Информация за преценяване на необходимостта от овос за инвестиционно предложение


Доказване на необходимостта от инвестиционното предложениестраница2/7
Дата25.07.2016
Размер489.05 Kb.
1   2   3   4   5   6   7

2.Доказване на необходимостта от инвестиционното предложение

Имотът, на който се предвижда да се изгради обекта, е собственост на възложителя- Димитър Байкушев, съгласно приложен документ за собственост с начин на трайно предназначение на територията- земеделска и начин на трайно ползване- нива. Площта на имота е 3000м2. Към настоящия момент имотът не е застроен.


За осъществяване на инвестиционното намеререние е необходимо да се изготви Подробен устройствен план – план за застрояване, който съобразно изискванията на Закона за устройство на теритоията бъде процедиран.

С Решение № 124 от Прокол № 6 от заседание на общински съвет- Благоевград от 26.04.2013г е разрешено изработване на Подробен устройствен план /ПУП/- план за застрояване /ПЗ/ за промяна предназначението на имот с идентификатор 04279.36.72 с адрес: местност Река Бистрица- Ш.107 (Делямзински мост) от „нива” на „Спортна площадка- игрища за футбол, волейбол, баскетбол, хандбал, съблекални, обслужващи помещения, санитарни възли”. При изработването на ПУП-ПЗ ще бъде изследвана възможността за обезпечаване на имота с електричество, водопровод и канал, за която цел ще бъдат изработени схеми по части ВиК и Електро. Предварителните проучвания показват наличие на елекропроводна, водопроводна и канализационна мрежа в непосредствена близост до имота. Транспортният достъп също е обезпечен по съществуващите полски пътища и предвид близостта на имота до Покривнишко шосе- около 150м. Инвеститорът е преценил, че изпълнението на подобно инвестиционно намерение би било лесно осъществимо по отношение на транспортен достъп, ел. захраване, водопровод и канализация.

Осъществяването на инвестиционното намерение ще има и положителен социален ефект върху местното население– предоставят се възможности за социални контакти, подобряване на физическата и жизнена среда на гражданите и гостите на гр. Благоевград.

3.Връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности


Устройствената зона по Общ устройствен план на Община Благоевград, в която попада имотът с идентификатор 04279.36.72 е със следните характеристики:
Вид на устройствена зона - "Ок"

Устройствени показатели:

Начин на застрояване – свободно

Характер на застрояване – ниско, до 10м

Плътност на застрояване - максимум 30 %;

Максимална стойност на Кинт. – 1,5;

Минимална озеленена площ - минимум 50 %.
Обектът ще се изгради на терен- собственост на възложителя в поземлен имот с идентификатор 04279.36.72 с адрес: местност Река Бистрица- Ш.107 (Делямзински мост).

Инвестиционното предложение не предвижда да засяга и не въздейства върху съществуващата инфраструктура.

Съгласно данни от водоснабдително дружество ВиК ЕООД Благоевград и направеното заснемане на място, близо до имота са изградени следните ВиК мрежи:

- водопровод полиетиленови тръби ф200

- канал бетонови тръби ф1000

Захранването на бъдещото застрояване в имота по предварителни проучвания ще се извърши с отклонение от новопроектиран външен водопровод, захранен от съществуващия селищен водопровод ф200 полиетиленови тръби РЕ 100 PN 10. Отклонението за захранване на имота ще бъде оразмерено съобразно предвидените в бъдещия проект консуматори.

Отпадъчните води от обекта подсредством канал от PVC тръби се довеждат до новопроектиран външен канал, който ще се заусти в съществуващия канал ф1000 бетонови тръби.

Електрозахранването се предвижда да се осъществи от съществуващата електроразпределителна мрежа. Кабелът ще бъде положен подземно в изкоп 1,0/0,4 м.

Дейността, която се предвижда да се осъществява на спортната площадка не влиза в конфликт с ползването на околните терени и не са необходими специални мерки за съвместяването им.

Реализацията на инвестиционното предложение не е свързано с оказване на отрицателно въздействие върху други дейности.4. Подробна информация за разгледани алтернативи


Алтернативата на местоположението на обекта се ограничава от собствеността на възложителя на точно този имот.

Местоположението е избрано така, че дейността да не противоречи, относно предвижданията за развитие в тази част от землището на гр. Благоевград на рекреационни дейности, да няма промишлени предприятия в непосредствена близост и да се осигуряват условия за развлечения и пълноценен отдих.

Алтернативи по отношение реализация на инвестиционното предложение не са разглеждани, тъй като реализацията на обекта няма да окаже отрицателно влияние върху живеещи наблизо, върху детски и здравни заведения и други обекти, подлежащи на хигиенна защита. Самият характер на бъдещото застрояване, а именно изграждане на спортни площадки ще доведе до подобряване на средата и микроклимата на територията.

След изготвяне на изискващата се документация и издаване на съответните разрешителни документи, няма да има пречки за реализацията на инвестиционното намерение.

5. Местоположение на площадката, включително необходима площ за временни дейности по време на строителството


Избраната площадка за реализация на инвестиционното предложение се намира в землището на гр.Благоевград , община Благоевград, област Благоевград. Имотът е собственост на възложителя Димитър Петров Байкушев, съгласно Нотариален акт № 143, том II, рег.№6856. дело №318 от 2008г. за поземлен имот с идентификатор 04279.36.72 – при граници и съседи:

  • ПИ 04279.36.115- неустановен собственик

  • ПИ 04279.36.74- полски път

  • ПИ 04279.36.80- полски път

  • ПИ 04279.36.101- неустановен собственик

  • ПИ 04279.36.102- частна собственост

Имотът се намира извън регулационните граници на гр.Благоевград. Съгласно скица №11566/01.07.2013 г. на Служба по геодезия, картография и кадастър – Благоевград с площ 3000 кв.м по КК одобрена със Заповед №РД-18-32/10.05.2006 г. на изпълнителния директор на АК.

По време на строителството ще са необходими да се определят площи за временно разтоварване и складиране на строителни материали, както и площи за временно събиране на отпадъци (непозволяващо разпиляването им). Тези площи ще са необходими с цел да се опазят от замърсяване на имота и съседни терени. При разработването на проекта за организацията на строителния процес при строителството ще бъдат отразени и площите за временно разтоварване и складиране на материалите.Каталог: files -> Ekologiya
Ekologiya -> И н ф о р м а ц и я за инвестиционно предложение
Ekologiya -> И н ф о р м а ц и я по Приложение №2 на Наредбата за овос за инвестиционно предложение
Ekologiya -> Информация за преценяване на необходимостта от овос за инвестиционно предложение
Ekologiya -> И н ф о р м а ц и я за инвестиционно предложение
Ekologiya -> Информация за преценяване на необходимостта от овос за инвестиционно предложение
Ekologiya -> И н ф о р м а ц и я за инвестиционно предложение
Ekologiya -> Информация за преценяване на необходимостта от овос
Ekologiya -> И н ф о р м а ц и я за инвестиционно предложение
Ekologiya -> И н ф о р м а ц и я за инвестиционно предложение
Ekologiya -> Закон за управление на отпадъците (зуо) от 13. 07. 2012 г


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница