Информация за преценяване необходимостта от овосстраница1/8
Дата14.01.2017
Размер1.06 Mb.
#12644
  1   2   3   4   5   6   7   8ИНФОРМАЦИЯ
ЗА ПРЕЦЕНЯВАНЕ НЕОБХОДИМОСТТА ОТ ОВОС

НА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА АГЕНЦИЯ „ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА” ЗА ОБЕКТ: „АМ „МАРИЦА” ОРИЗОВО- КАПИТАН АНДРЕЕВО. ЛОТ I ОРИЗОВО-ДИМИТРОВГРАД от КМ 5+000 ДО КМ 36+400. ИЗМЕСТВАНЕ НА ПЪТ II-66 ЧИРПАН-СТАРА ЗАГОРА И НАДЛЕЗ НАД АМ „МАРИЦА” ПРИ КМ 5+028

- София -- Май 2012 г. -Въведение

Информацията за преценяване на необходимостта от ОВОС на инвестиционното предложение на Агенция “Пътна инфраструктура” за обект: Път II-66 „Чирпан – Стара Загора” – Изместване на трасето и надлез над АМ „Марица” при km 5+028” е изготвена в съответствие с изискванията на Приложение № 2 към чл. 6 на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ДВ бр.3/2011 г.) и писмо изх. № ОВОС-30/29.03.2012 г на Министерството на околната среда и водите (приложение 1).

Съгласно цитираното писмо на МОСВ инвестиционното предложение може да се счита като разширение и/или изменение на обект по смисъла чл 93, ал. 1, т. 2 от Приложение № 2 на ЗООС и подлежи на преценяване на необходимостта от ОВОС. Предвид засягане на територия, контролирана от две РИОСВ компетентен орган за вземане на решение е Министърът на околната среда и водите.

І. Информация за контакт с възложителя

Данни за възложителя.


1. Име, ЕГН, местожителство, гражданство на възложителя – физическо лице, седалище и единен идентификационен номер на юридическото лице; Булстат.

Инвеститор: Фонд “Агенция пътна инфрастуктура” – гр. София

Булстат: Серия “Ю” № 000695089

Данъчен номер: 1221002772

Директор: инж. Милош Поцков

2. Точен и пълен пощенски адрес

София - 1000

Бул. “Македония”3

Фонд “Агенция пътна инфрастуктура”

3. Телефон, факс и e-mail

02 / 952 19 93; 02/ 952 12 42

е-mail: lebanov@dir.bg

4. Лице за контакти

инж. Виктор Лебанов


ІІ. Характеристики на инвестиционното предложение

 1. Резюме на предложението

Предмет на Инвестиционното предложение е ситуационно изместване на Път II-66 „Чирпан – Стара Загора” и надлез над АМ „Марица” с цел осигуряване на нормални експлоатационни условия на съществуващия път по време на строителството на автомагистралата и след това – при нейната експлоатация. Новопроектираното трасе е разположено на юг от съществуващия асфалтов път. Дължината на пътния участък, който ще бъде изместен е 923,68 m. Точката на пресичане с АМ „Марица” ще се измести на 38 m от сега съществуващата.

Ситуационно в участъка на пресичане пътят е разположен в права. В момента част от него е разрушен и е изградена етапна връзка за осигуряване на трафика между построения участък на АМ „Марица” и градовете Чирпан и Поповица.

Път II-66 пресича АМ „Марица” при km 4+990. Габаритът му е 7,50/10,50 m и включва:


 • асфалтова настилка 7,50 m - две активни ленти от по 3,50 m плюс две водещи ивици по 0,25 m за маркиране;

 • пътни банкети – 2х1,50 m – стабилизирани с уплътнен несортиран трошен камък.

Понастоящем в района на пресичането е изградена етапна връзка за осигуряване на трафика между построения участък от АМ „Марица” и гр. Чирпан и с. Поповица.
Новопроектираното трасе е разположено на юг от съществуващия асфартов път. Дължината на пътния участък, който ще бъде изместен е 923,68 m. Проектната ос е съобразена в началото и края със съществуващото положение. Новопроектираният път се отделя от съществуващия с дясна крива с радиус R = 410 m и веднага след това следва лява крива с радиус R = 390 m. Пресичането на АМ „Марица” ще се осъщесвява в прав участък посредством надлез при km 5+028 по километража на автомагистралата. Проектирани са две аварийни площадки от двете страни на пътя.

Габаритът на пътя ще бъде 7,50/10,50 m, в това число две ленти по 3,75 m и два банкета по 1,50 m. Проектната скорост е Vпр = 80 km/h.

Надлезът при km 5+028 над АМ „Марица” е проектиран като четириотворно съоръжение с обща дължина L = 68,72 m. Връхната конструкция е предвидена от монтажни, широкофланшови, предварително напрегнати на стенд, главни греди ГТ75 с дължина17,00 m, изпълнени по индивидуален проект от бетон клас В45. Във всеки отвор на надлеза се монтират по осем броя греди, разположени на по 1,42 m осово разстояние една от друга. Гредите са обединени посредством пътна плоча с дебелина 16 cm, изпълнена от бетон клас В30, която преминава без прекъсване над вътрешните опори (стълбовете).

Устоите на надлеза са обсипни. Състоят се от ригели, изпълнени от бетон клас В30, подпрени на по две колони с правоъгълно сечение с размери 80/130 cm. Фундирането е плоско върху общи фундаменти. Колоните на стълбовете се изпълняват от бетон клас В30, а фундаментите – от бетон клас В25. Откосите на насипите при устоите, попадащи в сянката на съоръжението, ще се облицоват с бетон клас В25 с дебелина 10 cm, армиран с мрежа Ø 4 mm на карета 10/10 cm.

Повърхностните води се оттичат посредством напречните и надлъжните наклони на пътното платно до окопа и от откоса на пътното тяло, също влизащи в окопа. Навсякъде окопите са облицовани със сглобяеми бетонови елементи ЕО-1.5б200 (100) върху пясъчна възглавница.

Предвиждат се:

- изменение на трасето на електропровод ВЕЛ 20 kV „Плодовитово”;

- техническа рекултиващия на изоставената пътна отсечка km 0+150÷0+700.

В хидроложко отношение участъкът на инвестиционното предложение се намира в поречието на р. Марица, в обхвата на вододелния участък между реките Омуровска и Текирска – леви притоци на р. Марица.

Според хидрогеоложкото райониране на България инвестиционното предложение попада в Пловдивския подрайон на Южнобългарския артезиански басейн в Междинната област. Хидрогеоложките условия се характеризират с порови подземни води, които формират подземно водно тяло „Порови води в Неоген-Кватернер – Пазарджик-Пловдивския район” с код BG3G00000NQ018, което представлява напорен слоест водоносен комплекс в глинесто-песъчливите отложенията на Ахматовската свита в неогена.

В обхвата на инвестиционното предложение няма изградени водоовземни съоръжения от подземни води за питейно-битови и други цели.

Геоложката среда на инвестиционното предложение, което и в границите на Горнотракийската депресия, е представена от песъчливи и варовити глини от горната част на радреза на Ахматовската свита в неогена, покрити от маломощни кватернерни делувиални глини.
 1. Доказване на необходимостта от инвестиционното предложение

Предназначението на обектаПът II-66 „Чирпан – Стара Загора” – изместване на трасето и надлез над АМ „Марица” е осигуряване на нормални експлоатационни условия на съществуващия път както по време на строителството на автомагистралата, така и по време на експлоатацията й. Чрез новопостроения надлез се запазва функционирането на път ІІ-66, който е важна артерия за региона. 1. Връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности

Проектното трасе на участъка от Път II-66, предмет на инвестиционното предложение, пресича автомагистрала „Марица” и електропровод 20 кV „Плодовитово”, като за последния има изработен и съгласуван с EVN проект за изместването му (приложения 2 и 3 изх.№№ 109/20.01.2012 г. и 340/17.02.2012 г.). Не се засягат съоръжения на „Напоителни системи” (писмо изх.№ 35/05.01.2012 г. – приложение 3а), съоръжения на М-во на вътрешните работи (писмо изх.№ 3212-00-454/29.12.2011г. - приложение 3б), съоръжения и комуникации на М-во на отбраната (писмо изх.№ 11-00-688/07.02.2012 г приложение 3в), съоръжения и комуникации на „Булгартрансгаз” (писмо изх.№ БТГ 24-00-39/09.01.2012 г приложение 3г), нито електронна съобщителна мрежа на “Vivacom” (писмо изх.№ 95-П-2/04.01.2012 г приложение 3д), „В и К”ЕООД- Ст.Загора на 27.12.2011 г. – без забележки (приложение 3е). 1. Подробна информация за разгледани алтернативи

Инвестиционното предложение – пресичане на АМ „Марица” от път ІІ-66 е залегнало в проекта на АМ „Марица”, която ще бъде основна пътна артерия в региона. Предвид утвърденото трасе на автомагистралата, пресичането й от второкласния път е предопределено по място, което изключва възможността за вариантни решения. Неприемлива е и „нулевата” алтернатива, при която няма как да функционира път ІІ-66. 1. Местоположение на площадката, включително необходима площ за временни дейности по време на строителство

Теренът в обхвата на инвестиционното предложение попада в две области:

- Област Стара Загора, община Братя Даскалови, землище на с. Градина, ЕКАТТЕ 17484 ;

- Област Провдив, община Първомай, землище на с. Плодовитово, ЕКАТТЕ 56811;.

Съгласно част «Пътна» на техническия проект за строителната площадка се предвижда площ от 5,56 dka.

 1. Описание на основните процеси, капацитет

Съгласно инвестиционното предложение за строителство изместването на път ІІ-66 Чирпан-Стара Загора и построяването на надлез над АМ „Марица” при km 5+028 следва да се изпълнят видовете работа, описани в техническия проект, а именно:

А. Земни работи

- изкоп на горния слой почва – 5560 m3

- изкоп на неподходящ материал за изграждане на насип – 1326 m3

- взаимстван изкоп подходящ материал група „А-1” – 4223 m3

- подходящ материал в насипа – 37439 m3

- разделно временно депониране на земните маси подходящи за използване при оформяне на насипи;

- разделно депониране на хумус и последващото му използване при изпълнение на проекта за рекултивация;

Б. Настилки – трошен камък с непрекъсната зърнометрия – 2659 m3

В. Бетонови работи на място – 5 m3 (клас В15) и 1 m3 (клас В20)

Г. Асфалтови работи


 • Доставяне на асфалтови смеси за основен пласт и долен пласт на покритието 2551 t;

 • Доставяне на асфалтови смеси за износващи пластове – 24407 m2;

Д. Отводнителни работи

– отводнителни улеи по откоси – 198 m, • облицовани отводнителни окопи – 1483 m;

 • бордюри бетонови – 500 m.

Е. Маркировка

 • Доставяне на консумативи за хоризонтална пътна маркировка и съоръжения за вертикална сигнализация; осигуряване на пътни знаци за предвидената временна организация на движението;

 • осигуряване на необходимата строителна техника и поддържането й в отлично експлоатационно състояние.

Ж. Изграждане на съоръжението

Изграждането на съоръжението (стоманобетонов надлез при km 5+028) обхваща:

- изграждане на долното строене на моста, включително земните работи;

- изграждане на връхната конструкция на моста заедно с тротоарните блокове в зоните на конзолните крила;

- монтаж на стоманен парапат с h = 1,10 m и еластична ограда

З. Изпълнение на рекултивационен проект на сега съществуващия път ІІ-66, който предвижда:

- разкъртване и извозване на съществуващата асфалтова настилка - 488 m3

- разкъртване и извозване на пътна основа от трошен камък – 1628 m3

- изкоп на земни маси за подравняване и извозване на депо – 6373,5 m3

- подравняване и изглаждане с булдозер – 8082 m2

- разораване на площ за рекултивация - 8082 m2

- брануване на площ за рекултивация - 8082 m2

З. Изместване на трасето на съществуващия електропровод 20 кV „Плодовитово”, който попада в трасето на новопроектирания участък от път ІІ-66.

И. Социално битови дейности


 • осигуряване на необходимите санитарно-хигиенни условия за работа на строителните работници и строителния надзор;

 • разкриване на временни работни места, които ще бъдат осигурени от строителната организация.

Й. Планиране на видовете строителни дейности във времето

- изработване на ПОИС за предвидените строителни работи

 1. Схема на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура

Ситуационното изместване на Път II-66 „Чирпан – Стара Загора” и построяването на надлез над АМ „Марица” по същество няма да промени съществуващата пътна инфраструктура в региона. Промяна в положителна посока ще бъде осигуреното безконфликтно пресичане на две нива на пътища от различен клас (автомагистрала и второкласен път), което ще създаде условия за реализиране на предвидените оптимални скорости на автомобилния трафик, при избягване на задръствания и увеличени емисии на вредни вещества в атмосферата.

 1. Програма за дейностите, включително за строителство, експлоатация и фазите на закриване, възстановяване и последващо използване

Съгласно инвестиционното предложение за ситуационно изместване на Път II-66 „Чирпан – Стара Загора” и построяването на надлез над АМ „Марица” се предвиждат всички видове пътни строителни дейности.

Предвижда се изграждане на: • изкопи, насипи, пътен надлез

 • отводнителни съоръжения – улеи по откосите и облицовани отводнителни окопи за отвеждане на дъждовните води

 • извършване на рекултивационни мероприятия на сега съществуващото трасе;

 • хоризонтална маркировка и вертикална сигнализация на трасето.

Формираните отпадъци при извършването строителството на инвестиционното предложение ще бъдат извозени на определените за целта места при взето съгласие на общините.

Временно използваната площадка за разполагане на механизацията на пътното платно и за складиране на материали също ще бъде почистена преди въвеждането на съоръжението в експлоатация.

На база програмата за строителните дейности ще бъде изработен ПОИС (План за организация на строителството), изпълнението на който ще се следи от строителния надзор. Частта по екология ще бъде под контрола на РИОСВ – Пловдив и РИОСВ – Стара Загора..

За периода на експлоатация ще се предвидят мероприятия по поддръжка на съоръжението, както и ще се изработи план за действия при аварийни и кризисни ситуации.

Надлезът на път ІІ-66 над АМ „Марица” при km 5+028 практически е “вечно съоръжение”, така че не се предвиждат фази на закриване, възстановяване и последващо използване.


 1. Предлагани методи на строителство

Инвестиционното предложение на възложителя предвижда изместване трасето на сега съществуващия път на разстояние 38 m в южна посока и строеж на надлез на път ІІ-66 над АМ „Марица” при km 5+028 (по километража на магистралата) с цел изпълнение на строителните норми за пътища и безконфликтно пресичане на две нива на пътища от различен клас (автомагистрала и второкласен път). При извършване на строителните работи ще бъдат използвани традиционните материали за този вид дейност – трошен камък, чакъл, пясък, цимент, асфалт, стомана и др. Земните работи по трасето на надлеза ще са свързани с изкопни и насипни работи. Ще бъде използвана подходяща за дейността механизация. Основно строителните работи ще бъдат извъшвани на място. Използваните инертни материали ще бъдат докарвани от съседни кариери, като това ще се реши от фирмата, извършваща строежа на съоръжението.

Изместване на трасето на съществуващия електропровод 20 кV „Плодовитово”, който попада в трасето на новопроектирания участък от път ІІ-66, ще се извършва успоредно с основните строителни работи.

Всички строителни дейности ще се извършват в сервитута на съществуващото трасе преди рекултивацията на терените, като стремежът ще бъде да не се използват допълнителни площи от съседни територии. В количествената сметка на необходимите за строителство площи не са включени такива извън съоръжението. 1. Природни ресурси, предвидени за използване по време на строителството и експлоатацията

Основните природни ресурси, суровини и материали, които ще бъдат използвани при реализиране на инвестиционното прадложение “ надлез на път ІІ-66 над АМ „Марица” при km 5+028” са:

 • вода за мокрите процеси при извършването строителството на съоръжението и вода за питейно-битови нужди на работниците – около 50 m3 / y;

- горива за използваните моторни превозни средства, машини и съоръжения, които ще бъдат използвани при извършване на строителните работи – 10 t / y

- различни строителни материали, които ще бъдат необходими при извършването на строителството на надлеза; кариерите, от които ще бъдат добивани при съответните разрешения и обосновани предложения;

- електроенергия за извършване на някои технологични процеси при реализирането на надлеза, както и за битови нужди на работниците, участващи при строителството му – около 1000 kwh.

При експлоатацията на надлеза на път ІІ-66 над АМ „Марица” при km 5+028” няма да бъдат необходими много основни материали и суровини поради сравнително неголямата му дължина. Основните материали, които ще бъдат необходими за поддържане на в нормално състояние са:

- пясък и луга за опесъчаване на трасето при снеговалежи и поледици около 1 t / y, като количеството зависи от конкретните зимни условия;

- горива за моторните превозни средства, участвуващи в поддържането на пътя при зимни условия, като почистване на снега, опесъчаване и др. – около 1 t / y;

- други материали, които са свързани с нормалното поддържане на участъка от пътя, извършване на ремонтни работи и др. 1. Отпадъци, които се очаква да се генерират - видове, количества и начин на третиране

При извършване на строителството ще бъдат генерирани известни количества строителни отпадъци от:

- изкопни земни маси - изкоп на неподходящ материал за изграждане на насип – 1326 m3;

При изпълнение на рекултивационния проект се очакват отпадъци от:

- разкъртване и извозване на съществуващата асфалтова настилка - 488 m3

- разкъртване и извозване на пътна основа от трошен камък – 1628 m3

- изкоп на земни маси за подравняване и извозване на депо – 6373,5 m3

- отпадъци от инертни материали, бетонови парчета и др.

Ще бъдат генерирани и битови отпадъци от работниците, извършващи строителството.

За да се намали въздействието на генерираните отпадъци върху околната среда през време на строежа на надлеза е необходимо:

- създаване на вътрешен ред за събирането, извозването и третирането на генерираните отпадъци при реализирането на инвестиционното предложение – това следва да се представи от фирмата, спечелила търга за строителство на участъка;

- поставяне на съдове “Мева” на подходящи места за събиране на битовите отпадъци от работниците на обекта около фургоните;

- недопускане разхвърлянето на отработените масла от моторните превозни средства и други съоръжения по площадката; смяната им да се извършва на автосервизи и бензиностанции;

- разработване на авариен план за кризисни ситуации и залпови замърсявания, както по време на изграждането надлеза, така и при неговата експлоатация, и мерки за тяхното преодоляване или предотвратяване;

- постоянно събиране и извозване на генерираните отпадъци при строителството на обходния път и тяхното депониране на подходящи места или депо при съответното разрешение от местните общини;

- упражняване на строг контрол по събирането, извозването и екологосъобразното третиране на генерираните отпадъци.

През време на експлоатацията на надлеза на път ІІ-66 над АМ „Марица” при km 5+028 се очакват отпадъци от почистването на пътните канавки, тяхното събиране и извозване, което е от съществено значение за бързото отвеждане на оттичащите се дъждовни води от пътното платно. Количеството на тези отпадъци не е голямо, но тяхното периодично събиране и извозване е от голямо значение за естетическото и екологичното състояние на пътния участък.

Количествата на различните видове отпадъци, които ще бъдат генерирани през време на извършване строителството на надлеза, както и тези по време на експлоатацията му, начините за тяхното третиране, ще бъдат дадени раздел ІV.1.6.8. на информацията. Някои от отпадъците могат да бъдат оползотворени при изпълнение на проекта за рекултивация на старото пътно трасе, като например част от общото количество (6373,5 m3) на изкопаните земни маси, които е предвидено да се използват за подравняване на терена при рекултивацията му (проект за рекултивация).


 1. Информация за разгледани мерки за намаляване на отрицателните въздействия върху околната среда

При извършване на изместването на път ІІ-66 и строителството на надлеза над АМ „Марица” и след това – при експлоатацията му, не се очаква значително въздействие върху компонентите на околната среда. Независимо от това, разработеният план за изпълнение на мерките за намаляване или предотвратяване на отрицателното въздействие върху компонентите на околната среда, върху работниците още повече ще допринесе за подобряване на екологичното състояние на района. В таблица ІІ.12–1 е представен план с мерките за намаляване въздействието върху околната и работната среда при строителството и при експлоатацията на инвестиционното предложение. Този план е отворен и ще бъде допълван при възникване на специфични условия при строителството и експлоатацията му.

Таблица № ІІ.12 – 1Мерки за намаляване на отрицателните въздействия върху компонентите на околната средаПредвидени мерки

Период на изпълнение

Резултат от изпълнението на мерките

1

2

3

4

1.

Разработване на ПОИС за извършването на строителните работи

Преди започване на строи-телство

Създаване на условия за нормално протичане на строителните работи по график;

2.

Разработване на план за аварийни и кризисни ситуации и залпови замърсявания на района

Преди започване на строи-телство

Предотвратяване или начини за преодоляване на аварийните и кризисни ситуации и залпови замърсявания на района

3.

Атмосферен въздух

3.1

Поддържане на строителната техника в изправност

Строител-ство

Създаване на условия за нормално и безаварийно строителство; ЕВВ в рамките на стандартите за МПС.

3.2

Да не се допуска работа на празен ход на двигателите на пътно-транспортната техника

Строител-ство

Намаляване на ЕВВ в атмосферата

3.3

При сухо и ветровито време се извършва периодично оросяване на пътното легло и депонираните финодиспeрсни инертни материали. Да се забрани извънгабаритно натоварване на МПС с инертни материали с оглед предотвратяване на разсипване.

Строител-ство

Ограничаване на праховите емисии.

3.4

Определяне маршрути за движение на строителната техника доставяща материалите.Забрана за преминаване през защитени територии и зони. При възможност – използване на обходни пътища на населените места

Строител-ство

Опазване чистотата на въздуха в населените места
Организиране на изправен машинен парк за механично почистване на снеговалежите

Експлоа-тация

Осигуряване безопасност на движението.

4.

Повърностни и подземни води

4.1

Повърхностни води4.1.1

Да се забрани изхвърляне на отработени масла, горивни материали и всякакъв вид отпадъци в суходолия и дерета.

Строител-ство

Опазване чистотата на повърхностните течащи води

4.2

Подземни води - не са необходими смекчаващи мерки

5.

Отпадъци

5.1

Определяне местата за депониране на генерираните отпадъци по време на строителството и съответни разрешения

Преди започване на строителство

Предотвратяване замърсяването на района от генерираните отпадъци, възможност за тяхното оползотворяване и третиране

5.2

Разработване на програма за управление на отпадъците при извършване на строителството, създаване на вътрешен ред за тяхното извозване и третиране.

Преди строител-ството

Контрол върху извозването и третирането на генерираните отпадъци

5.3

Да се доставят химически тоалетни на работните площадки и 2 бр.кофи”Мева” за събиране на битовите отпадъци.

Строител-ството

Предотвратяване замърсяването на района

6

Геоложка среда6.1

Проектирането на обекта въз основа на резултатите и препоръките в доклада за проведените инженерно-геоложки и хидрогеоложки проучвания и изследвания

Раб. проект

Опазване на земните недра

6.2

Качествено изпълнение на строителните работи в съответствие с работните проекти чрез цялостна система за тяхното управление и рекултивация на терена около построените съоръжения

Строител-ство

Опазване на земните недра и подземните води

6.3

Да не се допуска създаване на негативни безотточни релефни форми и подприщване на повърхностните води, разливане на нефтопродукти и други опасни вещества и материали от строителните и транспортни средства

Строител-ство

Опазване на земните недра

6.4

Да бъде създаден вътрешен ред за събирането, извозването и третирането на битовите и строителните отпадъци

Строител-ство

Опазване на земните недра от замърсяване

6.5

В района на надлеза да не се допуска складиране на нефтопродукти и опасни вещества и материали;

Експлоата-ция

Опазване на земните недра от замърсяване

6.6

При извънредни ситуации (земетресения, замърсяване при аварийно разливане на нефтопродукти и други опасни вещества и материали) да се предприемат действия за намаляване и ликвидиране на отрицателните последици, регламентирани в дествуващите законови и нормативни документи и да се сигнализират незабавно службите, пряко ангажирани в борбата с бедствия и аварии.

Експлоата-ция

Опазване на земните недра и подземните води от замърсяване

7

Земи и почви7.1

Отнетият и депониран хумус да се отделя от останалата земна маса

Преди основните строителни работи

Запазване на хумуса, като същият се използва за рекул-тивация на откосите на изкопите, насипите, строителната площадка и старото трасе на път ІІ-66

7.2

Депонирането на излишните земни маси да става на места, които са съгласувани с РИОСВ и общините.

Строител-ство

Елиминиране на негативни картини около съоръжението по време на експлоатацията му

7.3

Озеленяване и биологично укрепване на откосите с подходяща растителност от местни растителни видове

След приключване на стр. работи

Предотвратяване възникването на ерозия.

7.4

Дозиране на препарати за зимно поддържане в рамките на технологичния оптимум.

Експлоата-ция

Опазване чистотата на почвите, осигуряване безопасност на движението при зимни условия

8

Растителен и животински свят, защитени територии

8 А

Растителен свят1

Подбор на местни дървесни, храстови и тревни видове за озеленяване и рекултивация на прилежащите терени

В края на стр.работи

Опазване на местната растителностЖивотински свят


1

Грижливо извозване на депонираните скални и земни маси без да се засягат и увреждат местообитания на животни и елементи на природните ландшафти в района.

Строител-ство

Опазване на част от съществуващата в почвения слой безгръбначна фауна (мекотели, членестоноги, червеи, почвени амеби и пр.) върху затрупаните терени

2

Въвеждане строг режим на работа на всички строителни машини особено в размножителния период и забрана да се работи на празен ход;

строителство

Избягване на шумово натоварване като дестабилизиращ популациите на птици и бозайници факторЗащитени територии1

При изготвяне на строителните маршрути на техниката да не се преминава през защитени територии и зони, а да се определят временни строителни пътища в максимална отдалеченост от тях

строителство

Опазване на защитените територии и зони от замърсяване чрез емисии вредни вещества (ЕВВ), прахови емисии, строителни отпадъци, шум, топлинно и светлинно замърсяване

9.

Вредни физични фактори - шум9.1

Строителната дейност да се извършва през деня (светлата част от денонощието);

Обслужващият строителството транспорт да спазва допустимата скорост от 30 km/h при преминаване през населени места, като по възможност се използват обходни на населените места пътищаСтроител-ството

Опазване на околната среда от наднормени шумови нива през вечерен и нощен период

9.2

За пряко заетите в строителната дейност да се предвидят индивидуални средства за защита (антифони).

Строител-ството

Опазване здравето на работещите

9.3

Да не се допуска работа на строителната техника на празен ход.

Строител-ството

Намаляване експозицията на работещите на шум

10.

Ландшафт
10.1

Изработен е проект за рекултивация с предвидени конкретни мероприятия.

В крайна фаза на строител-ство

Естетическо вписване на надлеза в ландшафта

11.

Санитарно-хигиенни условия11.1

Осигуряване подходящо работно облекло и лични предпазни средства на работниците и добри битови условия

При строител-ството

Намаляване на риска от заболявания, травми и злополуки при работа, осигуряване на подходящи условия за почивка.

11.2

Провеждане на периодични инструктажи с работниците по строителството и поддръжката на подлеза и запознаването им с възникнали специфични условия.

При строителството и при експлоата-цията

Намаляване на трудови злополуки при строителството;

Поддържане на пътния участък в добро експлоатационно състояние и осигуряване безопасност на движението при експлоатацията12.

Културно-историческо наследство

12.1

Провеждане на предварителна разяснителна работа сред работещите как да се процедира при евентуално попадане на нова историческа находка.

Строител-ство

Опазване на паметниците на културно-историческото ни наследство

Каталог: ovos


Сподели с приятели:
  1   2   3   4   5   6   7   8
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница