Информация за преценяване на необходимостта от овос за инвестиционно предложениестраница1/7
Дата25.07.2016
Размер489.05 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7


ИНФОРМАЦИЯ
ЗА ПРЕЦЕНЯВАНЕ
НА НЕОБХОДИМОСТТА ОТ ОВОС

ЗА

ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ: „Изграждане на спортна площадка- игрища за футбол, волейбол, баскетбол, хандбал, съблекални, обслужващи помещения, санитарни възли” в поземлен имот с идентификатор 04279.36.72 с адрес: местност Река Бистрица- Ш.107 (Делямзински мост), по Кадастрална карта на град Благоевград, община Благоевград, област Благоевград”
Възложител: Димитър Петров Байкушев

Септември, 2013 г.

І. Информация за контакт с инвеститора
1. Име, ЕГН, местожителство, гражданство на възложителя – физическо лице, седалище и единен идентификационен номер на юридическото лице.

Име: Димитър Петров Байкушев

ЕГН: 7601160100

Местожителство: гр. Благоевград, ул. „Георги Раковски” № 2

Гражданство: българин

2. Пълен пощенски адрес.


ул. „Георги Раковски” № 2

гр. Благоевград, п.к.2700

община Благоевград

област Благоевград


3. Телефон, факс и Е-mail.


Телефон 0888 244 215

Факс 073/ 88 06 41

Е-mail monolitstroy@mail.bg

Димитър Петров Байкушев


4. Лице за контакти.


Име: Димитър Петров Байкушев

гр. Благоевград, ул. „Георги Раковски” № 2, тел.


ІІ. Характеристики на инвестиционното предложение.


Информацията е за преценяване необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение: „Изграждане на спортна площадка- игрища за футбол, волейбол, баскетбол, хандбал, съблекални, обслужващи помещения, санитарни възли” в поземлен имот с идентификатор 04279.36.72 с адрес: местност Река Бистрица- Ш.107 (Делямзински мост), по Кадастрална карта на град Благоевград, община Благоевград, област Благоевград”.

Инвестиционното предложение за „Изграждане на спортна площадка- игрища за футбол, волейбол, баскетбол, хандбал, съблекални, обслужващи помещения, санитарни възли” в поземлен имот с идентификатор 04279.36.72 с адрес: местност Река Бистрица- Ш.107 (Делямзински мост), по Кадастрална карта на град Благоевград, община Благоевград, област Благоевград” попада в обхвата на т. 12, буква „е” на Приложение № 2 на Закона за опазване на околната среда /ЗООС/ и на основание чл.93, ал.1, т.1 от ЗООС подлежи на преценяване на необходимостта от оценка на въздействие върху околната среда (ОВОС), съгласно писмо с изх.№2983(1)/02.08.2013г. на Директора на РИОСВ – Благоевград.


1.Резюме на предложението.

Целта на инвестиционното предложение е „Изграждане на спортна площадка- игрища за футбол, волейбол, баскетбол, хандбал, съблекални, обслужващи помещения, санитарни възли” в поземлен имот с идентификатор 04279.36.72 с адрес: местност Река Бистрица- Ш.107 (Делямзински мост), по Кадастрална карта на град Благоевград, община Благоевград, област Благоевград”.

За осъществяване на това инвестиционно намерение е необходимо изработване на ПУП- ПЗ за промяна предназначението на имота.

Планът ще бъде изработен на основание Решение № 124, Протокол № 6/26.04.2013г. на Общински съвет- Благоевград за допускане изработване на ПУП за промяна предназначението. Имотът се намира извън регулационните граници на гр. Благоевград, в земеделски масиви южно от града, по поречието на река Бистрица. Най- близката комуникационна артерия е Покровнишко шосе, свързващо гр. Благоевград със с. Покровник и др. села от общината. Отстоянието на имота от шосето по права линия е 150 м, а от крайната регулационна линия на града- 80м. По предвижданията на ОУП на Община Благоевград, имотът попада в курортна зона Ок. Площта на имот с идентификатор 04279.36.72 е 3000м2. От североизток и югозапад граничи със земеделскi имоти- ниви, а югоизток и северозапад- с полски пътища.

Целта на инвестиционното предложение е подобряване на спортната инфраструктура, спортната култура и подобряване възможностите за спорт на населението в Община Благоевград. Основното предназначение на бъдещия обект ще бъде спортни площадки. Изграждането на обекта ще бъде съобразено с нормативните изисквания за тази дейност.

Обектът, предмет на инвестиционното предложение, ще бъде ситуиран в поземлен имот с идентификатор 04279.36.72 с адрес: местност Река Бистрица- Ш.107 (Делямзински мост), по Кадастрална карта на град Благоевград, община Благоевград, област Благоевград. Обектът ще представлява открити спортни площадки за следните спортове: футбол, волейбол, баскетбол, хандбал. Те ще бъдат изградени с минимална намеса върху съществуващия терен. За обслужване на спортните площадки ще бъдат изградени необходимите за тази дейност обслужващи помещения: съблекални, санитарни възли и офис за управление на обелка. Предвижда се постройките да бъдат със ЗП по-малко от 5% от площта на имота, едноетажни без подземно ниво. Целта е изграждане на обект, който да бъде в унисон със заобикалящата естествена природна среда. Игрищата ще бъдат с естесвена тревна настилка и инвеститорът предвижда богато озеленяване на свободните площи.


Съществуващо положение
Имотът е с начин на трайно предназначение на територията- земеделска и начин на трайно ползване- нива, с площ 3000 кв.м. Същият е собственост на възложителя Димитър Петров Байкушев, съгласно Нотариален акт № 143, том II, рег.№6856. дело №318 от 2008г. за поземлен имот с идентификатор 04279.36.72 – при граници и съседи:

  • ПИ 04279.36.115- неустановен собственик

  • ПИ 04279.36.74- полски път

  • ПИ 04279.36.80- полски път

  • ПИ 04279.36.101- неустановен собственик

  • ПИ 04279.36.102- частна собственост

Теренът е равнинен на приблизително на около 50м от коритото на р. Бистрица. Достъпът до имотът е възможен от два полски пътя- от северозапад и югоизток.


Инвеститорът предвижда в поземлен имот с идентификатор 04279.36.72 по КК гр.Благоевград, гр. Благоевград да се изгради:

  • игрища за футбол, волейбол, баскетбол, хандбал;

  • съблекални;

  • обслужващи помещения;

За изграждането на спортната площадка са необходими следните традиционни за строителството материали: бетон, тухли, варови разтвори, дървен материал, метал, изолационни материали, настилки и др.
Каталог: files -> Ekologiya
Ekologiya -> И н ф о р м а ц и я за инвестиционно предложение
Ekologiya -> И н ф о р м а ц и я по Приложение №2 на Наредбата за овос за инвестиционно предложение
Ekologiya -> Информация за преценяване на необходимостта от овос за инвестиционно предложение
Ekologiya -> И н ф о р м а ц и я за инвестиционно предложение
Ekologiya -> Информация за преценяване на необходимостта от овос за инвестиционно предложение
Ekologiya -> И н ф о р м а ц и я за инвестиционно предложение
Ekologiya -> Информация за преценяване на необходимостта от овос
Ekologiya -> И н ф о р м а ц и я за инвестиционно предложение
Ekologiya -> И н ф о р м а ц и я за инвестиционно предложение
Ekologiya -> Закон за управление на отпадъците (зуо) от 13. 07. 2012 г


Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница