Информация за преценяване на необходимостта от овос за инвестиционно предложение


Зониране или земеползване съобразно одобрени плановестраница6/7
Дата25.07.2016
Размер489.05 Kb.
1   2   3   4   5   6   7

3. Зониране или земеползване съобразно одобрени планове


Съгласно влязъл в сила Общ устройствен план на Община Благоевград имотът попада в курортна зона- Ок.

Устройствената зона по Общ устройствен план на Община Благоевград, в която попада имотът с идентификатор 04279.36.72 е със следните характеристики:


Вид на устройствена зона - "Ок"

Устройствени показатели:

Начин на застрояване – свободно

Характер на застрояване – ниско, до 10м

Плътност на застрояване - максимум 30 %;

Максимална стойност на Кинт. – 1,5;

Минимална озеленена площ - минимум 50 %.
Обектът ще се изгради на терен- собственост на възложителя в поземлен имот с идентификатор 04279.36.72 с адрес: местност Река Бистрица- Ш.107 (Делямзински мост).

На този етап няма информация относно други планове за бъдещо използване на имотите в близост до територията на разглежданото инвестиционно предложение или в близост до него, които могат да бъдат засегнати от предложението. Инвестиционното намерение ще се реализира в имот който към момента е с с начин на трайно предназначение на територията- земеделска и начин на трайно ползване- нива. Към настоящия момент имотът не е застроен. Реализацията на обекта не предвижда засягане и оказване на съществено въздействие върху околните терени.4. Чувствителни територии, в т.ч. чувствителни зони, уязвими зони, защитени зони, санитарно-охранителни зони и др.; национална екологична мрежа


В границите на обекта и прилежащите територии не попадат обекти от националната екологична мрежа. В близост до площадката предмет на инвестиционното намерение, няма имоти които да попадат и да засягат границите на чувствителни и уязвими зони.

Площадката на инвестиционното предложение не е в близост и не предвижда засягане на защитени територии, по смисъла на Закона за защитените територии.

Инвестиционното предложение не засяга защитени зони обявени съгласно чл.6 от Закона за биологичното разнообразие.

Не се засягат Рамсарски места с международно значение.

4а.Качество и регенеративна способност на природните ресурси

Имотът, в който се предвижда да се реализира инвестиционното предложение попада в район, който не е застроен и в голяма степен не се влияе от човешките дейности. Реализацията и в последствие експлоатацията на инвестиционното предложение не предвижда оказване на негативно въздействие върху регенеративната способност на пиродните ресурси. Целта на инвестиционното предложение е да се използват ресурсите, с които разполага мястото.5.Подробна информация за всички разгледани алтернативи за местоположение


Алтернативата на местоположението на обекта се ограничава от собствеността на възложителя на точно този имот.

Местоположението е избрано така, че дейността да не противоречи, относно предвижданията за развитие в тази част от землището на гр. Благоевград на рекреационни дейности, да няма промишлени предприятия в непосредствена близост и да се осигуряват условия за развлечения и пълноценен отдих.

Алтернативи по отношение реализация на инвестиционното предложение не са разглеждани, тъй като реализацията на обекта няма да окаже отрицателно влияние върху живеещи наблизо, върху детски и здравни заведения и други обекти подлежащи на хигиенна защита. Самият характер на бъдещото застрояване, а именно изграждане на спортни площадки ще доведе до подобряване на средата и микроклимата на територията.

След изготвяне на изискващата се документация и издаване на съответните разрешителни документи, няма да има пречки за реализацията на инвестиционното намерение.

Реализацията на инвестиционното предложение няма да наложи промяна на пътна инфраструктура или направа на нова.


ІV. Характеристики на потенциалното въздействие (кратко описание на възможните въздействия вследствие на реализацията на инвестиционното предложение)
1.Въздействие върху хората и тяхното здраве, земеползването, материалните активи, атмосферния въздух, атмосферата, водите почвата, земните недра, ландшафта, природните обекти, минералното разнообразие, биологичното разнообразие и неговите елементи и защитените територии на единични и групови паметници на културата, както и очакваното въздействие от естествени и антропогенни вещества и процеси, различните видове отпадъци и техните местонахождения, рисковите енергийни източници – шумове, вибрации, радиации, както и някои генетично модифицирани организми

Имотът предмет на настоящето инвестиционно предложение е разположен извън регулационните граници на гр. Благоевград, в земеделски масиви южно от града, по поречието на река Бистрица. Той се влияе в малка степен от човешките дейности, свързани със строителството, урбанизацията и развитието на инфраструктурата.


Въздействие върху хората и тяхното здраве

В етапа на строителството на обекта могат да се идентифицират евентуални вредности отнасящи се в по-голяма степен за работниците, които ще извършват СМР на площадката, отколкото за живущите в населеното място. Характерните за всяко строителство изкопни работи за сградите и съоръженията са съпроводени с отделянето на известни количества неорганизирани емисии на прах и емисии от изгорели газове от техниката. Тези количества са в много малки концентрации и при използването на лични предпазни средства от работниците, не биха имали негативно влияние върху дихателните функции. Трябва да се има в предвит, че строителните работи ще се извършват на открито и не се предвижда да се получи наднормени нива на прахови и емисии от изгорели газове (ще се разнасят в атмосферата).

Строително- монтажните работи са свързани и с известно шумово замърсяване, но по интензитет и времетраене не се очаква надвишаване на нормите за производствен шум. Те ще са само по време на строителството и с ограничен обхват.

Описаните евентуално рискови фактори за здравето се отнасят за работещите по време на изпълнението на строителните работи на площадката, а не за околно живеещите. Извършването на строителните работи ще става само в рамките на работното време.

При така разглежданите интензивност и продължителност на действие на тези фактори може да се заключи, че няма да има негативно въздействие върху здравето на хората.

В процеса на експлоатация на обекта не се предвижда да се оформят професионални вредности. Реализацията на проекта няма да доведе до поява на определени болести, напротив живущите в региона ще имат възможност да се възползват от спортните площадки и да повишават жизнения си тонус.

Във връзка с това може да се заключи, че разглежданата дейност няма да доведе до засягане на здравето и до промяна на условията на живот на хората.

По време на строителството при спазване на правилата за безопасност на труда ще доведе до свеждане до минимум риска от злополуки.Земеползването

Осъществяването на инвестиционното предложение ще промени съшествуващия начина на ползване на земята, тъй като в момента имотът е земеделски и не е застроен. За тази цел ще бъде проведена процедура по преотреждане на имота за строителство на обект „Изграждане на спортна площадка- игрища за футбол, волейбол, баскетбол, хандбал, съблекални, обслужващи помещения, санитарни възли”

По време на строителството няма да се стигне до промяна земеползването на района и извън границите на имота. Строителните работи ще се извършват само на територията на площадката, като се определят и съответните площи за складиране на земни маси и евентуалните количества строителни отпадъци до изнасянето им до депо.

Материални активи

При строителството на обекта се предвижда да се използват предимно материални активи собственост на възложителя. Имотът е собственост на възложителя.Природни обекти

Площадката на инвестиционното предложение не попада в граници на природни обекти.Минерално разнообразие

Минерално разнообразие в обхвата на въздействие на инвестиционното предложение не е известно и реализацията на предложението няма да се отрази отрицателно върху този компонент.Биологично разнообразие и неговите елементи

В биогеографско отношение разглеждания в настоящата информация район попада в Южнобългарския биогеографски район. Според ботанико-географското райониране на България, районът попада в Средиземноморската ксерофилна област. Първичният характер на природата в района е променен в резултат от дейността на човека. Като се има предвид че обекта се намира в регулационните граници, растителността е представена преди всичко от декоративни видове използвани за озеленяванелие.

Растителността в зелените площи на Община Благоевград е представена на обща площ от 1 383 964 кв.м. /градини, паркове, тревни ивици, междублокови пространства и др./Всички те попадат в категория за широко обществено ползване (ШОП), съгласно Закона за устройство на територията (ЗУТ).

Общо в зелените площи на града са установени 157 вида и форми — 31 иглолистни, 70 широколистни и 47 вида храсти, 9 лиани и почвопокривни, като не са регистрирани всички форми.

Откриват се и по-рядко използвани за страната ни видове с южна компонента, като: Abies cephalonica Loud, Abies pinsapo Boiss, Cedrus Calocedrus decurrens Florin, Cupressus arizonica Greene, Ginkgo biloba L., Albizia julibrissin Durazz., Broussonetia papyrifera LHerit., Cercis siliquastrum L., Diospyros kakiL. f., Eucommia ulmoides Oliv., Liriodendron tulipiffera L., Magnolia kobus DC ,Koelreuteria paniculata Laxm., Paulownia tomentosa Stend., Hypericum calycinum L., Vitex agnus-castus L. ,Ficus carrica L., Pterocarya caucasica C. A. Mey, Viburnum rhytidophyllum Hemsl. ,Zingiber officinale, Ziziphus vulgaris

Най—голям брой видове има установени в Градската градина (19 иглолистни и 20 широколистни).

Значително е и видовото разнообразие в кварталните градини. Броят на широколистните видове преобладава, което е напълно нормално за района. До голяма степен за разнообразното видово участие в кварталните градинки допринасят плодните дървета, садени от живущите. Иглолистните са използвани в групи и количественото им участие не е голямо.

Участието на установените видове в изграждането на зелените площи е различно. Едни са застъпени повече, други по — малко, а трети са представени единично.

С най — голямо участие (53%) сред иглолистните са туите - Biota orientalis— 34% и Thuja occidentalis L. - 19%. Като се има предвид доброто им състояние и факта, че тези два вида се ценят много като паркови дървета, участието им е напълно оправдано.

Другите видове с по-значително участие са Picea pungens Engelm – 8%, кипарисите и лъжекипарисите – 16% - Cupressus arizonika Green – 5%, Cupressus sempervirens L.(5%), Chamaecyparis pisavera Endl, (4%), Chamaecyparis lawsoniana(3%).

За условията на района ливанския кедър е слабо застъпен – 3%. Състоянието и растежа му са много добри.

Мамонтовото дърво(19 броя), като интересен екзотичен вид е използвана правилно. Растежът и състоянието му са добри.

От широколистните видове за облика на града допринасят липите — 25% подходяща е сребролистната липа.

Следват яворите — 20% C най—добър растеж и най—големи размери е сребролистният явор, който понася до известна степен засушаването. Ясенолистният явор — негундо, също има добър растеж, но листата му прегарят преждевременно и в това състояние той няма декоративни качества.

По-слабо е участието на американския ясен, брезата, каталпата, айланта, платаните, акацията,конския кестен.

Бялата бреза безспорно е едно от най—красивите декоративни дървета, но по—голямото и участие при климатичните условия на Благоевград не е оправдано. Тя показва значителна издръжливост спрямо неблагоприятните условия, особено в млада възраст, каквито са повечето от дърветата в града. Не трябва да се забравя, че като вид на по—влажния и прохладен планински климат, брезата не понася продължително повишаване на температурата и засушаването през лятото, характерни за Благоевград. Отглеждана на такива места, тя страда от прегаряне на листата, често образува суховършия и губи декоративните си качества.

Конският кестен е устойчив на продължително засушаване, но през последните години в национален мащаб е засегнат от Cameraria ohridella — молец, който предизвиква пожълтяването и преждевременното обезлистване на дърветата. От него са засегнати и дърветата в Благоевград.

Платаните са застъпени много слабо. За условията на града и района, платаните трябва да бъдат основни дървесни видове и преди всичко — източният, като ценен и интересен представител на местната дендрофлора.

Дъбовете са представени само от червен и летен дъб.

Бялата акация е застъпена много слабо

От храстите с по — голямо участие са Forsythia xintermedia Zab., Hibiscus syriacus L., Ligustrum vulgare L., Mahonia aquifolium Nutt., Spirea japonica L., Spiraea prunifolia sieb et Zucc,Spiraea vanhouttei Zab., Symphoricarpus albus Blake, Symphoricarpus orbiculatus Moench., Syringa vulgaris L., Weigela floribunda K. Koch

На територията на имота растителността е представена от декоративни дървесни и храстови видове и тревни съобщества.

Реализацията на инвестиционното намерение няма да бъде свързано с каквито и да било въздействия върху тази растителност.
Животинският свят е представен от насекоми, птици, гризачи, членестоногии и други характерни за района, които имат също и широко разпространение в околността. При строителството на обекта ще бъде нарушен фактора “спокойствие” на представителите на животинския свят.

Птици, срещащи се по-често или по-рядко в урбанизирани територии. На територията на Благоевград по често се срещат:

- Бял щъркел /Ciconia ciconia/

- Селска лястовица /Galerida cristata/

- Врабче и др.

Срещащите се представители на птиците в района на обекта и в близост до него са свикнали с постоянното човешко присъствие.

От гризачите могат да се споменат основно полски мишки.

Преките въздействия върху биологичното разнообразие (флора, фауна) от реализацията на проекта ще се изразяват:

- при строителството на обекта ;

- при движението на МПС /доставящи материалите/ и хората;

Площадката, предмет на инвестиционното предложение е в близост до защитена зона “Бобошево” с идентификационен код BG 0002107 за опазване на дивите птици, обявена със Заповед №РД-781/29.10.2008г. на министъра но околната среда и водите (обн.ДВ бр.104 от 2008г.).

1. Цели на опазване

• Запазване на площта на природните местообитания и местообитанията на видове и техните популации, предмет на опазване в рамките на защитената зона.

• Запазване на естественото състояние на природните местообитания и местообитанията на видове, предмет на опазване в рамките на защитената зона, включително и на естествения за тези местообитания видов състав, характерни видове и условия на средата.

• Възстановяване при необходимост на площта и естественото състояние на приоритетни природни местообитания и местообитания на видове, както и на популации на видовете, предмет на опазване в рамките на защитената зона.2. Предмет на опазване

ПТИЦИ:

Видове, включени в Прил. 2 на Закона за биологичното разнообразие (Прил. I на

Осояд Pernis apivorus

Планински кеклик Alectoris graeca graeca

Градинска овесарка Emberiza hortulana

Сирийски пъстър кълвач Dendrocopos syriacus

Сокол скитник Falco peregrinus

Скален орел Aquila chrysaetos

Червеногърба сврачка Lanius collurio

Ливаден дърдавец Crex crex

Зоната, част от европейската екологична мрежа НАТУРА 2000, е с площ 48 хил. дка. и попада в териториалния обхват на РИОСВ – Благоевград и РИОСВ – Перник.  Само малка част е разположена на територията на община Благоевград, в землищата на с. Бучино и с. Лисия. Останалата част попада на територията на Кюстендилска област, в общините Кочериново и Бобошево. 

В защитената зона се опазват и поддържат местообитания и благоприятен природозащитен статус на ценни видове птици като: Осояд, Планински кеклик, Градинска овесарка, Сирийски пъстър кълвач, Сокол скитник, Скален орел, Червеногърба сврачка и  Ливаден дърдавец. Мястото е от международно значение за опазването световно застрашения ливаден дърдавец, който гнезди тук в значителна численост. Числеността на популацията му наброява 79 двойки.

В границите на ЗЗ се забранява  залесяването на ливади, пасища и мери, превръщането им в обработваеми земи и трайни насаждения, както и премахването на характеристики на ландшафта (синори, единични и групи дървета) при ползването на земеделските земи като такива. Не се допуска използването на пестициди и минерални торове в пасища и ливади. С влизането в сила на заповедта се забранява още и косенето на ливадите преди 1 юли, както и косене от периферията към центъраРеализацията на инвестиционното предложение не е свързана с:

 • С унищожаване на отделни площи, покрити с тревни или дървесни видове, няма да се унищожат природни местообитания, които да не са широко разпространени в цялата околност и въобще в страната.

 • няма да се пресушават канали и водни площи, което да предизвиква нарушаване на водния режим на територията, което да доведе до разрушаване на местобитания на защитените - ливадния дърдавец, червеногърбата сврачка и пр.

 • Унищожаване на видове от флората и фауната, включително и на видове с висока консервационна значимост.

 • Няма да се намали биологичната продуктивност на района.

Реализацията на инвестиционното намерение няма да бъде свързано с каквито и да било въздействия върху местообитанията на видовете.

Площадката, предмет на инвестиционното предложение е в близост до защитена зона ЗЗ „Кочериново” с код BG 0002099 за опазване на дивите птици.,обявена със Заповед №РД-770/28.10.2008г. на министъра но околната среда и водите (обн.ДВ бр.102 от 2008г.).

Цели на опазаване:

• Запазване на площта на природните местообитания и местообитанията на видове и техните популации, предмет на опазване в рамките на защитената зона.

• Запазване на естественото състояние на природните местообитания и местообитанията на видове, предмет на опазване в рамките на защитената зона, включително и на естествения за тези местообитания видов състав, характерни видове и условия на средата.

• Възстановяване при необходимост на площта и естественото състояние на приоритетни природни местообитания и местообитания на видове, както и на популации на видовете, предмет на опазване в рамките на защитената зона.


2. Предмет на опазване

Птици


Видове, включени в Прил. 2 на Закона за биологичното разнообразие (Прил. I на Бял щъркел Ciconia ciconia

Ливаден дърдавец Crex crex

Червеногърба сврачка Lanius collurio

Мястото се намира в Югозападна България, в Благоевградската котловина. Територията му е заключена между главен път Е 79 и град Кочериново на запад, град Рила на изток и пътя между двата града - на север.

Южната граница преминава северно от село Стоб, като южно от село Пороминово върви в източна посока и обхваща земите между селото и квартал Бараково. Територията включва няколко типа местообитания, основното от които представляват мезофитните и алувиално-ливадни тревни формации - влажни ливади, пасища и други открити тревни пространства обрасли с ливадна власатка /Festuca pratensis/, броеничеста ливадина /Poa sylvicola/, издънкова полевица /Agrostis stolonifera/ и др., разположени в долното течение на Рилска река и около нейния последен ляв приток. Голям процент от територията е заета от обработваеми площи. Има и овощни градини.

ЗЗ Кочериново е от международно значение за опазването на гнездящия тук световно застрашен ливаден дърдавец /Crex crex/ и едно от най-важните места в страната от значение за Европейския съюз за белия щъркел /Ciconia ciconia/, и /Lanius collurio/ Червеногърба сврачка които гнездят тук в значителни количества. Белият щъркел гнезди в селищата по периферията на мястото и се храни във влажните ливади.

Реализацията на инвестиционното предложение не е свързана с:


 • С унищожаване на отделни площи, покрити с тревни или дървесни видове, няма да се унищожат природни местообитания и месторастения, които да не са широко разпространени в цялата околност и въобще в страната.

 • няма да се пресушават канали и водни площи, което да предизвиква нарушаване на водния режим на територията, което да доведе до разрушаване на местобитания на защитените - ливадния дърдавец, белия щъркел и червеногърбата сврачка.

 • Унищожаване на видове от флората и фауната, включително и на видове с висока консервационна значимост.

 • Няма да се намали биологичната продуктивност на района.

Площадката, предмет на инвестиционното предложение е в близост до защитена зона ”Орановски пролом-Лешко” с идентификационен BG0001022за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна


Орановски пролом с код BG0001022

Предмет и цели на опазване

(съгласно чл. 8, ал. 1, т.2 на ЗБР)

1. Цели на опазване:

• Запазване на площта на природните местообитания и местообитанията на видове и техните популации, предмет на опазване в рамките на защитената зона.

• Запазване на естественото състояние на природните местообитания и местообитанията на видове, предмет на опазване в рамките на защитената зона, включително и на естествения за тези местообитания видов състав, характерни видове и условия на средата.

• Възстановяване при необходимост на площта и естественото състояние на приоритетни природни местообитания и местообитания на видове, както и на популации на видовете, предмет на опазване в рамките на защитената зона.2. Предмет на опазване:

ПРИРОДНИ МЕСТООБИТАНИЯ:

5210 Храсталаци с Juniperus spp.

Arborescent matorral with Juniperus spp.

6210 * Полуестествени сухи тревни и храстови съобщества върху варовик(Festuco-Brometalia) (*важни местообитания на орхидеи)

Semi-natural dry grasslands and scrubland facies on calcareous substrates (Festuco Brometalia)(*important orchid sites)

6220 * Псевдостепи с житни и едногодишни растения от клас Thero-Brachypodietea Pseudo-steppe with grasses and annuals of the Thero-Brachypodietea

62A0 Източно субсредиземноморски сухи тревни съобщества

Eastern sub-mediterranean dry grasslands (Scorzoneratalia villosae)

8230 Силикатни скали с пионерна растителност от съюзите Sedo-Scleranthion или Sedo albi-Veronicion dillenii Siliceous rock with pioneer vegetation of the Sedo-Scleranthion or of the Sedo albi-Veronicion dillenii

9110 Букови гори от типа Luzulo-Fagetum Luzulo-Fagetum beech forests

9130 Букови гори от типа Asperulo-Fagetum Asperulo-Fagetum beech forests

9150 Термофилни букови гори (Cephalanthero-Fagion)

Medio-European limestone beech forests of the Cephalanthero-Fagion

Приоритетно местообитание или вид от Директива 92/43/ЕЕС

9170 Дъбово-габърови гори от типа Galio-Carpinetum

Galio-Carpinetum oak-hornbeam forests

91AA Източни гори от космат дъб

91E0 * Алувиални гори с Alnus glutinosa и Fraxinus excelsior (Alno-Pandion, Alnion incanae, Salicion albae)

Alluvial forests with Alnus glutinosa and Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)

91M0 Балкано-панонски церово-горунови гори

Pannonian-Balkanic turkey oak-sessile oak forests

9530 * Субсредиземноморски борови гори с ендемични подвидове черен бор

(Sub-)Mediterranean pine forest with endemic black pines

БОЗАЙНИЦИ:

Пъстър пор Vormela peregusna

Видра Lutra lutra

Maлък подковонос Rhinolophus hipposideros

Голям подковонос Rhinolophus ferrumequinum

Остроух нощник Myotis blythii

Дългокрил прилеп Miniopterus schreibersii

Дългоух нощник Myotis bechsteinii

Голям нощник Myotis myotis

ЗЕМНОВОДНИ И ВЛЕЧУГИ:

Жълтокоремна бумка Bombina variegata

Шипоопашата костенурка Testudo hermanni

Шипобедрена костенурка Testudo graeca

Обикновена блатна костенурка Emys orbicularis

Реализацията на инвестиционното намерение няма да бъде свързано с каквито и да било въздействия върху тези местообитания.

Не е възможно да се срещнат в района на площадката, прилепи от вида малък подковонос, голям нощник, голям подковонос, дългоух нощник, остроух нощник , тъй като липсват стари дървета с хралупи и изоставени постройки.

В Зоната обект на защита са Алувиални гори с Alnus glutinosa и Fraxinus excelsior (Alno-Pandion, Alnion incanae, Salicion albae), които в имот с идентификатор 04279.36.72, по одобрена кадастрална карта на гр. Благоевград, община Благоевград няма как да се срещат.Реализацията на инвестиционното предложение не е свързана с:

 • С унищожаване на отделни площи, покрити с тревни или дървесни видове, няма да се унищожат природни местообитания и месторастения, които да не са широко разпространени в цялата околност и въобще в страната.

 • Унищожаване на видове от флората и фауната, включително и на видове с висока консервационна значимост.

 • Няма да се намали биологичната продуктивност на района.


Въздействие върху почвите

Според почвено-географското райониране на България, обекта попада в Балканско- Средиземноморска почвена подобласт – Струмско- Местенска провинция. Струмско-Местенската провинция се характеризира с ксеротермна почвена покривка от канелени и примитивни почви, а също така и от наносни – делувиални и алувиални почви. Почвите в района на площадка са алувиални и алувиално- ливадни. На територията около обекта не се забелязват ерозионни и свлачищни процеси.

При реалзацията на инвестиционното намерение няма да се окаже допълнително пряко въздействие върху почите в района, от строителството, с изключение при съхранение на строителни материали

Експлоатацията на обекта не предвижда негативно въздействие върху почвите в района.

Използваните по време на строителството материали задължително трябва да се складират и съхраняват на определено за целта място, да не се разхвърлят и да не замърсяват почвата.

Единични и групови паметници на културата

Имотът предмет на настоящето инвестиционно предложение е разположен извън урбанизирана територия на гр. Благоевград.

На територията на общинаБлагоевград са регистрирани 85 археологически обекта от различни периоди (от ранен неолит – VІ хил. пр. Хр. до късното средновековие – ХІV в.).В общината има множество интересни и ценни църкви; от тях три са със статут на паметници на културата с национално значение: "Въведение Пресветия Богородици" в кв. “Вароша” в Благоевград, "Свети Архангел Михаил" в с. Лешко и “Свети Архангел Михаил” в с. Логодаж. Още три църкви – “Свети Димитър” в с. Марулево, “Свети Архангел Михаил” в с. Бистрица и “Свети Димитър” в с. Падеж са с предварителна категория “Национално значение”. Всички археологически паметници и всички могили са също обявени с предварителна категория “Национално значение”.

Много са и регистрираните архитектурни и худжествени паметници на културата в община Благоевград. Запазена възрожденска архитектура от типа огражденско-малешевска има в почти всички селища. С най-голямо значение е груповият паметник на културата, възрожденският квартал “Вароша” в Благоевград, който е и средище на изкуствата. В самия квартал има и три единични къщи – паметници на културата; тук се намира и родният дом на възрожденеца Георги Измирлиев – Македончето, превърнат в къща-музей. Благоевградският исторически музей разполага с ценни експозиции, показващи природното и културно-историческото наследство на целия Пирински край.

Около 300 г. пр. н.е. край минералните извори се заражда тракийска цивилизация - Скаптопара. Днес за посетителите на града, интерес представлява възрожденския квартал „Вароша“ с уникална българска архитектура и Историческият музей. В Bлагоевград се намират два български университета - Югозападен университет „Неофит Рилски“ и Американски университет.

Не се очаква строителството и експлоатацията да предизвика засягане, повреждане и разрушения на исторически или културни паметници.
Въздействие върху водите

Хидрографската мрежа на територията на община Благоевград се формира от р. Струма и нейните притоци р. Благоевградска Бистрица - ляв приток на р. Струма, р. Хърсовска - ляв приток на р.Благоевградска Бистрица, р.Марулевска - ляв приток на р. Хърсовска, р. Ковачица - десен приток на р.Благоевградска Бистрица, р. Церовска – ляв приток на р. Струма и реките Бучинска, Дреновска, Лисийска и Логодажка– десни притоци на р.Струма

По време на строителството водни обекти няма да бъдат засегнати и повлияни.

Експлоатацията на инвестиционното предложение пряко не влияе върху водите. Отпадъчните води, които се образуват от реализацията на инвестиционното предложение ще се заустват в съществуващата канализационна мрежа на сградата.

Водоснабдяването на обекта се предвижда да се осигури съществуващ водопровод на сградата.
Рисковите енергийни източници – шум, вибрации, радиации, както и генетично модифицирани организми

При строителството на обекта се очаква шумово натоварване на околната среда. Шумът ще е с променлив характер и ще бъде генериран от транспортната техника доставяща материалите за строителството.

Еквивалентното ниво на шум от МПС доставящи строителни материали – ВиК тръби и ел.кабели е около 70 dВ.

Шумовото натоварване ще бъде в рамките на работното време и няма да бъде непрекъснато и в ограничен обхват.

Не се очакват вибрации, както и топлинни лъчения, радиации и т.н.

В процеса на експлоатацията на обекта няма да има източници, които да натоварват шумово околността.


Въздействие върху атмосферния въздух

Състоянието на качеството на атмосферния въздух в града е в пряка връзка и под влиянието на въздействията на климатичните условия.

В климатично отношение Благоевград се отнася към Преходно- континенталната климатична подобласт и по-конкретно към Кюстендилско-Благоевградския климатичен район.

Вредните компоненти, които се емитират в атмосферата по време на строителството и експлоатацията на обекта са с незначителни концентрации. Те са с малък териториален обхват и няма да окажат съществено влияние върху качеството на атмосферния въздух.

Предлаганият с инвестиционното намерение за реализация обект няма да промени качеството на атмосферния въздух.
Въздействие от естествени и антропогенни вещества и процеси

Въздействията от естествени вещества и процеси са свързани с естественото влияние на природната среда върху живите организми те не зависят от влиянието на човека или са свързани с неговата биологична същност. Тези влияния могат да се отразяват в полезна или вредна насока за организмите.

Въздействията от антропогенните вещества и процеси са свързани с живота и дейността на човека и обществото, като те пряко или косвено влияят на околната среда и на нейните компоненти.

В резултат от реализацията на инвестиционното предложение като антропогенен процес, който ще окаже въздействие върху околната среда и нейните компоненти при извършването на строителството, не се предвижда засягане на територии извън обекта и унищожаване на ценни растения и организми. Не е свързано с добиване на полезни изкопаеми и изхвърляне на вредни и токсични вещества и създаване на нови сортове растения и породи животни.


Различните видове отпадъци и техните местонахождения

При изпълнение на строителството ще се генерират отпадъци от групата на строителните, макар и в не големи количества, които ще се съхраняват временно на обекта. Ще се образуват и малки количества битови отпадъци от работещите на обекта. Битовите отпадъци ще се извозват на депо за неопасни отпадъци по ред определен от кмета на общината,

Ремонт на МПС доставящи материалите , както и зареждането на гориво и смяна на масла няма да се извършва на обекта

При експлоатацията на обекта се предвижда да се образуват битови отпадъци, които ще се събират на определено място в съдове за битови отпадъци и ще се извозвозват на депо за неопасни отпадъци по ред определен от кмета на общината.

а отпадъците от групата на опасните ще се съхраняват временно и ще се предават на фирми имащи разрешително за дейност с такива отпадъци.
Въздействие върху ландшафта

Ландшафтът представлява териториална система, състояща се от взаимодействащи помежду си природни и антропогенни компоненти

Ландшафтът, в който се вписва разглежданото инвестиционно предложение е културен ландшафт. Основите елементи, които го харатеризират са антропогенни и природни. Към антропогенни елементи се отнасят – жилищните постройки, общински пътища и др. Природните елементи се състоят от планинските релефни форми в околностите, дървестната и храстова растителност.

Реализацията на намерението няма да предизвика съществени изменения в структурата и функционирането на ландшафта, които да предизвикат нарушения на екологичното равновесие в района.

Ландшафтът в района се определя като устойчив, тъй като запазва в условията на антропогенни въздействия, своята структура и свойства. Липсата на сериозни замърсители на отделните компоненти на околната среда е предпоставка за добър самоочистващ и въстановителен потенциал на ландшафта.

Земни недра

В етапа на реализацията на инвестиционното намерение ще има нарушение на земната среда, в етапа когато се извършват строителните работи на спортната площадка. Теренът, на който се предвижда да се реализира инвестиционното предложение е равнинен, няма наличие и не се очаква развитие или активизиране на ерозионни процеси.

На територията на обекта и в близост до него няма установени находища на полезни изкопаеми – обекта не влиза в конфликт с находища за полезни изкопаеми, които да са в експлоатация или на новооткрити такива, на които предстои разработване.Каталог: files -> Ekologiya
Ekologiya -> И н ф о р м а ц и я за инвестиционно предложение
Ekologiya -> И н ф о р м а ц и я по Приложение №2 на Наредбата за овос за инвестиционно предложение
Ekologiya -> Информация за преценяване на необходимостта от овос за инвестиционно предложение
Ekologiya -> И н ф о р м а ц и я за инвестиционно предложение
Ekologiya -> Информация за преценяване на необходимостта от овос за инвестиционно предложение
Ekologiya -> И н ф о р м а ц и я за инвестиционно предложение
Ekologiya -> Информация за преценяване на необходимостта от овос
Ekologiya -> И н ф о р м а ц и я за инвестиционно предложение
Ekologiya -> И н ф о р м а ц и я за инвестиционно предложение
Ekologiya -> Закон за управление на отпадъците (зуо) от 13. 07. 2012 г


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница