Информация за преценяване на необходимостта от овосстраница1/5
Дата06.04.2017
Размер446.2 Kb.
  1   2   3   4   5
ИНФОРМАЦИЯ
ЗА ПРЕЦЕНЯВАНЕ
НА НЕОБХОДИМОСТТА ОТ ОВОС

ЗА

ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ: Преустройство и промяна предназначението на първи етаж от сграда с идентификатор 04279.614.215.1, разположена в имот с идентификатор 04279.614.215 по кадастрална карта на гр. Благоевград, в кв. 88 по плана на ЦГЧ, гр. Благоевград от „единно средно политехническо училище” в „детска градина

.
Възложител: Община Благоевград

Август, 2013 г.

І. Информация за контакт с инвеститора
1. Име, ЕГН, местожителство, гражданство на възложителя – физическо лице, седалище и единен идентификационен номер на юридическото лице.


Община Благоевград,

Булстат: 000024695

Седалище: гр. Благоевград, пл. “Г. Измирлиев” №1,

2. Пълен пощенски адрес.


“Г. Измирлиев” №1,

гр.Благоевград, п.к.2700

община Благоевград

област Благоевград


3. Телефон, факс и Е-mail.


Телефон 073/ 88 44 16

Факс 073/ 88 44 51Е-mail blg@blgmun.com

Атанас Камбитов-Кмет на Община Благоевград


4. Лице за контакти.


Калинка Спасова-Главен еколог в Община Благоевград

град Благоевград, пл. “Г. Измирлиев” №1,

тел.073/884416, вътр.280

ІІ. Характеристики на инвестиционното предложение.


Информацията за преценяване необходимостта от ОВОС за инвестиционното предложение на проект:Преустройство и промяна предназначението на първи етаж от сграда с идентификатор 04279.614.215.1, разположена в имот с идентификатор 04279.614.215 по кадастрална карта на гр. Благоевград, в кв. 88 по плана на ЦГЧ, гр. Благоевград от „единно средно политехническо училище” в „детска градина

Инвестиционното предложение попада в обхвата на т. 10, буква “б” на Приложение № 2 към чл.93, ал.1, т.2 на Закона за опазване на околната среда /ЗООС/ и подлежи на преценяване на необходимостта от оценка на въздействие върху околната среда (ОВОС), съгласно писмо с изх. №…………….г. на Директора на РИОСВ – Благоевград.1.Резюме на предложението.


Целта на инвестиционното предложение е преустройство и промяна предназначението на първи етаж от сграда с идентификатор 04279.614.215.1, разположена в имот с идентификатор 04279.614.215 по кадастрална карта на гр. Благоевград, в кв. 88 по плана на ЦГЧ, гр. Благоевград от „единно средно политехническо училище” в „детска градина

Предвижда се целият първи етаж от сградата с обща площ 651. кв.м да бъде преустроена от „единно средно политехническо училище” в „детска градина” за две групи с по 22 деца във всяка група и изграждане на детска площадка с площ 250 кв.

Преустройството включва:


 • приемен блок за деца и родители, където ще бъдат разположени индивидуалните шкафчета за децата;

 • лекарски кабинет с изолатор /помещение с отделен вход/;

 • две занимални със спални;

 • кухня;

 • санитарни възли;

 • детска площадка

Кухнята ще бъде разливна. По предварителна заявка ще се доставя готова храна от кухня-майка, разположена извън училището.

Инвестиционното предложение няма да засегне конструктивни и противоземетръсни елементи на сградата. Конструктивните промени се ограничават до изграждане на отвори и преградни стени с лека конструкция.

Необходимост от други, свързани с основния предмет, спомагателни или поддържащи дейности, в т. ч. ползване на съществуваща или необходимост от изграждане на нова техническа инфраструктура:


 • електрозахранването се предвижда да се осъществи от съществуващата електроразпределителна мрежа на сградата;

 • захранването с питейна вода ще се осъществи от съществуващ водопровод за сградата;

 • изкопни работи се предвиждат само при изграждане на детската площадка и монтиране на детските съоръжения.

Съществуващо положение

Сградата от четири етажна е изградена в имот с идентификатор 04279.614.215 по КК на Благоевград, УПИ I, кв. 88 по плана на ЦГЧ, гр.Благоевград. Застроената площ на сградата е 651кв.м.

Имотът е с начин на трайно ползване „За единно средно политехническо училище””, с площ 5659 кв.м. Същият е собственост на възложителя община Благоевград, съгласно акт за публична общинска собственост № 108/16.08. 1999 г. – при граници и съседи:


 • ПИ 04279.614.216,

 • ПИ 04279.614.218,

 • ПИ 04279.614.93,

 • ПИ 04279.614.203,

 • ПИ 04279.614.214,

Имотът се намира в регулационните граници на гр.Благоевград. Съгласно скица на Служба по геодезия,картография и кадастър – Благоевград с площ 5659 кв.м по КК и КР одобрени със Заповед №РД-18-32/10.05.2006 г. на изпълнителния директор на АК.

Инвеститорът предвижда в поземлен имот с идентификатор 04279.614.215 по КК гр.Благоевград, УПИ XIV кв. 88, по плана на ЦГЧ гр. Благоевград да се изгради: • две занимални за 22 деца със самостоятелни спални помещения или обособено място за следобеден сън в самата спалня с обща площ минимум 88 кв.м.;

 • към всяка занималня да се обособи санитарен блок с три умивални и три тоалетни;

 • гардероб;

 • физкултурно-музикален салон.
 • Административно – битови помещения:

 • учителска стая(методичен кабинет);

 • стая за родители;

 • медицински кабинет с мивка;

 • изолационно помещение със санитарен възел;

 • гардероб,санитарен възел и душ за персонала.
Предвижда се преустройството да се развие на целия първи етаж върху площ 651 м2

За преустройството на предвидените в инвестиционното намерение помещения ще са необходими следните традиционни за строителството материали: бетон, тухли, варови разтвори, дървен материал, изолационни материали настилки и др.


2.Доказване на необходимостта от инвестиционното предложение

Инвестиционното предложение е за Преустройство и промяна предназначението на първи етаж от сграда с идентификатор 04279.614.215.1, разположена в имот с идентификатор 04279.614.215 по кадастрална карта на гр. Благоевград, в кв. 88 по плана на ЦГЧ, гр. Благоевград от „единно средно политехническо училище” в „детска градина

Имотът, на който се предвижда да се изгради обекта е собственост на инвеститорът – публична общинска собственост е и е отреден за „ за обект комплекс за образование”.Към настоящият момент имотът е застроен. В него е разположена сградата на Първо основно училище – Благоевград. Сградата позволява преустройство на предвидените помещения. Необходимо е да се изготви Подробен устройствен план – план за застрояване, който съобразно изискванията на Закона за устройствона теритоията да бъде процедиран.

С Заповед №911/12.08.2013 г.е разрешено изработване на комплексен проект за инвестиционна инициатива, съдържащ следните самостоятелни части :


 1. Подробен устройствен план /ПУП/ - изменение на плана за застрояване /ПЗ/ за имот с идентификатор 04279.614.215 /общински/ по кадастралната карта на гр. Благоевград, в кв. 88 по плана на ЦГЧ, гр.Благоевград от "единно средно политехническо училище" в "единно средно политехническо училище, детска градина с детска площадка и колеж по туризъм".

 2. Инвестиционен проект за преустройство и промяна предназначението на първи етаж от сграда с идентификатор 04279.614.215.1, разположена в имот с идентификатор 04279.614.215 /общински/ по кадастралната карта на гр. Благоевград, в кв. 88 по плана на ЦГЧ. гр.Благоевград от "единно средно политехническо училище" в "детска градина".

 3. Инвестиционен проект за проектиране на детска площадка в имот с идентификатор 04279.614.215 /общински/ по кадастралната карта на гр. Благоевград, в кв. 88 по плана на ЦГЧ. гр.Благоевград.

Имотът предмет на инвестиционното предложение е разположен в Централна градска част с изградена инфраструктура. Транспротната връзка e съществуваща и е от ул.”Александър Стамболийски.”и няма да е необходимо да се изгражда нова пътна инфраструктура.

Осъществяването на инвестиционното намерение ще има и положителен социално-икономически ефект върху местното население – осигуряване на 5 нови работни места.


3.Връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности

Устройствената зона и устройствените показатели са съобразени с одобрения проект за Общ устройствен план на Община Благоевград:

Устройствена зона - "Ц"

Устройствени показатели:

Височина на застрояване - до 15.00м.

Максимална стойност на Кинт. - 3,0;

Плътност на застрояване - максимум 80 %;

Плътност на озеленяване - минимална озеленена площ - минимум 20 %.

На основание чл. 135, ал. 6 от ЗУТ предписанието по чл. 135, ал. 3 от ЗУТ спира прилагането на действащия ЗРП, одобрен със № 323 / 05.09.1994г. на Кмета на Община Благоевград за имот с идентификатор 04279.614.215 /общински/ по кадастралната карта на гр. Благоевград, в кв.88 по плана на ЦГЧ, гр. Благоевград.

Обектът ще се изгради на терен-публична общинска собственост в поземлен имот с идентификатор 04279.614.215 по КК гр.Благоевград, кв. 88, по плана на ЦГЧ гр. Благоевград.

Инвестиционното предложение не предвижда да засяга и не въздейства върху съществуващата инфраструктура.

Захранването на обекта с необходимите водни количества ще става от съществуващ водопровод на сградата. С изготвяне на проектите ще бъда преценено най-удачното захранване на обекта.

Отпадъчните води от обекста ще се заустват в съществуващата канализация на сградата т.е. няма да се изгражда ново канализационно отклонение (ново присъединяване към уличната канализационна мрежа).

Електрозахранването се предвижда да се осъществи от съществуващата електроразпределителна мрежа на сградата;

Дейността, която се предвижда да се осъществява на преустроената площ на сградата не влиза в конфликт с ползването на останалата площ на сградата. За преустроената част се предвижда подход за деца и родители и отделни обслужващи входове.

Реализацията на инвестиционното предложение не е свързано с оказване на отрицателно въздействие на други дейности.


Каталог: files -> Ekologiya
Ekologiya -> Информация за преценяване на необходимостта от овос за инвестиционно предложение
Ekologiya -> И н ф о р м а ц и я за инвестиционно предложение
Ekologiya -> И н ф о р м а ц и я по Приложение №2 на Наредбата за овос за инвестиционно предложение
Ekologiya -> Информация за преценяване на необходимостта от овос за инвестиционно предложение
Ekologiya -> И н ф о р м а ц и я за инвестиционно предложение
Ekologiya -> Информация за преценяване на необходимостта от овос за инвестиционно предложение
Ekologiya -> И н ф о р м а ц и я за инвестиционно предложение
Ekologiya -> И н ф о р м а ц и я за инвестиционно предложение
Ekologiya -> И н ф о р м а ц и я за инвестиционно предложение
Ekologiya -> Закон за управление на отпадъците (зуо) от 13. 07. 2012 г


Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница