Информация за преценяване необходимостта от овос по Приложение №2 от Наредбата за условията и реда за извършване на овосДата02.03.2017
Размер224.36 Kb.
#16086
Информация за преценяване необходимостта от ОВОС

по Приложение №2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

(ДВ бр.25/2003г., изм. ДВ бр. 3/2006г.) 1. Информация за контакт с възложителя:

Възложител: “ВАСИР” ООД

Идентификационен номер: 131302154

Адрес на управление: гр. София 1618, бул. Цар Борис III-ти, № 197, ет. 3
Управители : Васко Илиев Василев

Ирина Рафаиловна Василева


Адрес за кореспонденция: София 1784, р-н Младост, бул. „Андрей Ляпчев” № 51,

Бизнес център ЕВРОМАРКЕТ, ет. 1, офис 105- Л. ПетроваЛице за контакти: Лилия Петрова тел. 0895 721 338 – пълномощник 1. Характеристики на инвестиционното предложение:  1. Резюме на предложението:

Инвеститорът има намерение да изгради нова, отговаряща на съвременните изисквания многофункционална административно-обслужваща сграда – магазин за промишлени стоки и осветителни тела с изложбена площ, офиси, търговски и складови площи, помещения за отдих и хранене на персонала, малък ресторант и паркинг в поземлен имот с идентификатор 68134.2808.111, находящ се в гр. София, район „Връбница“, бул. Сливница № 510 (номер по предходен план - 111, кв. 3, м. „Милево ханче“, район „Връбница“, Столична община).

В обекта не се предвиждат дейности, които могат да доведат до нарушаване на екологичното и санитарно-хигиенното равновесие в района.

Проектът за ПУП – ИПЗ е одобрен със заповед № РД-09-50-1498 от 21.11.2007г., на Главния архитект на Столична община.

Площта на имота е 2002 кв.м.

Трайното предназначение на територията е „Земеделска“.

Начинът на трайно ползване на имота е „За друг вид застрояване“, съгласно предоставената скица и нотариален акт за собственост.

Инвестиционното предложение е за ново строителство. Бъдещата сграда ще се изгражда за дългосрочна експлоатация. Предвижда се да бъде използвана единствено по предназначение, съответстващо на устройствената категория, в която попада.

Имотът попада в устройствена категория: Смесена многофункционална зона със занижени параметри (Смф1), според Общия устройствен план на Столична община.

• Максимална плътност на застрояване – 40%

• Максимален Кинт. – 2

• Минимална озеленена площ – 40%

• Максимална Кк – 26м.

Мин. 50% от озеленената площ е с висока дървесна растителност.
Транспортното обслужване на обекта ще се осъществява от бул. Сливница, с който имота граничи на югозапад. Предвижда се открит паркинг пред магазина, който ще се разположи по ширина, на 22м от уличното платно.

Захранването на имота с електричество ще се осъществи, съобразно изискванията на ЧЕЗ Електроразпределение България. Необходимата мощност за захранване на обекта е 100Kw.

Теренът, върху който ще се изгради сградата е равнинен. Застроената площ ще е около 700 кв. м. Сградата ще е на пет нива. Покривът ще е плосък с надзид до 85 см. над ниво плоча. Магазинът ще е проектиран така, че да е над нивото на бул. Сливница, предвижда се сутеренно помещение, където ще се разполагат част от паркоместа за клиенти и склад. Предполагаемата дълбочина на изкопа ще е около 4 м. Не се предвижда използването на взрив. Вертикалната комуникация между търговските зали по етажите ще се осъществява от стълбище с естествено осветление от изток. В сградата е предвидено сервизно и евакуационно стълбище. Етажната височина е 3.60 м на етаж. На първи, втори и трети етаж са организирани търговски зали с обслужващи складове. Сградата е остъклена откъм булеварда с окачена фасада от алуминиеви профили по системата Shuko и стъклопакети. Четвъртия етаж е предвиден за склад, петия етаж - за офиси. Търговските зали на магазина ще са тип шоурум - стоката е експонирана като образци и е на склад. На първия етаж с вход откъм изток е предвиден служебния вход за персонала и дебаркадер за товарене и разтоварване на стоки. На кота нула близо до служебния вход е разположено помещение за персонала с тоалетна и душово помещение. В тази част има тоалетни за мъже, жени и хора с ограничени двигателни възможности, предназначени за клиентите. На пето ниво е разположен офис състои се от шест основни помещения и заседателна зала. Към офиса има санитарни и обслужващи помещения и тераси.

В обекта не се предвиждат дейности, които могат да доведат до нарушаване на екологичното и санитарно-хигиенното равновесие в района.

  1. Доказване на необходимостта от инвестиционното предложение:

Поземленият имот е собственост на инвеститора.

Инвестиционното предложение е за ново строителство. Инвеститорът има желание да изгради многофункционална административно-обслужваща сграда във връзка с разширяването на дейността и възникването на необходимост от нов магазин за промишлени стоки и осветителни тела с изложбена площ, офиси, търговски и складови площи, помещения за отдих и хранене на персонала, малък ресторант и паркинг.

Зоната, в която се намира имота - бул. Сливница № 510, кв. 3, м. „Милево ханче“, район „Връбница“, Столична община, се очертава като една от най-подходящите за тази дейност. Близостта на пътен възел „Сливница”, ж.к. Люлин, както и прилежащата инфраструктура бяха определящи при вземане на решението за инвестицията.  1. Връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности.

Инвестиционното предложение няма пряка връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности.

В близост на настоящото инвестиционно предложение има изградени обекти на големи търговски вериги.

  1. Подробна информация за разгледани алтернативи.

Имотът се намира в близост до пътен възел „Сливница” на бул. Сливница № 510. Местоположението на имота и наличието на изградена инженерна инфраструктура, го определят като изключително подходящо, поради което инвеститорът не разглежда други алтернативи за местоположение на бъдещето инвестиционно предложение.  1. Местоположение на площадката, включително необходима площ за временни дейности по време на строителството:

Площадката попада в административните граници на гр. София, район „Връбница“, бул. Сливница № 510. Разположена е на север от булеварда на кръстовището му с ул. Банско шосе и обхваща поземлен имот с идентификатор 68134.2808.111 (номер по предходен план - 111, кв. 3, м. „Милево ханче“, район „Връбница“, Столична община).

Временните строителни работи ще бъдат извършени в рамките на отреденото петно съобразно изискванията за ПОИС. Временните постройки и поставяеми обекти, необходими по време на строителните работи ще бъдат разположени в рамките на имота.


Фиг. 1 Местоположение - „Google Карти”.

  1. Описание на основните процеси (по проспектни данни), капацитет.

Инвестиционното предложение е за изграждане на модерна многофункционална административно-обслужваща сграда – магазин за промишлени стоки и осветителни тела с изложбена площ, офиси, търговски и складови площи, помещения за отдих и хранене на персонала, малък ресторант и паркинг.

На първия етаж с вход откъм изток е предвиден служебния вход за персонала и дебаркадер за товарене и разтоварване на стоки. В складовите помещения няма да се допуска навлизането на моторни превозни средства, с изключение на обслужващата ги специализирана складова техника.

Паркирането ще се осъществява в имота. Част от паркоместата, ще са разположени в сутерена на сградата, предвижда се и открит паркинг.

Сградите ще се ситуират в рамките на петното, ограничено от застроителната линия.

Предвижда се по време на експлоатацията на обекта да се използват електроенергия, природен газ и вода. Сградата ще бъде обезпечена с модерна климатизация, като за отопление на помещенията се предвижда ползване на природен газ.

Съгласно предоставените от „Софийска вода“ АД изходни данни за проектиране на ВиК отклонения на Вх. № ТУ-6483 от 14.05.2015г. през имота преминават въведен в експлоатация водопровод ф200 и канал, който не е въведен в експлоатация.

Захранването на обекта с вода за питейно-битови нужди ще се осъществи от упоменатия по-горе водопровод ф200 и от изграждането на собствен водоизточник. Изграждането на собствения водоизточник ще бъде съобразено с изискванията на нормативната уредба за издаване на необходимите разрешителни.

На етап експлоатация се предвижда да работят около 10 човека. (Предвижда се в магазина да работят осем човека, на две смени). Необходимите водни количества ще са около 100 л/ден за работещите, общо около 200 л/ден, съгласно водоснабдителните норми за питейно-битови нужди в жилищни и обществено-обслужващи сгради. За осигуряване на сградата при пожар ще се предвиди автоматична пожароизвестителна инсталация.

Отпадъчните води ще са битово-фекални. Очакваните количества ще са приблизително 180 л/ден. Заустването им ще се осъществи във въведения в експлоатация канал на бул. Сливница по данните на „Софийска вода“ АД от 14.05.2015г. За дъждовните води ще се изградят задържателни резервоари, водата от които ще се използва за напояване на зелените площи и измиване на алеи и площадки.

Захранването на имота с електричество ще се осъществи, съобразно изискванията на ЧЕЗ Електроразпределение България. Необходимата мощност за захранване на обекта е 100Kw.

  1. Схема на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура.

Не се предвижда изграждане на нова или промяна на съществуващата пътна инфраструктура.  1. Програма за дейностите, включително за строителство, експлоатация и фазите на закриване, възстановяване и последващо използване.

Предвижда се експлоатацията на обекта да бъде дългосрочна.

С цел да се осигури площ за временните обекти по време строителство се предпочита то да протече във една фаза.

Предвижда се на етап груб строеж да работи мин 1 бригада с около 10-15 човека. За работниците ще бъдат осигурени временни стаи за почивка. При необходимост преместваеми тоалетни, докато бъдат свързани със съществуващите ВиК мрежи.

На етап довършителни работи в зависимост от степента на изпълнение на поставените срокове, при едноетапно строителство на обекта. ще бъдат заети мин 2 бригади.

На етап експлоатация на обекта по проектни данни ще работят около 10 човека.

Бъдещата сграда ще се изграждат за дългосрочна експлоатация. При преустановяване на дейността, може да се използва с друго предназначение, съответстващо на устройствената зона, в която попада имота.

  1. Предлагани методи за строителство.

Строителството ще се извърши на база одобрени и съгласувани проекти, едноетапно след получаване на необходимите разрешителни документи. За строителството ще се използват стандартни строителни материали.  1. Природни ресурси, предвидени за използване по време на строителството и експлоатацията.

Природните ресурси, които ще се използват при строителството са вода и земята, върху която ще се изгради сградата. Ще се използват минимално количество инертни материали (пясък, чакъл), дървен материал за опорната конструкция и енергийни ресурси (електроенергия, горива и вода). Иззетия хумус ще се използва за рекултивация и моделиране на терена и при озеленителните мероприятия. Излишните количества ще се депонират на указаните места.

Реализацията на инвестиционното предложение не е свързано с промяна на вида, състава и характера на земните недра и не предвижда добив на подземни богатства.

Предвижда се по време на експлоатацията на обекта да се използват електроенергия, природен газ и вода. Сградата ще бъде обезпечена с модерна климатизация, като за отопление на помещенията се предвижда ползване на природен газ.  1. Отпадъци, които се очаква да се генерират - видове, количества и начин на третиране.

При реализиране на проекта част от изкопаните земни маси ще се използват за обратни насипи и моделиране на терена. Негодните за обратен насип и смесените отпадъци от строителството ще бъдат временно съхранявани и транспортирани до най-близкото депо.

По време на строителството се очаква да бъдат генерирани отпадъци от:

17 05 06 – изкопани земни маси, различни от упоменатите в 17 05 05

17 09 04 – смесени отпадъци от строителство и събаряне, различни от упоменатите в 17 09 01, 17 09 02 и 17 09 03

По време на експлоатация на обекта се очаква да бъдат генерирани следните видове отпадъци:

15 01 – опаковки (включително разделно събирани отпадъчни опаковки от бита) без 15 01 10* и 15 01 11*;

20 03 01 – смесени битови отпадъци;

20 01 – разделно събирани фракции (с изключение на 15 01);

20 01 01 – хартия и картон;

20 01 02 – стъкло;

20 01 08 – биоразградими отпадъци от кухни и заведения за обществено хранене;

20 01 21* - флуоресцентни тръби и други отпадъци, съдържащи живак;

20 01 33* - батерии и акумулатори, включени в 16 06 01, 16 06 02 или 16 06 03, както и несортирани батерии и акумулатори, съдържащи такива батерии.

Смесените битови отпадъци ще бъдат предавани на фирма имаща регистрационен документ или разрешение за дейности с отпадъци, съгласно чл. 12 от ЗУО.

Отпадъците с кодове 20 01 21* и 20 01 33* ще бъдат предавани по договор с фирма или лице, имащо разрешение за дейности с този вид опасен отпадък, съгласно изискванията на чл. 37 от ЗУО.  1. Информация за разгледани мерки за намаляване на отрицателните въздействия върху околната среда.

 • да се ползват най-кратките маршрути за придвижване на техниката;

 • да се ползва наличната инфраструктура;

 • всички дейности, свързани с изграждането на обекта, да се извършват върху строителна площадка, разположена изцяло в обхвата на разработката;

 • да се избягва струпването на голям брой работеща техника за да се поддържат ниски нива на запрашеност и замърсяване на въздуха с отработени от двигателите газове;

 • да се депонира и съхранява хумусният слой, който ще се използва при възстановителните и озеленителните мероприятия;

 • да не се допускат течове на нефтопродукти от строителната и транспортната техника върху земята;

 • да се извърши регламентирано управление на генерираните отпадъци.  1. Други дейности, свързани с инвестиционното предложение (например добив на строителни материали, нов водопровод, добив или пренасяне на енергия, жилищно строителство, третиране на отпадъчните води).

На площадката няма да се осъществява добив на строителни материали.

Захранването на обекта с вода за питейно-битови нужди ще се осъществи от съществуващ водопровод ф200 и от изграждането на собствен водоизточник. Изграждането на собствения водоизточник ще бъде съобразено с изискванията на нормативната уредба за издаване на необходимите разрешителни.

На площадката няма да се осъществява добив или пренасяне на енергия. Захранването на имота с електричество ще се осъществи, съобразно изискванията на ЧЕЗ Електроразпределение България. Необходимата мощност за захранване на обекта е 100Kw.

Имотът попадат в устройствена категория: Смесена многофункционална зона със занижени параметри (Смф1). Не се предвижда жилищно строителство.

Заустването на битово-фекалните отпадъчни води ще се осъществи във въведения в експлоатация канал на бул. Сливница по данните на „Софийска вода“ АД от 14.05.2015г. За дъждовните води ще се изградят задържателни резервоари, водата от които ще се използва за напояване на зелените площи и измиване на алеи и площадки.  1. Необходимост от други разрешителни, свързани с инвестиционното предложение.

Необходими са всички разрешителни за започване и извършване на строителните работи, съгласно ЗУТ.

Необходими са договори със “Софийска вода” АД за доставяне на вода.

Необходим е договор с ЧЕЗ Електроразпределение България за електрозахранване на площадката с ел. енергия.

Необходим е договор с фирма, притежаваща разрешително за дейности с битови отпадъци (или с общината).

  1. Замърсяване и дискомфорт на околната среда.

Краткотрайно, по време на строителството.

При необходимост за намаляване на шума по време на строителството ще се поставят временни шумоизолиращи бариери.

За намаляване разпространението на фин прах ще се следи за измиването на гумите на транспортната техника преди напускането на обекта.

От реализацията на инвестиционното предложение и по време на експлоатацията не следва да се наблюдава замърсяване и дискомфорт на околната среда.

Имотът не попада в защитена територия или зона по смисъла на ЗЗТ и ЗБР.

Не се очаква обектът да окаже влияние върху защитени зони или елементи на НЕМ.

  1. Риск от инциденти.

По време на строителните работи и на експлоатацията на обекта няма да се допускат служители или лица, употребили алкохол и/или други упойващи вещества, нито лица без необходимите и нормативно изискващи се лични предпазни средства. При проектирането обекта ще се съобрази с изискванията на Служба ПАБ за наличие на пожароизвестяване и ще бъде изградена автоматична пожароизвестителна инсталация и вътрешна и външна инсталация за ръчно пожарогасене с пожарни кранове и хидранти.
Ще бъдат взети всички необходими мерки за недопускане на инциденти на площадката. Ще бъдат спазени всички изисквания на за безопасност на труда. Ще бъдат сключени необходимите застраховки и договори с лицензирани фирми за външните връзки и строителен надзор.

Местоположение на инвестиционното предложение


  1. План, карти и снимки, показващи границите на инвестиционното предложение, даващи информация за физическите, природните и антропогенните характеристики, както и за разположените в близост елементи от Националната екологична мрежа и най-близко разположените обекти, подлежащи на здравна защита, и отстоянията до тях.

Фиг. 2 Местоположение - Google Карти”.
Фиг. 3 Местоположение извадка от интернет страницата на ОГП Софпроект.


Имотът не попада в защитени зони или защитени територии по смисъла на ЗБР и ЗЗТ. Намира се в административните граници на гр. София, район Връбница, бул. Сливница № 510. Обекти подлежащи на здравна защита като жилищни сгради, детски градини и ясли, училища, паркове и градини за отдих има в близост до обекта - жилищни сгради на югозапад от бул. Сливница на въздушно разстояние от около 130 м, Западен парк - на около 3.4 км на юг от имота.

Най-близкият обект от Националната екологична мрежа, а именно защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии (ЗЗТ) и защитена зона от мрежата на ‘Натура 2000”, определени съгласно ЗБР, е:

Защитена зона за опазване на дивите птици „Витоша”, с идентификационен код BG0000113 и защитена зона за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна „Витоша” с идентификационен код BG0000113 и се намират на въздушно разстояние от около 10.5 км.  1. Съществуващите ползватели на земи и приспособяването им към площадката или трасето на обекта на инвестиционното предложение и бъдещи планирани ползватели на земи.

Имотът е собственост на инвеститора “ВАСИР” ООД по силата на Нотариален акт № 29 том LXVI, дело №. 14878 от 17.06.2010г. за поземлен имот с планоснимачен номер 111, кв. 3, м. „Милево ханче“, район „Връбница“, Столична община. Към настоящия момент не се предвижда приспособяване на други земи и ползватели на земи.  1. Зониране или земеползване съобразно одобрени планове.

Съгласно действащия Закон за устройство и застрояването на Столична община (ЗУЗСО) , обн. в ДВ.бр.106 от 27.12.2006 г. имота попада в устройствена зона (Смф1) - „Смесена многофункционална зона със занижени параметри”.

- максимална плътност на застрояване - 40%;

- максимален коефициент на интензивност на застрояването-2,0;

- минимално озеленена площ - 40%;

- максимална Кк – 26м.

Мин. 50% от озеленената площ е с висока дървесна растителност.
За район „Връбница“ е одобрена кадастрална карта и кадастрални регистри със заповед РД-18-39/20.07.2011г. на Изпълнителния директор на АГКК.

Трайното предназначение на територията е: Земеделска.

По начин на трайно ползване имота е за друг вид застрояване.

Към момента имота не се използва по предназначение.

  1. Чувствителни територии, в т. ч. чувствителни зони, уязвими зони, защитени зони, санитарно-охранителни зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди и др.; Национална екологична мрежа.

Имотът не попада в защитени зони или защитени територии по смисъла на ЗБР и ЗЗТ, както и в границите на санитарно-охранителни зони. Няма съществуващи водоизточници, водоизточници на минерални води, ползвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди и др. Намира се в градска среда. Обекти подлежащи на здравна защита като жилищни сгради, детски градини и ясли, училища, паркове и градини за отдих има в близост до обекта - жилищни сгради на югозапад от бул. Сливница на въздушно разстояние от около 130 м, Западен парк - на около 3.4 км на юг от имота.
4а. Качеството и регенеративната способност на природните ресурси.
Инвестиционното предложение се изгражда за дългосрочна експлоатация. Не се предвижда закриване на етап строителство. При отпадане на необходимостта от съществуването на обекта, сградата може да промени функционалното си предназначение в съответствие с изискванията на ситуацията и при пълно съобразяване със законовите разпоредби и зоната, в която попада имота.

Имайки предвид устройствената категория, в която попада имота, сградата може да се използва от инвеститора или трето лице за други нужди, свързани с дейностите, разрешени за изпълнение в нея.

Иззетия хумус ще се депонира в рамките на имота или на указаните за това места и ще се използва при оформянето на вертикалната планировка на зелените площи.

Изкопаните земни маси – ще се използват за обратни насипи, а излишното или негодно за обратни насипи количество ще се съхранява в границите на имотите или ще се предава за съхранение на площадка определена от Общината.

  1. Подробна информация за всички разгледани алтернативи за местоположение.

Имотът се намира в близост до пътен възел „Сливница” на бул. Сливница № 510. Местоположението на имота и наличието на изградена инженерна инфраструктура, го определят като изключително подходящо, поради което инвеститорът не разглежда други алтернативи за местоположение на бъдещето инвестиционно предложение.

 1. Характеристики на потенциалното въздействие (кратко описание на възможните въздействия вследствие на реализацията на инвестиционното предложение):
  1. Въздействие върху хората и тяхното здраве, земеползването, материалните активи, атмосферния въздух, атмосферата, водите, почвата, земните недра, ландшафта, природните обекти, минералното разнообразие, биологичното разнообразие и неговите елементи и защитените територии на единични и групови недвижими културни ценности, както и очакваното въздействие от естествени и антропогенни вещества и процеси, различните видове отпадъци и техните местонахождения, рисковите енергийни източници - шумове, вибрации, радиации, както и някои генетично модифицирани организми.


Въздействие върху компонентите на околната среда.

а)Хората и тяхното здраве;

Инвестиционното предложение не е свързано с дейности, които могат да окажат неблагоприятно или отрицателно въздействие върху хората и тяхното здраве.

При необходимост за намаляване на шума по време на строителството ще се поставят временни шумоизолиращи бариери. За намаляване разпространението на фин прах ще се следи за измиването на гумите на транспортната техника преди напускането на обекта.

Обектът ще бъде ограден със строителна ограда, за да се избегне навлизането на външни лица.


б)Земеползване.

За район Връбница е одобрена кадастрална карта и кадастрални регистри със заповед РД-18-39/20.07.2011г. на Изпълнителния директор на Агенцията по кадастър.

Трайното предназначение на територията е: Земеделска

По начин на трайно ползване имота е за друг вид застрояване.

Към момента имота не се използват по предназначение. Няма съществуваща дървесна растителност.

Имотът попада в кадастрален лист 150.

Съгласно действащия Закон за устройство и застрояването на Столична община (ЗУЗСО) , обн. в ДВ.бр.106 от 27.12.2006 г. имота попада в устройствена зона (Смф1) - „Смесена многофункционална зона със занижени параметри ” с пределно допустими параметри на застрояване:

- максимална плътност на застрояване - 40%;

- максимален коефициент на интензивност на застрояването-2,0;

- минимално озеленена площ - 40%;

- максимална Кк – 26м.

Мин. 50% от озеленената площ е с висока дървесна растителност.


в)Атмосферен въздух и атмосфера;

При реализиране на инвестиционното предложение се очаква временно незначително въздействие върху околната среда по време на строителството, вследствие работата на строителни машини. Въздействието ще е временно, локално и ще бъде преустановено след приключване на строителните работи.

По време на експлоатацията въздействие върху компонента атмосферен въздух ще се очаква единствено от влизащи и излизащи превозни средства. Въздействието ще е целодневно в рамките на работния ден. Тежкотоварните автомобили след навлизане на територията на обекта ще разтоварват или товарят на дебаркадер или ще изчакват за извършване на товарно-разтоварна дейност, след което ще изключват двигателите до момента на напускане на обекта.

Сградата ще бъде обезпечена с модерна климатизация, като за отопление на помещенията се предвижда ползване на природен газ.

При спазване на изискванията за ОВ инсталацията състоянието на въздуха в района, както и в работната зона ще бъде в допустимите санитарни норми т.е. обектът не следва да оказва негативно въздействие върху околната среда по компонент въздух.

Въздействието от експлоатацията на обекта върху качествата на атмосферния въздух и приземния атмосферен слой ще е незначително.


г)Води;

Захранването на обекта с вода за питейно-битови нужди ще се осъществи от съществуващ водопровод ф200 и от изграждането на собствен водоизточник. Изграждането на собствения водоизточник ще бъде съобразено с изискванията на нормативната уредба за издаване на необходимите разрешителни.

За осигуряване на сградата при пожар ще се предвиди автоматична пожароизвестителна инсталация.

Заустването на битово-фекалните отпадъчни води ще се осъществи във въведения в експлоатация канал на бул. Сливница по данните на „Софийска вода“ АД от 14.05.2015г. За дъждовните води ще се изградят задържателни резервоари, водата от които ще се използва за напояване на зелените площи и измиване на алеи и площадки.


д)Почва и земни недра;

Не се очаква въздействие върху почвите. Изкопания хумус ще се съхранява в границите на имота или ще се предава за съхранение на площадка указана от Общината, като част от него ще се използва за рекултивация и моделиране на терена при озеленителните работи.

Изкопаните земни маси – ще се използват за обратни насипи, а излишното или негодно за обратни насипи количество ще се съхранява в границите на имота или ще се предава за съхранение на площадка определена от Общината.
е)Ландшафт и природни обекти;

На територията няма природни обекти. Теренът, където ще се разположат сградите е равнинен. За обекта ще се изготви инвестиционен проект по част паркоустройство и благоустройство. За озеленяването ще се предвидят широколистни дървета и храсти, иглолистни дървета, цъфтящи храсти и храсти за жив плет, почвопокривни и перенни цветя. Подборът на растителността, ще бъде съобразен с климатичните и фитогеографски особености на района.ж)Биологично разнообразие;

Обектът не попада в близост до защитени природни обекти, обявени по Закона за защита на природата, Закона за защитените територии, зони, местообитания и др. по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. На площадката на обекта и в близост до нея не са известни находища и местообитания на редки и защитени видове. Районът не попада в чувствителни територии с нарушено равновесие.

Строителството и експлоатацията на обекта няма да окажат въздействие върху растителния и животински свят в района и върху защитени природни територии.
з)Културно наследство;

На площадката на обекта и в района около нея няма разкрити или регистрирани археологически, исторически или архитектурни паметници, които могат да бъдат засегнати от реализацията на инвестиционното предложение. Софийският исторически музей, ОП “Стара София” и другите компетентни органи ще бъдат уведомени своевременно, ако в процеса на строителство се явят такива следи.


и)Отпадъци;

В района на обекта няма стари депа за отпадъци. Отпадъците от бъдещия обект – като вид, количество, събиране, третиране, изнасяне, са подробно описани в т. ІІ.11.


к)Рискови енергийни източници – шумове, вибрации, радиации;

В рамките на инвестиционното предложение няма източници на вибрации и радиационни източници. Повишени шумови нива могат да се получат само от влизащите и излизащи от обекта автомобили. Не се очаква да има наличие на голям брой едновременно работещи двигатели на автомобили. Не се очакват наднормени нива от шум над 65dB.


л)Въздействие върху хората и тяхното здраве;

При експлоатацията на обекта не се очакват рискови фактори за увреждане здравето на хората. Имотът се намира в смесена многофункционална зона със занижени параметри. Обекта се намира извън жилищна зона. Реализацията на инвестиционното предложение няма да доведе до промени в съществуващото състояние на околната среда и здравето на хората.

  1. Въздействие върху елементи от Националната екологична мрежа, включително на разположените в близост до обекта на инвестиционното предложение.

Имотът не попада в защитени зони или защитени територии по смисъла на ЗБР и ЗЗТ.

Не се засягат елементи на националната екологична мрежа.  1. Вид на въздействието (пряко, непряко, вторично, кумулативно, краткотрайно, средно и дълготрайно, постоянно и временно, положително и отрицателно).

По време на строителството въздействието ще е временно в рамките на работния ден, локално, до приключване на строителните работи.

По време на експлоатацията въздействието ще е постоянно, в рамките на работния ден, локално.

Както е посочено в по-горните точки при спазване на изискванията на националното и местното законодателство не се очаква отрицателно въздействие върху компонентите на околната среда.

  1. Обхват на въздействието - географски район; засегнато население; населени места (наименование, вид , град, село, курортно селище, брой жители и др.).

Имотът се намира в границите на административен район „Връбница”, Столична община.

Въздействието от обекта ще е локално и незначително. Териториалният обхват на въздействие на бъдещия обект е локален. Не се очаква утежняване на екологичната обстановка в района на обекта.

  1. Вероятност на поява на въздействието.

Не се очаква отрицателно въздействие на обекта върху компонентите на околната среда. При спазване на изискванията за безопасност при строителството и експлоатацията на обекта не следва да се очакват аварийни ситуации.

  1. Продължителност, честота и обратимост на въздействието.

Временно, краткотрайно, локално с възможност за пълно възстановяване с приключване на строителните работи – по време на строителството.

Постоянно, предимно в рамките на работния ден по време на експлоатацията.

Общо въздействието е незначително и няма да окаже съществено влияние върху околната среда.

  1. Мерки, които е необходимо да се включат в инвестиционното предложение, свързани с предотвратяване, намаляване или компенсиране на значителните отрицателни въздействия върху околната среда и човешкото здраве.

Не се очакват значителни отрицателни въздействия върху околната среда и човешкото здраве. По тази причина не е необходимо да се вземат специални мерки за ограничаване на въздействието.

Ще бъдат взети всички необходими мерки за недопускане на инциденти по време на строителството или експлоатацията на обекта.

Ще бъдат разписани писмени инструкции за работата на персонала при спазване на изискванията на ЗБУТ.

  1. Трансграничен характер на въздействията.

Въздействията нямат трансграничен характер.
Каталог: ovos


Сподели с приятели:
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница