Информация за преценяване на необходимостта от овосДата02.03.2017
Размер384.05 Kb.
#16088
Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС

Приложение № 2 към чл. 6 от НУРИВОС

(Изм. - ДВ, бр. 3 от 2006 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 3 от 2011 г.)
I. Информация за контакт с възложителя:

1. Име, ЕГН, местожителство, гражданство на възложителя - физическо лице, седалище и единен идентификационен номер на юридическото лице.

"Трейс Груп Холд" АД , гр. София, п.к. 1408, община Столична, район р-н Триадица, ул. „Никола Образописов” No 12,

ЕИК 123 682 269

Изпълнителни директори - Мирослав Манолов, Боян Делчев
2. Пълен пощенски адрес.

гр. София, п.к. 1408, община Столична, район р-н Триадица,

ул.”Никола Образописов” No 12
3. Телефон, факс и e-mail.

тел.: +359 2 806 67 00, факс: +359 2 806 67 11,

e-mail:  tracegroup@tracebg.com


 1. Лице за контакти.

арх. Константин Косев, тел 0885 538 866, е-mail: arhkosev@ tracebg.com
II. Характеристики на инвестиционното предложение:

1. Резюме на предложението.

Изработване на подробния устройствен план за застрояване на п.и. №№ 045003, 045004, 045007, 045008, всички с ЕКАТЕ 27557 и ситуирани в землището на с. Ерден, община „Бойчиновци”. Наред с това възнамеряваме да изградим Производствено съоръжение- завод за асфалт, завод за производство на: варови и бетонови разтвори и строителни материали, както и необходимите складови площи, административни и битови помещения, и свързаните с това инфраструктурни обекти - вътрешно площадкови пътища и инженерни съоръжения. На територията ще се изгради и учебен център за обучение на работници за пътното строителство, строителството на инженерни мрежи и високото строителство.

Не се предвижда развиване на производство за гасене на вар или производство и пакетиране на гасена или хидратна вар.


  1. Завод за производство на асфалто - бетон

Обектът представлява инсталация за производство на асфалто - бетон, тип СВ 150Р, произведена от италианската фирма АММАNN SpA, Верона. Тя е с максимална производителност 150 т/ час при 3% влажност на входящия инертен материал. Като реална проектна производителност за продължителен период се приема 135 т/час. Това предполага годишно производство от около 130-150 хил. тона.

Заводът за асфалт притежава следните компоненти: • Предварително (студено) дозиране на входящите каменни фракции - състои се от пет дозаторни бункера, с вместимост 14 куб.м. за всеки бункер; мотор - инвертерно задвижване и електронно регулиране на потока материал от всяка точка;

 • Събирателна лента под петте течки на студените дозатори ;

- Вибро-скара преди наклонената лента за надгабаритния материал;

- Наклонена лента, захранваща сушилния барабан;

- Сушилен барабан с комбинирана горелка Тип ORRTLI MIB 453;

- Кофачен елеватор за горещите фракцни;

- Пресевна и смесителна кула Т1-С7 с бункер за готовия асфалт;

- Аспирационна система за димните газове със сух ръкавен филтър DМ-IF 378 и комин върху вентилатора;

- Двоен вертикален силоз горен за минерален пълнител с вместимост 43 кум.м.; и долен за собствената прах с вместимост 40 кум.м.;

- Две работни цистерни за битум с обща полезна вместимост 90 т., и две складови цистерни за битум с обща полезна вместимост 90 т;

- Маслогреен модул, хоризонтален тип ТН500 с комбинирана горелка тип RIELLO RLS70 на дизел;

- макс. мощност 500 000 кса1/час; • Пневмо-система с винтов компресор, изсушител и ресивер;

- Операторска кабина (с автоматиката и компютърно управление на процеса

Сух технологичен процес: Технологията не предвижда използването на производствена вода.

Ефективно прахоулавяне: Инсталацията е снабдена с швейцарска моноблок горелка ОЕRTLI тип MIB 453, монтирана на сушилния барабан - диаметър 2,3м. и дължина 9 м. Следва да се отбележи, че горивния процес в сушилния барабан протича нормално с излишък на кислород, дължината на пещта е достатъчно голяма за пълното изгаряне на горивото.

Високоефективна филтрираща система осигурява двустепенно прахоулавяне на праховите емисии от изходящите газове от сушилния барабан, пресевно - смесителната кула и силозите за пълнител. Уловените газове се подлагат на сухо пречистване през сух ръкавен филтър тип DM-IF 378, който се самопочиства автоматично. Уловеният прах се складира в силоз и се използва като пълнител при производството на асфалтови смеси.Определяне височината на изхвърляне на газовете ( точката, в която скоростта е нула):

- Пречистеният въздух, чиято температура в комина е ~ 90-140°С се изхвърля скоростно в атмосферата : макс.скорост V2 = 16 м/сек.Височината на комина в доставеното оборудване на фирма SIM е Н = 8.3 м.

- Височина на газовия стълб над комина :

У2-VI
Нs = = 5. 85 м.

2g

Определяне височината, на която газовете имат скорост нула:Но = 8.3 + 5.85 = 14. 15 м. > 12 м.

По данни на производителя, концентрацията на отделните емисии е следната: 1. прах от каменни материали < 20 mg/Nm3

 2. серни оксиди (80х) (при употреба на природен газ) < 200 mg/Nm3

 3. въглероден оксид (СО) < 280 mg/Nm3

 4. азотни оксиди (N0.) < 90 mg/Nm3

 5. общи органични съставки (СОТ) < 50 mg/Nm3

Горните данни сочат, че концентрацията на вредни вещества в изхвърления през комина въздух не превишава разрешените от "Наредба № 1 от 27 юни 2005 г. за норми за допустими емисии на вредни вещества (замърсители), изпускани в атмосферата от обекти и дейности с неподвижни източници на емисии ".

Основно гориво за завода за асфалт – природна газ. Стопанството ще се организира съгласно противопожарните норми и ще се зарежда с мобилни ремаркета и договор за абонаметни доставки на природна газ.

Резервно гориво – мазут и нафта. Резервното гориво ще се използва само в аварийни случаи, при нарушаване на доставките на природна газ. /Цитираните по-горе емисии са от производителя на база на гориво – мазут и нафта./ Очакваните емисии при използване на природна газ са още по ниски.

1.2. Завод за производство на: бетонови разтвори и строителни материалиНамерение за инсталиране на мощност със следните технически данни:

Тип на смесителя - DW

Обем на смесителя [m3] мах. 6.0 м3

Производителност [m3/h]- теоретична, мах.180/260 м3/час

Макс. брой на типовете цимент- до 6 типа
Управляваща система:

Litronic MPS е ефикасен инструмент за управление на комплекса от процеси при смесване.


Цялостния графичен потребителски интерфейс върху два монитора предлага широкоъгълен изглед и безопасност за потребителя.

Характеристики:

Litronic-MPS е модулна система с възможност за надстройка;

Операционна система работеща в реално време;

Работи на стандартни индустриални компоненти;

Може да бъде настроена за автоматична или неавтоматична работа на везните;

Многоезична;
Администриране на основните данни (материали, пункт, рецепта, клиент/строеж, автомобил,...)
Има интерфейси към комерсиално одобрени устройства, планиращи и лабораторни системи;

Динамично измерване на влажността на инертните материали с автоматична корекция вода-пясък;


Автоматичен или ръчен режим на работа;

Архивиране на протоколите за смесване през мрежа осигурена от клиента или върху друг носител


1.3. Административна сграда, лаборатория и учебен център - параметрите ще се получат от максимално допустимите показатели за застрояване и необходимите помещения съгласно технологичните изисквания.

1.4. Складови площи за инертни материали

Площта, на която ще се развият открити и закрити складове, ще се съобразят с капацитета на инсталираните производствени мощности. Складове за инертни материали ще се развият и към двете инсталации, респективно към завода за асфалто – бетон и Завод за производство на: варови и бетонови разтвори
1.5. Учебен център - параметрите ще се получат от максимално допустимите показатели за застрояване и необходимите помещения. Учебният център ще създаде условия за квалификация на строителни работници в областта на инфраструктурното строителство, наред с това косвено ще допринесе за повдигане на доходите на местното население.


 1. Доказване на необходимостта от инвестиционното предложение.

Инвестиционното предложение е обусловено от следните предпоставки:

  1. Обявен от правителството приоритет в икономическата политика и мерки за преодоляване на икономическата изостаналост на Северозападна България.

  2. Реализиране на проекти по Програма за трансгранично сътрудничество по Инструмента за предприсъединителна помощ България - Сърбия 2014-2020.

  3. Реализиране на проекти Програма за трансгранично сътрудничество Румъния-България 2014-2020. 

  4. Доклад на комисията до европейския парламент, съвета, европейския икономически и социален комитет и комитета на регионите относно стратегията на европейския съюз за региона на река Дунав.

  5. Оперативна програма "Региони в растеж" 2014-2020 г.

  6. Предстоящо стартиране на работите по скоростния път Видин – Ботевград.,участъци, от който се изпълняват и в момента.

  7. Наличие на приобектова асфалтова база на „Трейс Груп Холд” АД в землището на с. Ерден, изградена във връзка с изграждането на обхода на гр. Монтана.

Изброените проекти насочват вниманието на Заявителя, че в следващия програмен период в района ще има остра необходимост от асфалови и бетонови смеси, както и от квалифициран състав за изпълнение на строително – монтажните работи. Инвестиционното намерение ще подобри в значителна степен способността за реализиране на описаните по- горе проекти и програми от общините и областната управа в област Монтана. Учебният център ще създаде условия за квалификация на строителни работници в областта на инфраструктурното строителство, наред с това косвено ще допринесе за повдигане на доходите на местното население.
3. Връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности.

Към момента няма.
4. Подробна информация за разгледани алтернативи.

При избора на площадка са поставени следните критерии:

- Терена за реализация на инвестиционното предложение да не е земеделска земя;

- Площадката да е с трайно предназначение за „Производствени терени”;

- Да е отдалечено от границите на населените места на разстояние мин.200 – 400м.

- Да има транспортна връзка с общинската и републиканската пътна мрежа;

- Да не попада в защитени или чувствителни територии;

- В близост да има кариера за добив на инертни материали.
Съгласно принципите за подбор Заявителя е разгледал землищата на с. Ерден, с.Огоста, с Портитовци и гр. Бойчиновци. От направения анализ на предварително зададените условия отговаряха п.и. №№ 045003, 045004, 045007, 045008, всички с ЕКАТЕ 27557 и ситуирани в землището на с. Ерден, община „Бойчиновци”5. Местоположение на площадката, включително необходима площ за временни дейности по време на строителството.Местоположение: п.и. №№ 045003, 045004, 045007, 045008, всички с ЕКАТЕ 27557 и ситуирани в землището на с. Ерден, Община „Бойчиноци”. Най-близка точка до строителните граници на с. Ерден от комина на завода за асфалтови смеси е 504м. Средна надморска височина 191м по Балтийска височинна система.

Координати 70г. на п.и. 045007:


8503175.427

4726419.798

8503178.899

4726434.795

8503353.804

4726358.626

8503317.355

4726292.832

8503169.102

4726402.400

п.и. №№ 045003, 045004, 045008, всички с ЕКАТЕ 27557 са разположени северно от п.и. 045007.
Всички строителни дейности, включително и за временно строителство ще се изпълняват в рамките на изброените поземлени имоти. Предвижда се ограничителните линии на застрояване да са на 5м от най-външните граници на имотите. Това ограничение ще се отнася и за складовете и депата за инертни материали.

Площ на имотите:

п.и. № 045003 – 0,312 дка

п.и. № 045004 – 19,140 дка

п.и. № 045007 – 13,799 дка

п.и. № 045008 – 32,461 дка

Обща площ засегната от инвестиционното намерение 65,712 дка

(приложение Нотариални актове – 4бр. и скици 4бр.)6. Описание на основните процеси (по проспектни данни), капацитет.
Асфалтовата база е предприятие за производство на асфалтови смеси за пътното строителство. Производственото оборудване, което ще се монтира на площадката, отговаря на всички съвременни европейски изисквания за безопасност при работа, хигиена на труда и опазване на околната среда. Асфалтовата база ще съдържа всички необходими компоненти за осъществяване на производствения процес: производствено оборудване, складове за материали, блок за входящ и изходящ контрол.
6.1. Производствено оборудване

6.1.1. Завод за асфалт - основни компоненти

На обекта ще се монтира инсталация за производство на асфалт тип СВ150Р, произведен от италианската фирма SIM S.p.A. AMMANN Group, Верона - Италия. Той е с максимална производителност 150 т/h при 3% влажност на входящите инертни материали. Като реална проектна производителност за продължителен период се приема 135 т/час. Това предполага годишно производство от около 130-150 хил. тона.

Завода за асфалт притежава следните компоненти:


 • Предварително (студено) дозиране на входящи фракции - състои се от пет дозаторни бункера, с вместимост 14 куб.м. за всеки бункер; мотор - инвертерно задвижване и електронно регулиране на потока материал от всяка течка;

 • Събирателна лента под петте течки на студените дозатори ;

 • Вибро-скара преди наклонената лента за надгабаритния материал;

 • Наклонена лента, захранваща сушилния барабан;

 • Сушилен барабан с комбинирана горелка (поз 6) Тип OERTLI МIВ 453,
 • макс. мощност 13,9 MW;

 • макс. разход на метан - 1380 Nmc/h

 • налягане преди газ-рампата 0,5 - 0,7 бара
 • Кофачен елеватор за горещите фракции;

 • Пресевна и смесителна кула с бункер за готовия асфалт;

 • Аспирационна система за димните газове със сух ръкавен филтър DM-IF 378 и комин върху вентилатора;

 • Двоен вертикален силоз: горен за минерален пълнител с вместимост 43 куб.м.; и долен за собствената прах с вместимост 40 куб.м.;

 • Две работни цистерни за битум с обща полезна вместимост 90 т.;

 • Маслогреен модул, хоризонтален тип ТН500 с комбинирана горелка тип RIELLO RLS70 на дизел/метан:
 • макс. мощност 500 000 кса1/h;

 • макс. разход на метан – 78 Nmc/h

 • налягане преди газ-рампата 0,55 - 5 бара
 • Пневмо-система с винтов компресор, изсушител и ресивер;

 • Операторска кабина с автоматиката и компютърно управление на процеса.6.1.2. Складове за материали.

За осигуряване нормалната работа на инсталацията, се предвижда изграждането на следните складове:

Складът за инертен материал, оформен като депо за каменни фракции.

Склад за два вида пълнител. Състои се от два силоза, разположени един върху друг: за каменно брашно и за собствен прах. Каменното брашно се доставя с циментовоз от предприятие за производството му. Силозът за собствен прах депонира уловената от филтърната система прахова фракция. В съответствие със заложените в програмата рецепти, тези прахообразни компоненти се подават за смесване в смесителната кула. Двата силоза са разположени един над друг и са съответно с обеми: долен за собствена прах с обем 43 куб.м. и горен за каменно брашно с обем 40 куб.м. Дозирането в кантара за пълнители е посредством винтови транспортьори, пневмо - клапи и електронни везни.

- Склад за битум:

Ще се изгражда се от 3 бр. цистерни с полезен обем 45 т всяка. Всяка цистерна е снабдена с автоматична система за подгряване на битума. Топлоносителят е диатермално масло от типа на SHELL TEHRMIA B с температура 190-205°С, загрявано в маслогрейния модул.

- Маслогреен модул с мощност до 500 Мка1/h, ограден с огнезащитна 4 м стена от двете страни и обваловка.

Складът за битум се отделя от останалата площ на обекта с обваловка. Разтоварването на битума се извършва с помпа с дебит 636 l/min.


6.1.3. Спомагателно оборудване.
6.1.3.1. Депо за каменни фракции.

Депото е предвидено да осигурява приемането и съхранението на 5 бр.каменни фракции с общ обем 5000 т3. Разделянето на фракциите ще става със ст. бет.стени с височина Зм.

Към депото се предвижда площадка за маневра на докарващите материал самосвали, обединена с рампа за движение на товарачната машина за зареждане на дозаторните бункери. Рампата е отделена от площадката, на която е монтирана инсталацията с подпорна стена, изградена в един блок с фундамента на дозаторните бункери.
6.1.3.2. Блок за входящ и изходящ контрол.

Производството ще се обслужва от лаборатория за контрол на материалите и готовата продукция. Проектът да предвиди помещение за нея. Технологичното оборудване на лабораторията не е предмет на проекта.

За удовлетворяване на технологичните изисквания, на площадката да се предвиди раз­полагането на автомобилна везна с обхват 60 тона.
6.1.3.3. Административно и битово обслужване на производството

За осигуряване на административното обслужване и управление на производство, както и на битовото обслужване на персонала, се предвижда на площадката да се обособят следните помещения: • Помещение за охраната с КПП

 • Офис на ръководителя на базата

 • Помещение за почивка на персонала

 • Баня със съблекалня и тоалетна

 • Трапезария


6.1.4 . Технология на асфалтовото производство
В производството се използва смесването в горещо състояние на каменни фракции, пълнител и битум, определени от лабораторията и заложени от оператора в рецептата на завода. При някои смеси се влагат и химически добавки, които подобряват качеството на асфалта.

6.1.4.1. Обработка на каменните фракции

Каменните фракции се доставят със самосвали и се складират в депо с разделителни стени. Фракциите се зареждат в дозаторните бункери за студено дозиране. Тук се извършва предварителното дозиране, което протича като непрекъснат процес.

Грубо дозираният материал се подава в сушилния барабан, където при температура на газове те ~ 110°С се изсушава и нагрява в интервала 150 - 180 °С. Така нагретите фракции се транспортират с помощта на кофачен елеватор, пригоден за горещ материал, върху ситото. Разделянето на фракции от това сито може да не съвпада със зърнометрията на доставените фракции. Сортираните фракции се складират в топлите бункери с полезен обем 25 куб.м. Производството на асфалт е цикличен процес.

След дозирането във везните, материалите (фракции, пълнител, битум) постъпват в зададен ред в смесителя, следва „мокро смесване" според заданието и изсипване в бункера за готова смес. Там, където рецептата изисква, в миксера се подава и нужното количество добавки.6.1.4.2. Обработка на битума

Битумът се доставя със специализиран автотранспорт - битумовоз в течно състояние при температура ~ + 140° С. Складира се в цистерните. Оттам в нагрято състояние се подава в : работната цистерна, където се загрява до работна температура - ~ + 150° С. Дозирането става чрез дозираща помпа в електронна везна за битум, откъдето се впръсква в смесителния агрегат.


6.1.4.3. Смесване и складиране на готовата смес

Дозираните компоненти на сместа, подадени в смесителния агрегат, с капацитет 1,7 т. и се хомогенизира чрез интензивно принудително разбъркване.

Готовата смес се складира в бункер с обем 39 куб. м., разположен под смесителя и на височина, достатъчна за преминаване на самосвал под него. Този бункер служи за буферен обем до пристигане на следващия самосвал и може да съхранява сместа непродължително време.
6.1.5. Особености на строително - монтажните работи
Монтажът се извършва под ръководството на специализиран екип на доставчика.

Всички агрегати се монтират върху изградената работна площадка. Монтажът се извършва след набиране на необходимата якост на бетоновите компоненти от площадката, определена от проекта на фундаментите. Преди монтаж се проверяват геометричните размери в план и височинно на всеки фундамент.

След монтажа на отделните агрегати на инсталацията се пристъпва към изграждане на обслужващите ги тръбопроводи. Това са:
6.1.5.1. Газопровод.

Изпълнява се от лицензирана фирма. Газопроводът се пресмята, съгласно дадените по-горе данни за горелките и изводите към газовите рампи.


6.1.5.2. Битумопроводи и маслопроводи.

Системата от маслогрейната и битумната инсталация се доставя от завода-производител.

След монтаж всеки тръбопровод се изпитва на плътност (със сгъстен въздух 5 бара и сапунена вода). И двата тръбопровода са под налягането на помпите, задвижващи преминаващите течности. След извършване на студена и топла проба, същите се изолират топлинно.

Между обваловката и пресевно - смесителната кула, битумопроводът се монтира на колони, като се спазва светъл габарит под тях 4,5м.

Разтоварващата рампа за битум се изпълнява от стоманени безшевни тръби по схемата „ тръба в тръба" и се включват в маслогрейната инсталация, с което се осигурява ефективен подгрев на битумопроводите. Разтоварващата рампа може да работи в два режима:


 • транспортиране на битума от авто-цистерната през филтъра, помпата към една от битумните цистерни;

 • прехвърляне на битум между цистерните;6.1.5.3. Мерки по опазване на околната среда

В конструкцията на асфалтосмесителя е заложена грижата за опазване на околната

среда.

Сух технологичен процес.Технологията не предвижда използването на производствена вода.
- Ефективно прахоулавяне.

Инсталацията е снабдена с швейцарска моноблок горелка OERTLI тип MIB 453 на, монтирана на сушилния барабан - диаметър 2,3м. и дължина 9 м. Следва да се отбележи, че горивния процес в сушилния барабан протича нормално с излишък на кислород, дължината на пещта е достатъчно голяма за пълното изгаряне на горивото.

Високоефективна филтрираща система осигурява двустепенно прахоулавяне на праховите емисии от изходящите газове от сушилния барабан, пресевно-смесителната кула и силозите за пълнител. Уловените газове се подлагат на сухо пречистване през сух ръкавен филтър тип DМ-IF 378, който се самопочиства автоматично. Уловеният прах се складира в силоз и се използва като пълнител при производството на асфалтови смеси.
Определяне височината на изхвърляне на газовете (точката, в която скоростта е нула):

По-горе са определени данните за височина на комина и очакваните емисии съгласно данните на производителя.


Пожарна безопасност

Производството е пожароопасно поради работа с природен газ и горими течности (битум), както и наличието на съоръжение с употреба на открит огън (сушилния барабан). Проектът предвижда редица мерки за предотвратяване на пожарна ситуация, а в случай на необходимост и мерки за борба с пожарната опасност:


а. Обезопасен горивен процес

Правилния горивен процес в сушилния барабан е фабрично осигурен чрез компютърна система за безопасност. Горелката автоматично изключва при нарушение на нормалния горивен процес, недостатъчно подналягане в сушилния барабан или прекалено висока температура на изходящите газове - повече от 2000 С.

Горелката на маслогрейката автоматично изключва при сработване на някоя от системите за сигурност - достигната зададена температура, или изключва и изпада в авария ако стигне лимита на термостатите за максимална температура на термичното масло ( 2200 С); макс. Температура на изходящите газове ( 3300 С ); недостатъчно налягане на термичното масло в системата, отчетено от диференциалния пресостат.
б. Безопасно подгряване на битум и мазут.

Подгряването на битума в цистерните става с топлоносител диатермално масло, под­грявано в обезопасен маслогреен модул. Цистерните са пригодени за съхраняване на горими течност, обезопасени и топлинно изолирани.


в. Противопожарни мерки.

За успешни действия при възникване на пожар, проектът предвижда изграждането на два независими водоизточника - сондажен кладенец и авариен противопожарен резервоар с обем 20м3, с което да се осигури необходимите количества противопожарна вода.

За предпазване от разливане на течностите - нефтопродукти и замърсяване на района, проектът предвижда цистерните с битум да бъдат поставени в обваловка с необходимия обем и конструкция.

Не се предвижда доставката на взривоопасни материали по време на строителството, монтажа и изпитанията на инсталацията.

Топлоизолациите ще се изпълняват с минерална вата и алуминиева обшивка. На видно място на строителната площадка се поставя табела с: телефонния номер на най-близката служба ПБЗН Телефонния номер и адреса на местната медицинска служба; Телефонния номер и адреса на местната спасителна служба; Като приложение към записката е приложен и „ План за действие при аварийна ситуация", който ще се използва от Възложителя при обучението на работещите на базата. Съгласно директива 92/57 EWG от СЕ за съоръжения, безопасността и здравното осигуряване трябва да се извърши преди работата да започне. Ръководителят на обекта трябва да бъде отговорен за приспособяването и изпълнението на горе споменатия план.
6.1.5.4. Количество и квалификация на обслужващия персонал

При работа на асфалтовата база е непосредствено ангажиран следният персонал: 1. Оператори на завода - двама работници с професии "Машинен техник" и „Машинен ел.техник" и с придобита квалификация - оператор на завод за асфалт. Задачата е управлението на цялостната работа на машината, задаване на нужната рецепта, следене за нормалното протичане на технологичния процес и намеса в случай на необходимост. Необходима е и начална компютърна грамотност.

 2. Машинист на челен товарач - работник с квалификация "Машинист на строителна машина" - 1 раб. място. Задачата е да подържа бункерите за материал нормално запълнени, като следи и за редовно зареждане на депо за фракции.
 1. Работник по инсталацията - работник с квалификация "Общ работник" - 1 раб. място. Периодично следи за нормалната работа на дозиращите студените фракции устройства (отстранява задръстване и спиране на потока материал), нормалната работа на лентовите транспортьори и сигнализира в случай на нередност. Разтоварване на битум и минерално брашно.

 2. Оператор на автомобилната везна" - 1 раб. място. Необходими са средно образование

и начална компютърна грамотност.

5. Лаборант в строителната лаборатория" - 1 раб. място - средно специално образова-


ние, компютърна грамотност и опит в строителна лаборатория.

Освен споменатите по-горе длъжностни лица, ръководството на базата следва да разполага и с квалифициран персонал за извършване на ремонтни и аварийно-възстановителни работи по машините и електроинсталациите. Собственикът на инсталацията ще реши състава на този персонал и неговата принадлежност: собствен или по договор със специализирана фирма.


6.2. Завод за производство на: бетонови разтвори и строителни материали

6.2.1. Номеклатура на производството

Завода за бетонови смеси ще произвежда обикновен, водоплътен и сулфатоустойчиви бетони с проектна кубова якост на натиск в следните класове:
Клас по БДС EN 206-1

Клас по БДС EN 206-1/NA

Допълнителен С6/8

В7.5

С8/10

В10

Допълнителен С10/12

В12.5

С12/15

В15

С16/20

В20

С20/25

В25

С25/30

В30

Допълнителен С28/35

В 35

С30/37

-

Допълнителен С32/40

В40

С35/45

В45


6.2.2. Основни материали при производството на бетонови смеси и разтвори варови мазилки

За производството на бетонните смеси се използват следните материали: • Естествен пясък 0-4 mm по БДС EN 12620/НА:2008;

 • Трошен камък фракции 4-12 mm и 12-20 mm по БДС EN 12620/НА:2008;

 • Речен чакъл фракции 4-12 mm и 12-20 mm по БДС EN 12620/НА:2008;

 • Цименти по БДС EN 197-1:2005;

 • Вода от резервоари за промишлена вода. Водата ще се доставя с автоводоноски от източници на вода за производствени нужди.

 • Гасена вар - S2: напълно гасена

Материалите ще се закупуват само от одобрени доставчици, включени в СПК 02 “ Списък на одобрените доставчици на материали и външни услуги”.

За производство на варови разтвори ще се използва напълно гасена вар "S2", която ще се закупува от пазара на строителни продукти. Варта ще се доставя на варова каша със специализиран превоз на производителя или на "Трейс Груп Холд" АД. Възможни доставчици на гасена вар биха могли да бъдат: варов завод "Огняново" , "Вар-Пром" - Сливен, „Гарантпроектстрой” ООД, гр. Берковица, "Калцит" АД - Асеновград, както и от внос от Република Румъния или Сърбия. Производството на варови разтвори не е с висок приорите в инвестиционното намерение на заявителя и развитие на това производство е възможно да стартира на втори етап от реализация на инвестиционното намерение.Не се предвижда развиване на производство за гасене на вар или производство и пакетиране на гасена или хидратна вар.
6.2.3. Принципни схеми на устройство на бетонови възли

Бетоновият център - тип 1 се състои от следните модули: • Вертикална рама;

 • Хоризонтална рама;

 • Смесител;

 • Скипова уредба;

 • Кантарна лента за инертни материали;

 • Везна за цимент;

 • Везна за химически добавки;

 • Везна за вода;

 • Управление

Бетоновият център - тип 2(за сухо дозиране)се състои от: • Кантарна лента за инертни материали;

 • Везна за цимент;

 • Везна за химически добавки;

 • Везна за вода;

 • Управление

Принципът на работа на бетонов център 1 се състои в дозиране на отделните компоненти на бетоновите смеси и последващото им хомогенизиране до желаната консистенция, след което получената смес се изсипва в специализирани транспортни средства. При бетонов център 2 се извършва дозиране на компонентите на бетонната смес с последващо разбъркване в автобетоносмесител по време на транспортирането до строителната площадка.


Дозиране на материалите

При бетонов център тип 1

Дозиране на инертните материали

 • Инертните материали се разполагат в подредени във ветрилообразна форма клетки, откъдето чрез креперно устройство се изсипват в количка за дозиране.

 • След тегловно определяне на необходимото количество, количката се задвижва и материалите се изсипват в смесителя на бетоновия възел;

Дозиране на цимента

 • Циментът се дозира във везна чрез шнекове от силози със съответна подпорна конструкция;

 • Попадналият във везната цимент се претегля , след което през пневматично задействаща се клапа, дозата цимент се изсипва в смесителя.


Дозиране на водата

 • Дозирането на водата се извършва тегловно във везна за вода от водопровода за промишлена вода;

 • След отмерване на дозата се отваря пневматичната клапа на везната и водата попада в смесителя.


При бетонов център тип 2

Дозиране на инертните материали

 • Инертните материали се се разполагат в подредени в редица бункери, откъдето чрез пневматични клапи се изсипват на дозиращата транспортна лента.

 • След тегловно определяне на необходимото количество, лентата се се задвижва и материалите се изсипват в скипа на бетоновия възел;

 • Чрез системата за задвижване на скипа, разположена на вертикалната и хоризонталната рами на съоръжението, дозираният инертен материал се издига над входния отвор на захранващата фуния на инсталацията.


Дозиране на цимента

 • Циментът се дозира във везна чрез шнекове от силози със съответна подпорна конструкция;

 • Попадналият във везната цимент се претегля , след което през пневматично задействаща се клапа, дозата цимент се изсипва в смесителя.


Дозиране на водата

 • Дозирането на водата се извършва тегловно във везна за вода от водопровода за промишлена вода;

 • След отмерване на дозата се отваря пневматичната клапа на везната и водата попада в смесителя.7.Схема на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура.

Не се налата нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура.


8. Програма за дейностите, включително за строителство, експлоатация и фазите на закриване, възстановяване и последващо използване.
Заявителят, възнамерява да спазва следния график за реализиране на инвестиционното си намерение:

8.1. Изграждане и въвеждане в експлоатация на завод за асфалтови смеси. За целта първо ще се изградят монолитни стоманобетонови основи за монтаж на съоръженията. Паралелно с това ще се изградят стоманобетонни предпазни вани и фундаментите за битумното и газовото стопанство. След това ще се изградят ст. Бетоновите преградни стени за различните фракции инертни материали на стопанството за инертни материали. След приключване на изкопните, кофражните и бетоновите работи ще се достави и монтира технологичното оборудване.

8.2. Изграздане на завод за бетонови смеси и зизделия. Съоръжението ще ес монтира на по-късен етап. Стъпките за изграждане повтарят тези за изграждането на завода за асфалтови смеси.

8.3. Паралелно с изграждане на завода за асфалтови смеси, ще се изградят административната, сграда, битовите помещения за персонала и лабораторията. Същите ще се организират, чрез преустроиство и модернизация на съществеващите в района сгради.

8.4. Последно ще се изгради по монолитен способ учебния център.
9. Предлагани методи за строителство.

Строителството ще се изпълни по традиционни методи - монолитно и монтаж на съоръжения с автокран от специализирани фирми за монтаж на съответната инсталация.
10. Природни ресурси, предвидени за използване по време на строителството и експлоатацията.

10.1. По време на строителството ще се използват следните материали:

- бетони;

- трошен камък за конструкция на вътрешно площадкови пътища;

- арматура - ст. АІ и АІІІ;

- кофражи - инвентарни платна и дървен материал;
10.2. По време на експлоатацията

10.2.1. За производство на асфалтови смеси

5 вида - каменни фракции;

Битум;

Мазут;

Природна газ.
10.2.2. За производство на бетонови смеси и разтвори за варови мазилки

 • Естествен пясък 0-4 mm по БДС EN 12620/НА:2008;

 • Трошен камък фракции 4-12 mm и 12-20 mm по БДС EN 12620/НА:2008;

 • Речен чакъл фракции 4-12 mm и 12-20 mm по БДС EN 12620/НА:2008;

 • Цименти по БДС EN 197-1:2005;

 • Вода от резервоари за промишлена вода.

 • Гасена вар - S2: напълно гасена

За производство на варови разтвори ще се използва напълно гасена вар "S2", която ще се закупува от пазара на строителни продукти. Варта ще се доставя на варова каша със специализиран превоз на производителя или на "Трейс Груп Холд" АД. Възможни доставчици на гасена вар биха могли да бъдат: варов завод "Огняново" , "Вар-Пром" - Сливен, „Гарантпроектстрой” ООД, гр. Берковица, "Калцит" АД - Асеновград, както и от внос от Република Румъния или Сърбия.
Заявителят ще закупува от пазара всички материали необходими за производството.
11.Отпадъци, които се очаква да се генерират - видове, количества и начин на третиране.

11.1. По време на строителството

По време на стоителството ще се генерират малки количества отпадъци. Очакването е обословено от факта, че няма дълбоки изкопи за котловани, фундаментите са единични. Съоръженията, които ще се доставят са заводски изделия и подлежат само на асемблиране на място. В тази връзка ще се генерират отпадъци от опаковки: пластмаса, дърво, метал.

По кодове очаквани отпадъци:

17 01

Бетон, тухли, керемиди, плочки, порцеланови и керамични изделия

17 01 01

бетон

17 01 02

тухли

17 01 03

керемиди, плочки, фаянсови и ке­рамични изделия

17 01 07

смеси от бетон, тухли, керемиди, плочки, фаянсови и керамични изделия, различни от упоменатите в 17 01 06

17 02

Дървесен материал, стъкло и пласт­маса

17 02 01

дървесен материал

17 02 03

пластмаса

17 04

Метали (включително техните сплави)

17 04 05

желязо и стомана

17 05

Почва (включително изкопана поч­ва от замърсени места), камъни и изкопани земни маси

17 05 04

почва и камъни, различни от упо­менатите в 17 05 03

1

2

17 09

Други отпадъци от строителство и събаряне

17 09 04

смесени отпадъци от строителство и събаряне, различни от упоменатите в 17 09 01, 17 09 02 и 17 09 03


11.2. По време на експлоатацията

11.2.1. От битово - административната дейност

По време на експлоатацията ще се генерират нормални количества битови отпадъци. Същите ще се извозват и депонират съгласно плана за управление на отпадъците на Община Бойчиновци по утвърдените схеми за сметосъбиране.

На обектите ще се генерира нормативното количество отпадъчни води в зависимост от броя на работещите. Събирането на отпадъчните води ще става в водоплътна изгребна яма/ями и договор за извозването им от лицензирана фирма.

11.2.2. От дейността на завода за асфалтови смеси

Основно отпадъците от произвоството са остатъчни количества асфалтови смеси или количества асфалтови смеси необходими за пробни изпитвания на нови рецепти.

Код на очакваните отпадъци : 17 03 - Асфалтови смеси, каменовъглен катран и съдържащи катран про­дукти;

При 130 000 т/год асфалтови смеси произведени за година и очакван отпадък в рамките на 0,5%, - общото количество ще бъде 650т. За година.

Отпадъкът ще се събира и използва за рехабилитационни работи по пътната инфарструктура по метода "Топло рециклиране". Очаквано 100%% оползотворяване на отпадъка.
11.2.3. От дейността на завода за бетонови смеси

Основно отпадъците от произвоството са остатъчни количества бетонови смеси или количества бетонови смеси необходими за пробни изпитвания.

Код на очакваните отпадъци : 17 01 01 - бетон

При теоретично производство от 416 000 м3/год. бетонови смеси, и нормален технологичен брак и проби в рамките на 0,1% - очакваното количество следва да бъде 416м3 или 915 т. За година.

Отпадъкът ще се събира. Доказаните с необходимата якост бетони ще се предават за претрошаване или за използване в обратни насипи от лицензират оператор на стр. отпадъци.
12. Информация за разгледани мерки за намаляване на отрицателните въздействия върху околната среда.

12.1. При производство на асфалтови смеси

Сух технологичен процес.

Технологията не предвижда използването на производствена вода.

- Използване на природна газ за нуждите на технологичния процес.

- Ефективно прахоулавяне.

Инсталацията е снабдена с швейцарска моноблок горелка OERTLI тип MIB 453 на, монтирана на сушилния барабан - диаметър 2,3м. и дължина 9 м. Следва да се отбележи, че горивния процес в сушилния барабан протича нормално с излишък на кислород, дължината на пещта е достатъчно голяма за пълното изгаряне на горивото.

Високоефективна филтрираща система осигурява двустепенно прахоулавяне на праховите емисии от изходящите газове от сушилния барабан, пресевно-смесителната кула и силозите за пълнител. Уловените газове се подлагат на сухо пречистване през сух ръкавен филтър тип DМ-IF 378, който се самопочиства автоматично. Уловеният прах се складира в силоз и се използва като пълнител при производството на асфалтови смеси.

Данните на производителя са посочени по-горе.

Определяне височината на изхвърляне на газовете (точката, в която скоростта е нула):

По-горе са определени данните за височина на комина и очакваните емисии съгласно данните на производителя.Пожарна безопасност

Производството е пожароопасно поради работа с природен газ и горими течности (битум), както и наличието на съоръжение с употреба на открит огън (сушилния барабан). Проектът предвижда редица мерки за предотвратяване на пожарна ситуация, а в случай на необходимост и мерки за борба с пожарната опасност:а. Обезопасен горивен процес

Описан по-горе.


б. Безопасно подгряване на битум и мазут.

Описан по-горе.12.2. При производство на бетонови смеси

- Ефективно прахоулавяне;

Прах от смесителя и бункерите се улавя чрез филтърна система и 100% се позволява в цикъла на смесване.- Компютърно управление - намалява технологичния отпадък;

- Ще се използват резервоари за промишлени води;

- Съвременно технологично оборудване с ниско ниво на шум. Радикално намаляване на шума се постига чрез корпуса на бетонов възел и смесване носеща конструкция и изолационни панели.

- Ще се монтира система за рециклиране на пресен бетон и вода от измиване на бетонпомпи, бетоновози ш кофи. Чрез процес на сидементация, системата отделя малки количества утайки и годна за повторна употреба вода.
13. Други дейности, свързани с инвестиционното предложение (например добив на строителни материали, нов водопровод, добив или пренасяне на енергия, жилищно строителство, третиране на отпадъчните води).

Не се очаква.
14.Необходимост от други разрешителни, свързани с инвестиционното предложение.

За реализиране на инвестиционното предложение е необходимо да се изработи ПУП за застрояване. След неговото влизане в сила изработване и одобряване на инвестиционни проекти във фаза мин. "Технически проект". След одобряване на проектите и издаване на разрешение за строеж може да се пристъпи към реализация на инвестиционното намерение.
15.Замърсяване и дискомфорт на околната среда.

Съгласно изложеното по - горе не се очаква натоварване на околната среда над допустимите норми, регламентирани в Българското и Европейското законодателство.
16.Риск от инциденти.

Не се очаква повишени рискове от инциденти.

Основният риск е от възникване на пожар. Мерките, които ще се вземат, са комплексни:

- Изграждане на противопожарен резервоар с помпено и площадкова противопожарна мрежа;

- Битумното стопанство ще се изпълни в ст. Бетонова вана с обем равен на обема на битумните цистерни. По този начин няма да се допусне разлив при неконтролирано изтичане на петролните продукти.

- Стриктно прилагане на нормите на НАРЕДБА № Iз 1971 от 29.10.2009 г. за строително технически правила и норми за осигуряване на бeзопасност при пожар.III.Местоположение на инвестиционното предложение

1.План, карти и снимки, показващи границите на инвестиционното предложение, даващи информация за физическите, природните и антропогенните характеристики, както и за разположените в близост елементи от Националната екологична мрежа и най-близко разположените обекти, подлежащи на здравна защита, и отстоянията до тях.

Приложени са извадка от карта на възстановена собственост;

Кадастрална карта на имотите и границите на с.Ерден;

Снимка - извадка от Google Earth.
2. Съществуващите ползватели на земи и приспособяването им към площадката или трасето на обекта на инвестиционното предложение и бъдещи планирани ползватели на земи.

Към момента площадката се използва от собственика "Трейс Груп Холд", за производство на асфалтови смеси. На площадката е разположена временна асфалтова база за нуждите на обект: път І-1 (е-79) - обходен път на гр. Монтана, от км. 102+060 до км. 114+512.20. Монтажът на базата е с разрешение на МРРБ по реда на чл. 54. ал 1 от ЗУТ и се отнася за п.и. № 045007 землището на с. Ерден, Община Бойчиновци.

3. Зониране или земеползване съобразно одобрени планове.

Тройното ползване на поземлените имоти е определено - "за производствени терени"
4. Чувствителни територии, в т.ч. чувствителни зони, уязвими зони, защитени зони, санитарно-охранителни зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни,профилактични, питейни и хигиенни нужди и др.; Национална екологична мрежа.

Проверка по Регистъра на защитените територии към РИОСВ-Монтана –област видин и област монтана (актуален към 01.08.2015 г.), показа:

Защитени територии:

" Горната кория” - м."Горна кория"- гр.Берковица - отстояние, около 26км по права линия;

"Чупрене" - Зап. Ст. планина, с и юг от пр. "Свети Никола", общ. Чупрене и общ. Белоградчик- отстояние, около 47 км по права линия;

"Ибиша" - о-в Цибър, с.Д.Цибър, общ.Вълчедръм - отстояние, около 44 км по права линия;

Природни паркове:

- "Врачански Балкан" - с.Горно и с.Долно Озирово, с.Горна и Долна Бяла речка, с. Стояново, общ Вършец - отстояние, около 20 км по права линия;

- “Западен Балкан” - Включва територии от общ. Белоградчик до общ. Вършец и Своге- отстояние, около 25 км по права линия;
Защитени местности

“Шумака” - с. Сливовик, общ.Медковец - отстояние, около 19 км по права линия;

"Китката" - м."Китката", с.Вирове, общ. Монтана - отстояние, около 5 км по права линия в северозападна посока;

Проверени и са и всички други обекти на територията на област Монтана. От направената проверка се установи , че най- близкостоящия защитен, чувствителен обект е -"Китката" - м."Китката", с.Вирове, общ. Монтана, като същия е разположен приблизително на 5 км северозападно от поземлените имоти, обект на инвестиционното намерение.


4а.Качеството и регенеративната способност на природните ресурси

Територията на п.и. №№ 045003, 045004, 045007, 045008, всички с ЕКАТЕ 27557 и ситуирани в землището на с. Ерден са използвани от 70 - те години до сега за производствени дейности. Територията е застроена и урбанизирана. След преустановяване на произвоствените дейности, с течение на годините, сградният фонд и площадковите пътища са полуразрушени. На територията, обект на инвестиционното намерение, регенеративните способности на природата са силно намалени.
5. Подробна информация за всички разгледани алтернативи за местоположение.

При избора на площадка са поставени следните критерии:

- Терена за реализация на инвестиционното предложение да не е земеделска земя;

- Площадката да е с трайно предназначение за „Производствени терени”;

- Да е отдалечено от границите на населените места на растояние мин.200 – 400м.

- Да има транспортна връзка с общинската и републиканската пътна мрежа;

- Да не попада в защитени или чувствителни територии;

- В близост да има кариера за добив на инертни материали.
Съгласно принципите за подбор Заявителят е разгледал землищата на с. Ерден, с.Огоста, с Портитовци и гр. Бойчиновци. От направения анализ на предварително зададените условия отговаряха п.и. №№ 045003, 045004, 045007, 045008, всички с ЕКАТЕ 27557 и ситуирани в землището на с. Ерден, община „Бойчиновци”
IV.Характеристики на потенциалното въздействие (кратко описание на възможните въздействия вследствие на реализацията на инвестиционното предложение):

1. Въздействие върху хората и тяхното здраве, земеползването, материалните активи, атмосферния въздух, атмосферата, водите, почвата, земните недра, ландшафта, природните обекти, минералното разнообразие, биологичното разнообразие и неговите елементи и защитените територии на единични и групови недвижими културни ценности, както и очакваното въздействие от естествени и антропогенни вещества и процеси, различните видове отпадъци и техните местонахождения, рисковите енергийни източници - шумове, вибрации, радиации, както и някои генетично модифицирани организми.

1.1. Не се очаква вредно въздействие върху хората и тяхното здраве.

1.2. Земеползване и материални активи - незначително вазишаване на запрашеността в обработваемите земи около п.и. №№ 045003, 045004, 045007, 045008 в следствие от товарно разтоварните работи на инертни материали.

1.3. Атмосферен въздух и атмосфера - очаквани концентрации на отделни емисии при производството на асфалтови смеси:

 1. прах от каменни материали < 20 mg/Nm3

 2. серни оксиди (80х) (при употреба на природен газ) < 200 mg/Nm3

 3. въглероден оксид (СО) < 280 mg/Nm3

 4. азотни оксиди (N0.) < 90 mg/Nm3

 5. общи органични съставки (СОТ) < 50 mg/Nm3

1.4. Водите, почвата, земните недра, ландшафта, природните обекти - Не се очаква да има вредно въздействие.

1.5. Минералното разнообразие, биологичното разнообразие и неговите елементи - Не се очаква да има вредно въздействие.

1.6. Защитените територии на единични и групови недвижими културни ценности - Както бе посочено по - горе най-близкостоящия защитен обект е на разстояние от 5км.

1.7. Различните видове отпадъци и техните местонахождения - не се очаква негативно влияние. Промишленият отпадък е възможно да се оползотвори и рециклира до 90%.

1.8. Рисковите енергийни източници - шумове, вибрации, радиации - Очаква се да се образува шумов фон основно при товаро - разтоварните работи на инертните материали.

2.Въздействие върху елементи от Националната екологична мрежа, включително на разположените в близост до обекта на инвестиционното предложение.

Не се очаква въздействие върху обекти от НЕМ. Най-близкостоящият защитен обект е на разстояние от 5км. - "Китката" - м."Китката", с.Вирове, общ. Монтана.
3. Вид на въздействието (пряко, непряко, вторично, кумулативно, краткотрайно, средно- и дълготрайно, постоянно и временно, положително и отрицателно).
4. Обхват на въздействието - географски район; засегнато население; населени места (наименование,вид - град, село, курортно селище, брой жители и др.).

Южната строителна граница на с. Ерден е разположена на 400м от бъдещия комин на завода за асфалт.
5.Вероятност на поява на въздействието.6. Продължителност, честота и обратимост на въздействието.
7. Мерки, които е необходимо да се включат в инвестиционното предложение, свързани с предотвратяване, намаляване или компенсиране на значителните отрицателни въздействия върху околната среда и човешкото здраве.
8.Трансграничен характер на въздействията.

Не се очаква да се появи трансграничен характер на въздействието.
Page of


Каталог: sites -> default -> files
files -> Образец №3 справка-декларация
files -> Р е п у б л и к а б ъ л г а р и я
files -> Отчет за разкопките на праисторическото селище в района на вуз до Стара Загора. Аор през 1981 г. ХХVІІ нац конф по археология в Михайловград, 1982
files -> Медии и преход възникване и развитие на централните всекидневници в българия след 1989 година
files -> Окръжен съд – смолян помагало на съдебния заседател
files -> Семинар на тема „Техники за управление на делата" 18 19 юни 2010 г. Хисар, Хотел „Аугуста спа" Приложение
files -> Чинция Бруно Елица Ненчева Директор Изпълнителен директор иче софия бкдмп приложения: програма
files -> 1. По пътя към паметник „1300 години България


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница