Информация за преценяване необходимосттастраница1/8
Дата09.04.2018
Размер1.2 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8

България, Проект за развитие на общинската инфраструктура

Изготвяне на регионални генерални планове за водоснабдяване и канализация в западен регион на Република България, MIDP-MP-QCBS3, Заем №: 7834-BG

Информация

за преценяване необходимостта

от Екологична оценка

/ ал.2 на чл.8 от Наредбата за условията, реда и методите за извършване на ЕО на планове и програми –ПМС №139/ДВ бр57 /2004 г., посл.изм.и доп. ДВ бр.38/18.05.2012/

Регионален генерален план

за водоснабдяване и канализация на обособената територия на «В и К» ЕООД гр. Берковица

Възложител: МРРБноември 2012 г.

Регионален генерален план за водоснабдяване и канализация на обособена територия на „ВиК” ЕООД гр. Берковица (ал.2 на чл.8 от Наредбата за условията, реда и методите за извършване на ЕО на планове и програми –ПМС №139/ДВ бр57 /2004 г., посл. изм.и доп. ДВ. бр.38 от 18 05. 2012 г.)
Възложител:

Информация за възложителя на плана
Име: Министерство на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ)

Пълен пощенски адрес: гр. София 1202 ул. „ Кирил и Методи”. №17-19централа тел. 9405-9; факс. 987 25 17; www. mrrb.government.bg.

Лице за връзка:
1. Характеристика на Проект за Регионален Генерален план за водоснабдяване и канализация на обособена територия на Водоснабдяване и Канализация (В и К оператор) ЕООД гр. Берковица
Обща информация за предложения план/програма
Правителството на Република България, в сътрудничество със Световната банка, е в процес на изпълнение на Проект за развитие на общинската инфраструктура за подобряване на водоснабдяването, за да се осигури добро качество и достатъчно количество вода за различните цели. Това се постига чрез изготвяне на регионални генерални планове за водоснабдителни и канализационни системи в отделните обособени територии на съответните В и К оператори.
Проектът се разработва на базата на Техническо задание от Министерството на регионалното развитие и благоустройство (МРРБ).
Проекта за развитие на общинската инфраструктура в България включва изготвяне на регионални генерални планове за водоснабдяване и канализация в Западен, Централен и Източен регион на Република България MIDP-MP-QCBS3, Заем N7834-BG
Основание за изготвяне на плана

Правен фундамент на проекта за изработване на регионални генерални планове за водоснабдяване и канализация е разпоредбата на чл.198и от Закона за водите. В цитираната правна норма са посочени и характеристиките на регионални генерални планове – те трябва да обхващат цялата обособена територия, а съдържанието му да включва най-малко:

1) анализ на състоянието и нуждите на В и К системите и съоръженията на съответната територия;

2) анализ на цената и качеството на предоставените В и К услуги в обособената територия и прогноза за развитие на В и К услугата с цел удовлетворяване на потребителите, намаляване на загубите на вода и осигуряване на добро качество на услугата при социална поносимост на цената;

3) цели и приоритети за развитие на В и К системите и съоръженията в обособената територия, чрез които се постига съответствие с правото на Европейския съюз и с планираните в съответния план за управление на речния басейн програми от мерки по събиране, отвеждане и пречистване на отпадъчните води от урбанизираните територии;

4) населени места над 10 000 е.ж., за които се изготвят генерални планове на агломерации и график за приемането им;

5) дългосрочна инвестиционна програма за изпълнението на плана и краткосрочна инвестиционна програма за първия 7-годишен период.
Консорциум НРНСАД ДЗЗД е сключил Договор с Министерство на регионалното развитие и благоустройството за консултации за «Изготвяне на Регионални Генерални планове за Водоснабдяване и Канализация в Западен Регион», в чиито рамки се изготвя Проект за Регионален Генерален план за водоснабдяване и канализация на обособена територия на «Водоснабдяване и Канализация» ЕООД гр. Берковица.
Период на действие и етапи на изпълнение на Плана

Периода за действие е ситуиран спрямо инвестиционната програма и е разпределен по години както следва:

 • Краткосрочна инвестиционна програма (2014-2020 г.)

 • Средносрочнаинвестициона програма (2021-2028 г.) и

 • Дългосрочна инвестициона програма (2029-2038 г.).


Етапи на изготвяне на Плана

 • Встъпителен доклад – 2 месеца след началото;

 • Предварителен регионален генерален план – 12 месеца след началото;

 • Окончателен регионален генерален план - 16 месеца след началото.


Заинтересовани страни

 • Министерство на регионалното развитие и благоустройство (МРРБ);

 • Министерство на околната среда и водите (МОСВ);

 • Община Берковица;

 • Водният оператор.


Орган, отговорен за приемане/одобряване/утвърждаване на Регионален Генерален план за водоснабдяване и канализация на обособена територия на „Водоснабдяване и Канализация” ЕООД гр. Берковица
Регионалният генерален план ще бъде приет и одобрен от МРРБ, само след като е одобрен от Община Берковица. МРРБ дава коментари и одобрява окончателните генерални планове в 30-дневен срок след подаването.
Компетентен огран за даване на решение по ЕО е МОСВ.

Орган отговорен за прилагане на Регионален Генерален план за водоснабдяване и канализация на обособена територия на „ВиК” ЕООД гр. Берковица
Отговорен орган е Общинският съвет на община Берковица, на основание чл.198г от Закона за водите.
Екологична оценка на Регионален Генерален план за водоснабдяване и канализация на обособена територия на „Водоснабдяване и Канализация” ЕООД гр. Берковица
Съгласно чл.2, ал.2 от Наредба за условията, реда и методите за извършване на ЕО на планове и програми - ПМС №139/ДВ бр. 57 /2004 г., изм. и доп., ДВ, бр. 38/2012 г., Регионални генерални планове на В и К и инвестиционните програми към тях са предмет на преценка необходимостта от извършване на ЕО, тъй като попадат в обхвата на т. 6 Управление на водните ресурси т.6.1 Закон за водите от Приложение №2 към чл.2 ал. 2, т.1 от същата Наредба ( Област по чл.85, ал.1 ЗООС).
В Инвестиционната програма в краткосрочен и дългосрочен аспект на Регионалния план на обособената територия на „ВиК” ЕООД гр. Берковица, инвестиционните предложения, спрямо които предлаганият план определя критерии, нормативи и други ръководни условия от значение за бъдещото им решаване или одобряване по отношение на местоположение, характер, мащабност и експлоатационни условия :

- не са включени по приложение № 1 към чл.92, т.1 инвестиционни предложения;- включените инвестиционни предложения по приложение № 2 инвестиционни предложения (изграждане на ПСОВ, водоснабдителни и канализационни системи и съоръженията към тях) са екологосъобразни обекти и при спазване на предложените мерки за строителството и експлоатацията им не се очаква значително негативно въздействие върху околната среда.
Oсновната цел на политиката в сферата на водите е опазването на водните ресурси

Съгласно Директива 91/271/EEC и Рамковата директива за водите (РДВ), мерките са насочени към подобряване качеството на водните ресурси. Това се постига с интегрирани мерки, свързани с управление на водния цикъл в Обособените територии по ВиК, а именно:

 • Рехабилитация, реконструкция, модернизация и разширение на водопроводните системи и съоръженията, свързани с дейността им. Намаляване на загубите във водопроводната мрежа и осигуряване за населението достатъчно количество качествена питейна вода с намалени експлоатационни разходи. Коствен принос в намаляване на инфилтрацията в канализационната система.

 • Рехабилитация, реконструкция, модернизация и разширение на канализационните системи и съоръженията, свързани с дейността им. Включване в канализацията на всички отпадъчни води и отвеждането им в ПСОВ за пречистване до определените изисквания. Недопускане на директни включвания във водните тела, за да не се замърсяват водите, да не се влияе негативно върху развитието на екосистемите и респективно развитие на биооразнообразието в определените райони. Да се предотврати здравния риск за населението в района от заустване на непречистени отпадъчни води директно в приемниците.

 • Изграждане на нова ПСОВ за населените места в обособената територия на

„В и К” ЕООД гр. Берковица с над 2 000 екв.жители (именно, град Берковица).
Основна цел на проекта е да се подобри предоставянето на ВиК услуги на населението и бизнеса в съответствие с Националната стратегия за околна среда на България, чиято основна цел е "да осигури добро качество и достатъчно количество вода за различните цели".
Тази цел ще бъде постигната чрез изготвяне на регионални генерални планове за водоснабдителни и канализационни системи като първа стъпка за определянето на необходимите инвестиции за прилагане на европейските директиви, отнасящи се до околната среда.

Като цяло Проектът ще подкрепи Националната стратегията за управление и развитие на водния сектор в Р.България чрез изготвянето на регионални генерални планове за водоснабдителни и канализационни системи, в т.ч. и изготвяне на Регионален Генерален план за ВиК на обособената територия на ВиК оператор - Берковица.

Плановете, включително и РГП за ВиК Берковица ще служат като основа за определянето на приоритетните инвестиции за рехабилитация на съществуващи съоръжения и изграждане на нови съоръжения за водоснабдяване, както и за събиране, отвеждане и пречистване на отпадъчните води, което ще гарантира пълното прилагане на европейските директиви, отнасящи се до околната среда, и изграждане и рехабилитация на приоритетни язовири за осигуряване на надеждно водоснабдяване.

Основната дейност на Проекта е да се изготвят регионални генерални планове за водоснабдителните и канализационните системи за обособените територии, чрез оценка на водоснабдителните и канализационни системи, определяне на инвестиционните нужди и предлагане на най-добрите технически решения, които са икономически приемливи и достъпни за населението и бизнеса на съответната територия.

Всеки Регионален генерален план ще формира основата за единен интегриран регионален проект на ниво обособена територия, за изпълнение на краткосрочната, средносрочната и дългосрочна инвестиционна програма.

Регионалните генерални планове, в т.ч. и Регионален Генерален план за водоснабдяване и канализация на обособена територия на Водоснабдяване и Канализация Берковица са база за:

 • Създаване на възможност за приоритизиране на вече съществуващите и изготвяне на нови предпроектни проучвания за отделните инвестиционни проекти;

 • Осигуряване на съответствие с Директивите за опазване на околната среда на ЕС и националното законодателство в рамките на определените срокове;

 • Ефективно и ефикасно използване на водните ресурси;

 • Осигуряване на надеждна основа за получаване на съфинансиране за предвидените инвестиции от фондовете на ЕС (Кохезионен фонд);

 • Подобряване капацитета за изготвяне на проекти на регионално и местно ниво;

 • Повишаване нивото на планиране в ВиК отрасъла чрез изготвените краткосрочни, средносрочни и дългосрочни инвестиционни програми;

 • Създаване на добра практика за фирмирането на екологосъобразни водни проекти.

Обхват на Регионален Генерален план за водоснабдяване и канализация на обособена територия на ВиК Берковица

Регионалният Генерален план за водоснабдителните и канализационните системи за обособена територия на ВиК Берковица в Западния регион е с период на планиране до 2038 г.

Регионален Генерален план за В и К, отговарящ на законовите изисквания ще съдържа:

  • Инвентаризация, анализ и оценка на цялата налична и необходима информация за изготвянето на регионални генерални планове.

  • Оценка на съществуващото положение и нуждите на водоснабдителните и канализационните системи и съоръженията към тях.

  • Определяне на приоритетите в краткосрочен аспект-2014-2020 г., средносрочен до 2028 г. и в дългосрочен аспект до 2038 г., за да се даде основата за идентифициране на приоритетни инвестиции за рехабилитация на съществуващите и изграждане на нови съоръжения за водоснабдяване, канализация и третиране на отпадъчните води според изискванията на националното законодателство, хармонизирано с достиженията на правото на ЕС;

  • Изготвяне на инвестиционна програма – краткосрочна, средносрочна и дългосрочна.

С Инвестиционната програма ще се постигне:

 1. Подобряване  качеството на водата, съобразена със стандартите за питейна вода и в частност Директивата за питейни води (ДПВ), Директива на комисията 98/83/EC EО и съответното българско законодателство;

 2. Изграждане на съоръжения за пречистване на отпадъчни води за агломерации над 10 000 е.ж, и между 2000 – 10 000 е.ж. съгласно Директивата за градски отпадъчни води (91/271/EО) и съответното българско законодателство:

- Предложение за мерки за оптимизация в системата на отпадъчните води с цел осигуряване на висока ефективност на събиране и пречистване на отпадъчните води;

- Предложение за разширение на системата за събиране и пречистване на отпадъчните води, съгласно плановете за регионално развитие в обособената територия; 1. Ефективно  използване на водите, с отчитане на климатичните промени и  фокусиране върху намаляване на потреблението на енергия и намаляване загубите на вода от мрежата:

- Предложение на мерки за оптимизация на водоснабдителната система, за осигуряване висока ефективност на водоснабдяването;

- Създаване на условия за осигуряване на безопасни и висококачествени услуги за водоснабдяване.


Основна структура на Генералния план
Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница