Информация за преценяване на необходимостта от овос за инвестиционно предложение


Описание на основните процеси (по проектни данни), капацитетстраница3/7
Дата25.07.2016
Размер489.05 Kb.
1   2   3   4   5   6   7

6. Описание на основните процеси (по проектни данни), капацитет.

Дейността на обекта ще бъде свързана със спорт и здраве. Изграждането на обекта ще бъде съобразено с нормативните изисквания за тази дейност.

Капацитет:

Площта на имот с идентификатор 04279.36.72 е 3000м2. Имотът се намира извън регулационните граници на гр. Благоевград, в земеделски масиви южно от града, по поречието на река Бистрица. Най- близката комуникационна артерия е Покровнишко шосе, свързващо гр. Благоевград със с. Покровник и др. села от общината. Отстоянието на имота от шосето по права линия е 150 м, а от крайната регулационна линия на града- 80м. По предвижданията на ОУП на Община Благоевград, имотът попада в курортна зона Ок. От североизток и югозапад граничи с частни имоти- ниви, а югоизток и северозапад- с полски пътища.

Инвеститорът предвижда в поземлен имот с идентификатор 04279.36.72 по КК гр.Благоевград, да се изгради:


 • игрища за футбол, волейбол, баскетбол, хандбал;

 • съблекални;

 • обслужващи помещения;

След реализацията на обекта инвеститорът предвижда същия да се ползва целогодишно.

Водни количества ще са необходими предимно за битови нужди и за почистване и за поддържане на спортните терени и ще бъдат съобразени с капацитета на спортната площадка.

Захранването на бъдещото застрояване в имота ще се извърши с отклонение от новопроектиран външен водопровод, захранен от съществуващия селищен водопровод ф200 полиетиленови тръби РЕ 100 PN 10. Отклонението за захранване на имота ще бъде оразмерено съобразно предвидените в бъдещия проект консуматори.

Отпадъчните води от обекта подсредством канал от PVC тръби се довеждат до новопроектиран външен канал, който ще се заусти в съществуващия канал ф1000 бетонови тръби.

Електрозахранването се предвижда да се осъществи от съществуващата електроразпределителна мрежа. Кабелът ще бъде положен подземно в изкоп 1,0/0,4 м;7. Схема на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура


Имотът се намира извън регулационните граници на гр. Благоевград, в земеделски масиви южно от града, по поречието на река Бистрица. Най- близката комуникационна артерия е Покровнишко шосе, свързващо гр. Благоевград със с. Покровник и др. села от общината. Отстоянието на имота от шосето по права линия е 150 м, а от крайната регулационна линия на града- 80м. По предвижданията на ОУП на Община Благоевград, имотът попада в курортна зона Ок. От североизток и югозапад граничи с частни имоти- ниви, а югоизток и северозапад- с полски пътища.


С реализацията на инвестиционно предложение не се предвижда нова или промяна на съществуващата пътна инфраструктура.

8. Програма за дейностите, включително за строителство, експлоатация и фазите на закриване, възстановяване и последващо използване


Инвестиционното предложение е за строителство на „Изграждане на спортна площадка- игрища за футбол, волейбол, баскетбол, хандбал, съблекални, обслужващи помещения, санитарни възли”. Строителството на обекта се предвижда да се извърши на един етап.

Дейностите, които се предвижда да се реализират, са:


 • Изготвяне, съгласуване и одобряване на подробен устройствен план;

 • Изготвяне на работни проекти, одобряване Община Благоевград;

 • Издаване на разрешение за строеж;

 • Извършване на строителните работи за изграждане на обекта;

 • Въвеждане в експлоатация;

 • Експлоатация;

Тези дейности, които трябва да се осъществят на площадката се предвижда да се изпълнят в рамките на около 24 месеца.

Организацията на дейностите по време на строителството е свързано с обособяване на площадка за временни дейности на самия имот, което ще гарантира опазването на останалата част от имота и съседните земи и почви.

По време на експлоатацията на обекта съседните земи и почви не са застрашени от замърсяване.

В момента инвеститорът не предвижда закриване на дейности.


9. Предлагани методи за строителство


Изпълнението на строителните работи по време на изпълнение на инвестиционното предложение ще се извършват ръчно и механизирано. Строителството ще бъде масивно и сглобяемо, с използване на най- добрите утвърдени строителни материали и практики в страната, с минимално използване на мокри строителни процеси и тежки строителни конструкции. Сградите ще са едноетажни без сутерен и изкопни работи ще се извършват само за полагане на техните основи.

Поради тази причина няма да се налага извършването на взривявания при извършването на изкопните работи.

Не се предвижда да се използват материали, които да окажат неблагоприятно въздействие върху околната среда и хората. Инвеститорът ще влага изключително и само висококачествени сертифицирани материали.

10. Природни ресурси, предвидени за използване по време на строителството и експлоатацията.


При строителството и експлоатацията на настоящото инвестиционно предложение ще бъдат използвани следните природни ресурси:

 • Води;

 • Дървен материал;

 • Електроенергия;

 • Баластра, пясък;

Водни количества ще се използват по време на строителството за нуждите на строителните работници, а и в последствие при експлоатацията – за питейно-битови нужди, за поддържане на чистотата на площадката, озеленените площи около спортните площадки и за противопожарни нужди.

Необходимите водни количества по време на строителството и експлоатацията на обекта се предвиждат да бъдат осигурени от съществуваща водопроводна мрежа.

Електрозахранването се предвижда да се осъществи от съществуващата електроразпределителна мрежа.

Баластра и пясък ще се използува при строителството на съоръженията и сградите.

При строителството на инвестиционното предложение на обекта употребата на дървен материал ще се състои в използването на същия за кофраж.

Строителните материали– тухли, бетон, строителни разтвори, настилки, тръби и др. ще се доставят от фирмата, която ще изпълнява строителството на обекта.

Каталог: files -> Ekologiya
Ekologiya -> И н ф о р м а ц и я за инвестиционно предложение
Ekologiya -> И н ф о р м а ц и я по Приложение №2 на Наредбата за овос за инвестиционно предложение
Ekologiya -> Информация за преценяване на необходимостта от овос за инвестиционно предложение
Ekologiya -> И н ф о р м а ц и я за инвестиционно предложение
Ekologiya -> Информация за преценяване на необходимостта от овос за инвестиционно предложение
Ekologiya -> И н ф о р м а ц и я за инвестиционно предложение
Ekologiya -> Информация за преценяване на необходимостта от овос
Ekologiya -> И н ф о р м а ц и я за инвестиционно предложение
Ekologiya -> И н ф о р м а ц и я за инвестиционно предложение
Ekologiya -> Закон за управление на отпадъците (зуо) от 13. 07. 2012 г


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница