Информация за преценяване на необходимостта от овосстраница1/3
Дата05.03.2017
Размер0.52 Mb.
#16269
  1   2   3Информация

за преценяване на необходимостта от ОВОС

(Съгласно Приложение 2 към чл. 6 на Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда,

обн. ДВ., бр. 25 от 18 март 2003 г., изм. ДВ. бр.3 от 10 януари 2006г. изм. и доп. ДВ, бр.80 от 9 октомври 2009 г., изм. и доп. ДВ, бр.29 от 16 април 2010г., изм. ДВ бр.3 от 11 Януари 2011г., изм. и доп. ДВ, бр.94 от 30 ноември 2012г.)


Изграждане на Резервоарен парк с 4 бр. резервоари по 3500м3 всеки: два броя резервоари за дизелово гориво и два за котелни горива (мазут)

в УПИ XXI по плана на „ТМ“ АД – гр. Русе, землище гр. Русе, Община Русе


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

 • АБ ГРУП” АД, ЕИК: 117580103

 • Седалище и адрес на управление: гр.Русе, бул. „Липник“ 133 А

 • Адрес за контакти: гр.Русе

 • Лице за контакти: инж. Цветелин Светославов Петев

 • Телефон, факс и e-mail на лицето за контакт: 0889305232, е-mail:office@polyengineering-bg.comИнформация за преценяване на необходимостта от ОВОС


І. Информация за контакт с възложителя:

1. „АБ ГРУП” АД, ЕИК: 117580103

2. Пълен пощенски адрес: гр.Русе, бул. „Липник“ 133 А

3.Телефон, факс и e-mail: 0889305232, е-mail:office@polyengineering-bg.com

4.Лице за контакти: инж. Цветелин Светославов Петев


ІІ. Характеристики на инвестиционното предложение

 1. Резюме на предложението

Инвестиционното предложение предвижда изграждане на 4 бр. резервоари по 3500м3 всеки: два броя резервоари за дизелово гориво и два за котелни горива (мазут) и обвръзката им в технологична схема за приемане, съхранение и експедиция на и от мястото им за съхранение.

Проектът предвижда разполагането на четирите резервоара да се извърши на една площадка с обща обваловка.


Необходимостта от изготвяне на настоящата информация за преценяване на необходимостта от ОВОС е преценена от РИОСВ – Русе с Изх.№АО4382/30.09.2014 г. (Приложение).
За инвестиционното предложение „Изграждане на Резервоарен парк с 4 бр. резервоари по 3500м3 всеки: два броя резервоари за дизелово гориво и два за котелни горива (мазут) в УПИ XXI по плана на „ТМ“ АД – гр. Русе, землище гр. Русе, Община Русе” с писмо с изх. № 50/09.09.2014 е уведомена Община Русе.
До момента на подаване на настоящата информация по Приложение 2 към чл. 6 на Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, на адреса ни за кореспонденция не са постъпили запитвания и възражения относно инвестиционното предложение.
Общ изглед на площадката и проектиране:


 1. Проектна площадка
 1. Актуално състояние на терена 1. Доказване на необходимостта от инвестиционното предложение:

Реализирането на инвестиционното предложение е свързана с необходимостта от създаване на вместимости за съхранение на нефтопродукти и наличната възможност за ситуиране на резервоари за съхранение на суровини, или продукти на територията стопанисвана от „АБ ГРУП“ АД.
3. Връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности:

Предвижда се резервоарите за дизелово гориво и котелни горива да се изградят в в УПИ XXI по плана на „ТМ“ АД – гр. Русе, землище гр. Русе, Община Русе, представляващ „АБ ГРУП“ АД.


4. Подробна информация за разгледани алтернативи:

Оценка на елементите на околната среда и социално - икономическите условия, без да бъде реализирано инвестиционното предложение - Прилагането на „нулева алтернатива“, т. е. ако не се реализира предвиденото строителство, води до пропускане на пазарни позиции, както в България, така и извън страната.

По отношение на околната среда и здравето на хората - При реализацията на строителството не се очаква да се получи замърсяване на компонентите на околната среда над допустимите норми, нито застрашаване на здравето на хората.

Инвестиционното предложение не противоречи на националното законодателство, поради което няма основание за прилагане на „нулева алтернатива“.По отношение на резервоарите не съществува алтернатива, т.к. изискванията към тях са определени с Наредба №16/1999г.
5. Местоположението на площадката, включително необходима площ за временни дейности по време на строителството:

Инвестиционното предложение ще се реализира в имот УПИ XXI по плана на „ТМ“ АД – гр. Русе, землище гр. Русе, Община Русе, в който е разположена площадката на „АБ Груп“ АД. Резервоарите ще са разположени в близост до брега на река Дунав, граничещи непосредствено с ЖП-линия.

Площта на имота е напълно достатъчна за осъществяване на дейностите по време на строителството на обваловката и монтиране на резервоарите, което изключва възможност за засягане на територии извън площта на имота.
6. Описание на основните процеси (по проспектни данни), капацитет:

Инвестиционното предложение е за „Изграждане на Резервоарен парк с 4 бр. резервоари по 3500м3 всеки: два броя резервоари за дизелово гориво и два за котелни горива (мазут) в УПИ XXI по плана на „ТМ“ АД – гр. Русе, землище гр. Русе, Община Русе”.

Складът за горими нефтопродукти е предназначен за съхранение на дизелово гориво и котелни горива / мазут/.

Горивата пристигат на обекта в жп цистерни по съществуваща жп линия. Претеглят се на предвиденият в проекта жп кантар и се подават към новопроектираното жп разтоварището за разтоварване. Посредством помпите разположени в помпена станция нефтопродуктите по стоманени тръбопроводи се транспортират до складовите резервоари.

Експедицията се осъществява по обратния начин – резервоар – помпена станция – жп цистерна. Не се предвижда експедиция или разтоварване от автоцистерни.
Предвижда се изграждането на следните подобекти:
1. Резервоарен парк с 4 бр. резервоари по 3500м3 всеки

Предвидените за монтаж 4 бр. резервоари са стоманени изградени по рулонен метод и са монтирани върху бетонови фундаменти. Два от резервоарите са предназначени за съхранение на ДГ и два за котелни горива / мазут / Резервоарите за котелни горива са снабдени с подгревателни серпентини и са цялостно изолирани с минерална вата и покритие от поцинкована ламарина. За топлоносител се използва високотемпературно масло.

Около резервоарите е предвидена бетонова обваловъчна стена с височина 1800 мм позволяваща при евентуална авария да побере цялото количество нефтопродукти от един резервоар – 3500 м3. Извън обваловката се предвижда изграждането на шахта със спирателна арматура, като същата е свързана с пречиствателно съоръжение /каломаслоуловител/ . Спирателната арматура е винаги затворена. При дъжда същата се отваря и събраните в обваловката води се източват контролирано през каломаслоуловителя. Площта вътре в обваловката е бетонирана.
2. ЖП разтоварище
ЖП разтоварището е двустранно за едновременна обработка на 8 бр. жп цистерни, като жп линиите са съществуващи. Съоръжението е предвидено да бъде покрито по цялата си дължина с навес. Между коловозите са предвидени 2 бр. отводнителни канавки за събиране на евентуални разливи и дъждовни води. В края на канавките е предвидена събирателна шахта от която водите контролируемо преминават през пречиствателно съоръжение /каломаслоуловител/ .
3. Помпена станция за горива
Представлява сграда с размери в план 8 х 5 м изградена от метани конструкции с покрив от ламарина. В помпената станция са разположени помпите по 2 бр. за всеки от нефтопродуктите. За събиране на евентуални разливи от арматура или помпи е предвидена събирателна безотточна шахта от където същите се изпомпват с подвижна помпа в резервоарите.
Водите от предвидените 2 бр. каломаслоуловители, към резервоарния парк и жп разтоварището се заустват в съществуващата дъждовна канализация на „ТМ“ АД с показатели за заустване в р. Дунав.
4. Противопожарен резервоар с обем 700 м3 и противопожарни помпи
5. ЖП кантар
7. Схема на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура:

Не се предвижда, тъй като ще се използват съществуваща ЖП – линия.


8. Програма за дейностите включително за строителство, експлоатация и фазите на закриване, възстановяване и последващо използване:

Програмата за дейностите включва: • Проектиране;

 • Строителство;

 • Експлоатация.

Всички предвидени дейности ще се извършват съобразно утвърдена документация за реализирането на резервоарите.

Инвестиционното предложение не обхваща въпроси, свързани със закриване, възстановяване или бъдещо използване на резервоарите за съхранение на други продукти. При евентуално извеждане на резервоарите от експлоатация ще се разработи документация, касаеща демонтирането на съоръженията и фундаментните, транспортирането и управлението на формираните отпадъци и рекултивация.
9. Предлагани методи за строителство:

Ще бъдат използвани стандартни строителни методи, съобразно изискванията и действащите норми и правила при спазване на ЗУТ и подзаконовите наредби.


10. Природни ресурси, предвидени за използване по време на строителството и експлоатацията:

Използваните природни ресурси по време на строителството ще са строителни и инертни материали.

При експлоатация на обекта ще се използват – вода за пожарогасене и електроенергия.

11. Отпадъци, които се очаква да се генерират – видове, количества и начин на третиране:

Отпадъците, които се очаква да се генерират са: • Отпадъци по време на строителство и

 • Отпадъци по време на експлоатация.

Очаквани отпадъци по време на строителството и начини за третиране: При строителството на инвестиционното предложение ще бъдат извършени подготвителни работи, транспортни и строителни работи без необходимост от изкопни работи, тъй като ще се използва съществуваща бетонова площадка.

Управлението на отпадъците в „АБ Груп” АД е съгласно изискванията на ЗУО, което цели осъществяване на управлението на дейностите с отпадъците, в съответствие с формулираните в национален мащаб приоритети: • Намаляване или ограничаване образуването на отпадъците, както и на степента на тяхната опасност;

 • Рециклиране, регенериране или други форми на оползотворяване;

 • Екологосъобразно обезвреждане;

 • Почистване на стари замърсявания.

 • Йерархия на отпадъците.

По време на строителството на резервоарите се очаква да се генерират строителни, производствени, битови и опасни отпадъци. Всички отпадъци временно ще се събират на площадката на инвестиционното предложение, при необходимост опаковат и ще се третират съгласно ЗУО.

Очакваните производствени отпадъци са със следното наименование и код съгласно Наредба №3/2004 г. за класификация на отпадъците:

 • Отпадъци от желязо и стомана/отпадъци от цветни метали с кодове 19 10 01 и 19 10 02 – ще се предават за оползотворяване на лица притежаващи разрешение, комплексно разрешително или регистрационен документ по чл.35 от ЗУО (ДВ, бр.53/2012 г.), за съответната дейност и площадка за отпадъци със съответния код, съгласно Наредба №3/2004 г. за класификация на отпадъците, въз основа на писмен договор;

 • Опаковки (хартиени, картонени, пластмасови опаковки, опаковки от дървесни материали и метални опаковки) с кодове 15 01 03: ще се предават за оползотворяване на лица притежаващи разрешение, комплексно разрешително или регистрационен документ по чл.35 от ЗУО;

Очакваните опасни отпадъци са:

 • Абсорбенти, филтърни материали, кърпи за зитриване и предпазни облекла, замърсени с опасни вещества /замърсено работно облекло/ с код 15 02 02;

Генерираните битови отпадъци от персонала, зает с изграждане на инвестиционното намерение, ще се събират в разположени съдове за битови отпадъци и предават за депониране на общинско депо.

Очаквани отпадъци по време на експлоатацията и начини за третиране:

Таблица: При експлоатация на новопроектираните резервоари се генерират следните видове отпадъци:Вид на отпадъка

Дейности,

кодове ¹


Количество

(тон/год.)

Произход

Последващо третиране

Код

Наименование1

2

3

4

5

6

1

05 01 06*


Утайки от нефтопродукти, получени от дейности по поддръжка на инсталации или оборудване

Временно съхраняване

10

Ремонтни дейности на сьорьжения за сьхранение и транспорт на нефтопродукти.

Депониране


2

12 01 17


Отпадъчни материали от струйно почистване на повърхности / балстиране, различни от упоменатите в 12 01 16

Временно съхраняване

10

Формира се при струйно почистване на външни/вътрешни метални повърхности на съоръженията

Депониране

3

13 02 08*


Други моторни, смазочни масла и масла за зъбни предавки

Временно съхраняване

5

При подмяна на отработено масло от МПС, помпи, трансформатори и др.


Оползотворяване

4

13 07 03*


Други горива (включително смеси)

Временно съхраняване

5

Почистване на резервоари за съхранение на нефт, бензин, дизелово, реактивно гориво и др.

Оползотворяване

5

15 01 03

Опаковки от дървесина

Временно съхраняване

20

Излезли от употреба опаковки от дървесина

Предаване на фирма

6

15 01 07


Стъклени опаковки

Временно съхраняване

1

Излезли от употреба опаковки

Предаване на фирма

7

15 02 02*

Абсорбенти, филтърни материали включително маслени филтри, неупоменати другаде), кърпи за изтриване и предпазни облекла, замърсени с опасни вещества

Временно съхраняване

1

Формират се от ремонтна дейност и аварийни ситуации

Изгаряне

8

16 03 06

Органични отпадъци, различни от упоменатите в 16 03 05

Временно съхраняване

50

Бракуване на излезли от употреба маркучи

Изгаряне

9

17 09 03*

Други отпадъци от строителството и събаряне (включително смесени отпадъци), съдържащи опасни ващества

Временно съхраняване

50

Ремонт или демонтаж на сьорьжения

Депониране

10

17 09 04


Смесени отпадъци от строителство и събаряне, различни от упоменатите в 17.09,01, 17.09.02 и 17.09.03

Временно съхраняване

20

При ремонт и разрушаване на сгради/сьорьжения.


Предаване на фирма

11

19 10 01

19 10 02


Отпадъци от желязо и стомана/Отпадъци от цветни метали

Временно съхраняване

30

Ремонт и подмяна на метално оборудване

Предаване на фирма

12

20 01 21*


Флуоресцентни тръби и други отпадъци, съдържащи живак

Временно съхраняване

0.5

Подмяна на излезли от употреба живачни/луминесцентни лампи

Предаване на фирма

13

20 03 01

Смесени битови отпадъци

Временно съхраняване

100

Формират се от персонала на структурната единица

Депониране на общинско депо


Очаквани отпадъци при извънредни ситуации: Извънредни ситуации могат да възникнат при евентуалните аварии - прекъсване /повреда на процеса; разливи, пожар и експлозии, както и в резултат на природни бедствия (като: земетресения, наводнения), други. В зависимост от възникналите извънредни ситуации отпадъците, които ще се генерират са същите, както при нормална експлоатация на резервоарите на ПТ Росенец: утайки, замърсени почви, кабели, метали, изолации, омаслени пясъци, замърсени абсорбенти, предпазно работно облекло.
Отпадъци и техните местонахождения:

Генерираните от дейността на „АБ Груп” АД производствени, опасни, строителни и битови отпадъци се управляват съгласно ЗУО.

Дейностите по събиране и съхранение на отпадъците на територията на „АБ Груп” АД ще се регламентират от вътрешна процедура, която касае дейностите по събиране, съхранение и последващо оползотворяване или обезвреждане на отпадъците.

Функциониращите пунктове/площадки, за събиране и съхранение на отпадъци ще са разположени в непосредствена близост до източниците на формирането им. До тях е осигурен достъп на товаро-разтоварна и транспортна техника, същите са обозначени за вида на отпадъците, които се третират в тях. На площадките, които са определени за събиране на няколко вида твърди отпадъци, се осигурява техническа възможност за разделното им складиране. За отработените масла, електрическо/електронно оборудване, строителни/дървени отпадъци, опаковки и метални отпадъци, са обособени централни пунктове, на които е организиран входящ контрол и ограничен достъп до тях. Предаването/приемането на отпадъци за последващо третиране се осъществява със съпроводителни документи – сертификат на отпадъка на площадките и идентификационен документ за опасни отпадъци, извън площадките на Дружеството. Предаването на всички отпадъци се извършва съгласно писмен договор.

Събирането на отпадъци се осъществява със специализирана техника. Ръчно събиране на опасни отпадъци се извършва само в случаите, когато е невъзможно прилагането на друг метод, като дейността се осъществява при спазване на определените мерки за безопасност. При събиране на запалими отпадъци се осигурява тяхното навлажняване.

Отпадъците се събират и съхраняват разделно по видове, по начин, недопускащ тяхното разливане /разпиляване/ разпрашаване. Опасните отпадъци се събират и съхраняват в добре затварящи се събирателни обеми (съдове, опаковки – варели, полиетиленови чували, биг-бегси и съоръжения), изготвени от материали, които не могат да взаимодействат с отпадъците.

Транспортирането на отпадъци до и от площадките за временно съхранение ще се извършва със специализирана транспортна техника, собственост на външни фирми въз основа на договори, включващи в т.ч. дейностите по превоз на отпадъци и по начин недопускащ разливане и/или изтичане/разсипване. Периодичността на транспортиране на производствените (опасни и неопасни) и строителни отпадъци е в зависимост от темпа на запълване капацитета на събирателните обеми. Използва се подходяща за целите и в зависимост от вида на отпадъците транспортна техника – товарни автомобили (универсални и специализирани), автоцистерни и др. Битовите отпадъци се извозват с периодично от площадките на Дружеството със специализирани сметосъбиращи транспортни средства.

Транспортирането на отпадъци извън площадките на Дружеството се извършва от лица, които притежават разрешение /регистрационен документ, съгласно изискванията на Закона за управление на отпадъците, за които ще се предоставя информация на РИОСВ-Русе с годишните отчети.По време на строителството на резервоарите се очакват да се генерират битови, строителни и производствени отпадъци. В зависимост от концентрацията на нефтопродукти в замърсените земни маси, може да се очаква генериране и на малки количества опасни отпадъци. Отпадъците ще се събират и транспортират за оползотворяване или обезвреждане в съоръжения на Дружеството, или ще се предават за последващо третиране на лица притежаващи документ по чл.35 от ЗУО, на основание на писмен договор.

Очакваният обхват на въздействията на получените по време на строителството отпадъци е в границите на площадката на инвестиционното предложение. Очакваните въздействия са отрицателни и преки, по честота – временни, а по продължителност – краткотрайни (по време на изграждането). Не се очакват кумулативни и косвени въздействия.По време на експлоатацията се очаква да се генерират битови, строителни, производствени и опасни отпадъци. Те ще се третират съгласно изискванията на ЗУО, който обхваща и определя дейностите по събиране, транспортиране, временно съхраняване, оползотворяване или обезвреждане на отпадъците, получени в резултат на производствената дейност в рамките на дружеството.

Очакваният обхват на въздействие на отпадъците е в границите на площадката на инвестиционното предложение, тъй като там ще се образуват отпадъците. Очакваните въздействия са отрицателни и преки. По честота се очаква въздействията да са постоянни, а по продължителност – дълготрайни, по време на експлоатацията. Не се очакват кумулативни и косвени въздействия.Извънредни ситуации могат да възникнат при евентуалните аварии – прекъсване /повреда на процеса; разливи, пожар и експлозии, както и в резултат на природни бедствия (като: земетресения, наводнения), други. В такива ситуации се очакват значителни, преки, временни и среднотрайни въздействия.
Каталог: ovos


Сподели с приятели:
  1   2   3
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница