Информация за преценяване на необходимостта от овос за инвестиционно предложениестраница1/6
Дата12.03.2017
Размер433.48 Kb.
#16608
  1   2   3   4   5   6
ИНФОРМАЦИЯ
ЗА ПРЕЦЕНЯВАНЕ
НА НЕОБХОДИМОСТТА ОТ ОВОС

ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

Изграждане на сгради за обществено обслужване – казино, игрална зала и хотел“, с.Кулата, община ПетричВъзложител: „НОВО ИНВЕСТ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД

септември, 2014 г.

І. Информация за контакт с инвеститора
1. Име, ЕГН, местожителство, гражданство на възложителя – физическо лице, седалище и единен идентификационен номер на юридическото лице.


„НОВО ИНВЕСТ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД

ЕИК 175309766

Седалище и адрес на управление: област София, гр. София 1618, район р-н Овча купел, бул. „Цар Борис ІІІ“ № 136, ет. 12

Управител: Вернер Клайн


2. Пълен пощенски адрес.

бул. „Цар Борис ІІІ“ № 136, ет. 12


район Овча купел


гр. София 1618

3. Телефон, факс и Е-mail.
4. Лице за контакти.


Мария Божикова

Адрес за кореспонденция: град Петрич, ул. „Цар Борис ІІІ“ № 32

При изготвянето на информацията за преценяване на необходимостта от оценка на въздействие върху околната среда (ОВОС) на инвестиционното предложение за „Изграждане на сгради за обществено обслужване – казино, игрална зала и хотел“, са спазени изискванията на глава шеста, раздел трети на Закона за опазване на околната среда и разпоредбите на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда.

Информацията е съобразена и с изискванията на нормативната уредба по биологично разнообразие по отношение съвместяването на процедурата по преценяване на необходимостта от ОВОС и преценката за вероятната степен на отрицателно въздействие върху защитени зони, съгласно разпоредбите на чл.40 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС).
ІІ. Характеристики на инвестиционното предложение.


Информацията е за преценяване необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение за „Изграждане на сгради за обществено обслужване – казино, игрална зала и хотел” с. Кулата, общ. Петрич.

Инвестиционното предложение за „Изграждане на сгради за обществено обслужване – казино, игрална зала и хотел” попада в обхвата на т.10, буква “б” на Приложение № 2 към чл. 93, ал.1, т. 1 и 2 на Закона за опазване на околната среда /ЗООС/ и подлежи на преценяване на необходимостта от оценка на въздействие върху околната среда (ОВОС).


1.Резюме на предложението.


Целта на инвестиционното предложение е изграждане на сгради за обществено обслужване Инвестиционното предложение предвижда УПИ ІІІ, ІV, V, VІІ, ХІІІ, ХІV, кв. 30 (стопански двор), с. Кулата, общ. Петрич да бъдат обединени в един общ урегулиран имот ІІІ и зе отреди за „обществено обслужване“. Имотите представляват урбанизирана територия – стопански двор на с.Кулата. Новообразуваният имот ще бъде с площ 12321кв.м.

Имотите, от които ще се образува УПИ ІІІ са със следните площи:

УПИ ІІІ – 1 960 м2, с отреждане за стопански двор /изкупвателен пункт/;

УПИ ІV – 2 800 м2, за стопански двор /тютюносушилня/;

УПИ V-371 – 1 300 м2, за стопански двор /фуражомелка/;

УПИ VІІ – 1 375 м2, за стопански двор /обор/;

УПИ ХІІІ – 2 494 м2, за стопански двор;

УПИ ХІV – 2 392 м2, за стопански двор.

След промяна на отреждането в новообразувания УПИ ІІІ се предвижда да се изградят сгради за обществено обслужване - казино, игрална зала и хотел.
Съществуващо положение:

Имоти ІІІ, ІV, V, VІІ, ХІІІ, ХІV са част от Стопанският двор на с.Кулата. Стопанският двор е разположен западно от регулационните граници на населеното място (през път Е-79). Имотите в стопанския двор са водоснабдени и електроснабдени от разпределителните мрежи на с.Кулата.

В имотите са изградени сгради със следното предназначение:


 • в УПИ ІІІ е изграден навес;

 • в УПИ ІV съществува сграда с предназначение тютюносушилна, същата е полуразрушена;

 • в УПИ V е изградена сграда която към момента изпълнява функции на административта сграда с офиси.

 • в УПИ VІІ съществува сграда с предназначение обор, която е полуразрушена.Инвестиционно предвиждане:

Инвестиционното предложение предвижда шесте имота да бъдат обединени в един – УПИ ІІІ и се отреди за обществено обслужване. След промяна на отреждането в новообразувания УПИ ІІІ се предвижда да се изградят сгради за обществено обслужване.

Възложителят предвижда в имота да се изградят две сгради. В едната ще се разположи хотел с ресторант в другата игрална зала и казино. Височина на сградите до 10м. и площ на застройката около 500кв.м., озеленяване – около 40% от площта.

Капацитет: • на хотел – около 40 стаи;

 • на паркинг – около 100 парко места;

 • на казино – около 100 игрални места;

 • на ресторант – между 80-100седящи места;

Съществуващите самосрутващи се сгради ще бъдат разрушени
За изграждането на предвидения комплекс са необходими следните традиционни за строителството материали: бетон, тухли, варови разтвори, дървен материал, метал, изолационни материали настилки и др.
2.Доказване на необходимостта от инвестиционното предложение

Имотът, на който се предвижда да се изгради обекта е собственост на възложителя – частна собственост. Имотите са представлявали част от стопански двор.

Към настоящият момент двете сгради (тютюносушиня и обор) и навеса в УПИ ІІІ са в окаяно състояние – полуразрушени и не се използват. Имотите са запустени и не се поддържат. Общата площ на имотите е 12321кв.м.и е достатъчна за реализация на инвестиционното предложение, включващо изграждане на хотел с ресторант, казино, игрална зала, паркинг и всички необходими за осъществяване на дейността съоръжения.

Имотите са разположени в непосредствена близост до контролно-пропусквателен пункт Кулата (границата с Р Гърция). Това географско положение благоприятства развитието на този вид дейност свързан с забавления, отдих.

Друго предимство за осъществяване на намерението е наличието на улици и добрата му връзка с другата пътна инфраструктура (първокласен път Е79) в района, т.е.не се налага изграждането нова или промяна на съществуващата пътна инфраструктура.

Освен това осъществяването на инвестиционното намерение ще има и положителен социално-икономически ефект върху местното население – осигуряване на около 40 нови работни места и ще се увеличат приходите за общината.

Условията за реализацията на намерението са благоприятни, тъй като върху площадката има разположена тревна растителност и еденични представители на дървесната и храстова такава. Тревната растителност е представена предимно от широко разпространени видове, т.е. няма да се наложи унищожаване на местообитания
3.Връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности

Съгласно инвестиционното предложение обекта ще се изгради на собствен терен в землището на с.Кулата, югозападно от жилищната зона на населеното място. В момента имотите представляват част от бивш стопански двор на с.Кулата. Регулационният план на с.Кулата е одобрен със Заповед № 1312/18.12.1989г.

Инвестиционното предложение не предвижда да засяга и не въздейства върху земи от ДГФ и налична инфраструктура.

В съседство с имотите са разположени: • Митнически терминал Кулата.

 • Жилищна територия на с.Кулата;

 • Специална зона на КПП Кулата;

 • Офиси;

 • Магазини, ресторанти, казино, бензиностанция и др.

Инвестиционното предложение не предвижда да засяга и не въздейства върху съществуващата инфраструктура.

Захранването на обекта с необходимите водни количества ще става от съществуващ водопровод. С изготвяне на проектите ще бъда преценено най-удачното количество за захранване на обекта.

Отпадъчните води от обекта ще се заустват в съществуващата канализация.

Електрозахранването се предвижда да се осъществи от съществуващата електроразпределителна мрежа.

Дейността, която се предвижда да се осъществява в имота не влиза в конфликт с ползването на съседните имоти.

Реализацията на инвестиционното предложение не е свързано с оказване на отрицателно въздействие на други дейности и съседни имоти.
Каталог: ovos


Сподели с приятели:
  1   2   3   4   5   6
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница