране на значителни, отрицателни въздействия върху околната среда.

За да се предотвратят или намалят евентуални отрицателни въздействия се предвиждат следните мерки:

 • спазване на принципа на разделност според вида, свойствата и съвместимостта на отпадъка;

 • намаляване обема на отпадъците;

 • периодично транспортиране на натрупаните количествата отпадъци за недопускане на натрупване на големи количества на територията на площадката.

За постоянно съответствие на дейността по управление на отпадъците в съответствие с действащата нормативна уредба следва да бъдат решени следните основни проблеми:

 • оптимизиране на системата за събиране и третиране на производствените и опасни отпадъци, ОЧЦМ, ИУЕЕО, ИУМПС, НУБА, като за целта се увеличи степента на информираност на гражданите и се създадат условия за приемане и събиране на отпадъците от общинските територии, административни и търговски сгради.

 • подобряване системата за разделно събиране на оползотворими от неоползотворими отпадъци;

 • оптимизиране на експлоатацията на наличната техника за обработка на отпадъците;

 • закупуването на нова техника;

 • предприемане на административни мерки за своевременно прилагане на евентуални промени в нормативната уредба по управление на отпадъците;

 • подобряване контрола на работата;

 1. Трансграничен характер на въздействията

Реализацията на инвестиционното предложение няма да окаже въздействие с трансграничен характер.


 1. Заключение

В заключение, следва да се обобщи и подчертае, че предвидените в инвестиционното предложение дейности ще отговарят напълно на нормативните изисквания на българското екологично законодателство.

Инвестиционното предложение предвижда екологосъобразно управление на твърдите отпадъци и отпадъчните води. При реализация на инвестиционното предложение не се очаква генериране на отпадъчни газове.

В тази връзка не се очаква негативно въздействие върху компонентите на околната среда и здравето на хората, както на територията на площадката на инвестиционното предложение и в близост до имота, така и в трансграничен контекст.
Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница