Информация за преценяване необходимостта от овос по приложение №2 към чДата24.01.2017
Размер294.05 Kb.
ИНФОРМАЦИЯ
ЗА ПРЕЦЕНЯВАНЕ НЕОБХОДИМОСТТА ОТ ОВОС ПО ПРИЛОЖЕНИЕ №2 КЪМ ЧЛ. 6.

от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда

Площадка за търговска дейност с отпадъци от черни и цветни метали в имот с идентификатор УПИ ІІ-18,землището на с. Равнец, Община Бургас, Област Бургас”I. Информация за контакт с възложителя

 1. Възложител:

„СТОЯН СТОЙ” ООД, Булстат 102866611

 1. Пълен пощенски адрес:

Област Бургас, Община Несебър, гр. Несебър, ул. „Еделвайс” № 6, вх. А, ап.12

 1. Телефон:

GSM 0887271567

4. Лице за контакт

Нурие Мехмед, тел. 056/84 00 45, GSM 0888 372 101II. Характеристика на инвестиционното предложение

 1. Резюме на предложението

Инвестиционното предложение е за извършване на търговска дейност с отпадъци от черни и цветни метали; разкомплектоване на ИУМПС; събиране и временно съхранение на ИУЕЕО и НУБА; събирани, временно съхранение и предварително третиране (сортиране, балиране) на отпадъци от опаковки ХКОИПЛО в имот с индентификатор № 51500.57.45, гр. Несебър, общ. Несебър, обл Бургас. Площта на имота е 2 656 м² и върху нея има изградени помещения за третиране на отпадъци.

Площадката, на която ще се извършва дейността е наета, съгласно договор за наем от 01.05.2010 год. между Стоян Иванов Стоянов и „СТОЯН СТРОЙ” ООД.

За инвестиционното намерение са уведомени Общинската управа и засегнатото население (№ Н2-4040/12.08.2010 г.). Няма постъпили възражения.

Необходимостта от изготвянето на настоящата информация е обоснована и изискана от компетентия орган РИОСВ-Бургас чрез писмо с изх. № 4681 от 27.08.2010 г. Съгласно последното, инвестиционното предложение (ИП) попада в обхвата на т.11, буква “д” от Приложение №2 към чл.93, ал.1, т.1 от ЗООС и подлежи на процедура по преценяване необходимостта от извършване на ОВОС. ИП не попада в защитени територии по смисъла на ЗЗТ, но попада в защитена зона „Емине” BG 0002043 за опазване на дивите птици и подлежи на процедура по реда на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони.2. Необходимост от инвестиционното предложение:

С реализирането на инвестиционното предложение се цели постигане и прилагане на екологосъобразно управление на отпадъците с оглед предотвратяване, намаляване или ограничаване вредното въздействие на отпадъците върху човешкото здраве и околната среда. То е съобразено с Националната политика, европейското законодателство и местните общински и регионални програми • Намаляване количеството на отпадъците и тяхното вредно въздействие;

 • Повторна употреба и рециклиране, екологосъобразно обезвреждане;

 • Подобряване системата за събиране, съхранение, предаване, транспортиране и крайно обезвреждане;

 • Недопускане нерегламентирано изхвърляне на отпадъци от притежателите им.


3. Връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности

Няма връзка с други дейности.


4. Информация за разгледани алтернативи

Инвестиционното предложение няма алтернатива относно местоположението на имота.
 1. Местоположение на площадката, включително необходима площ за временни дейности по време на строителството

Предвидената дейност ще се извършва в имот с идентификатор № 51500.57.45, гр. Несебър, общ. Несебър, обл Бургас.

Площадката, на която ще се извършва дейността е наета съгласно договор за наем от 01.05.2010 год. между Стоян Иванов Стоянов и „СТОЯН СТРОЙ” ООД. Площта, която ще се използва е 2 656 м² Не се предвижда ново строителство. Ще се използва наличният сграден фонд.6. Описание на основните процеси (по проспектни данни), капацитет

На площадката ще се извършат дейности по третиране и транспортиране на отпадъците посочени в таблиците:

1. От дейностите по събиране, транспортиране и предварително третиране на отпадъците от ИУМПС.
Вид на отпадъка

Дейности,

кодове ¹
Количество

(тон/год.)Произход

Състав и свойства

Код

Наименование

1

2

3

4

5

6

1

13 01 13*

други хидравлични масла

Вр.С.

0,200

От предварително третиране на ИУМПС

Смес от въглеводороди, течни, горими, опасни

2

13 02 05*

Нехлорирани моторни, смазочни и масла за зъбни предавки на минерална основа

Вр.С.

0.200

От предварително третиране на ИУМПС

Смес от въглеводороди, течни, горими, опасни

3

13 02 08*

други моторни, смазочни и масла за зъбни предавки

Вр.С.

1,000

От предварително третиране на ИУМПС

Смес от въглеводороди, течни, горими, опасни

4

13 03 10*

други изолационни и топлопредаващи масла

Вр.С

0.200

От предварително третиране на ИУМПС

Въглеводороди, течни, опасни

5

13 05 03*

утайки от маслоуловителни шахти (колектори)

Вр.С.

1,0

От съоръжението за каломасло улавяне

Смес от въглеводороди, утайка, горими, опасни

6

13 07 01*

газьол, котелно и дизелово гориво

Вр.С.

0,2

От предварително третиране на ИУМПС - при сваляне на резервоарите за гориво

Смес от въглеводороди, течни, горими, опасни

7

13 07 02*

бензин

Вр.С.

0,2

От предварително третиране на ИУМПС - при сваляне на резервоарите за гориво

Смес от въглеводороди, течни, горими, опасни

8

13 07 03*

други горива (включително смеси)

Вр.С.

0,2

От предварително третиране на ИУМПС, при сваляне на резервоарите за гориво

Смес от въглеводороди, течни, горими, опасни

9

15 02 02*

абсорбенти, филтърни материали (включително маслени филтри, неупоменати другаде), кърпи за изтриване и предпазни облекла, замърсени с опасни вещества

Вр.С.

0,200

От предварително третиране на ИУМПС и при евентуални разливи

Замърсени с нефтопродукти талаш, пясък, тъкани,

омаслени кърпи за изтриване, токсични, опасни.10

16 01 03

излезли от употреба гуми

Вр.С.,Т.

1,5

От предварително третиране на ИУМПС

Твърдо, устойчиви

11

16 01 04*

излезли от употреба превозни средства

С., Т., Вр.С., R12, R13

150

От физически и юридически лица

МПС, спрени от движение, съдържащи опасни вещества


12

16 01 06

излезли от употреба превозни средства, които не съдържат течности или други опасни компоненти

С., Т., Вр.С., R12, R13

50

От предварително третиране на ИУМПС

купета

метали, негорими, неопасни13

16 01 07*

маслени филтри

Вр.С.

1,500

От предварително третиране на ИУМПС

Метали, хартия, замърсени с масла

14

16 01 10*

експлозивни компоненти (например предпазни въздушни възглавници)

Вр.С.

0,500

От предварително третиране на ИУМПС

Каучук, латекс, въздух под налягане, опасни, експлозивни

15

16 01 12

спирачни накладки, различни от упоменатите в 16 01 11

Вр.С.

0,500

От предварително третиране на ИУМПС

Твърди, устойчиви, метали

16

16 01 13*

спирачни течности

Вр.С.

0,500

От предварително третиране на ИУМПС

Смес от въглеводороди, течни, горими, опасни

17

16 01 14*

антифризни течности, съдържащи опасни вещества

Вр.С.

0,500

От предварително третиране на ИУМПС

Смес от въглеводороди, течни, опасни

18

16 01 16

Резервоари за втечнени газове

Вр.С.

0,800

От предварително третиране на ИУМПС

Твърди, устойчиви, метали

19

1601 17

Черни метали

Вр.С.

50,0

От предварително третиране на ИУМПС

Твърдо, желязовъглеродна сплав

20

16 01 18

Цветни метали

Вр.С.

7,0

От предварително третиране на ИУМПС

Твърди, сплави

21

16 01 19

Пластмаси

Вр.С., Т.

22,0

От предварително третиране на ИУМПС

Твърди, устойчиви

22

16 01 20

Стъкло

Вр.С., Т.

12,0

От предварително третиране на ИУМПС

Твърди, устойчиви

23

16 01 22

компоненти, неупоменати другаде

Вр.С., Т.

1.0

От предварително третиране на ИУМПС

Твърди, устойчиви

24

16 01 99

отпадъци, неупоменати другаде

Вр.С., Т.

1.0

От предварително третиране на ИУМПС

Твърди, устойчиви

25

16 06 01*

Оловни акумулаторни батерии

С., Т., Вр.С., R13

25т. от предварително третиране на ИУМПС 35т. от дейност събиране

От предварително третиране на ИУМПС

От физически и юридически лицаСъдържат антимоново

олово, пластмаса, електролит.26

16 08 01

Отработени катализатори съдържащи злато, сребро, рений, родий, паладий, иридий или платина (с изключение на 16 08 07)

Вр.С.

0,100

От предварително третиране на ИУМПС

Катализатори, съдържащи злато, сребро, рений, родий, паладий, иридий или платина

27

16 08 07*

отработени катализатори, замърсени с опасни вещества

Вр.С.

0,200

От предварително третиране на ИУМПС

Катализатори, замърсени с нефтопродукти или др.опасни вещества

28

20 01 21*

Флуоресцентни тръби и други отпадъци съдържащи живак

Вр.С.

0, 500

При подмяна на осветителните тела на обекта

Стъкло, метал, съединения на

Живака, токсични, отровни29

20 03 01.


Смесени битови отпадъци

Вр.С.

0,500

От жизнената дейност на персонала

Неустойчив, миришещ

2. За площадката за търговска дейност с отпадъци от черни и цветни металиВид на отпадъците, с които ще се извършва търговска дейност с отпадъци от черни и цветни метали

Код на отпадъка по Наредба №3/2004г.

Наименование на отпадъка

12.01.01.
12.01.02.
12.01.03.
12.01.04.
15.01.04.
17.04.01.
16.01.17.
16.01.18.
17.04.01.
17.04.02.
17.04.03.
17.04.04.
17.04.05.
17.04.06.
17.04.07.
17.04.11.
19.10.01.
19.10.02.
19.12.02.
19.12.03.
20.01.40.

Стърготини, стружки и изрезки от черни метали
Прах и частици от черни метали
Стърготини, стружки и изрезки от цветни метали
Прах и частици от цветни метали
Метални опаковки
Мед, бронз, месинг
Черни метали
Цветни метали
Мед, бронз, месинг
Алуминий
Олово
Цинк
Желязо и стомана
Калай
Смеси от метали
Кабели, различни от упоменатите в 17.04.10.
Отпадъци от желязо и стомана
Отпадъци от цветни метали
черни метали
цветни метали
метали

На площадката има изградени следните помещения: монолитна двуетажна сграда с площ 384 m². На втория етаж са разположени битови помещения и офиси. На първия етаж е разположено халето, което се състои от две помещение.Помещение №1 е предъзначено за разкомплектоване на МПС. Ще се използва естакада. Помещение №2 е предъзначено за временно съхранение на отпадъци от разкомплектоване на МПСта и НУБА.

В дясно от сградата има изграден навес с осем клетки за временно съхранение на ИУМПС и ИУЕЕО. Съществува и втори навес (зад монолитната сграда) за сортиране (ръчно) и балиране на отпадъци от опаковки (15 01 01, 10 01 02) и временно съхранение на балите.Площадката е водоснабдена, има изграден КМУ и септична яма.

Търговската дейност с черни и цветни метали ще се извършва на бетонираната площадка пред монолитното хале. Количествата отпадъци ще постъпват след визуален оглед и претегляне посредством два автокантара от 10 и 20 тона и три броя везни до 1 тон. След това количествата ще се описват (по вид и произход и др.) в регистър, заверен от Кмета на населеното място.

Предвижда се на площадката да работят - 3бр. работници и 2бр. Управленски персонал.

Общата площ на имота е 2 656 кв.м.,от които 384 кв.м.-закрита площ намиращ се в урбанизираната територия на населеното място с начин на трайно ползване – за складова база.

Площадката е оградена, бетонирана, с КПП. Обозначена с името на фирмата, предназначението й и работното време. Ще се осигури денонощна охрана.


 1. Схема на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура

Площадката се намира в имот с индентификатор № 51500.57.45, гр. Несебър, общ. Несебър, обл Бургас. Площадката е бетонирана и с изградена инфраструктура. Подходът ще е откъм източната страна, от съществусащ път. 1. Програма за дейностите, включително за строителство, експлоатация и фазите на закриване, възстановяване и последващо използване

Инвестиционното предложение не предвижда строителство на нови обекти, тъй като в рамките на имота има съществуващи сгради. Площадката е бетонирана, оградена, осветена и охраняема. Имотът е с изградена инфраструктура.

На този етап възложителя не може да определи фазите на закриване, възстановяване и последващо използване.
 1. Предлагани методи за строителство

Инвестиционното предложение не предвижда строителство на нови обекти, тъй като в рамките на имота има съществуващи сгради.


 1. Природни ресурси, предвидени за използване по време на строителството и експлоатацията

При експлоатацията на обекта ще се използват електрическа енергия и вода от съществуващите електро и водоснабдителна мрежи.


 1. Отпадъци, които се очаква да се генерират - видове, количества и начин на третиране

На площадката няма да се генерират строителни отпадъци.

От дейността на персонала ще се генерират битови отпадъци с код 20 03 01 – смесени битови отпадъци. Основните компоненти на битовите отпадъци, които ще се генерират, ще бъдат хранителни и други. Отпадъците ще се събират в 0,240 литрови пласмасови контейнери, собственост на фирмата.

От дейностите на площадката ще се генерират производствени и опасни отпадъци. Същите ще се третират в съответствие със Закона за управление на отпадъците и подзаконовите нормативни актове, свързани с него. Във връзка с това операторът на площадката е предприел необходимите действия по издаване на документ по чл.12 от ЗУО.


 1. Информация за разгледани мерки за намаляване на отрицателното въздействие върху околната среда

С цел предпазване от евентуално отрицателно въздействие върху компонентите на околната среда, за извършване на горецитираната дейност ще се спазват всички изисквания предвидени в ЗУО и подзаконови нормативни актове.


 1. Други дейности, свързани с инвестиционното предложение (например добив на строителни материали, нов водопровод, добив или пренасяне на енергия, жилищно строителство, третиране на отпадъчните води)

Не се предвиждат други дейности за реализиране на инвестиционното намерение. Площадката е с изградена инфраструктура.


 1. Необходимост от други разрешителни, свързани с инвестиционното предложение

За инвестиционното предложение тече процедура по съгласуване с РИОКОЗ-Бургас.

Ще се спази Закона за управление на отпадъците и ще се предприемат стъпки за получавяне на Разрешение за дейности с отпадъци по чл. 37 от ЗУО и за издаване на Удостоверение по чл.55 от ЗУО от РИОСВ-Бургас и Лиценз за търговска дейнот с отпадъци от черни и цветни метали от Минестерство на икономиката енергетиката и туризма.
 1. Замърсяване и дискомфорт на околната среда

С инвестиционното намерение се цели интегриране на предвижданията на възложителя по отношение на околната среда в процеса на развитие като цяло и опазване на околна среда, основавайки се на следните принципи:

-устойчиво развитие;

- съхраняване и опазване на екосистемите;

- предотвратяване на замърсяването и увреждането на този район.

По такъв начин ще се гарантира в максимална степен защита на природата и здравето на хората.

Дейността на фирмата няма да доведе до замърсяване и дискомфорт на околната среда, тъй като ще се предприемат мерки за максимално обезпечаване на дейностите с отпадъци с помещения и съдове. Площадката е обезпечена с кало-масло уловител, което не допуска замърсяване на площадката и околните терени с отпадъчни нефтопродукти и други опасни отпадъци. За предварителното третиране и временно съхранение на събраните отпадъци от опаковки е изградено помещение - под навес, което не позволява разпиляването на леките фракции отпадъци и замърсяването на съседни терени.
 1. Риск от инциденти

Инвестиционното предложение е за извършване на търговска дейност с отпадъци от черни и цветни метали; разкомплектоване на ИУМПС; събиране и временно съхранение на ИУЕЕО и НУБА; събирани, временно съхранение и предварително третиране (сортиране, балиране) на отпадъци от опаковки ХКОИПЛО. В имот с индентификатор № 51500.57.45, гр. Несебър, общ. Несебър, обл Бургас. При спазване на всички изисквания за такъв тип обекти, не се предвижда появата на риск от инциденти.

III. Mестоположение на инвестиционното предложение

 1. План, карти и снимки, показващи границите на инвестиционното предложение, природните и антропогенните характеристики, както и за елементите от Националната екологична мрежа

 • скица № 44413/06.11.2009 г. за имот с идентификатор №51500.57.45, в местността Индж. блато/Полугодни, находяща се в гр. Несебър, Община Несебър, Област Бургас. Подходът към площадката ще е от източната страна, от съществуваща пътна инфраструктура. 1. Съществуващите ползватели на земи и приспособяването им към площадката на инвестиционното предложение и бъдещи планирани ползватели на земи

Площадката, на която ще се извършва дейността е наета съгласно договор за наем от 01.05.2010 год. между Стоян Иванов Стоянов и „СТОЯН СТРОЙ” ООД, разположена в имот с идентификатор №51500.57.45, в местността ИНДЖ.БЛАТО/ПОЛУГОДНИ по плана на гр. Несебър, Община Несебър, Област Бургас.

Съседните имоти и терени са собственост на частни лица и Общината. Посочените собственици не са възразили на инвестиционното намерение.
 1. Зониране или земеползване съобразно одобрени планове

Теренът на инвестиционното предложение се намира в имот с идентификатор №51500.57.45, в местността ИНДЖ.БЛАТО/ПОЛУГОДНИ по плана на гр. Несебър, Община Несебър, Област Бургас.

Съгласно представена скица № 44413/06.11.2009 г. Имотът е с начин на трайно ползване – За складова база и трайно предназначение на територията – Урбанизирана.


4. Чувствителни територии, в т.ч. чувствителни зони, уязвими зони, защитени зони, санитарно-охранителни зони и др.; Национална екологична мрежа

Теренът на инвестиционното предложение не засяга защитени територии съгласно чл. 5 от Закона за защитените територии. На територията на Община Несебър се намират следните защитени територии: 1. ЗМ „Иракли”, обявена със Заповед № РД-110 от 06.05.1994 г. Разположена е в землището на с. Емона на площ от 42.3 хектара и е обявена с цел опазване на типични крайбрежни хабитати на редки и застрашени растителни видове (пясъчна лилия и млечка, морски ранилист, пясъчна млечка, татарски млечник, морски ветрогон) и птици.

 2. ЗМ „Калината”, обявена със Заповед № 1938 от 03.07.1970 г. Разположена е в землищата на гр. Несебър, с. Кошарица и с. Тънково на площ от 109.2 хектара и е обявена с цел опазване на естествено находище на блатно кокиче и опазване на уникално растително съобщество в лонгозна гора "Калината".

 3. ЗМ „Кокетрайс”, обявена със Заповед № РД-54 от 01.02.2001 г. Разположена е на територията на гр. Несебър на площ от 760.0 хектара и е обявена с цел опазване на пясъчна банка Кокетрайс и на бентосна фауна в Черно море.

 4. ПЗ „Нос Емине”, обявена със Заповед № 1187 от 19.04.1976 г. Разположена е на територията на с. Емона на площ от 0.5 хектара и е обявена с цел опазване на забележителни геоложки и ботанически обекти.

 5. ЗМ „Ортото”, обявена със Заповед № РД-470 от 11.07.2001 г. Разположена е на територията на гр. Свети Влас на площ от 587.6 хектара и е обявена с цел опазване на характерния ландшафт, естествените вековни смесени широколистни гори с богат видов състав и местообитания на редки растителни видове и съобщества.

 6. ПЗ „ПЯСЪЧНИ ДЮНИ - м.Бабата-Слънчев бряг, обявена със Заповед № 2109 от 20.12.1984 г. Разположена е на територията на гр. Несебър на площ от 94.5 хектара и е обявена с цел опазване на забележителни ботанически и геоложки обекти.

 7. ПЗ „ПЯСЪЧНИ ДЮНИ – 5 бр., обявена със Заповед № 1187 от 19.04.1976 г. Разположена е на територията на гр. Несебър на площ от 10.0 хектара и е обявена с цел опазване на забележителни геоложки обекти.

 8. ЗМ „СМРИКИТЕ-естествено находище на червена пираканта, обявена със Заповед № РД-420 от 14.11.1995 г. Разположена е на територията на гр. Обзор на площ от 58.9 хектара и е обявена с цел опазване естествено находище на червена пираканта и включващото го растително съобщество.

Имотът е отдалечен от посочените защитени територии – най-близката защитена територия е на над 2 км, и не се очаква отрицателни въздействие от обекта върху ЗМ и ПЗ.
4а. Качество и регенеративна способност на природните ресурси

Районът, в който се намира имота представлява урбанизирана среда.


5. Подробна информация за всички разгледани алтернативи за местоположение

Инвестиционното предложение няма алтернатива относно местоположението, предвид разположението на терена намиращ се в урбанизираната територия на гр. Несебър, с начин на трайно ползване - за складова база и сключения Договор за отдаване под наем.IV. Характеристики на потенциалното въздействие при реализацията на инвестиционното предложение

 1. Въздействие върху хората и тяхното здраве, земеползването, материалните активи, атмосферния въздух, атмосферата, водите, почвата, земните недра, ландшафта, природните обекти, минералното разнообразие, биологичното разнообразие и неговите елементи, защитените територии, паметници на културата, различните видове отпадъци и техните местонахождения, както и някои генетично модифицирани организми

Предвидената с инвестиционното предложение дейност ще се извършва на площадка, разположена в имот с идефикатор № 51500.57.45, отдалечена от жилищната зона – 1.5 км. За извършване на дейността не се предвижда извършването на строителни дейности. Площадката е бетонирана. Предвид на това не се очаква въздействие върху хората и тяхното здраве, почвата, земните недра и ландшафта, биологичното разнообразие и неговите елементи.

Източници на неорганизирани емисии: В имота ново строителство не се предвижда. Очаква се въздействие върху качеството на атмосферния въздух в района единствено от МПС. Източник на емисии във въздуха ще бъдат автомобилите на персонала и посетителите на обекта.

Организирани емисии – няма. За отопление през зимния период ще се използва ел. енергия и/или твърдо гориво.

Обекта няма да бъде значим източник на емисии на замърсители в атмосферния въздух на района, поради което въздействието може да бъде оценено като незначително.

С реализирането на обекта шумовата характеристика на района няма да се промени тъй като предлаганата дейност не е източник на значими шумови излъчвания. Шумовото натоварване се очаква да бъде в рамките на пределно допустимите нива за производствено-складови територии и зони, определени съгласно Наредба №6/26.06.2006 г. за показателите за шум в околната среда, отчитащи степента на дискомфорт през различните части на денонощието, граничните стойности на показателите за шум в околната среда, методите за оценка на стойностите на показателите за шум и на вредните ефекти от шума върху здравето на населението.

Площадката не засяга защитени територии и паметници на ку лтурата.

Площадката е с изградена инфраструктура.
2. Въздействие върху елементите на Националната екологична мрежа

Имотът е разположен изцяло в площта на защитена зона „ЕМИНЕ”, с обща площ 68811,23 ha, записана с идентификационен код BG0002043, част от Национална екологичната мрежа в частта и за защитените зони по чл.6 ал.1 т.3 и 4 от ЗБР (НАТУРА 2000 в частта и за опазване местообитанията на птиците от Директива  79/409/ЕЕС).

Защитената зона е обявена със Заповед № РД-560 от 21 август 2009 г. на основание чл. 12, ал. 6 във връзка с чл. 6, ал. 1, т. 3 и 4 от Закона за биологичното разнообразие и т. 1 от Решение на Министерски съвет № 802 от 4.12.2007 г. (ДВ, бр. 107 от 2007 г.) и се създава с цел:


 • опазване и поддържане на местообитанията на посочените в т. 2 видове птици за постигане на тяхното благоприятно природозащитно състояние;

 • възстановяване на местообитания на видове птици по т. 2, за които е необходимо подобряване на природозащитното им състояние.


Предмет на опазване в защитена зона „Емине“ с идентификационен код BG0002043 са следните видове птици: • видове по чл. 6, ал. 1, т. 3 от Закона за биологичното разнообразие:

Черногуш гмуркач (Gavia arctica), Обикновен буревестник (Puffinus yelkouan), Розов пеликан (Pelecanus onocrotalus), Къдроглав пеликан (Pelecanus crispus), Среден корморан (Phalacrocorax aristotelis desmarestii), Малък корморан (Phalacrocorax pygmeus), Малък воден бик (Ixobrychus minutus), Малка бяла чапла (Egretta garzetta), Червена чапла (Ardea purpurea), Черен щъркел (Ciconia nigra), Бял щъркел (Ciconia ciconia), Блестящ ибис (Plegadis falcinellus), Лопатарка (Platalea leucorodia), Червен ангъч (Tadorna ferruginea), Орел рибар (Pandion haliaetus), Осояд (Pernis apivorus), Черна каня (Milvus migrans), Червена каня (Milvus milvus), Белоглав лешояд (Gyps fulvus), Орел змияр (Circaetus gallicus), Тръстиков блатар (Circus aeruginosus), Полски блатар (Circus cyaneus), Степен блатар (Circus macrourus), Ливаден блатар (Circus pygargus), Малък креслив орел (Aquila pomarina), Голям креслив орел (Aquila clanga), Скален орел (Aquila chrysaetos), Малък орел (Hieraaetus pennatus), Късопръст ястреб (Accipiter brevipes), Белоопашат мишелов (Buteo rufinus), Царски орел (Aquila heliaca), Белошипа ветрушка (Falco naumanni), Сoкол скитник (Falco peregrinus), Ловен сокол (Falco cherrug), Сив жерав (Grus grus), Ливаден дърдавец (Crex crex), Kокилобегач (Himantopus himantopus), Турилик (Burhinus oedicnemus), Кафявокрил огърличник (Glareola pratincola), Малък горски водобегач (Tringa glareola), Малка черноглава чайка (Larus melanocephalus), Малка чайка (Larus minutus), Дебелоклюна рибарка (Gelochelidon nilotica), Каспийска рибарка (Sterna caspia), Гривеста рибарка (Sterna sandvicensis), Речна рибарка (Sterna hirundo), Белочела рибарка (Sterna albifrons), Белобуза рибарка (Chlidonias hybridus), Черна рибарка (Chlidonias niger), Бухал (Bubo bubo), Кoзодой (Caprimulgus europaeus), Земеродно рибарче (Alcedo atthis), Синявица (Coracias garrulus), Сив кълвач (Picus canus), Черен кълвач (Dryocopus martius), Среден пъстър кълвач (Dendrocopos medius), Сирийски пъстър кълвач (Dendrocopos syriacus), Дебелоклюна чучулига (Melanocorypha calandra), Късопръста чучулига (Calandrella brachydactyla), Горска чучулига (Lullula arborea), Полска бъбрица (Anthus campestris), Червеногърба сврачка (Lanius collurio), Черночела сврачка (Lanius minor), Белочела сврачка (Lanius nubicus), Черногърбо каменарче (Oenanthe pleschanka), Ястребогушо коприварче (Sylvia nisoria), Голям маслинов присмехулник (Hippolais olivetorum), Полубеловрата мухоловка (Ficedula semitorquata), Градинска овесарка (Emberiza hortulana);

 • видове по чл. 6, ал. 1, т. 4 от Закона за биологичното разнообразие:

Среден морелетник (Stercorarius parasiticus), Малък гмурец (Tachybaptus ruficollis), Голям гмурец (Podiceps cristatus), Червеногуш гмурец (Podiceps grisegena), Черногуш гмурец (Podiceps nigricollis), Голям корморан (Phalacrocorax carbo), Сива чапла (Ardea cinerea), Ням лебед (Cygnus olor), Голяма белочела гъска (Anser albifrons), Бял ангъч (Tadorna tadorna), Фиш (Anas penelope), Зимно бърне (Anas crecca), Зеленоглава патица (Anas platyrhynchos), Шилоопашата патица (Anas acuta), Лятно бърне (Anas querquedula), Червеноклюна потапница (Netta rufina), Кафявоглава потапница (Aythya ferina), Kачулата потапница (Aythya fuligula), Планинска потапница (Aythya marila), Обикновена гага (Somateria mollissima), Звънарка (Bucephala clangula), Среден нирец (Mergus serrator), Голям нирец (Mergus merganser), Малък ястреб (Accipiter nisus), Обикновен мишелов (Buteo buteo), Северен мишелов (Buteo lagopus), Черношипа ветрушка (Керкенез) (Falco tinnunculus), Сoкол орко (Falco subbuteo), Вoден дърдавец (Rallus aquaticus), Зеленоножка (Gallinula chloropus), Лиска (Fulica atra), Стридояд (Haematopus ostralegus), Речен дъждосвирец (Charadrius dubius), Обикновена калугерица (Vanellus vanellus), Голям горски водобегач (Tringa ochropus), Речна чайка (Larus ridibundus), Чайка буревестница (Larus canus), Mалка черногърба чайка (Larus fuscus), Жълтокрака чайка (Larus cachinnans), Пчелояд (Merops apiaster).

Зоната обхваща най-източните части на Стара планина от село Паницово на запад до нос Емине на изток. На север се простира до долината на река Двойница, а на юг достига до селищата Ахелой и Каблешково, като обхваща и северната част на Бураския залив. При нос Емине брегът е стръмен скалист. Самият бряг представлява тясна чакълеста ивица, над която се издига стръмна до отвесна скала, на места обрасла с храсталаци. В района преобладават ксеротермни тревни съобщества от белизма (Dichantium ischaemum), луковична ливадина (Poa bulbosa) и др. На места по склоновете и овразите са разпръснати храсталаци предимно от драка (Paliurus spina-christi), както и вторични гори от дъб (Quercus spp.) (Бондев, 1991). Планинската част е покрита предимно с широколистни гори. В равнината част преобадават селскостопанските земи, с отделни части от естествена растителност и малки влажни зони. 26% от площта на мястото е заета от плитките води на северната част на Бургаския залив.

По голямата част от територията е държавна собственост- 41%, общинската собственост обхваща 30%, а частната - 29%."

На територията на „Емине” са установени 218 вида птици, от които 60 са включени в Червената книга на България (1985). От срещащите се видове 96 са от европейско природозащитно значение (SPEC) (BirdLife International, 2004). Като световно застрашени в категория SPEC1 са включени 8 вида, а като застрашени в Европа съответно в категория SPEC2 - 29 вида, в SPEC3 - 59 вида. Мястото осигурява подходящи местообитания за 79 вида, включени в приложение 2 на Закона за биологичното разнообразие, за които се изискват специални мерки за защита. От тях 73 са вписани също в приложение І на Директива 79/409 на ЕС. Емине е разположено на прелетния път Via Pontica и има международно значение като типично “място с тесен фронт на миграция” за прелитащите над него пеликани, щъркели и грабливи птици.

Мигриращите птици се концентрират да преминават Стара планина именно в тази част, поради факта че е сравнително най-ниската и лесна за преминаване преграда. Щъркелите и пеликаните често летят направо през Бургаския залив.

Гористата част се използва от мигрантите – главно грабливите птици за хранене и нощуване. Равнинните части южно от планинските склонове се използват от нощувалите и прелитащите мигранти за набиране на височина. Значителни количества бели щъркели и пеликани прелитат и над акваторията, пресичайки Бургаския залив. Крайбрежните скали и акваторията на Емине са едни от малкото в България, където постоянно се среща средиземноморския буревестник (Puffinus yelkouan). Емине е едно от най-важните места в страната от значение за Европейския съюз за този вид, както и за големия маслинов присмехулник (Hippolais olivetorum), горската чучулига (Lullula arborea), полубеловратата мухоловка (Ficedula semitorquata), средния пъстър кълвач (Dendrocopos medius), синявицата (Coracias garrulus), малкия креслив орел (Aquila pomarina), късопръстия ястреб (Accipiter brevipes), черногърбото каменарче (Oenanthe pleshanka), речната рибарка (Sterna hirundo) и белочелата рибарка (Sterna albifrons). През зимата в крайбрежните морски води се концентрират значими количества черногуши гмуркачи /Gavia arctica/, кафявоглави потапници /Aythya ferina/ и други водолюбиви птици.

Имотът, предвиден за реализация на инвестиционното предложение, представлява урбанизирана територия с изграден сграден фонд и съществуваща инфраструктура.

Обработваемият характер на земята е загубен от години. Дървесна растителност липсва.

На площадките, предназначени за извършване на горецитераната дейност, липсват гнездови находища на птици.

Бозайниците на терена са само преминаващи.

Инвестиционното предложение не съдържа дейности, които биха могли да окажат неблагоприятно въздействие върху видовете, предмет на опазване в защитената зона. Теренът е урбанизиран и с реализиране на инвестиционното предложение няма да се променят условията в защитената зона. Тук няма растителни видове със специален природозащитен статус, съгласно Закона за биологичното разнообразие. Територията се използва от някои врабчоподобни птици (Passeriformes) като място за почивка и хранене. Тук кацат отделни индивиди или малки ята на щиглеца (Carduelis carduelis), конопарчето (Carduelis cannabina), сивата врана (Corvus cornix), чавката (Corvus monedula), посевната врана (Corvus frugilegus), свраката (Pica pica), обикновения скорец (Sturnus vulgaris), домашното врабче (Passer domesticus), полското врабче (Passer montanus), жълтата овесарка (Emberiza citrinella), сивата овесарка (Emberiza calandra) и други видове птици.

С реализирането на инвестиционното предложение не се очаква загуба на местообитания. Не се очаква фрагментация на местообитанията, тъй като ИП не засяга части от защитената зона. При реализиране на ИП няма да има нарушени въздушни коридори за мигриращите реещи се птици.

Не съществува вероятност някой от видовете, предмет на опазване в защитена зона да престане да ги обитава в резултат от реализиране на обекта. Целостта на защитената зона, нейната структура, функции и природозащитни цели няма да бъдат засегнати. Няма да бъдат засегнати ценните местообитания, обект на специална защита от Директива 94/43 на Съвета на Европейската икономическа общност, няма да бъдат обезпокоявани и видовете птици, включени в Приложение 1 на Директивата за птиците 79/409 на Съвета на Европейската икономическа общност.

Няма да се извършва ново строителство. С реализирането на проекта няма да настъпи нарушаване на целостта, намаляване на разнообразието и стесняване на териториите на естествените местообитания.


3. Вид на въздействието

При спазване изискванията на нормативната уредба, отнасяща се до експлоатацията на този вид обекти и предвид местоположението на площадката, не се очаква вредно въздействие.


4. Обхват на въздействието - географски район, засегнатото население, населени места

Не се очаква реализирането на обекта да засегне близко населени места. Имота не попада в жилищна територия. Въздействието по отношение на акустичната обстановка се ограничава до границите на парцела.


5. Вероятност на поява на въздействието

Не се предвижда отрицателно въздействие.


6. Продължителност, честота и обратимост на въздействието

Вероятността за отрицателно въздействие е ниска.
 1. Мерки, които е необходимо да се включат в инвестиционното предложение, свързани с предотвратяване, намаляване или компенсиране на значителните отрицателни въздействия върху околната среда

Ще се спазват всички изисквания за такъв вид площадки.

 1. Трансграничен характер на въздействията

Не се очаква трансгранично въздействие.
Възложител: ..............................

Каталог: ovos


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница