Информация за преценяване на необходимостта от овос за инвестиционно предложениестраница1/5
Дата25.07.2016
Размер439.92 Kb.
  1   2   3   4   5
ИНФОРМАЦИЯ
ЗА ПРЕЦЕНЯВАНЕ
НА НЕОБХОДИМОСТТА ОТ ОВОС

ЗА

ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ: „Мултифункционална спортна зала и битови помещения към съществуваща сграда на ОУ „Димитър Талев”, кв. 135, УПИ I, гр. Благоевград в имот с идентификатор: № 04279.615.2, съгласно Кадастрална карта на Благоевград.
Възложител: Община Благоевград

Август, 2013 г.

І. Информация за контакт с инвеститора
1. Име, ЕГН, местожителство, гражданство на възложителя – физическо лице, седалище и единен идентификационен номер на юридическото лице.


Община Благоевград,

Булстат: 000024695

Седалище: гр. Благоевград, пл. “Г. Измирлиев” №1,

2. Пълен пощенски адрес.


“Г. Измирлиев” №1,

гр.Благоевград, п.к.2700

община Благоевград

област Благоевград


3. Телефон, факс и Е-mail.


Телефон 073/ 88 44 16

Факс 073/ 88 44 51Е-mail blg@blgmun.com

Атанас Камбитов-Кмет на Община Благоевград


4. Лице за контакти.


Калинка Спасова-Главен еколог в Община Благоевград

град Благоевград, пл. “Г. Измирлиев” №1,

тел.073/884416, вътр.280

ІІ. Характеристики на инвестиционното предложение.


Информацията е за преценяване необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение “Мултифункционална спортна зала и битови помещения към съществуваща сграда на ОУ „Димитър Талев , кв. 135, УПИ I, гр. Благоевград”

Инвестиционното предложение за изграждане на “Мултифункционална спортна зала и битови помещения към съществуваща сграда на ОУ „Димитър Талев , кв. 135, УПИ I, гр. Благоевград”попада в обхвата на т. 10, буква “б” на Приложение № 2 към чл.93,ал.1,т.2 на Закона за опазване на околната среда /ЗООС/ и подлежи на преценяване на необходимостта от оценка на въздействие върху околната среда (ОВОС), съгласно писмо с изх.№ .2013г. на Директора на РИОСВ – Благоевград.


1.Резюме на предложението.


Целта на инвестиционното предложение е подобряване на спортната инфраструктура, спортната култура и подобряване възможностите за спорт на учениците. Дейността на обекта ще бъде свързана със спорт и образование. /часове по физическо възпитание, състезания, спортни празници и др/. Изграждането на обекта ще бъде съобразено с нормативните изисквания за тази дейност.

Инвестиционното предложение е за изграждане на мултифункционална спортна зала и битови помещения към съществуваща сграда на ОУ „Димитър Талев”, кв. 135, УПИ I, гр. Благоевград в имот с идентификатор : № 04279.615.2, съгласно Кадастрална карта на Благоевград.

Строителството предвижда изграждане на мултифункционалната спортна зала с възможност за помещаването на следните спортове: волейбол, баскетбол, тенис на маса, борба, джудо, бокс, бадминтон, тенис на корт, спортни танци и фитнес съоръжения.

В мултифункционалната спортна зала ще се обособят 3 реда трибуни за зрители с общ капацитет 128 места само на едната страна в салона по източната фасада На една от другите стени може да се монтира шведска стена и други съоръжения от този род. На нивото на салона се предвижда да има топла връзка и битови помещения, включващи съблекални за момчета и момичета с капацитет 30 до 50 места, санитарни възли, стая за учител/ треньор и складово помещение.

Необходимост от други, свързани с основния предмет, спомагателни или поддържащи дейности, в т. ч. ползване на съществуваща или необходимост от изграждане на нова техническа инфраструктура:


 • електрозахранването се предвижда да се осъществи от съществуващата електроразпределителна мрежа на училището;

 • захранването с питейна вода ще се осъществи от съществуващ водопровод за училището;

Съществуващо положение

Сградата от три етажна е изградена в имот с идентификатор 04279.615.2 по КК на Благоевград, кв. 135, УПИ I- ОУ, по плана на ЦГЧ, гр.Благоевград. Застроената площ на сградата е 1008 кв.м. • Имотът е с начин на трайно ползване „За обект комплекс за образование, ведно с учебна база на ІІІ ОУ „Димитър Талев”, с площ 7577 кв.м. Същият е собственост на възложителя община Благоевград, съгласно акт за публична общинска собственост №1997/24.03.2010 г. – при граници и съседи:

 • ПИ 04279.614.203,

 • ПИ 04279.614.93,

 • ПИ 04279.614.3,

 • ПИ 04279.614.358,

 • ПИ 04279.614.116,

 • ПИ 04279.614.120,

Инвеститорът предвижда в поземлен имот с идентификатор 04279.615.2 по КК гр.Благоевград, УПИ - кв. 135, по плана на ЦГЧ гр. Благоевград да се изгради:

 • спортна зала/физкултурен салон/;

 • съблекалня за момичета с баня, умивалня, баня;

 • съблекалня за момчета с баня, умивалня, баня;

 • учителска стая;

 • стая за инвентар /складово помещение/.

За изграждането на спортната зала са необходими следните традиционни за строителството материали: бетон, тухли, варови разтвори, дървен материал, метал, изолационни материали настилки и др.
2.Доказване на необходимостта от инвестиционното предложение

Инвестиционното предложение е за „Мултифункционална спортна зала и битови помещения към съществуваща сграда на ОУ „Димитър Талев”, кв. 135, УПИ I, гр. Благоевград в имот с идентификатор : № 04279.615.2, съгласно Кадастрална карта на Благоевград.

Имотът, на който се предвижда да се изгради обекта е собственост на инвеститорът – публична общинска собственост е и е отреден „За обект комплекс за образование, ведно с учебна база на ІІІОУ „Димитър Талев”. Към настоящият момент имотът е със ЗП – 1008 кв. м. В него е разположена сградата на Трето основно училище – Благоевград. Дворното място позволява изграждане на спортна зала за нуждите на училището.

Издадена е виза за изработване на инвестиционен проект №0104-257/28.06.2013

Имотът предмет на инвестиционното предложение е разположен в Централна градска част с изградена инфраструктура. Транспротната връзка e съществуваща и е от бул.”Св. Св. Кирил и Методи.”и няма да е необходимо да се изгражда нова пътна инфраструктура. За строителството на обекта достъпа е от към ул. „Менча Кърничева”3.Връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности

Устройствената зона и устройствените показатели са съобразени с одобрения проект за Общ устройствен план на Община Благоевград:

Устройствена зона - "Ц"

Устройствени показатели:

Височина на застрояване - до 15.00м.

Максимална стойност на Кинт. - 3,0;

Плътност на застрояване - максимум 80 %;

Плътност на озеленяване - минимална озеленена площ - минимум 20 %.

Обектът ще се изгради на терен-публична общинска собственост в поземлен имот с идентификатор: № 04279.615.2, съгласно Кадастрална карта на Благоевград.


Инвестиционното предложение не предвижда да засяга и не въздейства върху съществуващата инфраструктура.

Захранването на обекта с необходимите водни количества ще става от съществуващ водопровод на сградата. С изготвяне на проектите ще бъда преценено най-удачното количество за захранване на обекта.

Отпадъчните води от обекста ще се заустват в съществуващата канализация на сградата т.е. няма да се изгражда ново канализационно отклонение (ново присъединяване към уличната канализационна мрежа).

Електрозахранването се предвижда да се осъществи от съществуващата електроразпределителна мрежа на сградата;

Дейността, която се предвижда да се осъществява в имота не влиза в конфликт с ползването на сградата и останалата част от дворното място. Дейността е съвместима с основната дейност и я допълва.

Реализацията на инвестиционното предложение не е свързано с оказване на отрицателно въздействие на други дейности и съседни имоти.
Каталог: files -> Ekologiya
Ekologiya -> Информация за преценяване на необходимостта от овос за инвестиционно предложение
Ekologiya -> И н ф о р м а ц и я за инвестиционно предложение
Ekologiya -> И н ф о р м а ц и я по Приложение №2 на Наредбата за овос за инвестиционно предложение
Ekologiya -> И н ф о р м а ц и я за инвестиционно предложение
Ekologiya -> Информация за преценяване на необходимостта от овос за инвестиционно предложение
Ekologiya -> И н ф о р м а ц и я за инвестиционно предложение
Ekologiya -> Информация за преценяване на необходимостта от овос
Ekologiya -> И н ф о р м а ц и я за инвестиционно предложение
Ekologiya -> И н ф о р м а ц и я за инвестиционно предложение
Ekologiya -> Закон за управление на отпадъците (зуо) от 13. 07. 2012 г


Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница