Информация за преценяване на необходимостта от овос за инвестиционно предложение: Изграждане на „Гробищен парк – разширяване на съществуващ гробищен парк ” в имот с идентификатор 36498. 38. 1, гр. Карлово, Община КарловоДата18.12.2018
Размер140.5 Kb.
#107429
Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение: Изграждане на „Гробищен парк – разширяване на съществуващ гробищен парк ” в имот с идентификатор 36498.38.1, гр. Карлово, Община Карлово

I.

Информация за контакт с възложителя:

1.
2.

д-р Емил Кабаиванов – Кмет на Община Карлово
Пълен пощенски адрес: гр. Карлово, ул. „Петко Събев” № 1, общ. Карлово, обл. Пловдив,

ЕИК 0004713653.

Телефон, факс и e-mail:

0335/54507 , факс 0335/54533, kmet@karlovo.bg4.

Лице за контакти:

Милена Ковачева – гл. Експерт ПРЕ и З тел: 0882280055II.

Характеристики на инвестиционното предложение:

1.

Резюме на предложението.
Предмета на инвестиционното предложение е разширение на съществуващ гробищен парк.

Преотреждането на имота се налага във връзка с разширяване на съществуващия гробищен парк - имот с идентификатор 36498.505.3020.

В изпълнение на проекта ще бъде изградено:

- Алейна настилка;

- Парково осветление;

- Нов водопровод;

- Нова ограда с плътна стена и височина 2, 2 м;

- Външен паркинг;

- Административна сграда с РЗП около 250 кв.м. включваща – канцелария, склад за инвентара, зала за траурни ритуали;

- Църква с РЗП – 150 кв. м;

- санитарни възли.

Основната цел на проекта е увеличаване броя на гробните места.

г) Необходимост от нова инфраструктура - пътища, електроснабдяване, ВиК.
Няма да се променя пътната инфраструктура и да се строи нова. Транспортния достъп до имота ще се осъществява чрез поземлен имот с идентификатор 36498.505.9503.

Не се налага промяна на съществуващата или изграждане на нова пътна инфраструктура.

По време на експлоатацията ще се ползва ел.енергия от съществуващата мрежа на ЕВН, след сключване на договор.

Водоснабдяване – ще се осъществява от действащ водопровод – ВиК Пловдив.

Ще се изгради нов водопровод за осигуряване водоснабдяването вътре в имота.


2.

Доказване на необходимостта от инвестиционнотопредложение.
В Община Карлово, вследствие на териториално-икономическото и развитие все повече назрява необходимостта от разширение на съществуващия гробищен парк. Изграждането му значително ще подобри дейностите в този вид специфични услуги, гарантирайки добро качество и нова обемно- пространствена среда. Обществената нужда от наличие на гробищни места във всяко едно населено място е от първостепенна необходимост. Най-целесъобразно решение се явява разширението на съществуващия терен със съседен имот, а именно имот с идентификатор 36498.38.1, с начин на трайно ползване нива и площ 17191 кв.м.

В момента не се обработва и не се използва за производство на селскостопанска продукция. Предвижда се създаване на УПИ 38.1 – гробищен парк.
3.

Връзка с други съществуващи и одобренис устройствен или друг план дейности.
Няма връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности. Поземлен имот с идентификатор 36498.38.1, местност „Сарачалия” по Кадастралната карта и кадастрални регистри на гр. Карлово е съседен на съществуващия гробищен парк, което позволява извършване на разширението.


4.

Подробна информация за разгледани алтернативи.

Ако това предложение не се осъществи, т.е при разглеждане на “нулева” алтернатива, рискът е да остане без никакво решение на проблема е значителен. Поради тази причина “нулевата” алтернатива следва да се отхвърли.

Липсват други подходящи терени собственост на Община Карлово, отговарящи по площ и по отстояния от населеното място.


5.

Местоположение на площадката, включителнонеобходима площ за временни дейности по времена строителството.
Изграждане на “Гробищен парк - разширяване на съществуващия гробищен парк, гр. Карлово, Община Карлово”, ще се осъществи в поземлен имот с идентификатор 36498.38.1, местност “Сарачалия” по Кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Карлово. Общ. Карлово, обл. Пловдив.

Площ на имота – 17191 кв.м .Не се налага ползване на допълнителни площи извън имота по време на строителството.


6.

Описание на основните процеси (по проспектниданни), капацитет.

Предмета на инвестиционното предложение е разширение на съществуващ гробищен парк.

Преотреждането на имота се налага във връзка с разширяване на съществуващия гробищен парк - имот с идентификатор 36498.505.3020.

В изпълнение на проекта ще бъде изградено:

- Алейна настилка;

- Парково осветление;

- Нов водопровод;

- Нова ограда с плътна стена и височина 2,2 м;

- Външен паркинг;

- Административна сграда с РЗП около 250 кв.м. включваща – канцилария, склад за инвентара, зала за траурни ритуали.

- Църква с РЗП – 150 кв. м.

- санитарни възли.

Основната цел на проекта е увеличаване броя на гробните места

Дейностите, които ще се осъществяват на площадката са свързани с извършване на тъжни ритуали - погребения.7.

Схема на нова или промяна на съществуващапътна инфраструктура.

Няма да се променя пътната инфраструктура и да се строи нова. Транспортния достъп до имота ще се осъществява от път с идентификатор 36498.505.9503.

Не се налага промяна на съществуващата или изграждане на нова пътна инфраструктура


8.

Програма за дейностите, включително за строи-телство, експлоатация и фазите на закриване, въз-становяване и последващо използване.
Предполагаем период за реализация на инвестиционното предложение – 1г. Програмата за дейностите включва:

- Изготвяне на ПУП; - Съгласуване и одобряване; - Изготвяне на инвестиционни проекти; - Съгласуване и одобряване; - Издаване на Разрешение за строеж; - Експлоатация;

Закриване на дейността не се предвижда.


9.

Предлагани методи за строителство.
Строителството ще се извършва по традиционния монолитен способ за ритуалната зала, административните помещения, санитарните възли, оградата и църквата, като пространството в имота ще се оформи с алеи и външен паркинг. Строителните работи ще се извършват ръчно и механизирано, с използване на традиционни строителни материали.

Няма да се използват методи на строителство и материали, които да окажат неблагоприятно въздействие върху околната среда.10.

Природни ресурси, предвидени за използване повреме на строителството и експлоатацията.
По време на строителството ще се ползват инертни материали/пясък, баластра/, цимент, арматурно желязо, вода, дървен материал и др.

По време на експлоатацията ще се ползва ел. енергия от съществуващата мрежа на ЕВН, горива.

Водоснабдяване –съществуващ водопровод на ВиК ЕООД Пловдив.

Битово – фекалните води ще се заустват в съществуващата канализация.11.

Отпадъци, които се очаква да се генерират -видове, количества и начин на третиране.

Строителството на обекта и неговата експлоатация ще доведат до формиране на отпадъци на площадката.

1. По време на строителството:

- Битови отпадъци от персонала извършващ строителните работи;

- Строителни отпадъци – смеси от бетон, тухли, керемиди, плочки, фаянсови и керамични изделия;

- Метални и дървени отпадъци;

- Земни маси от изкопните работи;

- Опаковки.

2. По време на експлоатацията:

- Битови отпадъци;

- Хартиени и картонени опаковки;

- Пластмасови опаковки;

- Биоразградими отпадъци – отпадъци от цветя, венци и др. растителни отпадъци;

- Флуоресцентни тръби и други отпадъци, съдържащи живак.

Смесените битови отпадъци ще се събират в контейнери, тип „бобър”, които ще бъдат поставени на териториато на гробищния парк.

За биоразградимите отпадъци ще бъдат поставен иконтеинери за разделното им събиране и последващо третиране съгласно ЗУО.

Част от изкопаните земни маси ще се използват за обратна засипка и вертикална планировка на терена. Отделения хумус ще се използва за озеленяване.

Строителните отпадъци и земните маси ще се третират, съгласно ЗУО.

Металните отпадъци ще се събират отделно и предават за рециклиране.

Хартиените, картонените и пластмасови опаковки ще се събират предават за последващо третиране.

Събирането на негодните флуорисцентни тръби (луминисцетни лампи) ще се извършва след всяка подмяна на същите. Те ще се съхраняват временно в определено за тази цел помещение и в последствие ше се предават за третиране на фирми с Разрешително за дейности с такива отпадъци.

На този етап прогнозни количества на генерираните отпадъци не могат да се дадат.12.

Информация за разгледани мерки за намаляванена отрицателните въздействия върху околната среда.
Предвидени са следните мерки за намаляване на отрицателните въздействия върху околната среда:

  • Няма да се допусне при строителството да се засегнат имоти извън границата на площадката;

  • По време на строителството се предвижда използване на изправна строителна техника, което е гаранция за намаляване на вредните емисии от строителната и транспортна техника върху атмосферния въздух. При работа с изправна строителна техника не се очакват разливи на горива и масла и замърсяване на почвите;

  • Ще бъдат осигурени необходими площи по време на строителството за временно разтоварване и складиране на строителни материали, армировка, тръби и др., с цел да не се засягат съседни площи;

  • При извършване на изкопните работи хумусния слой ще се депонира отделно и ще се използва за оформяне на зелените площи;

  • На площадката не се предвижда смяна на масла и горива;

  • Предвижда се озеленяване на площадката - като се използва санитарно-хигиенната роля на растителността, да се осигури благоприятна в екологично отношение среда;

  • Третиране на формираните по време на строителството и експлоатацията на обекта отпадъци, съгласно изискванията на действащата нормативната уредба по управление на отпадъците;

  • Няма да се използват методи на строителство и материали, които да окажат неблагоприятно въздействие върху здравето на хората и околната среда.
13.

Други дейности, свързани с инвестиционното пред-ложение (например добив на строителни материали,нов водопровод, добив или пренасяне на енергия,жилищно строителство, третиране на отпадъчните води).
Реализирането на инвестиционното предложение не изисква дейности като добив на строителни и инертни материали – такива за нуждите на строителството ще се набавят от специализирани за това фирми.

Захранването с Ел. Енергия ще се осъществи чрез електропреносната градска мрежа. Осигуряването с вода за питейно-битови нужди ще се осъществи от действащия водопровод, съгласувано с ВиК ЕООД Пловдив .

Битовите отпадъчни води ще се заустват в действащата канализация.


14.

Необходимост от други разрешителни, свързани синвестиционното предложение.

- След становище на РИОСВ Пловдив ще се изготви разрешение за строеж от Община Карлово.


15.

(нова - ДВ, бр. 3 от 2006 г.) Замърсяване и дискомфорт на околната среда.
Реализацията на инвестиционното предложение няма да доведе до замърсяване и дискомфорта на околната среда. Характерът на инвестиционното предложение ще предизвика натоварване и известен дискомфорт на околната среда при строителството, свързано с шумово натоварване на площадката от работата на строителните машини и транспортните средства. То ще бъде минимално, локализирано само в рамките на ограничен район – работната площадка и няма да предизвика трайно въздействие върху населението на гр. Карлово растителния и животинския свят.

Друг фактор, който може да доведе до дискомфорт по време на експлоатацията са шествията от хора свързани с траурните церемонии и генерирането на отпадъци от обекта. Смесените битови, ще се събират на специално определени места в контейнери като няма да се позволява разпиляването им и замърсяване на района.

Биоразградимите отпадъци ще се събират разделно и ще се подлагат на последващо третиране.

Хартиените, картонените и пластмасови и метални опаковки ще се събират и предават за рециклиране.

Събирането на негодните флуорисцентни тръби (луминисцетни лампи) ще се извършва след всяка подмяна на същите. Те ще се съхраняват временно в определено за тази цел помещение и в последствие ше се предават за третиране на фирми с Разрешително за дейности с такива отпадъци.

В резултат от реализацията на инвестиционното предложение не се очаква наднормено замърсяване и дискомфорт на околната среда.16.

(нова - ДВ, бр. 3 от 2006 г.) Риск от инциденти.


Известен риск от инциденти съществува при строителството на обекта. С оглед избягване опасността от аварии по време на строителството е необходимо в следваща фаза на проектиране да се изготви проект за организация и изпълнение на строителството. При спазване на необходимите мерки, свързани със стриктното спазване на изискванията на безопасност на труда, те ще бъдат сведени до минимум.
III.

Местоположение на инвестиционното предложениеИзграждането на “Гробищен парк - разширяване на съществуващия гробищенпарк, гр. Карлово, Община Карлово”, ще се осъществи в поземлен имот с идентификатор 36498.38.1, местност “Сарачалия” по Кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Карлово. Общ. Карлово, обл. Пловдив.


1.

План, карти и снимки, показващи границите наинвестиционното предложение, даващи информацияза физическите, природните и антропогеннитехарактеристики, както и за разположените вблизост елементи от Националната екологична мрежа.
Приложена е актуална скица на имот с идентификатор 36498.38.1 с № 15-99189-11.03.2015 г.


2.

Съществуващите ползватели на земи и приспосо-бяването им към площадката или трасето на обектана инвестиционното предложение и бъдещи планираниползватели на земи.
Поземлен имот с идентификатор 36498.38.1, местност „Сарачалия” по Кадастралната карта и кадастрални регистри на гр. Карлово е съседен на съществуващия гробищен парк, а именно поземлен имот с идентификатор 36498.505.3020. Имотът е в непосредствена близост до границите на населеното място, на около 500 метра от жилищните квартали.


3.

Зониране или земеползване съобразно одобренипланове.


4.

Чувствителни територии, в т.ч. чувствителни зони,уязвими зони, защитени зони, санитарно-охранителнизони и др.; Национална екологична мрежа.
На територията на обекта няма чувствителни зони .

Обекта не попадат на територията на:

национален парк или природен резерват ;

археологически, архитектурни и други резервати и обекти, обявени за недвижими паметници на културата;

райони с неблагоприятни инженеро-геоложки условия, райони с открит карст;

На терена не са извършвани минни разработки, които да създават потенциална опасност от слягане и пропадане.

На територията няма находища за открит добив на подземни богатства, включени в Националния баланс на запасите и ресурсите на подземни богатства.

Имотът не попада в в санитарно охранителни зони около водоизточниците и съоръжения за питейно-битово водоснабдяване и водоизточници на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди.
4а.

(нова - ДВ, бр. 3 от 2006 г.) Качеството и регенеративната способност наприродните ресурси.

Няма да бъде нарушено качеството и регенеративната способност на природните ресурси.

Отделеният хумус преди започване на строителството ще бъде депониран и съхранен на самата площадка след което ще бъде използван за озеленяване на обекта, съгласно плана за събиране и оползотворяване на хумусния пласт

5.

Подробна информация за всички разгледани алтернативи за местоположение.

Няма други алтернативи за местоположение на обекта


IV.

Характеристики на потенциалното въздействие (кратко описание на възможните въздействия вследствие на реализацията на инвестиционното предложение):

1.

Въздействие върху хората и тяхното здраве, земеползването, материалните активи, атмосферния въздух, атмосферата, водите, почвата, земните недра, ландшафта, природните обекти, минералното разнообразие, биологичното разнообразие и неговите елементи и защитените територии на единични и групови паметници на културата, както и очакваното въздействие от естествени и антропогенни вещества и процеси, различните видове отпадъци и техните местонахождения, рисковите енергийни източници - шумове, вибрации, радиации, както и някои генетично модифицирани организми.

По време на строителството е възможно незначително замърсяване от прах. Очаква се въздействие върху атмосферния въздух от отделените прах и газове от МПС и строителната техника. Потенциалната възможност за замърсяване на въздуха е сведена до минимум. Отделените емисии са незначителни.

Като общо не се очаква генериране на газови емисии, които да повлияят качеството на атмосферния въздух.

Използваните водни количества няма да окажат съществено влияние върху режима на подземните води и общото състояние на водните екосистеми.

Реализацията на обекта не би повлияла върху качествата на почвата и земните недра, не е свързана с дейности, оказващи отрицателно въздействие върху ландшафта и земните недра.

Предвидено е озеленяване на свободните площи с дървесна и храстова растителност, ще се постигне изграждането на „защитен зелен пояс”. Направения анализ дава основание да се прогнозира, че изграждането на обекта няма да доведе до съществени изменения върху растителния и животински свят.

Не се очакват наднормени нива на шум, вибрации и вредни лъчения след реализацията на обекта.
Въздействие върху хората и тяхното здраве- Не се очаква вредно въздействие върху хората живеещи в населените места в района и тяхното здраве.

Въздействие върху земеползването – няма.

Въздействие върху мат. Активи – няма

Въздействие върху атмосферния въздух – по време на строителствата незначителни количества прах.

Като общо не се очаква генериране на газови емисии, които да повлияят качеството на атмосферния въздух.
Въздействие върху водите – няма

Естеството на инвестиционното предложение не предполага замърсяване на

подземните и повърхностни води в района.

Въздействие върху почвата:

При реализацията на инвестиционното предложение ще се отнеме хумуса и ще се използва при оформянето на зелените.

Реализацията на инвестиционното намерение няма да доведе до промяна на геоложката основа с произтичащи от това последици

Въздействие върху земните недра – няма;

Въздействие върху ландшафта – няма;

Въздействие върху природните обекти – няма ;

Въздействие върху минералното разнообразие – няма;

Въздействие върху биологичното разнообразие и неговите елементи – няма;

Въздействие върху защитените територии на единични и групови паметници на културата:

При реализацията на инвестиционното предложение не се очаква

въздействие върху биологичното разнообразие и неговите елементи и защитени територии.

В района на инвестиционното предложение няма регистрирани

паметници на културно историческото наследство и строителството не засяга такива паметници.
Очаквано въздействие от естествени и антропогенни вещества и процеси – няма:

С реализация на инвестиционното предложение не се предвижда въздействие от естествени и антропогенни вещества и процеси.Очаквано въздействие от

различните видова отпадъци и тяхното местонахождение – няма, ще бъде стриктно спазван Закона за управление на отпадъците и неговите подзаконови нормативни актове.
Очаквано въздействие от рисковите енергийни източници – шумове, вибрации, радиации – няма.

Очаквано въздействие от генетично модифицирани организми – няма.


2.

Въздействие върху елементи от Националната екологична мрежа, включително на разположените в близост до обекта на инвестиционното предложение.

Не се очаква отрицателно въздействие от реализацията на инвестиционното предложение върху елементите на Националната екологична мрежа.3.

Вид на въздействието (пряко, непряко, вторично,кумулативно, краткотрайно, средно- и дълготрайно,постоянно и временно, положително и отрицателно).
Няма вероятност инвестиционното предложение да доведе до пряко унищожаване, увреждане или фрагментиране на природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване в най-близката защитена зона BG 0002128 „Централен Балкан-Буфер”, тъй като намерението ще се осъществи извън пределите на зоната в един вече урбанизиран имот.

Реализирането на инвестиционното предложение не дава основания за предположения за кумулиране на такива въздействия, които да окажат значително безпокойство на видовете животни, предмет на опазване в зоната, което да доведе до негативни изменения в структурата и функциите на популациите им.

Не се очаква генериране на емисии и отпадъци в количества, които да окажат значително отрицателно въздействие върху защитената зона.
Краткотрайно минимално въздействие по време на строителството и при експлоатацията незначително постоянно въздействие.


4.

Обхват на въздействието - географски район; за-сегнато население; населени места (наименование,вид - град, село, курортно селище, брой жители и др.).
Дейността ще бъде ограничена върху разглежданата площадка, имот с идентификатор 36498.38.1, местността „Сарачалия”, землище гр. Карлово, община Карлово.

5.

Вероятност на поява на въздействието.

Вероятността от поява на въздействието по време на строителството е минимална и то само в границите на имота когато ще се извършват строителните работи. Вероятността за поява на отрицателно въздействие върху всички компоненти на околната среда е изключително ниска и незначителна. При експлоатацията на обекта, определено въздействието е незначително.6.

Продължителност, честота и обратимостна въздействието.
Продължителността на въздействието съвпада с продължителността на експлоатация на Гробищния парк.


7.

Мерки, които е необходимо да се включат в ин-вестиционното предложение, свързани с предотвратяване,намаляване или компенсиране на значителните отрицателнивъздействия върху околната среда.
Не се очакват значителни отрицателни въздействия върху околната среда от реализацията на инвестиционното предложение.

За свеждане на възможните въздействия до незначителни е необходимо:

При изготвянето на инвестиционните проекти за обекта да се включат всички мерки, условия и ограничения свързани със законодателството и местните условия;

Да се упражнява непрекъснат контрол от възложителя по отношение изпълнението на проекта;

Запазване доброто състояние на съседните територии в района;

Да се спазва необходимата трудова дисциплина при извършване на работите по депониране на земни маси при изпълнението на изкопните работи; Строителните машини да се поддържат в изправно състояние;

Да се спазват работните коридори и движение, за да се предотврати засягането на по-голяма площ от необходимото, за намаляване на газовите емисии и риска от инциденти;

Предварително да се изземе хумуса и повърхностния пласт земя и да се депонират на определено място. След приключване на строителния процес повърхностния пласт да се използва при вертикалната планировка на терена, а хумуса – за дооформяне на зелените площи;

Да се определят местата за събиране на различните по вид отпадъци като не се позволява тяхното смесване;

Третирането на отпадъците да става в съответствие с изискванията на Закона за управление на отпадъците. Отпадъците да се предават само на фирми с разрешителни за дейности със съответния вид отпадък.
8.

Трансграничен характер на въздействията.От реализацията на инвестиционното предложение няма да има трансгранични въздействия поради естеството на дейността и местоположението на площадката спрямо границите на Република България.

В заключение може да се каже, че реализацията и експлоатацията на инвестиционното предложениене би повлиял отрицателно и няма да измени съществено компонентите на околната среда.

Вносител:
Д-Р ЕМИЛ КАБАИВАНОВ

КМЕТ НА ОБЩИНА КАРЛОВО


Каталог: ovos


Сподели с приятели:
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница