Информация за преценяване на необходимостта от овос за инвестиционно предложение: „Многофункционална спортна зала упи VI а, кв. 24, с. Минерални бани, община Минерални, област Хасково”Дата13.02.2017
Размер166.46 Kb.
#14893
Приложение № 2 към чл. 6 Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда
Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС
За инвестиционно предложение: „Многофункционална спортна зала УПИ VI а, кв. 24, с. Минерални бани, община Минерални, област Хасково”
I. Информация за контакт с инвеститора:

1. Седалище и единен идентификационен номер на юридическото лице :

Община Минерални бани представляван от Мюмюн Али Искендер – кмет на община Минерални бани

с. Минерални бани, бул. „Васил Левски” №3, БУЛСТАТ: 000903743
2. Пълен пощенски адрес:

с. Минерални бани, п.к. 6343, бул. „Васил Левски” №3, община Минерални бани, област Хасково


3. Телефон, факс и e-mail:

03722/20-20, 03722/22-60; min_bani@abv.bg
 1. Лице за контакти:

Наджие Сейдахмед – мл. експерт „ИП”

Тел. 0888569475


II. Характеристики на инвестиционното предложение:

1. Резюме на предложението.

Целта на инвестиционното предложение е изграждане на „Многофунционалната спортна зала в с.Минерални бани”. Инвестиционното предложение ще се реализира в поземлен имот с обща площ от 7 807,17 кв.м. Имота е предназначен за „Спортни и развлекателни нужди и паркинг”.


Сградата е ситуирана в посока север-юг, в имот с голяма денивелация. В южната по висока част на имота, се разполага паркинг за автомобили, в който има обособени места за хора с увреждания. При ситуирането на сградата е предвиден самостоятелен вход за спортисти, който ще функционира основно при състезания и е предвиден самостоятелен вход за спортисти, който ще функционира основно при състезания и е предвидено до него да може да се стига директно с малък бус. В непосредствена връзка с входа за спортисти е предвидено новопроектирано игрище за футбол на малки вратички.

Самата спортна зала се предвижда да бъде многофункционална, като бъдат спазени действащите Норми за проектиране на спортни сгради и съоръжения за тренировъчна дейност с подходящи размери и съответните зони на безопасност.

В сградата са предвидени общо четири входа – за публика, служебен за състезатели, служебен за служители и за ВИП гости.

Съблекалните ще бъдат обзаведени с всички необходими съоръжения и помещения: тоалетни, душове, стаи за масажи, помещения за загрявка и др.

На трибуните са осигурени 219 места + 4 за хора в неравностойно положение. Предвиждат се сглобяеми, мобилни трибуни, които ще осигуряват още 448 места.

За състезания по баскетбол се предвижда да се използва само дървената настилка от трислоен пакет върху дървена скара.

Проектиран е паркинг за 45 автомобила, достъпен за автобуси, място за линейка, както и още 4 паркоместа около залата. В североизточния край на имота, където има съществуващи дървета и голяма денивелация е организирана рекреационна зона с алеи, места за почивка, осветление.
2. Доказване на необходимостта от инвестиционното предложение.

Бъдещото развитие на община Минерални бани е тясно свързано с развитието на туризма и най-вече на балнеоложкия туризъм. Минералната вода - най-ценният природен ресурс в общината. Курортът е профилиран в лечението на болести на периферните артерии от органичен и функционален тип - облитериращи заболявания (ендоартрити), болестта на Бюргер, болестта на Рейно, вегетативни и диабетни ангиопатии, гинекологични заболявания, болести на опорно-двигателната система, кожни болести и др.

Геогрфаското разположение и минералната вода в общината са основен фактор за качествена подготовка на спортистите. Много спортни отбори могат да провеждат тренировъчни лагери в Минерални бани, за тази цел е необходима спортна база.

Община Минерални бани изпитва остра нужда от закрита спортна зала. Провеждането на спортни мероприятия и учебно-тренировъчни лагери ще позволят използването и целогодишно.

Освен това проектът отговаря на приоритетите на Общинския план за развитие на община Минерални бани 2014-2015 г., в Специфична цел 1.1.4. Изграждане и реконструкция на спортната инфраструктура за професионален спорт и спорт в свободно време, Мярка 1.1.4.2. Изграждане на нови обекти на спортната инфраструктура за професионален спорт и спорт в свободно време., както и на Програмата за развитието на физическото възпитание и спорта в община Минерални бани, обл. Хасково 2015-2016 г.
3. Връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности.

В изпълнение на чл. 95 от Закона за опазване на околната среда засегнатото население е информирано с публикуване на обява за инвестиционното предложение на сайта на община Минерални бани, на информационното табло в сградата на общинската администрация.

За целта към настоящия документ правим следните приложения: Приложение 1: Уведомление за инвестиционно предложение до Директора на РИОСВ на осн. чл. 4, ал. 2 от Наредбата за ОВОС;

Приложение 2: Уведомление за инвестиционно предложение до засегнатото население на осн. чл. 4, ал. 2 от Наредбата за ОВОС.


4. Подробна информация за разгледани алтернативи.

Не са разгледани алтернативи.


5. Местоположение на площадката, включително необходима площ за временни дейности по време на строителството.

Инвестиционното предложение се предвижда да се реализира в имот УПИ VI a, попадащ в кв. 24, по плана на с. Минерални бани, община Минерални бани, област Хасково, с площ от 7807,17 кв. м. – предназначен за „Спортни и развлекателни нужди и паркинг”.


6. Описание на основните процеси (по проспектни данни), капацитет.

Инвестиционното предложение се отнася за изграждане на многофункционална спортна зала в Минерални бани.Част Архитектурна

В сградата са предвидени общо четири входа - за публика, служебен за състезатели, служебен за служители и за ВИП гости. Главният подход за публиката е разположен от югозападната страна на сградата, непосредствено до паркинга, на кота +3.50. На същата кота, но в югоизточната част е разположен и входа за служебни лица, журналисти, съдии и др. /ВИП вход/. Служебните входове за служители и състезатели са разположени на кота ±0.00, съответно в северозападната и югоизточна част. До три от входовете са организирани санитарни възли. Обезпечена е достъпност за хора с ограничена подвижност – достъпни маршрути, подходи, зрителски места, санитарни възли, паркиране. По време на паузите могат да бъдат ползвани допълнително подвижни щандове и павилиони за кетеринг, организирани във входните пространства на всеки от трите входа.

Помещенията предназначени за зрители / входни фоайета, санитарни възли, ВИП зона – 22 места/ и гости са разположени в южната част на сградата, на кота +3.50, с директна връзка с паркинга.

Под тях на кота ±0.00, се разполагат фитнес зала, склад, санитарни възли за зрители, сауна, и два броя съблекални със собствени санитарни възли, които са на разположение на фитнес залата и на съдийските бригади, по време на официални състезания.

Административните помещения, медицински кабинет, зали за пресконференции, помещения за журналисти, санитарни възли, складове, са организирани в източната част от сградата.

В северната част се разполагат помещения /4бр. съблекални/ за спортисти и треньори, както и технически такива. Съблекалните на кота ±0.00 /2бр./ са достъпни за хора в неравностойно положение.

Съблекалните ще бъдат обзаведени с всички необходими съоръжения и помещения: тоалетни, душове, стаи за масажи, помещение за загрявка и др. Всички играчи и лицата, свързани с играта ще излизат на игрището през общ изход отделен от публиката.

Трибуните се разполагат от западната страна на сградата, като достъпът към тях е от ниво +3.50 от входните фоайета. Под тях се разпологат технически помещения.

На трибуните са осигурени 219 места + 4 за хора в неравностойно положение. Предвиждат се сглобяеми, мобилни трибуни, които ще се разполагат на терена на кота ±0.00 при концерти или други състезания, различни от хандбал. Сглобяемите трибуни осигуряват още 448 места. С тях общият брой седящи места достига до 671.

За цялата сграда е обезпечена достъпна среда за хора с ограничена подвижност/ публика, спортисти, журналисти, обслужващ персонал и др./, съгласно изискванията на Наредба № 6 от 26 ноември 2003 г. за изграждане на достъпна среда в урбанизираните територии.


Самата спортна зала е многофункционална. Основен приоритет ще бъде провеждането на състезания по хандбал. По тази причина игралното поле е предвидено да отговаря на изискванията за провеждане на хандбални състезания. Размера на игралното поле е 20/40м, като са предвидени и обслужващи зони, с които размерите на игралното поле стават 28/46м. /съгласно европейските нормативни изисквания за зали по хандбал на ЕХФ /

Габаритите на игрището позволяват да бъдат разположени и игрища за баскетбол /съоръжено с мобилни баскетболни кошове/, волейбол, футзал, бадмингтон,тенис на корт и др. За съответните спортни мероприятия се предвижда използването на различни подходящи, сертифицирани, спортни настилки.

За тренировките и състезанията по хандбал се предвижда сертифицирана от международната хандбална федерация (IHF), рулонна PVC (винилова) настилка върху дървен под.

Параметрите на настилката са:


 • Дебелина на настилката: 6,5мм

 • Тегло на настилката: 4 кг/кв.м.

 • Ширина на ролката: 195 см

 • Дължина на ролката: до 21,00м

 • Отскок на топката: >95% /EN 12235/

 • Ударопоглъщане: 28% /EN 14808/

 • Вертикална деформация: 0,8мм /EN 14809/

Дървеният под се състои от:

 • Подпорни сглобяеми греди с фиксирана дължина, с каучукови подложки. Монтират се по надлъжната страна на полето. Център до център: 500мм. Дебелина на подпорни греди: 36 мм

 • Обратни греди. Греди с фиксирана дължина, монтирани в обратна посока върху подпорните греди. Център до център: приблизително 137мм. Дебелина на напречни греди (дървена скара): 16 мм.

 • Полиетиленова подложка . Поставя се свободно, като се застъпват по 10см при краищата на ролките. Обща дебелина на подложка: 0.05мм.

 • Дъбов трислоен паркет. 3,5 мм дебелина на финишния дървен слой. Захваща се, посредством скоби към гредите от подпорната конструкция. Паркета е фабрично лакиран и обработен срещу UV лъчения. Размери на ламелите: 14х209х2200мм. Обща дебелина на трислоен паркет: 14мм.

За състезания по баскетбол се предвижда да се използва само дървената настилка от трислоен паркет върху дървена скара. Настилката е сертифицирана от международната баскетболна федерация (FIBA).

За състезания по волейбол се предвижда сертифицирана от международната волейболна федерация (FIVB), рулонна PVC настилка върху дървен под.

Рулонните PVC настилки се съхраняват на специални мобилни стендове / 1 бр. за настилка за хандбал и 1 бр. за настилка за волейбол/, разположени в периферията на игрището или в складовете.

Габаритите на игрището позволяват да бъдат разположени необходимите работни маси снабдени с компютърни връзки в пода, електронни табла и екрани, пейки и обособени места за участниците в спортния процес съгласно изискванията на международната федерация по хандбал.

Освен за състезания, посредством подвижни прегради, теренът може да бъде разделян на две отделни зали за тренировки или друг вид състезания. Може да бъде ползван за волейбол, бадминтон, тенис на маса и др.

Предвидено е нейното адаптиране и използване за концерти, изложения и др.

Предвидени са складови и технически помещения и съоръжения, обезпечаващи нормалното функциониране на залата.

Осигурени са всички необходими евакуационни пътища и аварийни изходи за посетителите в сградата.

Осигурени са всички необходими места за паркиране, съгласно изискванията на Наредба 2 за планиране и проектиране на комуникационно-транспортните системи на урбанизираните територии

по норматив

осигурени по проект

1. игрално поле

за 800м2 (по 1 П.М. на 250м2) = 3.2 П.М.

4 П.М.

2. зрители

на 15 човека по 1П.М.

за 669 зрители = 44.6 П.М.45 П.М.

ОБЩО

47.8 П.М

49 П.М

Проектиран е паркинг за 45 автомобила, достъпен за автобуси, място за линейка, както и още 4 паркоместа, около залата. Предвидени са 2 паркоместа за хора в неравностойно положение. В североизточния край на имота, където има съществуващи дървета и голяма денивелация е организирана рекреационна зона с алеи, места за почивка, осветление.

Носещата покривна конструкция на залата е проектирана с метални ферми и стоманобетонни колони на ос 6.00 м и дължина 29.35м. Светлата височина под долен пояс на фермата е 12.80м. Трибуните ще бъдат изпълнени от монолитен стоманобетон съоръжени със стационарни седалки. Предвиждат се и подвижни сгъваеми трибуни.

Стените и покривните плоскости са самоносещи се сандвич панели с минерална вата. Предвиждат се и обшивки с алуминиева ламарина. Във фасадите е търсен съвременно звучащ образ - хармоничен с околната среда и планината, дружелюбен и приветлив, вписващ се в мащаба на Минералните бани и същевременно изчистен от излишни подробности и устойчив във времето.

Функционалната организация, разположението на групите зрители и капацитетът на спортната зала, са съобразени с нормите за проектиране на спортни съоръжения и препоръките на БХФ.КАПАЦИТЕТ НА ЗАЛАТА – ОБЩО 669 броя седящи места:

Монолитни трибуни - 217

Сгъваеми трибуни /партер/ - 448

Места за хора с ограничена подвижност - 4КАПАЦИТЕТ НА ЗАЛАТА – ОБЩО 72 броя служебни места:

Места за наблюдатели и журналисти - 20

ВИП места - 22

Места за състезатели и гости /партер/ - 30ПЛОЩ НА УПИ VI а /кв.м/ - 6750m2

ЗАСТРОЕНА ПЛОЩ /кв.м/ - кота ±0.00 - 2328м2

- кота +3.50 - 811м2

ОБЩО РАЗГЪНАТА ЗАСТРОЕНА ПЛОЩ/кв.м/ - 3139м2

Пзастр. – 34%

Кинт. – 0.47

Позел. – 20%
Част Конструктивна

Конструктивната схема на спортната зала е монолитна стоманобетонна скелетно-гредова със стоманобетонни шайби. Носещите стени и колони стъпват върху ст.б. фундаментна плоча.

Конструкцията на покрива е стоманена ферма с отвор в план 28,75 м. Пространствената коравина е обезпечена с оформянето на стомано-стоманобетонни рамки и хоризонтални връзки в една посока и система от вертикални връзки в другата.
7. Схема на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура.

Реализацията на инвестиционното предложение не налага изменения в съществуваща пътна инфраструктура, тъй като за достъп до обекта ще се използват съществуващите пътища граничещи с имота.


8. Програма за дейностите, включително за строителство, експлоатация и фазите на закриване, възстановяване и последващо използване.

Етапност на изпълнение на проекта: Изпълнението на проекта ще стане едноетапно.

Изпълнение на дейностите, вкл. за строителство: Изпълнението на проекта предвижда: изграждане на многофункционална спортна зала в с. Минерални бани.
9. Предлагани методи за строителство.

Предвижда се прилагането на стандартни методи на строително-монтажните дейности. Изграждането на Многофункционалната спортна зала ще се извършва по одобрени и съгласувани проекти.


10. Природни ресурси, предвидени за използване по време на строителството и експлоатацията.

Водни ресурси

Предвидено водовземане за питейни, промишлени и други нужди – чрез обществено водоснабдяване (ВиК или друга мрежа) и/или повърхностни води, и/или подземни води;

Питейна вода по време на изпълнение на проекта – строителство и експлоатация съгласно разрешително от “Ви К”АД гр.Хасково,ще се ползва от водопреносната мрежа на с.Минерални бани.


11. Отпадъци, които се очаква да се генерират видове, количества и начин на третиране.

Обектът е с непроизводствено предназначение. Суровини и материали, имащи пряко отношение към опазване на околната среда не са предвидени за използуване. По време на строителството на обекта и експлоатацията му формираните битови и строителни отпадъци, скални и земни маси ще бъдат ще бъдат третирани съгласно нормативните разпоредби на действащото законодателство в страната. ТБО ще бъдат извозвани до регионалното депо, а строителните и остатъчните скални извозвани до депо, определени от общинска администрация,при необходимост съгласувано с РИОСВ-гр.Хасково.

От горепосочените мерки е видно,че няма де се допусне увреждане на съседните имоти, както и на околната дървесна и храстова растителност и замърсяване с битови , строителни и промишлени отпадъци.
12. Информация за разгледани мерки за намаляване на отрицателните въздействия върху околната среда.

От реализацията на инвестиционното предложение не се очакват отрицателни последствия върху околната среда.


13. Други дейности, свързани с инвестиционното предложение (например добив на строителни материали, нов водопровод, добив или пренасяне на енергия, жилищно строителство, третиране на отпадъчните води).

Не се предвиждат други дейности, свързани с това инвестиционно предложение. Всички процеси са описани по-горе.
 1. Необходимост от други разрешителни, свързани с инвестиционното предложение.

Реализацията на предлаганото инвестиционно предложение не налага издаване на каквито и да било други разрешителни.


 1. Замърсяване и дискомфорт на околната среда.

Замърсяване не се очаква.


 1. Риск от инциденти.

С предвидените за осъществяване на инвестиционното предложение техника и методи не се очаква риск от инциденти за околната среда.

Има изготвена част от техническия проект – План за безопасност и здраве.


III. Местоположение на инвестиционното предложение
1. План, карти и снимки, показващи границите на инвестиционното предложение, даващи информация за физическите, природните и антропогенните характеристики, както и за разположените в близост елементи от Националната екологична мрежа и най-близко разположените обекти, подлежащи на здравна защита и отстоянията до тях.

Инвестиционното предложение се предвижда да се реализира в имот УПИ VI a, попадащ в кв. 24, по плана на с. Минерални бани, община Минерални бани, област Хасково, с площ от 7807,17 кв. м. – предназначен за „Спортни и развлекателни нужди и паркинг”.

Прилагаме скица на имота.
2. Съществуващите ползватели на земи и приспособяването им към площадката или трасето на обекта на инвестиционното предложение и бъдещи планирани ползватели на земи.

Площадката, в която предстои да се реализира инвестиционното предложение е празно. Съседните имоти са общинска собственост.
 1. Зониране или земеползване съобразно одобрени планове.

Имотът е разположен в УПИ VI a, кв. 24 по плана с. Минерални бани.


 1. Чувствителни територии, в т. ч. чувствителни зони, уязвими зони, защитени зони, санитарно-охранителни зони около водоизточниците и съоръженията за титейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минетални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди и др.; Национална екологична мрежа.

На площадката и в непосредствена близост до нея няма регистрирани чувствителни и защитени зони.
4а. Качеството и регенеративната способност на природните ресурси.

За обекта използваният природен ресурс е водата от централната водопроводна мрежа на с. Минерални бани. Инвестиционното намерение не предвижда изграждане на собствен водоизточник - дълбок тръбен сондаж или шахтов кладенец.
 1. Подробна информация за всички разгледани алтернативи за местоположение.

При избора на площадка е разглеждана само една алтернатива.
IV. Характеристики на потенциалното въздействие (кратко описание на възможните въздействия вследствие на реализацията на инвестиционното предложение):
1. Въздействие върху хората и тяхното здраве, земе- ползването, материалните активи, атмосферния въздух, атмосферата, водите, почвата, земните недра, ландшафта, природните обекти, минералното разнообразие, биологичното разнообразие и неговите елементи и защитените територии на единични и групови паметници на културата, както и очакваното въздействие от естествени и антропогенни вещества и процеси, различните видове отпадъци и техните местонахождения, рисковите енергийни източници - шумове, вибрации, радиации, както и някои генетично модифицирани организми.

По време на строително-монтажните работи не се очаква въздействие, които да дават отражение на гореизброените компоненти вследствие при реализацията на инвестиционното предложение.
2. Въздействие върху елементи от Националната екологична мрежа, включително на разположените в близост до обекта на инвестиционното предложение.

Площадката на ИП не попада в границите на защитени зони от мрежата „НАТУРА 2000“ и защитени територии по смисъла на чл. 5 от ЗЗТ.


3. Вид на въздействието (пряко, непряко, вторично, кумулативно, краткотрайно, средно- и дълготрайно, постоянно и временно, положително и отрицателно).

Очаква се краткотрайно временно въздействие от прах по отношение на атмосферния въздух само в границите наимота по време на изкопните работи. По отношение на отпадните води и почвата не се очаква пряко въздействие, поради наличие на вече изградена ВиК инфраструктурна мрежа. Не се очаква и въздействие върху здравето на работещите по време на строителния процес.
4. Обхват на въздействието - географски район; засегнато население; населени места (наименование, вид - град, село, курортно селище, брой жители и др.).

Инвестиционното предложение се намира в Курорно селище Минерални бани, с общ брой жители 7563 души по постоянен адрес до 10.12.2014 г.

Териториалният обхват се отнася за изграждане на спортна зала от 2328 кв.м. Не се очакват негативни въздействия върху работещите, населението и природата на с. Минерални бани.
5. Вероятност на поява на въздействието.

Вероятността за поява на отрицателно въздействие върху всички компоненти на околната среда е нулева. При експлоатацията на обекта въздействието (прах, замърсяване на въздуха, замърсяване на водите, замърсяване на почвите, изпускане на вредни емисии над пределно допустимите норми) се очаква да бъде нулево и при най-неблагоприятните климатични и метеорологични условия.


6. Продължителност, честота и обратимост на въздействието.

Не се очаква пряко, трайно или необратимо въздействие върху елементите на околната среда в резултат бъдещата дейност на обекта.


7. Мерки, които е необходимо да се включат в инвестиционното предложение, свързани с предотвратяване, намаляване или компенсиране на значителните отрицателни въздействия върху околната среда и човешкото здраве.

Не се очакват отрицателни въздействия върху околната среда и човешкото здраве.
 1. Трансграничен характер на въздействията.

Не се очаква трансгранично въздействие.
Каталог: docs -> naredbi
naredbi -> Отчет за изпълнението на „бюджет 2013” на община джебел
naredbi -> Докладна записка от Бахри Юмер Кмет на община Джебел относно
naredbi -> Наредба за придобиване, притежание и стопанисване на кучетата и овладяване на популацията на безстопанстващите кучета
naredbi -> Последваща оценка на изпълнението на Общинския план за развитие на община Джебел за периода 2007-2013 г
naredbi -> Община джебел, област кърджали
naredbi -> Наредба №10 от 30 март 2007 г за условията и реда за съобщаване, регистриране, докладване и предаване на информация за сериозните нежелани реакции и сериозните инциденти и за блокиране, изтегляне и унищожаване на тъканите и клетките
naredbi -> Наредба за реда и условията за разполагане на преместваеми обекти
naredbi -> Решение №205/20. 07. 2009 г. Раздел І общи разпоредби
naredbi -> Информация за преценяване на необходимостта от овос за инвестиционно предложение


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница