Информация за преценяване на необходимостта от овос за инвестиционно предложение


Други дейности, свързани с инвестиционното предложениестраница5/7
Дата25.07.2016
Размер489.05 Kb.
1   2   3   4   5   6   7

13. Други дейности, свързани с инвестиционното предложение

Инвестиционното предложение включва всички дейности, които съпътстват едно такова инвестиционно предложение – осигуряване на необходимите количества ел.енергия и вода. При осъществяването на инвестиционното предложение и по време на експлоатацията на площадката и в близост не се предвижда да функционират други дейности, които могат да окажат отрицателно въздействие върху околната среда14.Необходимост от други разрешителни, свързани с инвестиционното предложение


 • Изготвяне, съгласуване и одобряване на подробен устройствен план;

 • Изготвяне на работни проекти, одобряване Община Благоевград;

 • Издаване на разрешение за строеж;

 • Извършване на строителните работи за изграждане на обекта;

 • Въвеждане в експлоатация;

 • Експлоатация;

15.Замърсяване и дискомфорт на околната среда


Комфортът на околната среда е съвкупност от природни фактори и условия, съчетание на природни образувания и географски дадености (релеф, растителност, водни пространства, оптимална температура, влажност на въздуха и др.). Това е субективното чувство, което обкръжаващата природна среда създава у човека, състояние на благополучие и спокойствие и обезпечава неговото здраве и жизнената му дейност.

При реализацията на инвестиционното предложение по време на строителството, ще се получи временно нарушаване на комфорта на заобикалящата среда. Този дискомпорт ще се прояви по време на строителството на обекта, когато се започнат изкопните и строителните работи. На територията на площадката съществуващата растителност е представена от храстови видове и тревни съобщества. При извършване на реализацията на Инвестиционното намерение ще се цели запазване в максимална степен на същата. Инвестиционното предложение не е свързано и не предвижда унищожаване на растителност извън границите на имота.

Реализацията на инвестиционното предложение е свързано с отделянето на емисии на вредни вещества в атмосферата в резултат от работата на строителните машини. Тези замърсявания са в минимални количества и с малък териториален обхват, т.е. няма да се предизвика увеличение на фоновото замърсяване.

Друг фактор, който може да доведе до дискомфорт по време на експлоатацията е генерирането на отпадъци от обекта. Тези отпадъци – битови, ще се събират на специално определени места в контейнери за битов отпадък, а рециклируемите в контейнери за разделно събиране, като няма да се позволява разпиляването им и замърсяване на района.

Може да се каже, че при реализация на инвестиционното предложение не се очаква значимо замърсяване и дискомфорт на околната среда. При спазване на всички мерки по време на строителство и експлоатация на обекта не се очакват значими негативни влияния върху отделните компоненти на околната среда и факторите, които й въздействат.

16. Риск от инциденти


По време на реализацията на инвестиционното предложение съществува риск от възникване на аварийни ситуации за работещите в строителството и за някои от компонентите на околната среда. Този риск може да се сведе до минимум с извършването на определените за работниците инструктажи за безопастност на работа, хигиена на труда, пожарна безопасност, а за околната среда- като се ограничи извършването на строителството в рамките на имота и недопускане на замърсяване и нарушаване на околните терени.

По време на експлоатацията при неправилна експлоатация и недобра поддръжка на съоръженията на спортната площадка и при неспазване на изискванията за безопасност на труда има рискове от инциденти. Тези рискове също могат да бъдат избегнати, като се следи за състоянието и нормална работа на същите.

Други възможни рискови фактори са свързани предимно с природни катаклизми: земетресения, наводнения, бури и др. Някои от факторите могат да се предвидят и решат технически (изчисляване на сградите на необходимата степен за земетръс), а други не.

ІІІ. Местоположение на инвестиционното предложение1. План, карти и снимки, показващи границите на инвестиционното предложение, даващи информация за физическите, природните и антропогенните характеристики, както и за разположените в близост елементи от Националната екологична мрежа


Разглежданата площадка, обект на инвестиционното намерение е разположена извън регулационните граници на гр. Благоевград, съгласно скица №11566/01.07.2013 г. на Служба по геодезия, картография и кадастър – Благоевград и е собственост на Димитър Петров Байкушев.
Приложения:

 • Скица №11566/01.07.2013 г. на Служба по геодезия, картография и кадастър – Благоевград с площ 3000 кв.м по КК одобрена със Заповед №РД-18-32/10.05.2006 г. на изпълнителния директор на АК.

 • Нотариален акт № 143, том II, рег.№6856. дело №318 от 2008г. за поземлен имот с идентификатор 04279.36.72

2. Съществуващи ползватели на земи и приспособяването им към площадката или трасето на обекта на инвестиционното предложение и бъдещи планирани ползватели на земи


Мястото на настоящето инвестиционно предложение е разположено в поземлен имот с идентификатор 04279.36.72, местност Река Бистрица- Ш.107 (Делямзински мост) по КК гр.Благоевград. Имотът е собственост на възложителя и граничи с :

 • ПИ 04279.36.115- неустановен собственик

 • ПИ 04279.36.74- полски път

 • ПИ 04279.36.80- полски път

 • ПИ 04279.36.101- неустановен собственик

 • ПИ 04279.36.102- частна собственост

В съседство са- от североизток и югоизток- земеделски имоти- ниви, а от югоизток и северозапад – с полски пътища.

Дейността, която се предвижда да се осъществява на спортната площадка няма да влиза в конфликт с ползването на околните терени и не са необходими специални мерки за съвместяването им.Каталог: files -> Ekologiya
Ekologiya -> И н ф о р м а ц и я за инвестиционно предложение
Ekologiya -> И н ф о р м а ц и я по Приложение №2 на Наредбата за овос за инвестиционно предложение
Ekologiya -> Информация за преценяване на необходимостта от овос за инвестиционно предложение
Ekologiya -> И н ф о р м а ц и я за инвестиционно предложение
Ekologiya -> Информация за преценяване на необходимостта от овос за инвестиционно предложение
Ekologiya -> И н ф о р м а ц и я за инвестиционно предложение
Ekologiya -> Информация за преценяване на необходимостта от овос
Ekologiya -> И н ф о р м а ц и я за инвестиционно предложение
Ekologiya -> И н ф о р м а ц и я за инвестиционно предложение
Ekologiya -> Закон за управление на отпадъците (зуо) от 13. 07. 2012 г


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница